ORDONANTA nr. 118 din 31 august 1999privind achiziţiile publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 31 august 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. D pct. 21 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Scop. Principii  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, precum şi a căilor de atac al actului sau deciziei autorităţii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 2Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt: a) libera concurenta, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de naţionalitate, să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, contractor; b) eficienta utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential şi a criteriilor economice pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice; c) transparenta, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; d) tratament egal, respectiv aplicarea, în mod nediscriminatoriu, a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă sanse egale de a i se atribui contractul respectiv; e) confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii intelectuale a ofertantului.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe, se înţelege prin: a) achiziţie publică - dobândirea, definitivă sau temporară, de către o persoană juridică, definită ca autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 5, a unor produse, lucrări sau servicii, prin atribuirea unui contract de achiziţie publică; b) contract de achiziţie publică - contract cu titlu oneros, încheiat, pe de o parte, între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi, pe de altă parte:(i) fie un furnizor de produse, denumit în continuare furnizor, caz în care contractul este contract de furnizare şi are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale, pe baza cumpărării, inclusiv în rate, sau a închirierii, aceasta din urma cu sau fără opţiune de cumpărare, a acestor produse;(îi) fie un executant de lucrări, denumit în continuare executant, caz în care contractul este contract de lucrări şi are ca obiect execuţia sau, după caz, atât proiectarea, cat şi execuţia, uneia sau mai multor lucrări de construcţii, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale, sau orice combinaţie a acestora, şi care conduce sau nu la un rezultat, cum ar fi o construcţie sau altele asemenea, menit sa îndeplinească, prin el însuşi, o funcţie tehnico-economică, toate acestea denumite în continuare lucrări;(iii) fie un prestator de servicii, denumit în continuare prestator, caz în care contractul este contract de servicii şi are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale, oricare dintre aceştia în calitate de contractor; c) contract de concesiune de lucrări - contract de lucrări în care se prevede faptul ca autoritatea contractantă, în calitate de achizitor, remunereaza concesionarul, în calitate de contractor, în totalitate sau în parte, în contrapartida lucrărilor executate, prin cedarea dreptului de a exploata/administra rezultatul lucrărilor, în totalitate sau în parte; d) persoana juridică afiliată - orice persoană juridică: (i) asupra căreia o altă persoană juridică exercita o influenţa dominantă;(îi) care exercită o influenţa dominantă asupra unei alte persoane juridice;(iii) care, ca urmare a asocierii cu o altă persoană juridică, se afla sub influenţa dominantă a unei alte persoane juridice; e) contract-cadru - contract de achiziţie publică, încheiat în scris, pe de o parte, între o autoritate contractantă, definită conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), şi, pe de altă parte, unul sau mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori, contract care are ca obiect stabilirea de condiţii, în mod special a celor cu privire la preţuri şi, după caz, la cantităţile care se vor achizitiona, condiţii în baza cărora se vor atribui contracte de achiziţii publice în decursul unei perioade viitoare; f) consortiu - asociere constituită pe bază de convenţie civilă între doua sau mai multe autorităţi contractante, fără a se constitui o noua persoana juridică, în scopul atribuirii, în comun, a unui contract de achiziţie publică; g) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare, bugetul Fondului Proprietăţii de Stat, ajutoare financiare externe acordate României sau instituţiilor publice şi credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi împrumuturi interne contractate de autorităţi ale administraţiei publice locale; h) influenţa dominantă - situaţie în care, în raport cu o persoană juridică, o altă persoană juridică sau alte persoane juridice, luate împreună, se afla într-o poziţie ierarhica superioară ori se afla în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:(i) deţine majoritatea capitalului subscris;(îi) deţine controlul majorităţii voturilor în adunarea generală;(iii) numeşte conducătorul/consiliul de administraţie/administratorul sau numeşte în componenta consiliului de administraţie/organului de conducere/de supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia; i) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale, de o autoritate publică competentă şi în baza căreia uneia sau mai multor persoane juridice li se rezerva dreptul de a desfăşura una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 6 alin. (1); j) candidat - oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridică, care solicită, printr-o scrisoare de interes, invitaţie de participare la o licitaţie restrânsă sau la o negociere competitivă; k) ofertant - oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridică, care a depus oferta; l) concurent - oricare prestator, persoana fizica sau juridică, care a depus soluţie la un concurs de soluţii; m) oferta - documentaţie care cuprinde propunerea tehnica şi propunerea financiară; n) propunere tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerinţelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractantă; o) propunere financiară - document al ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare; p) reţea publică de telecomunicaţii - infrastructura publică de telecomunicaţii care permite transportul semnalelor între diferite puncte terminale de reţea, prin cablu, microunde, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; q) punct terminal de reţea - ansamblul conexiunilor fizice şi specificaţiile de acces tehnice aferente, care fac parte din reţeaua publică de telecomunicaţii şi care sunt necesare pentru a asigura accesul în aceasta reţea şi realizarea eficienta a comunicării; r) servicii publice de telecomunicaţii - serviciile de telecomunicaţii a căror prestare este încredinţată de către autorităţile publice competente, în mod explicit şi specific, cu deosebire uneia sau mai multor persoane juridice care desfăşoară o activitate definită la art. 6 alin. (1) lit. d); servicii de telecomunicaţii sunt acele servicii care constau, în totalitate sau în parte, în transmiterea şi directionarea de semnale prin reţeaua publică de telecomunicaţii, prin procedee de telecomunicaţii, cu excepţia radiodifuziunii şi televiziunii; s) specificaţii tehnice - cerinţe de natura tehnica ale autorităţii contractante, care definesc caracteristici ale unui set de produse, servicii sau lucrări şi care permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare în parte să fie descrisă, în mod obiectiv, într-o astfel de maniera încât sa corespundă acelei necesitaţi care este în intenţia autorităţii contractante; t) garanţie pentru participare - depozit valoric pus la dispoziţie autorităţii contractante de către ofertant înainte de depunerea ofertei; u) garanţie de buna execuţie a contractului - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanţie prevăzute de lege, puse la dispoziţie autorităţii contractante, înainte de încheierea contractului, de către ofertantul invitat de autoritatea contractantă sa încheie contractul de achiziţie publică; v) cai de atac - contestaţiile sau acţiunile în justiţie împotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale, care determina încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe şi prin care se solicita:(i) fie suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de către autoritatea contractantă;(îi) fie plata de despăgubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de autoritatea contractantă.  +  Secţiunea a 3-a Domeniu de aplicare  +  Articolul 4Prevederile prezentei ordonanţe se aplică pentru atribuirea oricărui contract de achiziţie publică.  +  Articolul 5 (1) Este autoritate contractantă, în sensul prezentei ordonanţe: a) oricare persoana juridică ce nu este de drept privat şi:(i) care este o autoritate publică, asa cum este aceasta definită în Constituţia României, şi care fie în cadrul ei se exercită calitatea de ordonator principal, secundar sau tertiar de credite, fie se finanţează din venituri extrabugetare; sau(îi) în care se exercită calitatea de ordonator principal, secundar sau tertiar de credite şi care nu este autoritate publică; sau(iii) care nu este prevăzută la pct. (i) şi (îi) şi care se finanţează din venituri extrabugetare; b) oricare persoana juridică, alta decât una dintre cele menţionate la lit. a), care este instituţie publică şi se afla în una dintre următoarele situaţii:(i) fie este sub influenţa dominantă a uneia dintre persoanele juridice prevăzute la lit. a) sau a mai multora dintre acestea, luate împreună, respectiv este sub influenţa dominantă directa;(îi) fie este sub influenţa dominantă a unei instituţii publice prevăzute la pct. (i) sau a mai multora dintre acestea, luate împreună, respectiv este sub influenţa dominantă indirecta; c) oricare persoana juridică, care, în mod cumulativ, îndeplineşte următoarele condiţii:(i) este de drept privat;(îi) este cu scop lucrativ;(iii) este sub influenţa dominantă a uneia dintre persoanele juridice prevăzute la lit. a) sau b) sau a mai multora dintre acestea, luate împreună;(iv) exercita, între activităţile sale, una sau mai multe dintre activităţile relevante prevăzute la art. 6 alin. (1); d) oricare persoana juridică, care, în mod cumulativ, îndeplineşte următoarele condiţii:(i) este de drept privat;(îi) este cu scop lucrativ;(iii) nu este sub influenţa dominantă a uneia dintre persoanele juridice prevăzute la lit. a), b) sau c) sau a mai multora dintre acestea, luate împreună;(iv) exercita, între activităţile sale, una sau mai multe dintre activităţile relevante prevăzute la art. 6 alin. (1);(v) beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru activităţile relevante; e) oricare persoana juridică, care, în mod cumulativ, îndeplineşte următoarele condiţii:(i) este de drept privat;(îi) este cu scop lucrativ;(iii) exercita, între activităţile sale, una sau mai multe dintre activităţile relevante prevăzute la art. 6 alin. (1);(iv) se considera ca beneficiază de drepturi speciale sau exclusive, în sensul definit la art. 7, pentru activităţile relevante. (2) Oricare autoritate contractantă prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b), care finanţează contracte de achiziţie publică ce se atribuie de către o altă persoană juridică, are obligaţia de a impune, prin contractul de finanţare, în condiţiile stabilite de Guvern, aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe la atribuirea contractelor de achiziţie publică respective de către persoana juridică care le atribuie. (3) Este autoritate contractantă şi consortiul; în acest caz, prin convenţie civilă, părţile desemnează din rândul lor acea persoana juridică care îi reprezintă în raporturile cu orice furnizor, executant sau prestator, în calitate de achizitor unic, acesta efectuand şi operaţiunile de încasări şi plati în numele părţilor asociate. (4) Lista nominală cuprinzând persoanele juridice care sunt autorităţi contractante în sensul prevederilor alin. (1) lit. a)-e) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. (5) Guvernul are dreptul de a include pe lista prevăzută la alin. (4) şi alte persoane juridice, altele decât cele care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (1) lit. a)-e), şi anume persoane juridice care, în mod cumulativ, îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt de drept privat; b) sunt cu scop lucrativ; c) sunt sub influenţa dominantă, directa sau indirecta, a uneia dintre persoanele juridice prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b) sau a mai multora dintre acestea, luate împreună; d) beneficiază de drepturi speciale sau exclusive sau nu au piaţa concurentiala, în sensul Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare; în acest ultim caz, numai după ce Ministerul Finanţelor solicita avizul Consiliului Concurentei, care, dacă nu este transmis în termen de 90 de zile de la primirea solicitării, se considera a fi favorabil.  +  Articolul 6 (1) Activităţi relevante sunt următoarele: a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, activităţi în domeniul producţiei, transportului sau distribuţiei de:(i) apa potabilă; sau(îi) energie electrica; sau(iii) combustibili gazosi sau energie termica şi apa calda, precum şi furnizarea de apa potabilă, de energie electrica, de combustibili gazosi sau de energie termica şi de apa calda către aceste reţele; b) exploatarea unui areal geografic în unul dintre următoarele scopuri:(i) prospectarea sau extractia de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alţi combustibili solizi;(îi) punerea la dispoziţie transportatorilor care operează pe cai aeriene, maritime sau fluviale de aeroporturi, porturi maritime sau fluviale sau de alte terminale de reţea de transport; c) exploatarea de reţele destinate să asigure prestarea de servicii în beneficiul publicului, în domeniul transportului pe calea ferată şi transportului terestru de călători, programat; d) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele publice de telecomunicaţii sau asigurarea, în beneficiul publicului, a unuia sau mai multor servicii de telecomunicaţii. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) nu sunt considerate ca fiind activităţi relevante, dacă, în cazurile enumerate în continuare, se îndeplinesc, în mod cumulativ, condiţiile menţionate la pct. (i) şi (îi): a) în cazul apei potabile şi energiei electrice:(i) producţia de apa potabilă sau energie electrica este destinată desfăşurării unei alte activităţi decât cele prevăzute la alin. (1);(îi) alimentarea reţelei publice depinde numai de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată reţelei nu a depăşit 30% din producţia totală de apa potabilă sau energie electrica, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs; b) în cazul combustibililor gazosi, energiei termice şi apei calde:(i) producţia de combustibili gazosi sau de energie termica şi apa calda este consecinţa inevitabila a desfăşurării unei alte activităţi decât cele prevăzute la alin. (1);(îi) alimentarea reţelei publice este facuta numai în scopul de a exploata în mod economic aceasta producţie, iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea reţelei nu a depăşit 20% din cifra de afaceri totală realizată, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs. (3) Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerată activitate relevanta în cazul în care şi alte persoane juridice au dreptul sa presteze acelaşi tip de servicii, în aceeaşi zona geografică şi în aceleaşi condiţii.  +  Articolul 7Se considera ca beneficiază de drepturi speciale sau exclusive o persoană juridică care se afla în una dintre următoarele situaţii: a) beneficiază, în scopul construirii reţelelor la care s-a făcut referire la art. 6 alin. (1) ori al amplasarii de instalaţii pentru respectivele reţele:(i) de o procedură de expropriere;(îi) de un drept de folosinţă;(iii) de un drept de a amplasa echipamentele reţelelor pe o cale publică de acces, deasupra sau dedesubtul acesteia; b) aprovizioneaza cu apa potabilă, energie electrica, combustibili gazosi sau energie termica şi apa calda o reţea exploatată de o autoritate contractantă, definită conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e), care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive.  +  Articolul 8 (1) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, faptul ca activitatea de a exploata areale geografice, în scopul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alţi combustibili solizi, nu este considerată activitate relevanta în sensul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) pct. (i) şi ca persoanele juridice care exercită una sau mai multe activităţi relevante definite la art. 6 alin. (1) lit. a), în scopul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alţi combustibili solizi, nu sunt considerate beneficiare de drepturi speciale sau exclusive în sensul prevederilor art. 7 lit. b) şi numai pentru respectivele activităţi; Guvernul are dreptul de a hotărî astfel numai dacă prevederile legale în vigoare asigura îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii: a) nu este îngrădit dreptul de a solicita o autorizaţie în scopul exploatării unei astfel de arii geografice; b) capacitatea tehnica şi cea economico-financiară pe care trebuie să le aibă o persoană juridică pentru a se angaja în activităţi de prospectare sau extracţie se stabilesc înainte de verificarea calificării respectivilor solicitanţi aflaţi în competiţie pentru obţinerea autorizaţiei; c) autorizaţia pentru exercitarea activităţilor de prospectare sau extracţie se acordă pe baza unor criterii obiective, referitoare la mijloacele pe care fiecare solicitant le are la dispoziţie pentru desfăşurarea acestor activităţi; criteriile respective sunt stabilite şi publicate înainte de depunerea solicitărilor de autorizare şi se aplică, într-o maniera nediscriminatorie, tuturor solicitanţilor; d) toate condiţiile şi exigenţele privind desfăşurarea sau încetarea activităţii, inclusiv prevederile referitoare la obligaţiile legate de desfăşurarea activităţii, la redevenţele şi la participarea cu capital sau la veniturile persoanelor juridice, sunt stabilite şi puse la dispoziţie înainte de depunerea solicitărilor de autorizare şi trebuie să fie aplicate într-o maniera nediscriminatorie; orice modificare care vizează aceste condiţii şi exigente trebuie să fie aplicată tuturor persoanelor juridice implicate sau trebuie să fie amendata într-o maniera nediscriminatorie; e) persoanele juridice nu sunt obligate, prin nici o prevedere legală sau de natura administrativă şi prin nici un acord sau înţelegere, sa furnizeze informaţii despre sursele, actuale sau avute în vedere, privind achiziţiile pe care le efectuează; în mod excepţional, autorităţile publice competente au dreptul de a solicita astfel de informaţii exclusiv în scopul de a nu fi afectate apărarea şi siguranţa naţionala, moralitatea publică, politicile publice, protecţia sănătăţii şi vieţii oamenilor, animalelor sau plantelor, protecţia patrimoniului cultural naţional sau protecţia proprietăţii industriale şi comerciale. (2) Persoanele juridice care beneficiază de prevederile alin. (1) sunt obligate să asigure aplicarea principiilor menţionate la art. 2 pentru atribuirea contractelor de furnizare, de lucrări sau de servicii, precum şi sa transmită Ministerului Finanţelor informaţiile solicitate cu privire la atribuirea contractelor respective.  +  Articolul 9 (1) O autoritate contractantă din domeniul apărării naţionale, ordinii publice, siguranţei şi securităţii naţionale are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe, cu excepţia cazului în care atribuie contracte de furnizare sau contracte de servicii, iar produsele şi serviciile respective sunt în legătură cu producţia sau comerţul de arme, munitie şi sisteme de armament pentru război sau a cazului în care atribuirea contractului de servicii sau de furnizare ar putea conduce la difuzarea de informaţii contrare intereselor de apărare şi securitate a tarii, dar şi în aceste cazuri, fără a afecta concurenta pe piaţa produselor şi serviciilor care nu sunt destinate, în mod specific, unor scopuri militare. (2) Lista cuprinzând produsele şi serviciile la care se face referire la alin. (1), precum şi procedurile pentru atribuirea unor astfel de contracte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea contractantă definită la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) nu are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe în vederea dobândirii de produse, lucrări sau servicii destinate: a) fie altor scopuri decât desfăşurării activităţilor relevante prevăzute la art. 6 alin. (1); b) fie în scopul desfăşurării uneia sau mai multor activităţi relevante în alta ţara decât România, în condiţiile în care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizica a unei reţele sau a unui areal geografic din România. (2) Totuşi prevederile ordonanţei se aplică în cazul atribuirii unui contract de achiziţie publică de către o persoană juridică care desfăşoară activităţi prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) pct. (i), dacă respectivul contract este în legătură: a) fie cu prestarea de servicii de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii sau cu proiecte privind lucrări de construcţii hidrotehnice, dar numai în cazul în care volumul de apa, destinat aprovizionarii cu apa potabilă, reprezintă mai mult de 20% din volumul total de apa pus la dispoziţie de instalaţiile de irigare, de drenaj sau de proiectele cu caracter hidrotehnic respective; b) fie cu evacuarea sau cu tratarea apelor uzate. (3) Autorităţile contractante definite la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) au obligaţia de a transmite Ministerului Finanţelor, la cererea acestuia, o nota cuprinzând activităţile din obiectul lor de activitate, pentru care acestea considera ca se aplică prevederile alin. (1). (4) Guvernul hotărăşte şi publică periodic liste cuprinzând activităţile exceptate conform alin. (1), având în vedere însă, atunci când publică, să respecte elementele de confidenţialitate menţionate de autorităţile contractante în nota transmisă către Ministerul Finanţelor, care pot afecta interesele comerciale ale acestora.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea contractantă care desfăşoară o activitate relevanta definită conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) nu are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe în cazul achiziţiei de produse, servicii sau lucrări destinate în mod exclusiv sa îi permită sa presteze unul sau mai multe servicii de telecomunicaţii, în cazul în care şi alte persoane juridice au dreptul sa presteze servicii de telecomunicaţii similare, în aceeaşi zona geografică şi în aceleaşi condiţii. (2) Autoritatea contractantă prevăzută la alin. (1) are obligaţia de a transmite Ministerului Finanţelor, la cererea acestuia, o nota cuprinzând serviciile de telecomunicaţii pentru care aceasta considera ca se aplică prevederile alin. (1). (3) Guvernul hotărăşte şi publică periodic lista cuprinzând serviciile de telecomunicaţii exceptate conform alin. (1), având în vedere însă, atunci când publică, să respecte elementele de confidenţialitate menţionate de autorităţile contractante în nota transmisă către Ministerul Finanţelor, care pot afecta interesele comerciale ale acestora.  +  Articolul 12 (1) Autoritatea contractantă, definită la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), nu are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe atunci când urmează sa atribuie un contract de achiziţie publică, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) achiziţionează în scopul de a revinde sau de a închiria; b) nu beneficiază de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsul pe care urmează sa îl vândă sau sa îl închirieze, iar alte persoane juridice au şi ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare, în aceleaşi condiţii ca şi autoritatea contractantă. (2) Autorităţile contractante, definite la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilite potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), au obligaţia de a transmite Ministerului Finanţelor, la cererea acestuia, o nota cuprinzând produsele şi activităţile pentru care acestea considera ca se aplică prevederile alin. (1). (3) Guvernul hotărăşte şi publică periodic liste cuprinzând produsele şi activităţile exceptate conform alin. (1), având în vedere însă, atunci când publică, să respecte elementele de confidenţialitate menţionate de autorităţile contractante în nota transmisă către Ministerul Finanţelor, care pot afecta interesele comerciale ale acestora.  +  Articolul 13Autorităţile contractante definite la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) nu au obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe în următoarele cazuri: a) pentru cumpărarea apei de suprafaţa sau din subteran în scopul desfăşurării uneia sau mai multor activităţi dintre cele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) pct. (i); b) pentru cumpărarea de energie sau de produse energetice ale industriei extractive în scopul desfăşurării uneia sau mai multor activităţi dintre cele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) pct. (îi) şi (iii) sau lit. b) pct. (i).  +  Articolul 14Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonanţe atunci când atribuie contracte de achiziţie publică, dacă: a) contractul are caracter secret sau îndeplinirea sa implica măsuri speciale de securitate, în concordanta cu prevederile legale referitoare la apărarea naţionala, ordinea publică, precum şi siguranţa şi securitatea naţionala; b) procedurile de atribuire sunt stabilite ca urmare a:(i) unui tratat sau a unui acord internaţional ce vizează implementarea sau exploatarea unui proiect, în comun, cu unul sau mai mulţi parteneri străini;(îi) unui tratat, acord internaţional sau a altor asemenea documente referitoare la staţionarea de trupe;(iii) aplicării unei proceduri specifice unor organizaţii internaţionale sau unor donatori; c) contractul este contract de servicii şi se atribuie unei persoane juridice care este ea însăşi autoritate contractantă şi care prestează aceste servicii în baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale; d) contractul are ca obiect:(i) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/clădiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora; totuşi atribuirea contractelor pentru achiziţia serviciilor de intermediere financiară, care se încheie, indiferent de forma, în legătură cu contractul de cumpărare sau închiriere, se supune prevederilor prezentei ordonanţe;(îi) cumpărarea, dezvoltarea, producţia sau coproductia de programe de către instituţii de radiodifuziune, precum şi achiziţia de timpi de emisie;(iii) prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex şi întreţinere a reţelei, de radioficare şi de comunicaţii prin satelit;(iv) prestarea de servicii de arbitrare şi conciliere;(v) prestarea de servicii de intermediere financiară în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare, precum şi prestarea de servicii de către Banca Naţionala a României;(vi) angajarea de mana de lucru (contracte de muncă);(vii) prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate integral de către autoritatea contractantă şi ale căror rezultate nu sunt necesare autorităţii contractante în propriul beneficiu.  +  Articolul 15Contractul care are ca obiect achiziţia publică atât de produse, cat şi de servicii este considerat contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv.  +  Capitolul 2 Proceduri pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Articolul 16 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit şi de a stabili dacă aceasta valoare, fără T.V.A., este superioară sau nu echivalentului în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17. (2) Valoarea contractului de achiziţie publică trebuie estimată prin aplicarea regulilor stabilite de Guvern prin hotărâre.  +  Articolul 17Pragul valoric este următorul: a) pentru contractul de furnizare: 30.000 euro; b) pentru contractul de servicii: 30.000 euro; c) pentru contractul de lucrări: 125.000 euro.  +  Articolul 18 (1) Autoritatea contractantă trebuie să aplice, în condiţiile prezentei ordonanţe, una dintre procedurile de mai jos, în scopul atribuirii unui contract de achiziţie publică: a) licitaţie deschisă, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta; b) licitaţie restrânsă, respectiv procedura prin care numai furnizorii, executanţii sau prestatorii selectaţi de către autoritatea contractantă sunt invitaţi de către aceasta să depună oferte; c) negociere, care poate fi:(i) negociere competitivă, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consulta şi negociaza clauzele contractuale cu mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori;(îi) negociere cu o singura sursa, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consulta şi negociaza clauzele contractuale cu un singur furnizor, executant sau prestator; d) cerere de oferte de preţ, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă solicita oferte de preţ de la cel puţin 3, dacă este posibil, şi, oricum, nu mai puţin de 2 furnizori, executanţi sau prestatori. (2) De asemenea, autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, respectiv o procedură care îi permite sa achizitioneze, în special în domeniul planificarii teritoriale şi urbane, al arhitecturii, al lucrărilor de construcţii sau în cel al prelucrării datelor, o soluţie, şi anume un plan sau un proiect, prin selectarea acesteia, pe baze concurentiale, de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii concurentului/concurenţilor câştigător/castigatori; concursul de soluţii poate fi parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achiziţie publică sau procedura independenta; regulile de organizare a concursului de soluţii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Autorităţile contractante definite conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b), atunci când valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, denumita în continuare T.V.A., a contractului de achiziţie publică este egala sau mai mare decât echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17: a) au obligaţia de a atribui contracte de achiziţie publică numai prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b); b) au dreptul de a atribui contractul de concesiune de lucrări prin aplicarea oricăreia dintre procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) sau c). (4) Autorităţile contractante, definite conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilite potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), au dreptul, atunci când valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achiziţie publică este egala sau mai mare decât echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17, sa atribuie contracte de achiziţie publică prin aplicarea oricăreia dintre procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) sau c). (5) Autoritatea contractantă are dreptul: a) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achiziţie publică este egala sau mai mica decât echivalentul în lei a 1.500 euro; sau b) în alte cazuri stabilite prin hotărâre a Guvernului, de a achizitiona produse, lucrări sau servicii, fără a aplica procedurile prevăzute la alin. (1) sau (2), respectiv numai pe bază de document contabil justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achiziţie publică; autoritatea contractantă are însă şi în acest caz obligaţia de a respecta prevederile art. 66 alin. (4).  +  Articolul 19 (1) Autoritatea contractantă, definită conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b), prin excepţie de la prevederile art. 18 alin. (3) lit. a), are dreptul, atunci când valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achiziţie publică este egala sau mai mare decât echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17, de a aplica procedura prin negociere competitivă numai în următoarele cazuri: a) atunci când, în urma aplicării unei proceduri prin licitaţie deschisă sau restrânsă:A. nu a fost prezentată nici o ofertă; sauB. au fost prezentate numai oferte care:(i) fie nu au fost elaborate şi prezentate în concordanta cu cerinţele precizate în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;(îi) fie conţin în propunerea financiară preţuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurente;(iii) fie conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;(iv) fie sunt depuse după data limita de depunere a ofertelor;(v) fie au fost depuse de către ofertanţi care nu au îndeplinit condiţiile de calificare prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. A b);(vi) fie, prin valoarea inclusă în propunerea financiară, fiecare dintre ele a depăşit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv,şi, în toate situaţiile prevăzute la lit. A şi B, numai dacă, în mod cumulativ:- autoritatea contractantă nu modifica substanţial cerinţele prevăzute iniţial în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;- autoritatea contractantă transmite, anterior declanşării procedurii prin negociere competitivă, spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, un anunţ de închidere a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, anunţ prin care declara ca ofertele primite se afla în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la lit. A şi B; sau b) în situaţii excepţionale, temeinic motivate, atunci când autoritatea contractantă îşi propune sa dobândească servicii sau lucrări care nu permit o estimare iniţială a valorii contractului de achiziţie publică datorită naturii serviciilor sau lucrărilor respective sau datorită riscurilor pe care le implica prestarea sau execuţia acestora; sau c) atunci când serviciile pe care autoritatea contractantă îşi propune să le dobândească sunt de asa natura încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziţie publică prin licitaţie deschisă sau restrânsă; sau d) atunci când autoritatea contractantă achiziţionează:(i) produse ce urmează a fi fabricate; sau(îi) lucrări ce urmează a fi executate,exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice şi numai dacă autoritatea contractantă nu urmăreşte asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetării ştiinţifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice; sau e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluţii, trebuie să atribuie contractul de achiziţie publică unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv şi numai dacă autoritatea contractantă transmite invitaţie de participare tuturor concurenţilor castigatori ai concursului respectiv; f) în situaţie de forta majoră (calamitate naturala, conflagratie, alt caz temeinic motivat care nu a putut fi prevăzut şi ale cărui circumstanţe nu se datorează sub nici o formă vreunei acţiuni a autorităţii contractante), dar numai pentru achiziţionarea produselor, serviciilor, lucrărilor cu adevărat necesare pentru a face faţa situaţiei de extrema urgenta, într-o perioadă imediata, de regula, nu mai mult de o luna. Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică după această perioadă se considera ca autoritatea contractantă are suficient timp ca să poată recurge la aplicarea procedurii de atribuire prin licitaţie restrânsă, invocand motive de urgenta pentru a putea accelera aceasta procedura. (2) Autoritatea contractantă definită conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b) are dreptul, atunci când valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achiziţie publică este egala sau mai mare decât echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17, de a aplica procedura prin negociere cu o singura sursa numai în următoarele cazuri: a) atunci când produsele, lucrările sau serviciile pot fi furnizate, executate sau prestate doar de un singur contractor, din motive de natura tehnica, artistică sau din motive legate de protecţia unui drept de exclusivitate asupra acestora; sau b) atunci când autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze, în mod adiţional, produse destinate:(i) fie înlocuirii parţiale a echipamentelor şi instalaţiilor achiziţionate anterior de la un anumit furnizor;(îi) fie suplimentarii echipamentelor sau extinderii instalaţiilor achiziţionate anterior de la un anumit furnizor;şi constata ca aceste produse nu se pot achizitiona decât de la acelaşi furnizor, în vederea evitării incompatibilitatii sau dificultăţilor tehnice sporite de operare şi întreţinere pe care le implica achiziţionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achiziţionate; autoritatea contractantă are dreptul de a achizitiona astfel de produse, prin aplicarea procedurii prin negociere cu o singura sursa, numai într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului iniţial; sau c) atunci când autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii suplimentare sau lucrări suplimentare, care, deşi nu au fost incluse în contractul de servicii, respectiv în contractul de lucrări, atribuit anterior unui contractor, au devenit, ca urmare a unor situaţii neprevăzute, necesare pentru finalizarea contractului în cauza şi numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele condiţii:(i) atribuirea să fie facuta aceluiaşi contractor;(îi) serviciile/lucrările suplimentare:- fie nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic şi economic, de contractul iniţial, întrucât altfel ar aduce prejudicii majore autorităţii contractante;- fie, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare îndeplinirii contractului iniţial;(iii) valoarea estimată a acestuia nu trebuie să depăşească 50% din valoarea contractului de servicii, respectiv de lucrări, atribuit iniţial; sau d) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de servicii sau de lucrări, autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze noi servicii, respectiv noi lucrări, care sunt similare serviciilor sau lucrărilor achiziţionate prin contractul atribuit iniţial, şi numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele condiţii:(i) noile servicii sau lucrări sunt în conformitate cu cerinţele cuprinse în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului iniţial, iar aceasta atribuire s-a realizat prin procedura de licitaţie deschisă sau prin procedura de licitaţie restrânsă;(îi) în anunţul de participare pentru atribuirea contractului iniţial de servicii sau de lucrări s-a precizat ca, pentru achiziţionarea ulterioară de servicii, respectiv de lucrări, similare, se va putea aplica procedura de negociere cu o singura sursa;(iii) valoarea estimată a contractului iniţial de servicii sau de lucrări s-a determinat inclusiv prin luarea în calcul a serviciilor similare, respectiv a lucrărilor similare ce se vor achizitiona ulterior;(iv) autoritatea contractantă achiziţionează astfel de servicii sau lucrări într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului iniţial; sau e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluţii, trebuie să atribuie contractul de achiziţie publică concurentului câştigător al concursului respectiv.  +  Articolul 20Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. d) numai în cazul în care: a) valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achiziţie publică este mai mica decât echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17; sau b) se achiziţionează servicii prevăzute şi numai în condiţiile stabilite de către Guvern prin hotărâre.  +  Articolul 21În orice situaţie, autoritatea contractantă trebuie să asigure respectarea principiilor liberei concurente, transparenţei, tratamentului egal şi confidenţialităţii în relaţia cu furnizorii, executanţii sau prestatorii interesaţi sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 22Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mica, în scopul de a evita aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau, după caz, la lit. c).  +  Capitolul 3 Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Secţiunea 1 Reguli generale  +  Articolul 23 (1) Orice furnizor, executant sau prestator, român sau străin, persoana fizica sau juridică, are dreptul de a participa, în condiţiile prezentei ordonanţe, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; furnizorul, executantul sau prestatorul străin beneficiază în România de acelaşi regim de care beneficiază şi furnizorul, executantul sau prestatorul român în ţara în care furnizorul, executantul sau prestatorul străin este rezident. (2) Contractul de achiziţie publică trebuie să se atribuie, după cum urmează:A. În cazul aplicării procedurii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a): a) pe baza criteriului prevăzut la art. 62 lit. a) sau b) şi luând totodată în considerare prevederile art. 41; şi, în mod cumulativ, b) prin verificarea, anterior evaluării ofertei, a îndeplinirii de către ofertanţi a condiţiilor de calificare, respectiv a condiţiilor referitoare la:(i) eligibilitate, în conformitate cu prevederile art. 27;(îi) înregistrare în conformitate cu prevederile art. 28;(iii) capacitatea tehnica şi cea economico-financiară, în conformitate cu prevederile art. 29; verificarea capacităţii tehnice şi a celei economico-financiare se face numai în cazul celor care nu au fost deja excluşi de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. (i) şi (îi).B. În cazul aplicării procedurilor prevăzute la art. 18 lit. b) şi c): a) pe baza criteriului prevăzut la art. 62 lit. a) sau b) şi luând totodată în considerare prevederile art. 41; şi, în mod cumulativ, b) prin verificarea, anterior evaluării ofertei, a documentelor suplimentare de calificare solicitate, în condiţiile prezentei ordonanţe, în invitaţia de participare, candidaţilor selectaţi de către autoritatea contractantă sau prin reverificarea, dacă se solicita aceleaşi documente de calificare ca cele precizate în anunţul de participare, urmărind îndeplinirea cerinţelor în conformitate cu prevederile art. 27, 28 şi 29.C. În cazul aplicării procedurii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. d): a) pe baza criteriului prevăzut la art. 62 lit. b); şi, în mod cumulativ, b) prin verificarea, anterior evaluării ofertei de preţ, a îndeplinirii de către ofertanţi a condiţiilor de calificare, respectiv a condiţiilor referitoare la:(i) eligibilitate, în conformitate cu prevederile art. 27;(îi) înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 28. (3) Este calificat orice ofertant/candidat care nu a fost exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de calificare prevăzute la alin. (2). (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta caracterul confidenţial al informaţiilor prezentate de către ofertanţi/candidaţi în scopul verificării îndeplinirii condiţiilor de calificare.  +  Articolul 24În cazul aplicării procedurii prin licitaţie deschisă, numărul de furnizori, de executanţi sau de prestatori care au dreptul de a depune oferta este nelimitat.  +  Articolul 25 (1) Orice furnizor, executant sau prestator are dreptul de a solicita invitaţie de participare pentru a depune oferta, în cazul aplicării procedurii prin: a) licitaţie restrânsă; b) negociere competitivă, dacă autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica prevederile art. 74 alin. (1). (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili candidaţii selectaţi, dintre candidaţii calificaţi, numai după ce s-a verificat îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de calificare; atunci când selecteaza candidaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii referitoare numai la capacitatea tehnica şi cea economico-financiară. (3) Numărul de candidaţi selectaţi trebuie să se încadreze între limita minima şi limita maxima a intervalului precizat în anunţul de participare sau să fie egal cu numărul precizat în anunţul de participare; acest număr trebuie să fie: a) nu mai mic de 5 şi nici mai mare de 20, în cazul aplicării procedurii prin licitaţie restrânsă; b) nu mai mic de 3, dacă este posibil, şi, în orice caz, cel puţin 2, în cazul aplicării procedurii prin negociere competitivă.  +  Articolul 26Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţie de participare: a) candidaţilor selectaţi, atunci când aplica procedura prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă; b) de regula, la cel puţin 3 şi, în orice caz, la nu mai puţin de 2 furnizori, executanţi sau prestatori şi în asa fel încât să asigure concurenta, atunci când aplica procedura prin cerere de oferte de preţ; c) de regula, la cel puţin 3 şi, în orice caz, la nu mai puţin de 2 furnizori, executanţi sau prestatori şi în asa fel încât să asigure concurenta, atunci când autoritatea contractantă definită la art. 5 alin. (1) lit. a) sau b) aplica procedura prin negociere competitivă şi nu are obligaţia de a respecta prevederile art. 74 alin. (1); d) de regula, la cel puţin 3 şi, în orice caz, la nu mai puţin de 2 furnizori, executanţi sau prestatori şi în asa fel încât să asigure concurenta, atunci când autoritatea contractantă, definită la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), se afla în situaţia prevăzută la art. 74 alin. (3); e) furnizorului, executantului sau prestatorului căruia ar fi probabil sa i se atribuie contractul, atunci când aplica procedura prin negociere cu o singura sursa.  +  Secţiunea a 2-a Criterii de selecţie calitativă  +  Articolul 27Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se afla în oricare dintre următoarele situaţii: a) este insolvabil sau în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c) a făcut obiectul unei condamnări care are autoritatea de lucru judecat pentru un delict în legătură cu conduita sa profesională; d) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; e) furnizează informaţii false în documentele de calificare; f) a comis o grava greseala în materie profesională, pe care autoritatea contractantă o poate invoca aducând ca dovada orice mijloc probant pe care îl are la dispoziţie.  +  Articolul 28Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui furnizor, executant sau prestator sa dovedească o formă de înregistrare ca persoana juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din ţara în care este stabilit, după caz, ori, în sensul de mai sus, să facă o declaraţie pe propria răspundere sau să prezinte un document edificator.  +  Articolul 29Ofertanţii/candidaţii au obligaţia de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractantă, prin care dovedesc capacitatea tehnica şi cea economico-financiară, precum şi de a permite verificarea de către autoritatea contractantă a capacităţilor lor de producţie, de realizare de studii, de cercetare-dezvoltare, precum şi a sistemului de asigurare a calităţii.  +  Articolul 30 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face cunoscute furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor cel puţin informaţii privind: a) documentele de calificare pe care aceştia trebuie să le prezinte, precum şi orice alte modalităţi care urmează să fie utilizate în scopul verificării eligibilităţii, înregistrării, capacităţii tehnice şi capacităţii economico-financiare a acestora; şi b) numărul de candidaţi selectaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr, atunci când aplica procedura prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie precizate în anunţul de participare sau, după caz, în invitaţia de participare, în funcţie de procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică aplicată.  +  Secţiunea a 3-a Data limita de primire a scrisorii de interes  +  Articolul 31 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili şi de a include în anunţul de participare data limita de primire a scrisorii de interes, respectiv a solicitării de a participa la procedura prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă. (2) Data limita, stabilită de către autorităţile contractante definite conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b), nu trebuie să fie mai devreme de 37 de zile de la data transmiterii anunţului de participare, spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice. (3) Autorităţile contractante, definite conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilite potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), au obligaţia, de regula, de a stabili ca data limita sa nu fie mai devreme de 37 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare; aceste autorităţi au însă şi dreptul de a reduce această perioadă, dar în nici un caz data limita nu trebuie să fie mai devreme de 22 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă, şi anume de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2) şi (3), dar nu la mai puţin de 15 zile şi numai în situaţia în care, din motive de urgenta, respectarea numărului de zile prevăzut la alineatele respective ar cauza prejudicii autorităţii contractante; în acest caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţul de participare motivele aplicării accelerate a procedurii prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă. (5) Furnizorii, executanţii sau prestatorii au obligaţia ca, în momentul inaintarii scrisorii de interes, sa ataseze la aceasta documentele de calificare prevăzute în anunţul de participare.  +  Capitolul 4 Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei  +  Secţiunea 1 Conţinutul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei  +  Articolul 32 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, care trebuie să cuprindă cel puţin: a) informaţii generale privind autoritatea contractantă; b) documentele de calificare prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), după caz; c) caietul de sarcini pe baza căruia trebuie să se elaboreze propunerea tehnica; d) instrucţiuni privind date limita care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite, inclusiv cele privind garanţia de participare şi cea de buna execuţie, referitoare la modul de prezentare şi de depunere a ofertei, precum şi la perioada de valabilitate a acesteia; e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii financiare; f) informaţii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, precum şi, în cazul în care se aplică criteriul prevăzut la art. 62 lit. a), algoritmul de calcul utilizat în scopul evaluării ofertelor; g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; h) modelul contractului de achiziţie publică, precum şi condiţiile generale de contractare sau, după caz, condiţiile speciale de contractare. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei instituţiile competente de la care furnizorii, executanţii sau prestatorii pot obţine informaţii privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului respectiv şi care sunt în vigoare la nivel naţional sau, în mod special, în regiunea sau în localitatea în care se executa lucrările ori se prestează serviciile.  +  Articolul 33 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea unui exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei de către: a) orice furnizor, executant sau prestator care înaintează o solicitare în acest sens, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin licitaţie deschisă; b) toţi candidaţii selectaţi conform art. 25 alin. (2), în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă; c) orice furnizor, executant sau prestator căruia i s-a transmis o invitaţie de participare, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin cerere de oferta; d) furnizorul, executantul sau prestatorul căruia i s-a transmis o invitaţie de participare, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin negociere cu o singura sursa. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili: a) modalitatea în care furnizorii, executanţii sau prestatorii care înaintează o solicitare pot obţine exemplarul din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; şi b) după caz, costul exemplarului din documentaţie şi, eventual, al transmiterii acestuia, precum şi condiţiile de plată asociate. (3) Modalitatea în care furnizorii, executanţii sau prestatorii ori, după caz, candidaţii selectaţi pot obţine exemplarul din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei trebuie să fie: a) preluarea directa de către furnizor, executant sau prestator ori de către candidaţii selectaţi de la adresa direcţiei/compartimentului din cadrul autorităţii contractante pe care aceasta o precizează; b) transmiterea exemplarului de către autoritatea contractantă, ca urmare a primirii solicitării prevăzute la alin. (1) lit. a) în cel mult 6 zile de la primirea acesteia; c) transmiterea exemplarului de către autoritatea contractantă o dată cu transmiterea invitatiei de participare.  +  Secţiunea a 2-a Dreptul de a solicita clarificări  +  Articolul 34 (1) Orice furnizor, executant sau prestator care a obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe, un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei are dreptul de a solicita, în scris, clarificări despre elementele cuprinse în aceasta. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia: a) de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări numai acelor solicitări primite cu:(i) 10 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor;(îi) 7 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la art. 48, precum şi în cazul aplicării procedurii prin cerere de oferta de preţ; b) de a transmite răspunsul la solicitarile de clarificări numai până cu:(i) 6 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la lit. a) pct. (i);(îi) 4 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la lit. a) pct. (îi); c) de a transmite conţinutul răspunsului către toţi furnizorii, executanţii sau prestatorii care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe, un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.  +  Articolul 35Autoritatea contractantă are dreptul de a completa, din proprie iniţiativă, în vederea clarificarii, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. Orice astfel de completare trebuie comunicată de către aceasta, în scris, până la, după caz, 6 zile sau 4 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, tuturor furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe, un exemplar din documentaţia respectiva.  +  Secţiunea a 3-a Caietul de sarcini  +  Articolul 36Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi la sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea; în cazul contractelor pentru lucrări, specificaţiile tehnice se pot referi, de asemenea, şi la reguli de proiectare şi de calcul, inclusiv al costurilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, la tehnici, procedee şi metode de construcţie, precum şi la orice alte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcţie şi de diverse acte normative şi reglementări, în legătură cu lucrarea finala şi cu materii prime sau materiale ori părţi de lucrare implicate.  +  Articolul 37 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a defini în caietul de sarcini şi în contract specificaţiile tehnice numai prin referire, de regula: a) fie la reglementări tehnice, asa cum sunt acestea definite în legislaţia interna referitoare la standardizarea naţionala, care sunt compatibile cu reglementările Comunităţii Europene; b) fie, dacă nu exista reglementări tehnice în sensul de la lit. a), la standarde naţionale şi altele asemenea, şi anume, de regula, în următoarea ordine de decădere:(i) standarde naţionale şi altele asemenea care adopta standarde europene şi altele asemenea;(îi) standarde naţionale şi altele asemenea care adopta standarde internaţionale şi altele asemenea, care sunt acceptate de Comunitatea Europeană, în situaţia în care nu exista standarde europene şi altele asemenea sau în situaţia în care nu s-au adoptat încă pe plan naţional unele standarde europene şi altele asemenea;(iii) alte standarde naţionale şi altele asemenea decât cele de la pct. (i) şi pct. (îi); c) fie la altele asemenea celor de la lit. a) şi b). (2) Guvernul hotărăşte cu privire la aplicarea alin. (1), inclusiv excepţiile de la regula, luând în considerare obligaţiile asumate de România în relaţiile cu Uniunea Europeană în domeniul Pieţei interne sau, pe plan internaţional, cu privire la politica de standardizare, precum şi la cea de achiziţii publice. (3) Se interzice indicarea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea, unuia sau mai multor ofertanţi. (4) În sensul prevederilor alin. (3), este interzisă indicarea unei mărci de fabrica sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei licenţe de fabricaţie sau a unei anume origini ori producţii. Totuşi se admite o astfel de indicaţie, dar numai însoţită de menţiunea "sau echivalent" şi numai în situaţia în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a stabili în caietul de sarcini specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru toate părţile interesate.  +  Capitolul 5 Elaborarea, prezentarea şi evaluarea ofertei  +  Secţiunea 1 Elaborarea şi prezentarea ofertei. Oferte alternative  +  Articolul 38 (1) Propunerea tehnica trebuie elaborata în concordanta cu cerinţele cuprinse în caietul de sarcini; în cazul aplicării procedurii prin licitaţie deschisă, prin negociere cu o singura sursa sau prin cerere de oferta, este obligatoriu ca la propunerea tehnica să fie ataşate şi documentele de calificare. (2) Propunerea financiară se elaborează în asa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor solicitate prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, necesare evaluării financiare.  +  Articolul 39Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi trebuie să fie semnată pe propria răspundere de către ofertant sau de către o persoană imputernicita legal de acesta.  +  Articolul 40 (1) Mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori au dreptul de a se asocia şi de a depune oferta în comun, denumita în continuare oferta comuna, fără a fi obligaţi să îşi prezinte asocierea într-o formă legalizată; autoritatea contractantă are dreptul de a solicita legalizarea asocierii, în cazul în care oferta comuna este declarata câştigătoare. (2) Este obligatoriu ca fiecare dintre asociaţi să facă dovada că nu se afla în situaţiile prevăzute la art. 27 şi să semneze oferta comuna. Fiecare dintre aceştia îşi asuma obligaţia pentru oferta comuna şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. (3) Asociaţii desemnează din rândul lor pe acela care, în cazul atribuirii contractului de achiziţie publică, îi reprezintă în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de contractor conducător, caz în care acesta efectuează şi operaţiunile de încasări şi plati în numele contractorilor asociaţi. (4) Asociaţii nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comuna. (5) Executantul/candidatul selectat sau, după caz, asociaţii, în cazul unei oferte comune, care participa la procedura pentru atribuirea unui contract de concesiune de lucrări are/au obligaţia de a include în oferta lista cuprinzând persoanele juridice afiliate lor; concesionarul are obligaţia sa actualizeze aceasta lista în mod permanent până la finalizarea contractului de concesiune de lucrări.  +  Articolul 41 (1) Candidaţii selectaţi/furnizorii/executanţii/prestatorii, precum şi, după caz, cei asociaţi conform prevederilor art. 40 alin. (1) trebuie să depună o singura oferta; este obligatoriu ca aceasta oferta sa nu se abata de la cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. (2) În cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este cel prevăzut la art. 62 lit. a), atunci, prin excepţie de la prevederile alin. (1), ofertantul, respectiv ofertanţii asociaţi, are/au dreptul de a depune în plus şi alte oferte, denumite oferte alternative; acestea, şi numai acestea, pot să se abata, într-o anumită măsura, de la cerinţele prevăzute în caietul de sarcini pentru oferta de baza, respectiv cea prevăzută la alin. (1). (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a prevedea în caietul de sarcini cerinţele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le îndeplinească pentru a fi luate în considerare. De asemenea, dacă autoritatea contractantă nu intenţionează să permită depunerea de oferte alternative, atunci este obligatoriu ca aceasta sa precizeze interdicţia respectiva în anunţul de participare. (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o ofertă alternativa doar pentru motivul ca: a) aceasta este întocmită utilizându-se specificaţii tehnice definite prin referire la standarde naţionale şi altele asemenea care adopta standarde europene şi altele asemenea; sau b) în cazul în care aceasta ar putea fi declarata câştigătoare:(i) contractul de furnizare pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire se transforma în contract de servicii; sau(îi) contractul de servicii pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire se transforma în contract de furnizare.  +  Articolul 42 (1) Furnizorul/executantul/prestatorul/ candidatul selectat are obligaţia sa precizeze în oferta, dacă autoritatea contractantă solicita, acea parte a contractului de achiziţie publică pe care acesta intenţionează sa o subcontracteze. (2) Autoritatea contractantă, atunci când urmează sa atribuie un contract de concesiune de lucrări, are dreptul: a) sa impună executantului/candidatului selectat ca acesta sa atribuie contracte de lucrări unor terţe părţi într-un procent de minimum 30% din totalul lucrărilor ce fac obiectul concesiunii; sau b) să solicite executantului/candidatului selectat sa precizeze în oferta valoarea contractelor de lucrări pe care acesta urmează să le atribuie unor terţe părţi, ca efect al atribuirii unui contract de concesiune de lucrări. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia sa precizeze în anunţul de participare sau în invitaţia de participare procentul minim impus la care se face referire la alin. (2) lit. a) sau faptul ca executanţilor/candidaţilor selectaţi li se solicita sa indice valoarea la care se face referire la alin. (2) lit. b). (4) Executantul/candidatul selectat are dreptul sa majoreze şi sa includă în oferta procentul minim prevăzut la alin. (2) lit. a), stabilit de către autoritatea contractantă.  +  Articolul 43Oferta nu se ia în considerare şi nu se înregistrează dacă nu este însoţită de dovada constituirii garanţiei pentru participare.  +  Articolul 44Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii suplimentare solicitate ofertantului şi a carei dezvaluire ar putea sa aducă atingere dreptului ofertantului de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.  +  Secţiunea a 2-a Data limita pentru depunerea ofertei  +  Articolul 45 (1) Furnizorul, executantul sau prestatorul are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data limita pentru depunere, stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare, şi îşi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră. (2) Oferta care este depusa la o alta adresa a autorităţii contractante decât cea stabilită de către aceasta sau după expirarea datei limita pentru depunere se returnează nedeschisă. (3) Modalităţile în care ofertele pot fi transmise se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 46 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili data limita pentru depunerea ofertelor; perioada fixată prin data limita pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai mica de: a) 52 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, în cazul aplicării procedurii de licitaţie deschisă; b) 40 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, în cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă; c) 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, în cazul aplicării procedurii prin cerere de oferte de preţ. (2) Autoritatea contractantă, prin excepţie de la prevederile alin. (1), are dreptul de a stabili ca perioada fixată prin data limita pentru depunerea ofertelor să fie mai mica de 52 de zile, respectiv 40 de zile, dar nu mai mica de: a) 36 de zile, de regula, şi în nici un caz mai mica de 22 de zile, de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, în cazul aplicării procedurii de licitaţie deschisă; b) 26 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, în cazul aplicării procedurii de licitaţie restrânsă, şi numai în cazul în care anunţul de intenţie a fost transmis de către autoritatea contractantă spre publicare:(i) fie cu cel puţin 52 de zile;(îi) fie cu cel mult 12 luni;înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.  +  Articolul 47 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili data limita de depunere a ofertelor printr-un acord comun, încheiat în scris cu toţi candidaţii selectaţi şi numai respectând condiţia ca fiecărui candidat selectat sa i se asigure o perioadă egala pentru pregătirea şi depunerea ofertei, în cazul aplicării procedurii prin: a) negociere competitivă; sau b) licitaţie restrânsă, dacă autoritatea contractantă este definită conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5). (2) În situaţia în care nu se ajunge la un acord comun, data limita nu trebuie, de regula, să fie mai devreme de 24 zile şi, în nici un caz, nu mai devreme de 10 zile, de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta.  +  Articolul 48Autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitaţie restrânsă, şi anume de a reduce numărul de zile prevăzut la art. 46 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b), dar nu la mai puţin de 10 zile, şi numai în situaţia în care, din motive de urgenta, respectarea numărului de zile prevăzut la respectivele articole ar cauza prejudicii autorităţii contractante.  +  Articolul 49 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a prelungi în mod adecvat perioada fixată prin data limita pentru depunerea ofertelor dincolo de perioada minima prevăzută la art. 46, 47 şi 48, dacă: a) datorită volumului şi complexităţii lor, nu pot fi furnizate:(i) documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) lit. b);(îi) răspunsurile la clarificările solicitate cu privire la documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2); b) oferta nu poate fi elaborata şi depusa decât fie după vizitarea amplasamentelor, fie după consultarea la faţa locului a documentelor-anexa la caietul de sarcini. (2) Autoritatea contractantă are dreptul, în mod excepţional, de a decala data limita pentru depunerea ofertei, caz în care aceasta are obligaţia de a comunică, în scris, tuturor furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe, un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.  +  Secţiunea a 3-a Modificarea, retragerea şi valabilitatea ofertei  +  Articolul 50Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau retrage oferta numai înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertei.  +  Articolul 51Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau a modifica oferta după expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare.  +  Articolul 52 (1) Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate a acesteia; perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi cel puţin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; în cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare trebuie să fie prelungită în mod corespunzător. (3) Ofertantul are obligaţia de a comunică autorităţii contractante dacă este de acord sau nu cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. (4) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca şi-a retras oferta, fără ca acest fapt sa atragă după sine pierderea garanţiei pentru participare. (5) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita modificarea ofertei de către ofertantul care este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei, iar acesta, la rândul sau, nu are dreptul de a-şi modifica oferta.  +  Secţiunea a 4-a Comisia de evaluare. Juriul  +  Articolul 53Autoritatea contractantă are obligaţia sa constituie o comisie de evaluare care: a) verifica:(i) respectarea regulilor formale de depunere şi prezentare a ofertei;(îi) eligibilitatea candidatului/ofertantului;(iii) înregistrarea candidatului/ofertantului;(iv) capacitatea economico-financiară a candidatului/ofertantului;(v) capacitatea tehnica a candidatului/ofertantului; b) califica ofertantul şi candidatul; c) selecteaza candidatul; d) stabileşte care sunt completările şi clarificările necesare cu privire la documentele de calificare sau la oferta; e) exclude candidatul sau ofertantul; f) evalueaza ofertele ofertanţilor calificaţi; mai întâi se evalueaza propunerea tehnica; g) respinge oferta; h) stabileşte oferta câştigătoare dintre ofertele admise; i) îndeplineşte alte atribuţii specifice; j) este formată din cel puţin 5 membri cu pregătire profesională şi experienta relevanta.  +  Articolul 54 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia sa constituie, în scopul evaluării soluţiilor prezentate într-un concurs de soluţii, un juriu care: a) verifica respectarea regulilor formale de depunere şi de prezentare a soluţiei; b) evalueaza soluţiile primite; c) adopta o decizie sau formulează o opinie; d) îndeplineşte alte atribuţii specifice; e) este format din cel puţin 3 membri, care au pregătire profesională şi experienta relevanta; în situaţia în care concurenţilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională, atunci cel puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalenta. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza, în anunţul de participare la concurs, dacă acesta este urmat de atribuirea unui contract de achiziţie publică unuia dintre concurentii castigatori ai concursului.  +  Articolul 55Nu au dreptul să fie membri în comisia de evaluare sau în juriu următoarele persoane: a) soţul sau o ruda până la gradul al treilea inclusiv ori un afin până la gradul al treilea inclusiv, cu unul dintre ofertanţi/candidaţi/concurenţi; b) persoanele care în ultimii 3 ani au avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanţi/candidaţi/concurenţi ori care au făcut parte din consiliul de administraţie sau din orice alt organ de conducere şi de administraţie al acestora; c) persoanele care deţin părţi sociale sau acţiuni într-o proporţie semnificativă din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi/concurenţi.  +  Articolul 56Autoritatea contractantă hotărăşte dacă membrii comisiei de evaluare sau ai juriului, toţi sau numai o parte din aceştia, sunt remuneraţi pentru activitatea respectiva.  +  Secţiunea a 5-a Deschiderea şi evaluarea ofertelor  +  Articolul 57 (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a deschide ofertele la data şi în locul indicate în anunţul sau în invitaţia de participare. (2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere.  +  Articolul 58În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobisnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, comisia de evaluare are obligaţia de a solicita, în scris şi oricum înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le considera relevante cu privire la oferta, precum şi de a verifica răspunsurile care justifica preţul respectiv.  +  Articolul 59 (1) Comisia de evaluare are dreptul sa respingă o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri: a) oferta nu respecta în totalitate cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, cu excepţia cazurilor în care sunt acceptate şi oferte alternative; b) oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; c) explicaţiile solicitate conform art. 58 nu sunt concludente sau credibile; d) alte cazuri stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a respinge toate ofertele, în bloc, oricând până la data transmiterii comunicării prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i), dar numai dacă, în mod cumulativ: a) aceasta posibilitate a fost precizată în anunţul sau în invitaţia de participare; b) înainte de luarea deciziei de respingere a tuturor ofertelor a fost obţinut avizul conform al Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 60 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia: a) de a transmite o comunicare, în scris, simultan:(i) pe de o parte, ofertantului câştigător, în care se precizează faptul ca oferta sa este câştigătoare şi ca este invitat în vederea încheierii contractului, iar pe de altă parte, fiecăruia dintre ceilalţi ofertanţi, în care se precizează fie ca oferta a fost respinsă, fie ca, deşi admisă, oferta este necâştigătoare; sau(îi) pe de o parte, candidaţilor selectaţi, comunicare ce reprezintă chiar invitaţia de participare, la care se ataşează documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, iar pe de altă parte, fiecăruia dintre ceilalţi candidaţi, în care se precizează faptul ca a fost exclus, necalificat sau ca, deşi a fost calificat, este neselectat; b) de a transmite comunicarea prevăzută la lit. a) în cel mult 10 zile de la data la care comisia de evaluare:(i) fie a stabilit oferta câştigătoare;(îi) fie a stabilit candidaţii selectaţi; c) de a transmite, în scris, răspunsul la solicitarea prevăzută la alin. (2) în cel mult 5 zile de la primirea respectivei solicitări; atunci când răspunde unui ofertant a cărui oferta, deşi admisă, a fost declarata ca necâştigătoare, autoritatea contractantă trebuie să indice întotdeauna numele ofertantului câştigător, precum şi caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei câştigătoare faţă de oferta respectivului ofertant necastigator. (2) Candidatul exclus, necalificat sau neselectat, precum şi ofertantul a cărui oferta este respinsă sau necâştigătoare au dreptul de a solicita, în scris, motivele excluderii, necalificarii sau neselectarii, respectiv ale respingerii ofertei ori declarării ofertei ca necâştigătoare; solicitarea trebuie transmisă în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii comunicării prevăzute la alin. (1) lit. a). (3) Autoritatea contractantă are dreptul sa nu furnizeze anumite informaţii referitoare la atribuirea contractului şi care ar putea fi cuprinse în ansamblul informaţiilor pe care autoritatea contractantă trebuie să le furnizeze în acord cu prevederile alin. (1) lit. c), şi anume în situaţia în care aceasta furnizare: a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale şi, implicit, ar fi contrară interesului public; sau b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanţilor/candidaţilor, inclusiv cele ale ofertantului a cărui oferta a fost declarata câştigătoare; sau c) ar prejudicia concurenta loiala între furnizori/executanţi/prestatori.  +  Secţiunea a 6-a Criterii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Articolul 61Autoritatea contractantă are obligaţia sa precizeze în anunţul de participare şi în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei criteriul pe baza căruia se atribuie contractul şi care, o dată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 62Criteriul menţionat la art. 61 poate fi numai: a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic; b) fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut.  +  Articolul 63 (1) În cazul aplicării criteriului prevăzut la art. 62 lit. a), oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul. (2) Algoritmul de calcul prevăzut la alin. (1) se stabileşte pe baza aplicării unor variate criterii de evaluare a ofertei, în funcţie de specificul fiecărui contract în parte, cum ar fi, după caz: termen de livrare sau de execuţie, costuri curente, raportul cost/eficienta, caracteristici privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau funcţional, servicii postvanzare şi asistenţa tehnica, angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri pe termen lung, condiţii referitoare la aplicarea art. 105 alin. (4), alte elemente considerate relevante pentru evaluarea ofertelor, precum şi preţul; aceste criterii trebuie să fie definite clar şi, o dată stabilite, nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (3) Autoritatea contractantă este obligată sa precizeze în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, criteriile de evaluare a ofertei prevăzute la alin. (2), în ordinea importantei lor pentru evaluarea ofertei, precum şi algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat.  +  Articolul 64În cazul aplicării criteriului prevăzut la art. 62 lit. b), oferta stabilită ca fiind câştigătoare trebuie să respecte cel puţin nivelul minim de calitate impus prin caietul de sarcini.  +  Secţiunea a 7-a Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Articolul 65Autoritatea contractantă are dreptul sa anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, numai dacă ia aceasta decizie înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de atribuire a contractului de achiziţie publică şi numai în următoarele cazuri: a) fiecare dintre ofertele depuse depăşeşte valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică; b) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfăcător al concurentei, respectiv numărul de candidaţi/ofertanţi este mai mic decât cel prevăzut, pentru fiecare procedura, de prezenta ordonanţă; c) circumstanţe excepţionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau este imposibila încheierea contractului; d) în alte situaţii specificate în mod expres în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. (2) Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a autorităţii contractante faţă de furnizorii, executanţii sau prestatorii care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe, un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, faţă de candidaţi sau, după caz, faţă de ofertanţi, cu excepţia returnarii garanţiei pentru participare. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică, în scris, tuturor furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe, un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, precum şi candidaţilor sau ofertanţilor atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cat şi motivul anulării, în cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Capitolul 6 Încheierea, îndeplinirea şi finalizarea contractului de achiziţie publică  +  Secţiunea 1 Încheierea contractului de achiziţie publică  +  Articolul 66 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare de către comisia de evaluare. (2) În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge sa încheie contractul cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare, atunci aceasta are dreptul: a) de a invita ofertanţii, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de către ofertele acestora, în vederea încheierii contractului; b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (3) Orice contract de achiziţie publică trebuie încheiat în forma scrisă, cu excepţia cazului prevăzut la art. 18 alin. (5). (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziţii publice. (5) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică într-o perioadă de cel mult: a) 30 de zile, în cazul contractelor de furnizare sau de servicii; b) 60 de zile, în cazul contractelor de lucrări, de la data transmiterii comunicării prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i) şi, în orice caz, nu mai devreme de 15 zile de la această dată.  +  Articolul 67Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă în vederea încheierii contractului de achiziţie publică are obligaţia de a face dovada, până la data încheierii contractului respectiv, a constituirii garanţiei de buna execuţie.  +  Articolul 68Părţile semnatare ale contractului de achiziţie publică au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 69 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a denunta unilateral contractul de achiziţie publică, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului de achiziţie publică şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsura, încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. (2) În acest caz contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii.  +  Articolul 70În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi, partea lezata are dreptul de a cere rezilierea contractului de achiziţie publică şi de a pretinde plata de despăgubiri.  +  Secţiunea a 2-a Evitarea concurentei neloiale  +  Articolul 71Persoanele fizice sau juridice, care au participat, în orice fel, la întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului respectiv, nu au dreptul de a fi ofertant sau ofertant asociat, sub sancţiunea nulităţii contractului în cauza.  +  Articolul 72Contractorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au participat la întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei sau care au făcut parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului în cauza pe parcursul unei perioade de cel puţin 6 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezilierii contractului de către autoritatea contractantă.  +  Capitolul 7 Transparenta şi publicitate  +  Secţiunea 1 Anunţul de intenţie, anunţul de participare şi anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică  +  Articolul 73 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face cunoscută în mod public intenţia de a efectua achiziţii publice, scop în care trebuie să transmită spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, în cel mult 30 de zile de la data începerii anului bugetar, un anunţ de intenţie pentru toate contractele de achiziţie publică previzionate a fi atribuite, separat pentru produse, lucrări şi servicii, în decursul următoarelor 12 luni de la publicarea acestui anunţ, şi a căror valoare estimată, fără T.V.A. este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro. (2) Publicarea anunţului prevăzut la alin. (1) nu creează autorităţii contractante obligaţia de a efectua respectiva achiziţie publică. (3) Autoritatea contractantă, definită conform art. 5 alin. (1) lit. c) - e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), face excepţie de la prevederile alin. (1), în sensul că aceasta are dreptul de a transmite spre publicare anunţul de intenţie oricând pe parcursul anului.  +  Articolul 74 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii Publice, un anunţ de participare, în toate cazurile în care, pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică, a cărui valoare estimată, fără T.V.A., este egala sau mai mare decât echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17, aplica una dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) pct. (i), precum şi în cazul în care intenţionează sa organizeze un concurs de soluţii. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă definită conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b) nu are obligaţia, atunci când aplica procedura prin negociere competitivă, de a transmite spre publicare un anunţ de participare: a) în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) A. d) pct. (îi), lit. f) sau e); b) în cazul prevăzut la art. 19 alin. (1) lit. a) B şi numai dacă autoritatea contractantă transmite invitaţie de participare tuturor ofertanţilor/candidaţilor care nu au fost excluşi de la procedura pentru atribuirea prin licitaţie deschisă sau restrânsă aplicată anterior. (3) Autoritatea contractantă, definită conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), nu are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de participare în situaţiile: a) când, în urma aplicării unei proceduri prin licitaţie deschisă, restrânsă sau negociere, procedura pentru care s-a publicat un anunţ de participare, nu s-a primit nici o ofertă sau ofertele s-au aflat într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) B pct. (i)-(vi) şi numai dacă autoritatea contractantă nu modifica substanţial cerinţele prevăzute iniţial în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; sau b) prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d) şi lit. f) şi alin. (2) lit. a)-c); sau c) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări, autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze noi lucrări, care sunt similare lucrărilor achiziţionate prin contractul atribuit iniţial şi numai dacă se respecta, în mod cumulativ, următoarele condiţii:(i) noile lucrări sunt în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului iniţial, iar aceasta atribuire s-a realizat prin procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere, procedura pentru care s-a publicat anunţ de participare;(îi) în anunţul de participare pentru atribuirea contractului iniţial de servicii sau de lucrări s-a precizat ca, ulterior, se pot achizitiona lucrări similare fără publicarea unui anunţ de participare;(iii) valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări s-a determinat inclusiv prin luarea în calcul a lucrărilor similare ce se vor achizitiona ulterior; sau d) când se achiziţionează produse cotate şi tranzacţionate la bursa de mărfuri; sau e) când se atribuie contracte de achiziţie publică în baza unui contract-cadru şi numai dacă acest contract-cadru a fost atribuit prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin.(1) lit. a)-c), pentru care s-a publicat un anunţ de participare; sau f) când beneficiază de posibilitatea valorificării unei oportunitati de scurta durata, extrem de avantajoasă şi în urma căreia poate cumpara produse la un preţ considerabil mai scăzut decât cel practicat în mod normal pe piaţa; sau g) când, ca urmare a organizării unui concurs de soluţii, trebuie să atribuie contractul de achiziţie publică concurentului câştigător sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv. (4) Atunci când un concesionar este şi autoritate contractantă potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi b), acesta are obligaţia, în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului de lucrări, fără T.V.A., este mai mare sau egala cu echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 17 lit. c), de a transmite spre publicare, atunci când intenţionează sa atribuie contracte de lucrări unor terţe părţi, un anunţ de participare, cu excepţia acelor situaţii care sunt similare celor prevăzute la alin. (2) pentru autorităţile contractante; nu sunt considerate terţe părţi: a) executanţii asociaţi care depun o ofertă comuna atunci când autoritatea contractantă intenţionează sa atribuie un contract de concesiune de lucrări; b) persoanele juridice afiliate executantului/candidatului selectat sau executanţilor asociaţi. (5) Atunci când un concesionar este şi autoritate contractantă potrivit prevederilor art. 5 alin.(1) lit. a) şi b), acesta are dreptul de a nu transmite spre publicare un anunţ de participare, şi anume numai în situaţia în care intenţionează sa atribuie contracte de lucrări persoanelor juridice afiliate care au fost incluse anterior în lista prevăzută la art. 40 alin. (5).  +  Articolul 75Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparente maxime, de a face cunoscut anunţul de participare şi prin alte mijloace de informare locale, naţionale sau internaţionale, dar numai după publicarea anunţului respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice şi cu obligaţia de a respecta întocmai conţinutul şi forma anunţului publicat în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 76 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică, nu mai târziu de 48 de zile de la data încheierii contractului de achiziţie publică. (2) Autoritatea contractantă care a organizat un concurs de soluţii are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ al rezultatului concursului respectiv nu mai târziu de 48 de zile de la data deciziei juriului. (3) În cazul aplicării procedurii prin cerere de oferta de preţ, autoritatea contractantă nu are obligaţia de a respecta prevederile alin. (1).  +  Articolul 77Guvernul hotărăşte: a) numărul de zile al perioadei în care, începând de la data primirii anunţurilor prevăzute la art. 19 alin.(1) lit. a), art. 73, 74 şi 76, Regia Autonomă "Monitorul Oficial al României" are obligaţia de a publică aceste anunţuri; b) numărul de zile al perioadei în care, începând de la data publicării anunţurilor, Regia Autonomă "Monitorul Oficial al României" are obligaţia de a distribui Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice.  +  Articolul 78Conţinutul anunţurilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 şi 76, precum şi al invitatiei de participare va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului.  +  Secţiunea a 2-a Forme de comunicare  +  Articolul 79 (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea prevăzute în prezenta ordonanţă trebuie să se transmită sub forma de document scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii. (3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirma primirea. (4) Scrisoarea de interes, prevăzută la art. 31 alin. (1), poate fi transmisă prin una dintre următoarele forme: a) scrisoare prin posta; b) telegrama; c) telex; d) telefax; e) telefon.Furnizorul, executantul sau prestatorul care a transmis scrisoarea de interes prin una dintre formele prevăzute la lit. b)-e) are obligaţia de a asigura transmiterea acesteia şi prin forma prevăzută la lit. a), înainte de expirarea datei limita prevăzute la art. 31 alin. (1); data poştei este considerată data de transmitere.  +  Articolul 80Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu face nici o discriminare între ofertanţi/candidaţi din punct de vedere al formei în care aceştia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări.  +  Capitolul 8 Dosarul achiziţiei publice  +  Articolul 81 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice. (2) Documentele care trebuie să fie incluse în dosarul achiziţiei publice, precum şi modul de păstrare a acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 82Dosarul achiziţiei publice se păstrează de către autoritatea contractantă atâta timp cat contractul de achiziţie publică produce efecte juridice şi, în orice caz, nu mai puţin de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv.  +  Articolul 83La cerere, dosarul achiziţiei publice este pus la dispoziţie oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, cu condiţia ca nici o informaţie sa nu fie dezvaluita, dacă dezvaluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părţilor sau ar afecta libera concurenta, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contravenţiilor sau infracţiunilor.  +  Capitolul 9 Cai de atac  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale privind utilizarea căilor de atac  +  Articolul 84 (1) Actele sau deciziile nelegale care determina încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe pot fi atacate pe cale administrativă şi/sau în justiţie. (2) Autoritatea contractantă este competenţa să soluţioneze contestaţiile înaintate pe cale administrativă. Autoritatea contractantă are obligaţia sa indice în anunţul de participare sau, după caz, în invitaţia de participare denumirea, adresa, telefonul, faxul şi telexul compartimentului din cadrul autorităţii contractante unde se transmit/depun contestaţiile. (3) Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui arie teritorială de competenţa se afla sediul autorităţii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel.  +  Articolul 85 (1) Are dreptul de a utiliza căile de atac prevăzute de prezenta ordonanţă orice persoană fizica sau juridică dintre cele care întrunesc condiţiile menţionate la art. 23 alin. (1), numai dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică pentru a cărui atribuire se aplică prevederile prezentei ordonanţe; b) suferă, risca sa sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecinţa directa a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, ce determina încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Se respinge contestaţia ori, după caz, acţiunea în justiţie a persoanei fizice sau juridice care nu îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1). (3) Acţiunea în justiţie se introduce numai după epuizarea caii de atac a contestaţiei pe cale administrativă şi numai de către acele persoane care au înaintat contestaţii, precum şi pentru acele capete de cerere care au făcut obiectul atacului pe cale administrativă. Acţiunea în justiţie se introduce numai atunci când autoritatea contractantă nu a răspuns unei contestaţii în termenul aplicabil în speta prevăzut în prezenta ordonanţă, ori atunci când contestatarul nu este satisfăcut de răspunsul primit în termen legal. (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3) poate introduce o acţiune în justiţie, fără ca în prealabil sa fi înaintat o contestaţie pe cale administrativă: a) orice persoană fizica sau juridică, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi care nu a fost în nici un fel implicata în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dar numai după publicarea anunţului de atribuire a contractului de achiziţie publică respectiv şi nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului de atribuire, precum şi numai în scopul solicitării de despăgubiri; b) orice participant încă implicat în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, numai pentru a ataca măsurile corective decise de autoritatea contractantă ca efect al soluţionării contestaţiei sau contestaţiilor, dacă poate dovedi ca:(i) fie măsurile corective sunt la rândul lor nelegale şi determina încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe;(îi) fie măsurile corective, deşi legale, sunt incomplete şi, ca urmare, este încă alterata respectarea principiilor prevăzute la art. 2 din prezenta ordonanţă; c) orice ofertant, numai în cazul în care autoritatea contractantă încheie contractul de achiziţie publică mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicării prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i), dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului de atribuire. (5) Despăgubirile se solicita numai prin acţiune în justiţie, introdusă exclusiv în acest scop şi numai după soluţionarea pe cale administrativă a contestaţiei sau în justiţie a acţiunilor prevăzute la alin. (3) şi alin. (4) lit. b). Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui arie teritorială de competenţa se afla sediul autorităţii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel. (6) Persoana fizica sau juridică care introduce acţiune în justiţie în condiţiile prevăzute la alin. (3), (4) sau la alin. (5) are obligaţia de a notifica, de îndată, autorităţii contractante despre aceasta, precum şi de a asigura primirea notificării de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data introducerii acţiunii; dovada notificării cade în sarcina persoanei fizice sau juridice respective.  +  Articolul 86 (1) Nu se contesta şi nu se ataca în justiţie: a) alegerea procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică; b) alegerea criteriului pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; c) alegerea numărului de candidaţi selectaţi; d) respingerea tuturor ofertelor; e) acordarea preferintei interne; f) suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică; g) anularea aplicării procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică. (2) Orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 alin. (1) este indreptatita sa sesizeze Ministerul Finanţelor în legătură cu oricare dintre deciziile autorităţii contractante prevăzute la alin. (1), caz în care Ministerul Finanţelor are dreptul de a declansa ancheta administrativă.  +  Articolul 87 (1) Ori de câte ori primeşte o contestaţie înaintată în termen sau o notificare privind introducerea unei acţiuni în justiţie, autoritatea contractantă suspenda, în mod obligatoriu, procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cauza pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare de la data inaintarii contestaţiei sau a primirii notificării; decizia de suspendare se comunică de îndată, de către autoritatea contractantă, tuturor participanţilor încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică la data inaintarii contestaţiei sau primirii notificării. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cauza, în oricare dintre următoarele situaţii: a) fie contestaţia nu este înaintată în termenul aplicabil în speta, prevăzut de prezenta ordonanţă, fie persoana care o înaintează nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 alin. (1), fie contestaţia nu este întocmită potrivit prevederilor art. 89; b) contestaţia este în mod evident nejustificată sau conţinutul acesteia este în mod evident neserios; c) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică exista pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractantă trebuie să fie în măsura sa îl argumenteze. (3) Procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică nu se suspenda în cazul acţiunilor în justiţie prevăzute la art. 85 alin. (5). (4) În oricare dintre cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), autoritatea contractantă comunică, de îndată, contestatarului rezoluţia motivată de respingere a contestaţiei şi transmite tuturor participanţilor, încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică la data inaintarii contestaţiei, câte o copie de pe conţinutul contestaţiei şi de pe rezoluţia sa. (5) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide prelungirea perioadei de suspendare prevăzute la alin. (1), în scopul protejării intereselor sale, ale contestatarului sau, după caz, ale celui care a introdus acţiune în justiţie ori ale celorlalţi participanţi încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cauza, dar perioada de suspendare aferentă soluţionării unui atac, atât pe cale administrativă, cat şi în justiţie, nu poate depăşi în total, de regula, 30 de zile şi în nici un caz 60 de zile. (6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică fără a îngrădi, în vreun fel, capacitatea instanţelor de judecată competente de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, în termenul prevăzut de prezenta ordonanţă pentru hotărârea de măsuri provizorii, cu excepţia prevăzută la alin. (3). (7) Perioada de suspendare atrage după sine prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu excepţia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac.  +  Articolul 88 (1) De îndată ce primeşte o contestaţie sau o notificare privind introducerea unei acţiuni în justiţie, autoritatea contractantă are obligaţia sa înştiinţeze despre aceasta şi despre decizia sa motivată de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pe toţi participanţii încă implicaţi în respectiva procedura şi Ministerul Finanţelor, anexând copie de pe contestaţia/notificarea primită şi, după caz, rezoluţia sa la contestaţie; de asemenea, autoritatea contractantă comunică tuturor participanţilor încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, precum şi Ministerului Finanţelor, în termen de doua zile lucrătoare de la producerea lor, toate actele şi deciziile ulterioare referitoare la contestaţia/acţiunea în justiţie în cauza. (2) Participanţii încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică au dreptul de a se asocia, prin comunicare scrisă depusa la sediul autorităţii contractante în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute la alin. (1), la contestaţia înaintată autorităţii contractante; cei care se asociaza la o contestaţie au aceleaşi drepturi şi raspunderi cu cel care a initiat contestaţia. Participanţii încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică care nu se asociaza unei contestaţii potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă cat şi în justiţie, actul sau decizia invocată ca nelegală prin contestaţia înaintată iniţial. (3) În cazul unei acţiuni înaintate în justiţie, participanţii încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă nu au decăzut din dreptul lor potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, au dreptul de a formula la instanţa competenţa cereri de intervenţie în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute la alin. (1); cei care nu formulează cereri de intervenţie potrivit prevederilor prezentului alineat pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă cat şi în justiţie, actul sau decizia împotriva cărora s-a introdus acţiune în justiţie.  +  Secţiunea a 2-a Soluţionarea contestaţiei  +  Articolul 89 (1) Forma de atac pe cale administrativă a actelor şi deciziilor nelegale, care determina încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe, este contestaţia. (2) Sub sancţiunea decăderii contestaţia trebuie înaintată autorităţii contractante în cursul perioadei aplicabile în speta dintre cele prevăzute în prezentul alineat, după cum urmează: a) fie în cel mult 10 zile lucrătoare de la data publicării unui anunţ de participare; b) fie în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii unei comunicări, instiintari, invitaţii, documentaţii sau a altora asemenea, transmise de către autoritatea contractantă, cu excepţia comunicării prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i); c) fie în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a), b) şi d), în cel mult 5 zile lucrătoare din momentul luării la cunoştinţa, în orice mod, despre un act ori o decizie a autorităţii contractante, dar nu mai mult de 20 de zile din momentul în care contestatarul ar fi putut lua la cunoştinţa despre actul sau decizia în cauza; d) fie în cel mult 15 zile de la data primirii comunicării prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. a) pct. (i). (3) Data inaintarii contestaţiei se considera data primirii acesteia de către autoritatea contractantă; dovada inaintarii contestaţiei în cursul perioadei aplicabile în speta dintre cele prevăzute la alin. (2) este în sarcina celui care înaintează contestaţia. (4) Contestaţia trebuie formulată în scris şi trebuie înaintată la adresa şi prin formele de comunicare indicate de către autoritatea contractantă în anunţul/invitaţia de participare; la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a o inregistra şi de a îi înştiinţa, de îndată, pe ceilalţi participanţi încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi Ministerul Finanţelor, potrivit prevederilor art. 88 alin. (1). (5) Contestaţia trebuie să precizeze actul sau decizia invocată ca nelegală, articolul din prezenta ordonanţă şi, după caz, din alte acte normative, pe care contestatarul îl considera încălcat, interesele lezate şi/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi, modul în care asteapta să fie rezolvat cazul în speta şi baza legală a propunerii. (6) Autoritatea contractantă este în drept sa respingă orice contestaţie care nu satisface, în mod cumulativ, cerinţele prevăzute în prezentul articol. (7) Contestatarul este îndreptăţit sa transmită o copie de pe contestaţia respectiva, spre ştiinţa, şi Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 90 (1) Imediat după primirea unei contestaţii, autoritatea contractantă verifica contestaţia, estimeaza temeinicia acesteia şi: a) fie respinge contestaţia, informand, de îndată, motivat, în aceasta privinta contestatarul, pe toţi participanţii încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi Ministerul Finanţelor, dacă:(i) cel care înaintează contestaţia nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 alin. (1) sau a decăzut din dreptul sau potrivit prevederilor aplicabile în speta ale prezentei ordonanţe;(îi) contestaţia este înaintată după expirarea perioadei aplicabile în speta sau nu satisface alte cerinţe prevăzute la art. 89;(iii) contestaţia este în mod evident nejustificată sau conţinutul acesteia este în mod evident neserios. b) fie retine contestaţia în vederea soluţionării. (2) Pentru fiecare contestaţie reţinută în vederea soluţionării, autoritatea contractantă are obligaţia de a formula o rezoluţie motivată într-o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare de la data inaintarii contestaţiei. (3) În vederea formulării rezoluţiei sale motivate autoritatea contractantă se poate consulta cu contestatarul şi cu toţi cei care s-au asociat contestaţiei; de asemenea, autoritatea contractantă poate iniţia consultări şi cu ceilalţi participanţi încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (4) Ori de câte ori autoritatea contractantă retine, în vederea soluţionării, mai multe contestaţii împotriva aceluiaşi act sau aceleiaşi decizii invocate ca nelegale, are obligaţia să soluţioneze în mod unitar toate contestaţiile primite; perioada de 10 zile lucrătoare prevăzută la alin. (2) se poate prelungi, pentru contestaţiile depuse mai devreme, până la expirarea unei perioade de cel mult 10 zile de la data inaintarii ultimei contestaţii, cu condiţia ca decizia de prelungire să fie comunicată tuturor participanţilor încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi Ministerului Finanţelor, o dată cu înştiinţarea privind primirea ultimei contestaţii pe care o transmite în temeiul art. 88 alin. (1). (5) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite participanţilor încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi Ministerului Finanţelor, până cel mai târziu la data expirării perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (4), o comunicare scrisă indicând pentru fiecare contestaţie în parte care sunt textele de lege aplicabile în speta şi rezoluţia sa motivată. (6) Oricare dintre contestatari este îndreptăţit sa introducă acţiune în justiţie împotriva actului sau deciziei contestate, dacă nu a primit din partea autorităţii contractante comunicarea prevăzută la alin. (5) în cursul primelor 5 zile lucrătoare după expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (4); sub sancţiunea decăderii, acţiunea în justiţie trebuie introdusă în termen de cel mult 15 zile de la data la care a expirat perioada prevăzută la alin. (2) sau, după caz, la alin. (4). (7) În soluţionarea contestaţiilor autoritatea poate decide, atâta timp cat şi numai dacă contractul nu este deja încheiat, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele asemenea ale actelor şi deciziilor nelegale sau activităţilor în legătură cu acestea, în scopul conformarii cu prevederile prezentei ordonanţe. (8) Măsurile corective decise de către autoritatea contractantă se comunică tuturor participanţilor încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, o dată cu comunicarea prevăzută la alin. (5). (9) În termen de doua zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (8) contestatarii au obligaţia sa notifice autorităţii contractante dacă accepta sau nu rezoluţia autorităţii contractante şi măsurile corective eventual decise de către aceasta; cei care notifica autorităţii contractante ca accepta rezoluţia şi măsurile corective decise decad din dreptul lor de a ataca în justiţie, inclusiv din acela de a introduce cerere de intervenţie în interesul părţii care ar ataca respectiva rezoluţie şi/sau măsurile corective în cauza. (10) Măsurile corective decise de către autoritatea contractantă ca efect al soluţionării de contestaţii pot fi atacate numai în justiţie.  +  Secţiunea a 3-a Atacul în justiţie  +  Articolul 91 (1) Atacul în justiţie al actelor şi deciziilor nelegale care determina încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe se face prin acţiune introdusă la instanţa competenţa prevăzută la art. 84 alin. (3) de către una dintre persoanele în drept, potrivit prevederilor art. 85 alin. (3) şi (4), dacă aceasta nu a decăzut din dreptul ei potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Sub sancţiunea decăderii, acţiunea în justiţie trebuie introdusă în cursul perioadelor aplicabile în speta dintre cele prevăzute în prezentul alineat, după cum urmează: a) fie în cel mult 15 zile de la data primirii din partea autorităţii contractante a comunicării privind respingerea contestaţiei, conform art. 90 alin. (1) lit. a); b) fie conform prevederilor art. 90 alin. (6) al prezentei ordonanţe, în cel mult 15 zile de la data de la care a expirat perioada de soluţionare a contestaţiilor stabilită potrivit art. 90 alin. (2) sau, după caz, potrivit art. 90 alin. (4); c) fie în cel mult 15 zile de la data primirii comunicării prevăzute la art. 90 alin. (5), cuprinzând rezoluţia motivată formulată de către autoritatea contractantă pentru fiecare contestaţie în parte şi/sau a măsurilor corective decise de autoritatea contractantă potrivit art. 90 alin. (7) şi comunicate potrivit art. 90 alin. (8); d) fie în cel mult 15 zile de la data publicării anunţului de atribuire, în cazurile prevăzute la art. 85 alin. (4) lit. a) şi c).  +  Articolul 92 (1) În cel mult 10 zile de la introducerea unei acţiuni în justiţie instanţa de judecată poate hotărî, cu citarea părţilor, dar numai dacă cel care a introdus acţiunea solicita în mod expres acest lucru invocand un prejudiciu grav şi iminent, în scopul de a elimina prejudiciul sau de a preveni afectarea intereselor persoanei care introduce acţiune în justiţie, măsuri cu caracter provizoriu, până la soluţionarea pe fond a cauzei, după cum urmează: a) suspendarea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică; b) măsuri care să asigure suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; c) măsuri care să asigure oprirea implementarii oricărei decizii a autorităţii contractante. (2) Atunci când judeca un caz în care se cer măsuri cu caracter provizoriu, instanţa de judecată poate lua în considerare consecinţele probabile ale acestor măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate prin măsurile respective, inclusiv interesul public şi, pe aceasta baza, poate să nu decidă astfel de măsuri în situaţii în care consecinţele negative ale măsurilor pot fi mai mare decât beneficiile lor; hotărârea de a nu lua măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze vreun alt drept al persoanei care solicită luarea de astfel de măsuri. (3) În cazul în care instanţa decide oricare dintre măsurile cu caracter provizoriu prevăzute la alin. (1), instanţa va soluţiona cauza în regim de urgenta şi, în orice caz, în cel mult 60 de zile de la introducerea acţiunii.  +  Articolul 93 (1) Numai în cazul în care şi numai atâta timp cat contractul de achiziţie publică nu este încheiat, instanţele competente pot hotărî, pe baza ascultării părţilor interesate, măsuri de anulare sau care asigura anularea acelor decizii ale autorităţii contractante prin care se încalcă prevederile prezentei ordonanţe, măsuri de corectare, modificare sau care asigura corectarea, modificarea acestor acte şi decizii, inclusiv modificarea specificatiilor tehnice care au caracter discriminatoriu sau a altor cerinţe având acelaşi caracter, din orice document legat de procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (2) În situaţia în care contractul de achiziţie publică este deja încheiat, instanţa nu poate hotărî reluarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau modificarea ori anularea contractului iar reclamantul este îndreptăţit numai la plata de despăgubiri.  +  Articolul 94 (1) În situaţia în care contractul de achiziţie publică nu este deja încheiat, iar prin acţiunea în justiţie se solicita plata de despăgubiri pe motiv ca autoritatea contractantă a încălcat prezenta ordonanţă, despăgubirile care se plătesc de către autoritatea contractantă nu trebuie să depăşească costurile suplimentare faţă de costurile pe care persoana care introduce acţiunea le-ar fi plătit, oricum, în situaţia în care autoritatea contractantă nu ar fi încălcat legea. (2) În situaţia în care contractul de achiziţie publică este deja încheiat, iar prin acţiunea în justiţie se solicita plata de despăgubiri care reprezintă numai costul întocmirii ofertei şi/sau al participării la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, atunci este suficient ca reclamantul sa dovedească faptul ca s-a încălcat prezenta ordonanţă, faptul ca ar fi avut o sansa reală de a câştiga contractul, sansa care, ca urmare a încălcării prezentei ordonanţe, a fost compromisa, precum şi faptul ca a suferit un prejudiciu. (3) Dovedirea faptului ca s-a încălcat prezenta ordonanţă se face după cum urmează: a) fie printr-o hotărâre irevocabilă a instanţei; b) fie prin măsurile corective adoptate de către autoritatea contractantă ca urmare a contestaţiei.  +  Articolul 95Hotărârile judecătoreşti irevocabile, pronunţate în litigiile care decurg din aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, iar plata transmiterii şi a cheltuielilor de publicare este în sarcina părţii care a pierdut procesul; în acest scop, instanţa va dispune prin aceeaşi hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli.  +  Capitolul 10 Contravenţii, sancţiuni  +  Secţiunea 1 Contravenţii  +  Articolul 96Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a) încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1); art. 18 alin. (1) şi alin. (3) lit. a); art. 19; art. 65 alin. (1) şi (3); art. 87 alin. (1) şi (4); art. 88 alin. (1); art. 89 alin. (4); art. 90 alin. (2), (4), (5) şi (8); art. 105 alin. (2) lit. a) pct. (îi), lit. b) pct. (îi), alin. (3), (5), (6) şi (8); b) încălcarea prevederilor art. 16; c) încălcarea prevederilor art. 22; d) încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2); art. 10 alin. (3); art. 11 alin. (2); art. 12 alin. (2); e) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2); f) încălcarea prevederilor: art. 23 alin. (2); art. 25 alin. (2) şi (3); g) încălcarea prevederilor art. 30; h) încălcarea prevederilor: art. 42 alin. (3); art. 73 alin. (1); art. 74 alin. (1) şi (4); art. 75; art. 76 alin. (1) şi (2); art. 84 alin. (2); i) încălcarea prevederilor: art. 31 alin. (1)-(4); art. 46-49; j) încălcarea prevederilor art. 26; k) încălcarea prevederilor: art. 32; art. 33 alin. (1) şi (3); l) încălcarea prevederilor: art. 36; art. 37 alin. (1), (3) şi (4); art. 41 alin. (3) şi (4); m) încălcarea prevederilor: art. 34 alin. (2); art. 35; art. 80; n) încălcarea prevederilor art. 43; o) încălcarea prevederilor: art. 53-55; art. 57 alin. (1); art. 58; art. 59 alin. (2); art. 60 alin. (1); art. 61-64; p) încălcarea prevederilor: art. 66 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3)-(5); art. 69 alin. (1); art. 81-83; q) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică fără a avea alocate fondurile necesare îndeplinirii contractului, cu excepţia cazurilor reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 18/1999, care rămâne în vigoare; r) aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în scopul testarii preţurilor pieţei; s) furnizarea de informaţii unuia sau mai multor furnizori, executanţi sau prestatori, de natura sa îi favorizeze pe aceştia în cadrul unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică; t) vânzarea exemplarului din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei la preţ mai mare decât costul multiplicării şi, după caz, al transmiterii exemplarului respectiv; u) încălcarea prevederilor: art. 23 alin. (4); art. 44; art. 45 alin. (2).  +  Secţiunea a 2-a Sancţionarea contravenţiilor  +  Articolul 97 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 96 lit. a)-c), lit. e)-l), n), o), r), s) şi u) se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la lit. d), m), p) şi q), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, iar cea prevăzută la lit. t), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Amenzile prevăzute ca sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor menţionate la art. 96 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cat şi persoanelor juridice.  +  Articolul 98Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 99Nivelul amenzilor prevăzute la art. 97 se actualizează prin hotărâre a Guvernului în raport cu rata inflaţiei.  +  Articolul 100Contravenţiilor prevăzute la art. 96 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 25-27.  +  Capitolul 11 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 101Ministerul Finanţelor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, elaborează şi implementeaza politica în domeniul achiziţiilor publice.  +  Articolul 102Achiziţiile publice în curs de desfăşurare la data aplicării prezentei ordonanţe se vor definitivă pe baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale actelor normative date în aplicarea acesteia.  +  Articolul 103Guvernul stabileşte prin hotărâre, în baza clasificarilor statistice oficiale, lista cuprinzând produsele, lucrările şi serviciile a căror dobândire face obiect al contractului de furnizare, contractului de lucrări, respectiv al contractului de servicii, precum şi orice corespondenta, necesară în aplicarea prezentei ordonanţe, între prevederile acesteia şi clasificarile statistice oficiale.  +  Articolul 104Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre revizuirea pragului valoric prevăzut la art. 17, precum şi a limitelor valorice prevăzute la art. 18 alin. (5), art. 73 alin. (1) şi la art. 105 alin. (2) şi (3).  +  Articolul 105 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a acorda preferinta interna, respectiv de a limita participarea la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică numai la persoane fizice sau juridice române, inclusiv filiale sau reprezentante ale unor persoane juridice străine care au personalitate juridică şi sunt înregistrate în România. (2) Autoritatea contractantă definită conform art. 5 alin. (1) lit. a) sau b) are dreptul de a aplica prevederile alin. (1), după cum urmează: a) în cazul contractului de furnizare sau al celui de servicii:(i) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este mai mica decât echivalentul în lei a 133.000 euro; sau(îi) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 133.000 euro, numai în condiţiile hotărâte de Guvern pentru astfel de situaţii; b) în cazul contractului de lucrări:(i) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este mai mica decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro; sau(îi) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului, este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro, numai în condiţiile hotărâte de Guvern pentru astfel de situaţii. (3) Autoritatea contractantă definită conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilită potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) are dreptul de a aplica prevederile alin. (1), după cum urmează: a) în cazul contractului de furnizare sau al celui de servicii:(i) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este mai mica decât echivalentul în lei a 400.000 euro şi numai dacă autoritatea contractantă nu exercita ca activitate relevanta o activitate prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. d); sau(îi) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este mai mica decât echivalentul în lei a 600.000 euro şi numai dacă exercita ca activitate relevanta o activitate prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. d); sau(iii) dacă valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro, în cazul prevăzut la pct. (i) şi decât echivalentul în lei a 600.000 euro, în cazul prevăzut la pct. (îi) şi numai în condiţiile hotărâte de Guvern pentru astfel de situaţii; b) în cazul contractului de lucrări, în aceleaşi condiţii ca şi cele prevăzute la alin. (2) lit. b). (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita îndeplinirea contractului de achiziţie publică: a) cu mana de lucru formată din cetăţeni români şi care reprezintă o cota procentuală din totalul mainii de lucru utilizate pentru îndeplinirea contractului; b) cu produse de origine română şi care reprezintă o cota procentuală din valoarea contractului; c) cu subcontractori care sunt persoane fizice sau juridice române şi care subcontracteaza o cota procentuală din valoarea contractului; d) cu orice combinaţie între cazurile prevăzute la lit. a)-c), situaţie în care autoritatea contractantă trebuie să precizeze ordinea de precădere pe care o prefera cu privire la aplicarea prevederilor lit. a)-c), precum şi orice alte informaţii conexe acestora, care pot constitui criterii de selecţie a ofertelor şi în asa fel încât să fie asigurată posibilitatea elaborării ofertei de către orice furnizor, executant sau prestator, în cunoştinţa de cauza şi fără a fi afectată concurenta. (5) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a acorda preferinta interna, dacă prin aceasta se încalcă obligaţii asumate de România prin acorduri încheiate pe plan internaţional sau altele asemenea. (6) Autoritatea contractantă trebuie să anunţe acordarea preferintei interne încă de la începutul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică; dacă este anunţată, preferinta interna nu mai poate fi retrasă. (7) Guvernul hotărăşte cu privire la condiţiile în care se poate acorda preferinta interna, precum şi la aplicarea alin. (4). (8) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a acorda preferinta interna în cazul atribuirii unui contract de achiziţie publică a cărui finanţare este asigurata prin programe ale Uniunii Europene sau ale altor donatori, cu excepţia cazului în care prin documentele convenite cu aceştia nu se prevede altfel.  +  Articolul 106În măsura în care prezenta ordonanţă nu prevede altfel, se aplică dispoziţiile dreptului comun.  +  Articolul 107În măsura în care prezenta ordonanţă intră în contradictie cu obligaţiile asumate de România prin tratate sau acorduri internaţionale, ratificate prin lege, vor prevala prevederile acestora.  +  Articolul 108Guvernul are dreptul de a hotărî situaţiile şi modul în care autoritatea contractantă are obligaţia de a face cunoscut anunţul de participare şi prin alte mijloace de informare decât prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice.  +  Articolul 109 (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se modifica structura Monitorului Oficial al României prin înfiinţarea Părţii a VI-a, denumita Achiziţii publice. (2) În Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, se publică anunţurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 şi 76, precum şi hotărârile judecătoreşti prevăzute la art. 95. (3) Guvernul are dreptul de a hotărî transferarea responsabilităţii de publicare a anunţurilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 şi 76, precum şi a hotărârilor judecătoreşti prevăzute la art. 95 de la Regia Autonomă "Monitorul Oficial al României" către o altă persoană juridică. În acest caz, Guvernul va hotărî înfiinţarea publicaţiei "Buletinul Achiziţiilor Publice din România". (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite, spre publicare anunţurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 şi 76 către "Official Journal of the European Communities", începând de la data, în scopul şi în condiţiile care vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 110Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, înfiinţarea de către Ministerul Finanţelor a Registrului achiziţiilor publice.  +  Articolul 111Prezenta ordonanţă se aplică cu începere de la data de 1 ianuarie 2000.  +  Articolul 112În aplicarea prezentei ordonanţe Guvernul emite hotărâri, iar ministrul finanţelor emite ordine; hotărârile Guvernului şi ordinele ministrului finanţelor care se emit în baza prevederilor prezentei ordonanţe până la data de 1 ianuarie 2000 se aplică numai după această dată.  +  Articolul 113 (1) Cu începere de la data aplicării prezentei ordonanţe se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994 şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995, aprobată prin Legea nr. 96/1995, completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 55/1998, şi orice alte dispoziţii contrare. (2) De asemenea, cu începere de la data aplicării prezentei ordonanţe se abroga art. 15 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999. (3) Sunt şi rămân în vigoare dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 18/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 29 ianuarie 1999.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de stat--------------