HOTĂRÂRE nr. 464 din 30 iunie 2017privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 27 iulie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2015, și al art. 6 alin. (1) din Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Obiect Prezenta hotărâre stabilește cerințe pentru proiectarea și fabricarea produselor prevăzute la art. 2 alin. (1), precum și norme privind libera lor circulație pe teritoriul României.  +  Articolul 2 Domeniul de aplicare(1) Prezenta hotărâre se aplică următoarelor produse, pentru care cerințele esențiale sunt prevăzute în anexa nr. 1:a) ambarcațiuni de agrement și ambarcațiuni de agrement parțial construite;b) motovehicule nautice și motovehicule nautice parțial construite;c) componentele prevăzute în anexa nr. 2, în cazul în care sunt introduse separat pe piața Uniunii Europene, denumite în continuare componente;d) motoare de propulsie care sunt instalate sau sunt destinate special pentru a fi instalate pe sau în ambarcațiuni;e) motoare de propulsie instalate pe sau în ambarcațiuni care fac obiectul unei modificări majore a motorului;f) ambarcațiuni care fac obiectul unei transformări majore.(2) Prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor produse:a) cu privire la cerințele referitoare la proiectare și construcție prevăzute în anexa nr. 1 partea A:(i)  ambarcațiuni concepute exclusiv pentru competiții sportive, inclusiv ambarcațiuni cu vâsle și ambarcațiunile destinate instruirii în canotaj, care au fost desemnate ca atare de către producător;(ii)  canoe și caiace concepute pentru propulsie exclusiv prin forță umană, gondole și hidrobiciclete;(iii) planșe pentru surfing concepute exclusiv pentru propulsie eoliană și pentru a fi acționate de una sau mai multe persoane care stau în picioare;(iv) planșe pentru surfing;(v) originale și copii individuale ale ambarcațiunilor istorice, concepute înainte de 1950, construite în cea mai mare parte din materiale originale și desemnate ca atare de către producător;(vi)  ambarcațiuni experimentale, cu condiția să nu fie introduse pe piața Uniunii Europene;(vii)  ambarcațiuni construite pentru uz propriu, cu condiția să nu fie ulterior introduse pe piața Uniunii Europene în decursul unei perioade de 5 ani de la punerea în funcțiune a ambarcațiunii;(viii)  ambarcațiuni special destinate să aibă echipaj și să transporte pasageri în scop comercial, cu excepția celor prevăzute la alin. (3), indiferent de numărul pasagerilor;(ix)  submersibile;(x) ambarcațiuni pe pernă de aer;(xi)  ambarcațiuni pe aripi portante;(xii) ambarcațiuni propulsate cu aburi produși prin combustie externă pe bază de cărbune, cocs, lemn, petrol sau gaz;(xiii)  vehicule amfibii, de exemplu autovehicule cu tracțiune pe roți sau pe șenile, care sunt capabile de funcționare atât pe apă, cât și pe uscat;(xiv) produsele aflate în înzestrarea forțelor armate;b) cu privire la cerințele privind emisiile de gaze de eșapament prevăzute în anexa nr. 1 partea B:(i)  motoare de propulsie instalate sau destinate în mod special instalării pe următoarele produse:(i.1) ambarcațiuni concepute exclusiv pentru competiții sportive care au fost desemnate ca atare de către producător;(i.2)  ambarcațiuni experimentale, cu condiția să nu fie introduse pe piața Uniunii Europene;(i.3) ambarcațiuni special destinate să aibă echipaj și să transporte pasageri în scop comercial, cu excepția celor prevăzute la alin. (3), indiferent de numărul pasagerilor;(i.4) submersibile;(i.5) ambarcațiuni pe pernă de aer;(i.6) ambarcațiuni pe aripi portante;(i.7) vehicule amfibii, de exemplu autovehicule cu tracțiune pe roți sau pe șenile, care sunt capabile de funcționare atât pe apă, cât și pe uscat;(i.8) produsele aflate în înzestrarea forțelor armate;(ii)  originale și copii individuale ale motoarelor de propulsie istorice, realizate pe baza unor modele concepute înainte de 1950, care nu sunt produse în serie și sunt instalate pe ambarcațiunile prevăzute la lit. a)pct. (v) sau (vii);(iii)  motoare de propulsie construite pentru uz propriu, cu condiția să nu fie introduse ulterior pe piața Uniunii Europene în decursul unei perioade de 5 ani de la punerea în funcțiune a ambarcațiunii cu respectivul motor instalat la bord;c) cu privire la cerințele privind emisiile de zgomot prevăzute în anexa nr. 1 partea C:(i) toate ambarcațiunile prevăzute la lit. b);(ii)  ambarcațiuni construite pentru uz propriu, cu condiția să nu fie ulterior introduse pe piața Uniunii Europene pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcțiune a ambarcațiunii.(3) Faptul că aceeași ambarcațiune poate fi utilizată pentru închiriere și/sau pentru instruirea sportivă și recreativă nu exclude ca aceasta să intre sub incidența prezentei hotărâri în cazul în care este introdusă pe piața Uniunii Europene în scopul agrementului.  +  Articolul 3 Definiții În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) acreditare - acreditare astfel cum este definită la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;b) ambarcațiune - orice ambarcațiune de agrement sau motovehicul nautic;c) ambarcațiune construită pentru uz propriu - o ambarcațiune construită în cea mai mare parte de către viitorul său utilizator, pentru utilizare proprie;d) ambarcațiune de agrement - orice ambarcațiune de orice tip, cu excepția motovehiculelor nautice, destinată a fi utilizată în scopuri sportive și recreative, având o lungime a corpului între 2,5 m și 24 m, indiferent de modul de propulsie;e) autoritate competentă - autoritate competentă, astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare. Ministerul Transporturilor, denumit în continuare MT, organ al administrației centrale, este desemnat autoritate competentă, responsabilă pentru asigurarea măsurilor necesare aplicării prezentei hotărâri;f) autoritate de supraveghere a pieței - autoritate de supraveghere a pieței, astfel cum este definită la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR, autoritate centrală de specialitate din subordinea MT, este desemnată ca autoritate de supraveghere a pieței și care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri;g) distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un produs;h) evaluare a conformității - procesul care demonstrează dacă au fost respectate cerințele prevăzute în prezenta hotărâre referitoare la un produs;i) familie de motoare - gruparea de motoare efectuată de producător, care, prin proiectarea lor, au caracteristici similare privind emisiile de gaze de eșapament sau de zgomot;j) importator - orice persoană fizică ori juridică stabilită în Uniunea Europeană care introduce pe piața din România un produs dintr-o țară terță sau orice persoană fizică ori juridică stabilită în România care introduce pe piața Uniunii Europene un produs dintr-o țară terță;k) importator privat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care importă în Uniunea Europeană în cursul unei activități necomerciale un produs dintr-o țară terță cu intenția de a-l pune în funcțiune pentru uz propriu;l) introducere pe piață - punerea la dispoziție a unui produs pentru prima dată pe piața Uniunii Europene;m) legislația de armonizare a Uniunii Europene - orice legislație a Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;n) lungime a corpului - lungimea corpului măsurată în conformitate cu standardul armonizat;o) marcaj CE - un marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu cerințele aplicabile prevăzute în legislația Uniunii Europene de armonizare care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;p) mod de propulsie - metoda prin care este propulsată ambarcațiunea;q) modificare majoră a motorului - modificarea unui motor de propulsie care poate eventual cauza depășirea de către motor a limitelor pentru emisii prevăzute în anexa nr. 1 partea B sau poate mări puterea nominală a motorului cu peste 15%;r) motor de propulsie - orice motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie sau prin compresie, utilizat direct sau indirect pentru propulsie;s) motovehicul nautic - o ambarcațiune destinată utilizării în scopuri sportive și recreative, având o lungime a corpului mai mică de 4 m, care utilizează un motor de propulsie cu o pompă cu jet de apă ca sursă principală de propulsie și este concepută să fie operată de către una sau mai multe persoane care stau jos, în picioare sau în genunchi, mai degrabă pe corpul ambarcațiunii decât în interiorul acesteia;ș) operatori economici - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;t) organism de evaluare a conformității - un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, testare, certificare și inspecție;ț) organism național de acreditare - organism național de acreditare, astfel cum este definit la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;u) producător - orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un produs sau care comandă proiectarea sau fabricarea unui produs și comercializează produsul respectiv sub numele sau marca comercială proprie;v) punere în funcțiune - folosirea pentru prima dată în Uniunea Europeană de utilizatorul final a unui produs reglementat de prezenta hotărâre;w) punere la dispoziție pe piață - orice furnizare pe piața Uniunii Europene a unui produs în vederea distribuirii, consumului sau utilizării, în cadrul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;x) rechemare - orice măsură ce are scopul de a returna un produs care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final;y) reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care a primit un mandat scris din partea producătorului pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;z) retragere - orice măsură ce are scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unui produs în lanțul de aprovizionare;aa) standard armonizat - standard armonizat astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului;bb) supraveghere a pieței - activitățile desfășurate și măsurile luate de autoritățile definite la lit. e) și f) pentru a asigura că produsele sunt conforme cerințelor aplicabile prevăzute în legislația Uniunii Europene de armonizare și că nu pun în pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte referitoare la protecția intereselor publice;cc) transformare majoră a ambarcațiunii - o transformare a unei ambarcațiuni care schimbă modul de propulsie a acesteia, implică o modificare majoră a motorului sau modifică ambarcațiunea într-o asemenea măsură încât ar putea să nu îndeplinească cerințele esențiale aplicabile în materie de siguranță și de mediu prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 4 Cerințe esențiale(1) Produsele prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi puse la dispoziție pe piață sau pot fi puse în funcțiune doar în cazul în care nu pun în pericol sănătatea și siguranța persoanelor, a bunurilor sau a mediului, dacă sunt corect întreținute și utilizate în conformitate cu scopul căruia îi sunt destinate și numai cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexa nr. 1.(2) ANR, prin procedura proprie, se asigură că produsele prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt puse la dispoziție pe piața din România sau puse în funcțiune pe teritoriul României numai dacă respectă cerințele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 5 Dispozițiile naționale privind navigația Prezenta hotărâre nu contravine adoptării unor dispoziții privind navigația în anumite sectoare de cale navigabilă în scopul protecției mediului, pentru configurarea căilor navigabile și pentru asigurarea siguranței căilor navigabile, sub rezerva ca aceste dispoziții să nu impună modificarea ambarcațiunilor conforme cu prezenta hotărâre.  +  Articolul 6 Libera circulație(1) ANR nu poate restricționa punerea la dispoziție pe piață sau, având în vedere și prevederile art. 5, punerea în funcțiune pe teritoriul României a ambarcațiunilor care sunt conforme cu prezenta hotărâre.(2) ANR nu poate restricționa punerea la dispoziție pe piață a ambarcațiunilor parțial construite, în cazul în care producătorul sau importatorul declară, în conformitate cu anexa nr. 3, că sunt destinate să fie finalizate de alte persoane.(3) ANR nu poate restricționa punerea la dispoziție pe piață sau punerea în funcțiune pe teritoriul României a componentelor care sunt conforme cu prezenta hotărâre și care sunt destinate încorporării în ambarcațiuni, în conformitate cu declarația producătorului sau a importatorului prevăzută la art. 15.(4) ANR nu poate restricționa punerea la dispoziție pe piață sau punerea în funcțiune pe teritoriul României a niciunuia din următoarele motoare de propulsie:a) motoare, montate sau nu pe ambarcațiuni, conforme cu prezenta hotărâre;b) motoare montate pe ambarcațiuni și omologate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei, cu modificările și completările ulterioare, care sunt conforme cu etapele III A, III B sau IV ale limitelor de emisii pentru motoarele AC utilizate în alte aplicații decât propulsia navelor pentru navigație interioară, locomotivelor, automotoarelor, astfel cum se prevede în anexa nr. I pct. 4.1.2 a directivei respective, conforme cu prezenta hotărâre, cu excepția cerințelor privind emisiile de gaze de eșapament prevăzute în anexa nr. 1 partea B;c) motoarele montate pe ambarcațiuni și omologate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 80/1.269/CEE, 2005/55/CE și 2005/78/CE, conforme cu prezenta hotărâre, cu excepția cerințelor privind emisiile de gaze de eșapament prevăzute în anexa nr. 1 partea B.(5) Prevederile alin. (4) lit. b) și c) se aplică numai dacă, în situația în care un motor este adaptat pentru instalarea pe o ambarcațiune, persoana care realizează adaptarea să se asigure că s-a ținut pe deplin cont de datele și de alte informații disponibile de la producătorul motorului pentru a se asigura că, în situația în care este instalat în conformitate cu instrucțiunile de instalare furnizate de persoana care adaptează motorul, motorul respectiv continuă să îndeplinească cerințele privind emisiile de gaze de eșapament prevăzute fie în actele interne de transpunere a Directivei 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră, fie în Regulamentul (CE) nr. 595/2009, conform declarației producătorului motorului. Persoana care adaptează motorul declară, astfel cum este prevăzut la art. 15, că motorul continuă să îndeplinească cerințele privind emisiile de gaze de eșapament prevăzute fie în Directiva 97/68/CE, fie în Regulamentul (CE) nr. 595/2009, conform declarației producătorului motorului, în cazul în care este instalat în conformitate cu instrucțiunile de instalare furnizate de persoana care adaptează motorul.(6) La târguri, expoziții, demonstrații și la alte evenimente de acest tip, ANR nu restricționează prezentarea produselor prevăzute la art. 2 alin. (1), care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentei hotărâri, cu condiția ca un semn vizibil să indice clar că aceste produse nu sunt conforme cu prezenta hotărâre și că nu vor fi puse la dispoziție sau puse în circulație în Uniunea Europeană înainte ca acestea să devină conforme.  +  Capitolul II Obligațiile operatorilor economici și ale importatorilor privați  +  Articolul 7 Obligațiile producătorilor(1) În cazul în care introduc pe piață produsele lor, producătorii trebuie să se asigure că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 4 alin. (1) și în anexa nr. 1.(2) Producătorii întocmesc documentația tehnică în conformitate cu art. 25 și efectuează procedura aplicabilă de evaluare a conformității sau contractează efectuarea acesteia în conformitate cu art. 19-22 și cu art. 24. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui produs cu cerințele aplicabile prin procedura menționată, producătorii întocmesc o declarație, potrivit prevederilor art. 15, și marchează și aplică marcajul CE, potrivit prevederilor art. 17 și 18.(3) Producătorii păstrează documentația tehnică și o copie a declarației, potrivit prevederilorart. 15, timp de 10 ani după ce produsul a fost introdus pe piață.(4) Producătorii se asigură că există proceduri care garantează conformitatea permanentă a producției de serie. Modificările în proiectarea sau caracteristicile produsului și modificările standardelor armonizate cu referire la care se declară conformitatea unui produs se iau în considerare în mod corespunzător. Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un produs, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, producătorii trebuie să testeze prin eșantionare produsele puse la dispoziție pe piață, investighează și, după caz, țin un registru de reclamații, produse neconforme și rechemări ale unor produse și informează distribuitorii privind orice astfel de activități de monitorizare.(5) Producătorii trebuie să se asigure de faptul că produsele lor afișează tipul, lotul sau numărul de serie ori alt element de identificare sau, în cazul în care mărimea ori natura componentelor nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informația solicitată este menționată pe ambalaj sau într-un document care însoțește produsul.(6) Producătorii trebuie să indice pe produs numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește produsul. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt comunicate în limba română.(7) Producătorii trebuie să se asigure că produsul privind siguranța este însoțit de instrucțiuni și informații în limba română sau în alte limbi ușor de înțeles de consumatori, care se regăsesc în manualul proprietarului.(8) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform prezentei hotărâri trebuie să ia de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivul produs, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care produsul prezintă un risc, producătorii trebuie să informeze imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței, indicând detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective care s-au luat.(9) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea autorității de supraveghere a pieței, trebuie să furnizeze acesteia toate informațiile și documentația necesară în limba română pentru a demonstra conformitatea produsului. Producătorii trebuie să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pe care aceștia le-au introdus pe piață.  +  Articolul 8 Reprezentanți autorizați(1) Un producător poate numi un reprezentant autorizat printr-un mandat scris.(2) Obligațiile prevăzute la art. 7 alin. (1) și întocmirea documentației tehnice nu sunt incluse în mandatul reprezentantului autorizat.(3) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile specificate în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele sarcini:a) să păstreze o copie a declarației, potrivit prevederilor art. 15, și documentația tehnică la dispoziția autorității de supraveghere a pieței timp de 10 ani după ce produsul a fost introdus pe piață;b) în urma unei cereri motivate din partea autorității de supraveghere a pieței, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unui produs;c) să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele acoperite de mandatul lor.  +  Articolul 9 Obligațiile importatorilor(1) Importatorii trebuie să introducă pe piață numai produse conforme.(2) Înainte de introducerea unui produs pe piață, importatorii trebuie să garanteze că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității a fost efectuată de către producător. Importatorii trebuie să se asigure că producătorul a întocmit documentația tehnică, că produsul poartă marcajul CE, potrivit prevederilor art. 17, că acesta este însoțit de documentele cerute în conformitate cu art. 15 și cu anexa nr. 1 partea A pct. 2.5, anexa nr. 1 partea B pct. 4 și anexa nr. 1 partea C pct. 2 și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la art. 7 alin. (5) și (6). În cazul în care un importator consideră sau are motive să creadă că un produs nu este conform cu cerințele prevăzute la art. 4 alin. (1) și anexa nr. 1, acesta nu introduce produsul pe piață până când acesta nu a devenit conform. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc, importatorul trebuie să informeze în acest sens producătorul și autoritatea de supraveghere a pieței.(3) Importatorii trebuie să indice pe produs numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește produsul. Datele de contact sunt comunicate în limba română.(4) Importatorii trebuie să se asigure că produsul este însoțit de instrucțiuni și informații privind siguranța, în limba română sau în alte limbi ușor de înțeles de consumatori, care se regăsesc în manualul proprietarului.(5) Importatorii trebuie să se asigure de faptul că, atât timp cât un produs se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea acestuia cu cerințele prevăzute la art. 4 alin. (1) și în anexa nr. 1.(6) Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un produs, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, importatorii trebuie să testeze prin eșantionare produsele puse la dispoziție pe piață, investighează și, după caz, țin un registru de reclamații, produse neconforme și rechemări ale unor produse și informează distribuitorii privind orice astfel de activități de monitorizare.(7) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform prezentei hotărâri trebuie să ia de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivul produs, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc, importatorii trebuie să informeze imediat autoritatea de supraveghere a pieței, indicând detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.(8) Importatorii trebuie să păstreze o copie a declarației, potrivit prevederilor art. 15, la dispoziția autorității de supraveghere a pieței timp de 10 ani de la introducerea pe piață a produsului și trebuie să se asigure că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția autorității de supraveghere a pieței, la cerere.(9) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea autorității de supraveghere a pieței, trebuie să furnizeze acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unui produs, în limba română. Importatorii trebuie să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pe care aceștia le-au introdus pe piață.  +  Articolul 10 Obligațiile distribuitorilor(1) Distribuitorii care pun la dispoziție pe piață un produs trebuie să îndeplinească prevederile prezentei hotărâri.(2) Înainte de punerea la dispoziție a unui produs pe piață, distribuitorii trebuie să verifice dacă produsul poartă marcajul CE, potrivit prevederilor art. 17, dacă acesta este însoțit de documentele necesare, în temeiul art. 7 alin. (7), al art. 15 și al anexei nr. 1 partea A pct. 2.5, al anexei nr. 1 partea B pct. 4 și al anexei nr. 1 partea C pct. 2, precum și de instrucțiuni și informații privind siguranța redactate în limba română și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la art. 7 alin. (5) și (6) și art. 9 alin. (3). În cazul în care un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un produs nu este în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 4 alin. (1) și în anexa nr. 1, acesta trebuie să nu pună la dispoziție produsul pe piață până când acesta nu devine conform. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc, distribuitorul trebuie să informeze în acest sens producătorul sau importatorul, precum și autoritatea de supraveghere a pieței.(3) Distribuitorii trebuie să asigure faptul că, atât timp cât un produs se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea acestuia cu cerințele prevăzute la art. 4 alin. (1) și în anexa nr. 1.(4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform prezentei hotărâri trebuie să ia de îndată măsurile corective necesare pentru a pune în conformitate respectivul produs, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc, distribuitorii trebuie să informeze imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieței, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.(5) Distribuitorii, la cererea motivată a autorității de supraveghere a pieței, trebuie să furnizeze acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului. Aceștia cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune de eliminare a riscurilor prezentate de produsele puse la dispoziție pe piață.  +  Articolul 11 Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei hotărâri și trebuie să respecte obligațiile prevăzute pentru producător la art. 7 în cazul în care introduce pe piață un produs sub numele său sau marca sa ori modifică un produs deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerințele prezentei hotărâri.  +  Articolul 12 Obligațiile importatorilor privați(1) În cazul în care producătorul nu își îndeplinește responsabilitățile privind conformitatea produsului cu prezenta hotărâre, un importator privat trebuie să se asigure, înainte de a pune produsul în funcțiune, că acesta a fost proiectat și fabricat în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 4 alin. (1) și în anexa nr. 1 și îndeplinește sau respectă îndeplinirea obligațiilor producătorului prevăzute la art. 7 alin. (2), (3), (7) și (9).(2) În cazul în care documentația tehnică solicitată nu este pusă la dispoziție de către producător, importatorul privat trebuie să întocmească documentația respectivă folosind expertiza corespunzătoare.(3) Importatorul privat trebuie să se asigure că numele și adresa organismului notificat care a efectuat evaluarea conformității produsului sunt marcate pe produs.  +  Articolul 13 Identificarea operatorilor economici(1) Operatorii economici trebuie să transmită, la cerere, către autoritatea de supraveghere a pieței datele de identificare ale:a) oricărui operator economic care le-a furnizat un produs;b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un produs.(2) Operatorii economici trebuie să prezinte informațiile prevăzute la alin. (1) timp de 10 ani după ce produsul le-a fost furnizat și, respectiv, pentru o perioadă de 10 ani după ce au furnizat produsul.(3) Importatorii privați trebuie să transmită, la cerere, către autoritatea de supraveghere a pieței datele de identificare a operatorului economic care le-a furnizat produsul. Importatorii privați trebuie să prezinte informațiile prevăzute la alin. (1) pentru o perioadă de 10 ani după ce produsul le-a fost furnizat.  +  Capitolul III Conformitatea produsului  +  Articolul 14 Prezumția de conformitate(1) Produsele care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate ca fiind conforme cu cerințele aflate sub incidența respectivelor standarde sau a unor părți ale acestora, prevăzute la art. 4 alin. (1) și în anexa nr. 1.(2) Lista standardelor românești care adoptă standardele armonizate, prevăzute la alin. (1), ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, se actualizează periodic și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15 Declarația de conformitate UE și declarația în conformitate cu anexa nr. 3 (1) Declarația de conformitate UE atestă îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 4 alin. (1) și în anexa nr. 1 sau a celor prevăzute la art. 6 alin. (4) lit. b) și c).(2) Modelul declarației de conformitate UE este prevăzut în anexa nr. 4 și cuprinde elementele specificate în modulele relevante prevăzute în anexa nr. II la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, precum și în anexa nr. 5 și se actualizează constant. Aceasta se traduce în limba română pentru produsele introduse pe piața din România.(3) Prin redactarea declarației de conformitate UE, producătorul, importatorul privat sau persoana care adaptează motorul prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. b) și c) își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului.(4) Declarația de conformitate UE prevăzută la alin. (3) însoțește următoarele produse în cazul în care sunt introduse pe piață sau puse în funcțiune:a) ambarcațiunile;b) componentele, în cazul în care sunt introduse pe piață separat;c) motoarele de propulsie.(5) Declarația din partea producătorului sau a importatorului prevăzută în anexa nr. 3, pentru ambarcațiunile parțial construite, conține elementele specificate în anexa respectivă și însoțește ambarcațiunile parțial construite. Aceasta se traduce în limba română pentru produsele introduse pe piața din România.  +  Articolul 16 Principii generale ale marcajului CE Marcajul CE este reglementat de principiile generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.  +  Articolul 17 Produsele care fac obiectul marcajului CE(1) Următoarele produse fac obiectul marcajului CE, în cazul în care acestea sunt introduse pe piață sau puse în funcțiune:a) ambarcațiunile;b) componentele;c) motoarele de propulsie.(2) Produsele prevăzute la alin. (1), care poartă marcajul CE, sunt considerate conforme cu prezenta hotărâre.  +  Articolul 18 Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și imposibil de șters pe produsele prevăzute la art. 17 alin. (1). În cazul componentelor, dacă acest lucru nu este posibil sau nu se justifică având în vedere mărimea sau natura produsului respectiv, marcajul poate fi, de asemenea, aplicat pe ambalaj și pe documentele însoțitoare. În cazul ambarcațiunilor, marcajul CE se aplică pe plăcuța producătorului ambarcațiunii, montată separat de numărul de identificare al ambarcațiunii. În cazul unui motor de propulsie, marcajul CE se aplică pe motor.(2) Marcajul CE se aplică înainte ca produsul să fie introdus pe piață sau pus în funcțiune. Marcajul CE și numărul de identificare prevăzut la alin. (3) pot fi urmate de o pictogramă sau orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.(3) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de control al producției sau în evaluarea postconstrucție. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat ori de către persoana prevăzută la art. 19 alin. (2), (3) sau (4).  +  Capitolul IV Evaluarea conformității  +  Articolul 19 Procedurile aplicabile de evaluare a conformității(1) Producătorul aplică procedurile prevăzute în modulele prevăzute la art. 20-22, înainte de introducerea pe piață a produselor prevăzute la art. 2 alin. (1).(2) Importatorul privat aplică procedura de evaluare postconstrucție, înainte de punerea în funcțiune a unui produs prevăzut la art. 2 alin. (1) în cazul în care producătorul nu a efectuat evaluarea conformității pentru produsul în cauză.(3) Orice persoană care introduce pe piață sau pune în funcțiune un motor de propulsie sau o ambarcațiune după o modificare ori transformare majoră a acesteia sau orice persoană care schimbă destinația unei ambarcațiuni care nu este sub incidența prezentei hotărâri astfel încât aceasta să se încadreze în domeniul de aplicare al hotărârii aplică procedura de evaluare postconstrucție, înainte de introducerea produsului pe piață sau punerea acestuia în funcțiune.(4) Orice persoană care introduce pe piață o ambarcațiune construită pentru uz propriu înainte de sfârșitul perioadei de 5 ani prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) pct. (vii) aplică procedura de evaluare postconstrucție, înainte de introducerea produsului pe piață.  +  Articolul 20 Proiectare și construcție(1) Cu privire la proiectarea și construcția ambarcațiunilor de agrement, următoarele proceduri prevăzute în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE se aplică:a) pentru categoriile de proiectare A și B prevăzute în anexa nr. 1 partea A pct. 1:(i) pentru ambarcațiunile de agrement cu lungimea corpului între 2,5 m și mai puțin de 12 m, oricare din următoarele module:(i.1)  modulul A1 - controlul intern al producției plus încercarea supravegheată a produsului;(i.2) modulul B - examinarea de tip UE - împreună cu modulul C, D, E sau F;(i.3)  modulul G - conformitatea bazată pe verificarea unității de produs;(i.4) modulul H - conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității;(ii)  pentru ambarcațiunile de agrement cu lungimea corpului între 12 m și 24 m, oricare din următoarele module:(ii.1)  modulul B - examinarea de tip UE - împreună cu modulul C, D, E sau F;(ii.2) modulul G - conformitatea bazată pe verificarea unității de produs;(ii.3) modulul H - conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității;b) pentru categoria de proiectare C prevăzută în anexa nr. 1 partea A pct. 1:(i)  pentru ambarcațiunile de agrement cu lungimea corpului între 2,5 m și mai puțin de 12 m, oricare din următoarele module:(i.1) în cazul în care standardele armonizate referitoare la pct. 3.2 și 3.3 din anexa nr. 1 partea A sunt respectate: modulul A - controlul intern al producției, modulul A1 - controlul intern al producției plus încercarea supravegheată a produsului, modulul B - examinarea de tip UE - împreună cu modulul C, D, E sau F, modulul G - conformitatea bazată pe verificarea unității de produs sau modulul H - conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității;(i.2)  în cazul în care standardele armonizate referitoare la pct. 3.2 și 3.3 din anexa nr. 1 partea A nu sunt respectate: modulul A1 - controlul intern al producției plus încercarea supravegheată a produsului, modulul B - examinarea de tip UE - împreună cu modulul C, D, E sau F, modulul G - conformitatea bazată pe verificarea unității de produs sau modulul H - conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității;(ii)  pentru ambarcațiunile de agrement cu lungimea corpului între 12 m și 24 m, oricare din următoarele module:(ii.1) modulul B - examinarea de tip UE - împreună cu modulul C, D, E sau F;(ii.2) modulul G - conformitatea bazată pe verificarea unității de produs;(ii.3) modulul H - conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității;c) pentru categoria de proiectare D prevăzută în anexa nr. 1 partea A pct. 1: pentru ambarcațiunile de agrement cu lungimea corpului între 2,5 m și 24 m, oricare din următoarele module:(i) modulul A - controlul intern al producției;(ii)  modulul A1 - controlul intern al producției plus încercarea supravegheată a produsului;(iii) modulul B - examinarea UE de tip - împreună cu modulul C, D, E sau F;(iv) modulul G - conformitatea bazată pe verificarea unității de produs;(v) modulul H - conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității.(2) În ceea ce privește proiectarea și construcția motovehiculelor nautice, se aplică oricare din următoarele proceduri prevăzute în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE:a) modulul A - controlul intern al producției;b) modulul A1 - controlul intern al producției plus încercarea supravegheată a produsului;c) modulul B - examinarea de tip UE - împreună cu modulul C, D, E sau F;d) modulul G - conformitatea bazată pe verificarea unității de produs;e) modulul H - conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității.(3) În ceea ce privește proiectarea și construcția de componente se aplică oricare din următoarele proceduri prevăzute în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE:a) modulul B - examinarea de tip UE - împreună cu modulul C, D, E sau F;b) modulul G - conformitatea bazată pe verificarea unității de produs;c) modulul H - conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității.  +  Articolul 21 Emisii de gaze de eșapament În ceea ce privește emisiile de gaze de eșapament, pentru produsele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) și e), producătorul motorului aplică următoarele proceduri prevăzute în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE:a) în cazul în care testele sunt efectuate utilizând standardul armonizat, oricare din următoarele module:(i)  modulul B - examinarea de tip UE - împreună cu modulul C, D, E sau F;(ii) modulul G - conformitatea bazată pe verificarea unității de produs;(iii)  modulul H - conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității;b) în cazul în care testele sunt efectuate fără a se utiliza standardul armonizat, oricare din următoarele module:(i) modulul B - examinarea de tip UE - împreună cu modulul C1;(ii) modulul G - conformitatea bazată pe verificarea unității de produs.  +  Articolul 22 Emisii de zgomot(1) Cu privire la emisiile de zgomot pentru ambarcațiunile de agrement cu motoare de propulsie inboard cu propulsor orientabil fără evacuare integrată sau cu instalații cu motor de propulsie inboard și pentru ambarcațiunile de agrement cu motoare de propulsie inboard cu propulsor orientabil fără evacuare integrată sau cu instalații cu motor de propulsie inboard, care fac obiectul unei transformări majore a ambarcațiunilor și sunt introduse ulterior pe piață în termen de 5 ani de la efectuarea transformării, producătorul aplică următoarele proceduri prevăzute în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE:a) în cazul în care testele sunt efectuate utilizând standardul armonizat pentru măsurarea zgomotului, oricare din următoarele module:(i)  modulul A1 - controlul intern al producției plus încercarea supravegheată a produsului;(ii)  modulul G - conformitatea bazată pe verificarea unității de produs;(iii) modulul H - conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității;b) în cazul în care testele sunt efectuate fără a se utiliza standardul armonizat pentru măsurarea zgomotului, modulul G - conformitatea bazată pe verificarea unității de produs;c) în cazul în care numărul Froude și metoda raportului putere/deplasament sunt utilizate pentru evaluare, oricare dintre următoarele module:(i) modulul A - controlul intern al producției;(ii)  modulul G - conformitatea bazată pe verificarea unității de produs;(iii) modulul H - conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității.(2) Cu privire la emisiile de zgomot pentru motovehiculele nautice și motoarele de propulsie outboard și motoarele de propulsie inboard cu propulsor orientabil cu evacuare integrată destinate instalării pe ambarcațiunile de agrement, producătorul motovehiculului nautic sau al motorului aplică următoarele proceduri prevăzute în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE:a) în cazul în care testele sunt efectuate utilizând standardul armonizat pentru măsurarea zgomotului, oricare din următoarele module:(i) modulul A1 - controlul intern al producției plus încercarea supravegheată a produsului;(ii) modulul G - conformitatea bazată pe verificarea unității de produs;(iii)  modulul H - conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității;b) în cazul în care testele sunt efectuate fără a se utiliza standardul armonizat pentru măsurarea zgomotului, modulul G - conformitatea bazată pe verificarea unității de produs.  +  Articolul 23 Evaluarea postconstrucție Evaluarea postconstrucție, pentru situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2)-(4), se realizează în conformitate cu anexa nr. 5.  +  Articolul 24 Cerințe suplimentare(1) Când se utilizează modulul B din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE, examinarea de tip UE se desfășoară potrivit prevederilor pct. 2 a doua liniuță din modulul menționat. Un tip de produs menționat în modulul B poate acoperi mai multe variante ale produsului în măsura în care:a) diferențele între variante nu afectează nivelul de siguranță și celelalte cerințe de performanță ale produsului;b) se menționează variante ale produsului în certificatul de examinare de tip UE corespunzător, dacă este cazul prin intermediul unor modificări ale certificatului original.(2) Când se utilizează modulul A1 din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE, controalele asupra produsului se efectuează pe una sau mai multe ambarcațiuni care reprezintă fabricația producătorului și se aplică cerințele suplimentare prevăzute în anexa nr. 6.(3) Posibilitatea de a utiliza organismele interne acreditate menționate în modulele A1 și C1 din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE nu se aplică.(4) Când se utilizează modulul F din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE, procedura descrisă în anexa nr. 7 se aplică pentru evaluarea conformității cu cerințele privind emisiile de gaze de eșapament.(5) Când se utilizează modulul C din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE, cu privire la evaluarea conformității cu cerințele privind emisiile de gaze de eșapament prevăzute de prezenta hotărâre și în cazul în care producătorul nu funcționează în conformitate cu un sistem de calitate relevant, astfel cum este descris în modulul H din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE, un organism notificat ales de producător realizează verificarea produselor sau poate dispune efectuarea acesteia la intervale aleatorii prevăzute de organismul respectiv, pentru a verifica calitatea controalelor interne asupra produsului. În cazul în care nivelul calității pare nesatisfăcător sau când se consideră necesar să se verifice valabilitatea datelor prezentate de către producător, se aplică procedura prevăzută în anexa nr. 8.  +  Articolul 25 Documentația tehnică(1) Documentația tehnică prevăzută la art. 7 alin. (2) trebuie să conțină toate datele și detaliile relevante referitoare la mijloacele utilizate de producător pentru a garanta faptul că produsul respectă cerințele prevăzute la art. 4 alin. (1) și în anexa nr. 1 și conține, în special, documentele relevante prevăzute în anexa nr. 9.(2) Documentația tehnică trebuie să permită înțelegerea clară a proiectării, a construcției, a funcționării și a evaluării conformității.  +  Capitolul V Notificarea organismelor de evaluare a conformității  +  Articolul 26 Notificarea MT notifică Comisiei Europene și celorlalte state membre organismele desemnate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentei hotărâri.  +  Articolul 27 Autoritatea de notificare(1) MT este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității în sensul prezentei hotărâri și de monitorizare a organismelor notificate, inclusiv privind conformitatea cu dispozițiile art. 32.(2) Evaluarea și monitorizarea prevăzute la alin. (1) sunt efectuate de către organismul național de acreditare în sensul și în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008.  +  Articolul 28 Cerințe referitoare la autoritatea de notificare(1) Autoritatea de notificare îndeplinește cerințele prevăzute la art. R 15 alin. (1) și (4) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE.(2) Autoritatea de notificare este organizată și funcționează astfel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.(3) Autoritatea de notificare este organizată astfel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.(4) Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.(5) Autoritatea de notificare dispune de personal competent și suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor sale.  +  Articolul 29 Obligația de informare în sarcina autorității de notificare MT informează Comisia Europeană în legătură cu procedura de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări aduse acesteia.  +  Articolul 30 Cerințe cu privire la organismele notificate(1) În scopul notificării în temeiul prezentei hotărâri, un organism de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la alin. (2)-(12).(2) Organismul de evaluare a conformității este înființat în baza legislației naționale în vigoare și are personalitate juridică.(3) Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația sau de produsul pe care îl evaluează. Un organism care aparține unei asociații de afaceri sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea produselor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.(4) Organismul de evaluare a conformității, personalul cu funcții superioare de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității trebuie să respecte cerințele prevăzute la alin. (4) al art. R17 din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE.(5) Personalul organismului de evaluare a conformității îndeplinește activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și fără a fi supus la orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care i-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților de evaluare a conformității, în special în ceea ce privește persoanele sau grupurile de persoane interesate de rezultatele activităților în cauză.(6) Organismul de evaluare a conformității este capabil să îndeplinească cerințele de evaluare a conformității, potrivit dispozițiilor art. 19-24 și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acestea sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de produse pentru care este notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție:a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini atribuțiile de evaluare a conformității;b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție între atribuțiile îndeplinite ca organism notificat și orice alte activități;c) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitățile ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei utilizate pentru realizarea produsului respectiv, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.(7) Organismul de evaluare a conformității are mijloacele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității în mod corespunzător și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.(8) Personalul responsabil de îndeplinirea activităților de evaluare a conformității dispune de următoarele:a) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității din domeniul de aplicare relevant pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;b) cunoașterea satisfăcătoare a cerințelor evaluărilor pe care le efectuează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;c) cunoașterea și înțelegerea corespunzătoare a cerințelor esențiale, a standardelor armonizate aplicabile, a legislației de armonizare relevantă a Uniunii Europene și a legislației naționale relevante;d) capacitatea de a întocmi certificate, evidențe și rapoarte care să demonstreze că au fost realizate evaluări.(9) Imparțialitatea organismului de evaluare a conformității, a conducerii generale și a personalului de evaluare al acestora este garantată. Remunerația conducerii generale și a personalului de evaluare din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele evaluărilor respective.(10) Organismul de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească obligația prevăzută la alin. (9) al art. R17 din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE.(11) Personalul organismului de evaluare a conformității îndeplinește obligația prevăzută la alin. (10) al art. R17 din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE.(12) Organismul de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului sau grupurilor sectoriale ale organismelor notificate, prevăzute la art. 42, sau se asigură de informarea personalului său de evaluare cu privire la aceste activități și pune în aplicare, ca orientare generală, deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității grupurilor respective.  +  Articolul 31 Prezumția de conformitate În cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau părți ale acestora, se consideră că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la art. 30 în măsura în care respectivele standarde aplicabile acoperă aceste cerințe.  +  Articolul 32 Filiale și subcontractanți ai organismelor notificate(1) În cazul în care organismul notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la art. 30 și informează MT în acest sens.(2) Organismul notificat preia întreaga responsabilitate pentru sarcinile realizate de subcontractanți sau filiale oriunde ar fi acestea prevăzute.(3) Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială doar cu acordul clientului organismului notificat.(4) Organismul notificat pune la dispoziția MT documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și privind activitățile realizate de aceștia în temeiul art. 19-24.  +  Articolul 33 Cererea de notificare(1) Pentru a fi notificat, organismul de evaluare a conformității trebuie să depună la MT o cerere de desemnare în vederea notificării.(2) Modelul cererii prevăzute la alin. (1), precum și lista documentelor de care trebuie să fie însoțită cererea vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilor în termen de 3 luni de la data publicării prezentei hotărâri.(3) Cererea trebuie să fie însoțită de un certificat de acreditare, emis de organismul național de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la art. 30.  +  Articolul 34 Procedura de notificare(1) MT notifică numai organismele de evaluare a conformității care au îndeplinit cerințele prevăzute la art. 30.(2) MT înștiințează Comisia Europeană și celelalte state membre folosind aplicația de notificare electronică dezvoltată și gestionată de Comisia Europeană.(3) Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale aparatului sau aparatelor în cauză și atestă competența necesară.(4) Organismele de evaluare a conformității prevăzute la art. 26 se desemnează prin ordin al ministrului transporturilor care se actualizează ori de câte ori este necesar.(5) Desemnarea prevăzută la alin. (4) se realizează în conformitate cu prevederile ordinului ministrului transporturilor prevăzut la art. 33 alin. (2).(6) Organismele prevăzute la alin. (1) pot îndeplini activitățile unui organism notificat numai în situația în care Comisia Europeană sau celelalte state membre nu au ridicat obiecții în termen de două săptămâni de la notificare. Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentei hotărâri.(7) În situația în care MT are obiecții cu privire la notificarea unui organism de către alt stat membru, comunică acest lucru Comisiei Europene și celorlalte state membre în termen de două săptămâni de la notificare, dacă se utilizează un certificat de acreditare, sau în termen de două luni de la notificare, în cazul în care nu se utilizează acreditarea.(8) MT înștiințează Comisia Europeană și celelalte state membre despre orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.  +  Articolul 35 Numere și coduri de identificare a organismelor notificate(1) MT recunoaște numerele unice de identificare atribuite de către Comisia Europeană fiecărui organism notificat.(2) MT alocă un cod de identificare unui organism notificat care a fost autorizat de acesta să îndeplinească evaluări ale conformității postconstrucție.  +  Articolul 36 Modificări aduse notificărilor(1) În cazul în care a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la art. 30 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, MT restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. MT informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre cu privire la aceasta.(2) În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării ori în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, MT ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv fie sunt preluate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziția MT și ANR, la cererea acestora.  +  Articolul 37 Contestarea competenței organismelor notificate(1) În cazurile în care Comisia Europeană investighează competența unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin, MT prezintă acesteia, la cerere, toate informațiile care au fundamentat notificarea sau menținerea competenței organismului în cauză.(2) În cazul în care Comisia Europeană adoptă un act de punere în aplicare, în urma constatării că un organism notificat nu satisface sau nu mai satisface cerințele pentru a fi notificat și comunică aceasta MT, acesta ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, după caz.  +  Articolul 38 Obligații operaționale ale organismelor notificate(1) Organismele notificate realizează evaluări ale conformității în concordanță cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute la art. 19-24.(2) Evaluarea conformității se realizează în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici și importatorii privați. Organismul de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei utilizate pentru realizarea produselor, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. Procedând astfel, organismele în cauză respectă gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea produsului cu cerințele prevăzute în prezenta hotărâre.(3) În cazul în care un organism notificat constată că cerințele prevăzute la art. 4 alin. (1) și în anexa nr. 1 sau în standardele armonizate corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un producător sau un importator privat, acesta solicită producătorului sau importatorului privat să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat de conformitate.(4) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului de conformitate, un organism notificat constată că un produs nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul de conformitate, după caz.(5) În cazul în care nu sunt luate măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz.  +  Articolul 39 Cale de atac Refuzul emiterii, măsurile de restricționare, suspendare sau retragere a certificatului de conformitate luate de organismul notificat trebuie aduse de către acesta la cunoștința părții în cauză, care este informată în același timp cu privire la căile de atac pe care le are la dispoziție în condițiile legii, precum și la termenele în care poate acționa în acest sens.  +  Articolul 40 Obligația de informare în sarcina organismelor notificate(1) Organismele notificate informează MT cu privire la:a) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a unui certificat;b) orice circumstanță care afectează domeniul de aplicare și condițiile notificării;c) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței;d) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare al notificării și orice altă activitate realizată, inclusiv activitățile și subcontractările transfrontaliere.(2) Organismele notificate din România furnizează celorlalte organisme notificate în temeiul Directivei 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și de abrogare a Directivei 94/25/CE, denumită în continuare Directiva, care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității cu privire la aceleași produse, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluării conformității.  +  Articolul 41 Schimbul de experiență MT participă la schimbul de experiență organizat de Comisia Europeană între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea.  +  Articolul 42 Coordonarea organismelor notificate În temeiul prezentei hotărâri, organismele notificate participă în mod direct sau prin reprezentanți desemnați la activitatea grupului sau grupurilor sectoriale ale organismelor notificate în temeiul Directivei 2013/53/UE, monitorizate de Comisia Europeană.  +  Capitolul VI Supravegherea pieței, controlul produselor care intră pe piață și procedurile de salvgardare  +  Articolul 43 Supravegherea pieței și controlul produselor care intră pe piață Art. 13 alin. (3) și art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică în cazul produselor reglementate de prezenta hotărâre.  +  Articolul 44 Procedura aplicabilă produselor are prezintă un risc la nivel național(1) În cazul în care ANR consideră că un produs reprezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor, a bunurilor ori a mediului, aceasta efectuează o evaluare cu privire la produsul în cauză, acoperind cerințele prevăzute în prezenta hotărâre. Operatorii economici relevanți sau importatorul privat trebuie să coopereze cu ANR.(2) În cazul unui operator economic pentru care, pe parcursul evaluării prevăzute la alin. (1), se constată că produsul nu este conform cerințelor prevăzute în prezenta hotărâre, ANR solicită de îndată operatorului economic în cauză să întreprindă acțiunile corective corespunzătoare pentru aducerea produsului în conformitate cu acele cerințe, retragerea produsului de pe piață sau rechemarea lui în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilește ANR.(3) În cazul unui importator privat pentru care, pe parcursul evaluării prevăzute la alin. (1), se constată că produsul nu este conform cerințelor prevăzute în prezenta hotărâre, ANR informează imediat importatorul privat cu privire la acțiunea corectivă corespunzătoare care trebuie întreprinsă pentru aducerea produsului în conformitate cu acele cerințe, suspendarea punerii în funcțiune a produsului sau suspendarea utilizării lui, proporțional cu natura riscului.(4) ANR informează organismul notificat în cauză, cu privire la măsurile prevăzute la alin. (2) și (3).(5) Prevederile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor prevăzute la alin. (2) și (3).(6) În cazul în care ANR consideră că neconformitatea nu este limitată la teritoriul național, aceasta informează MT, Comisia Europeană și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile solicitate a fi întreprinse de operatorul economic în cauză.(7) Operatorul economic trebuie să se asigure că sunt întreprinse acțiunile corective adecvate pentru toate produsele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii Europene.(8) Importatorul privat trebuie să se asigure că se iau măsurile corective corespunzătoare în ceea ce privește produsul pe care l-a importat în România pentru uz propriu.(9) În cazul în care operatorul economic nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termenul prevăzut la alin. (2), ANR ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a produsului pe piața din România sau a retrage ori a rechema produsul de pe piață.(10) În cazul în care importatorul privat nu ia măsurile corective adecvate, ANR ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice punerea în funcțiune a produsului sau pentru a interzice ori a limita utilizarea produsului pe teritoriul României.(11) ANR informează MT, Comisia Europeană și celelalte state membre, fără întârziere, cu privire la măsurile luate conform prevederilor alin. (9) și (10).(12) Informațiile prevăzute la alin. (11) trebuie să cuprindă toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica produsul neconform, originea produsului, natura neconformității invocate și a riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și punctul de vedere al operatorului economic în cauză sau al importatorului privat. ANR indică în special dacă neconformitatea se datorează:a) neîndeplinirii de către produs a cerințelor cu privire la sănătatea sau siguranța persoanelor, a bunurilor sau a mediului prevăzute în prezenta hotărâre; saub) deficiențelor existente în standardele armonizate prevăzute la art. 14, care conferă o prezumție de conformitate.(13) Dacă alt stat membru a inițiat procedura în temeiul legislației sale de transpunere a art. 44 din Directivă, ANR informează imediat MT, Comisia Europeană și celelalte state membre în legătură cu toate măsurile adoptate și cu toate informațiile suplimentare deținute referitoare la neconformitatea produsului în cauză și obiecțiile sale, în caz de dezacord cu măsura națională notificată de respectivul stat membru.(14) În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informațiilor prevăzute la alin. (11), niciun stat membru și nici Comisia Europeană nu ridică vreo obiecție cu privire la o măsură provizorie luată de ANR, măsura respectivă este considerată justificată.(15) ANR se asigură că se iau măsurile restrictive corespunzătoare în legătură cu produsul în cauză, cum ar fi retragerea fără întârziere a produsului.  +  Articolul 45 Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii Europene(1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 44 alin. (7)-(11), se ridică obiecții la adresa unei măsuri naționale luate de ANR sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că măsura națională contravine legislației Uniunii Europene, la inițiativa Comisiei Europene, MT și ANR participă la consultările cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) în cauză ori cu importatorul privat și evaluează măsura națională.(2) În cazul în care măsura națională este considerată justificată de către Comisia Europeană prin actul de punere în aplicare prevăzut la art. 45 alin. (1) din Directiva 2013/53/UE, ANR trebuie să ia măsurile necesare pentru a garanta că produsul neconform este retras de pe piața din România și va informa MT și Comisia Europeană în consecință.(3) În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată de către Comisia Europeană prin actul de punere în aplicare prevăzut la art. 45 alin. (1) din Directiva 2013/53/UE, ANR revocă această măsură.  +  Articolul 46 Neconformități formale(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 44, MT solicită operatorului economic relevant sau importatorului privat să pună capăt neconformității în cauză, în cazul în care acesta constată unul dintre următoarele aspecte:a) marcajul CE este aplicat prin încălcarea art. 16, 17 sau 18;b) marcajul CE, astfel cum este prevăzut la art. 17, nu este aplicat;c) declarația de conformitate UE sau declarația prevăzută în anexa nr. 3 nu este întocmită;d) declarația de conformitate UE sau declarația prevăzută în anexa nr. 3 nu este întocmită corect;e) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;f) informațiile prevăzute la art. 7 alin. (6) sau art. 9 alin. (3) lipsesc, sunt false sau incomplete;g) orice alte cerințe administrative prevăzute la art. 7 sau 9 nu sunt îndeplinite.(2) În cazul în care neconformitatea prevăzută la alin. (1) se menține, ANR ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a produsului ori pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piață ori, în cazul unui produs importat de un importator privat pentru utilizarea proprie, că utilizarea acestuia este interzisă sau restricționată.  +  Capitolul VII Sancțiuni  +  Articolul 47 Contravenții și sancțiuni(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni și se sancționează după cum urmează:a) punerea la dispoziție pe piață sau punerea în funcțiune a produselor, fără respectarea prevederilor art. 4 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei;b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5) de către persoana care realizează adaptarea motorului, cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei;c) expunerea de către operatorii economici a produselor la târguri, expoziții, demonstrații și evenimente similare, fără respectarea prevederilor art. 6 alin. (6), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;d) nerespectarea de către producători a prevederilor art. 7 alin. (1), (2) și (8), cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea introducerii pe piață ori a punerii în funcțiune a produselor neconforme, precum și rechemarea produselor neconforme, aflate în utilizare;e) nerespectarea de către producători a prevederilor art. 7 alin. (3), (4), (7) și (9) cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei;f) nerespectarea de către producători a prevederilor art. 7 alin. (5) și (6), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;g) nerespectarea de către reprezentanții autorizați a prevederilor art. 8 alin. (3), cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei;h) nerespectarea de către importatori a prevederilor art. 9 alin. (1), (2) și (7), cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea introducerii pe piață ori a punerii în funcțiune a produselor neconforme, precum și rechemarea produselor neconforme, aflate în utilizare;i) nerespectarea de către importatori a prevederilor art. 9 alin. (3) cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;j) nerespectarea de către importatori a prevederilor art. 9 alin. (4)-(6), (8) și (9), cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei;k) nerespectarea de către distribuitori a prevederilor art. 10 alin. (2) și (4), cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea introducerii pe piață ori a punerii în funcțiune a produselor neconforme, precum și rechemarea produselor neconforme, aflate în utilizare;l) nerespectarea de către distribuitori a prevederilor art. 10 alin. (3) și (5), cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei;m) nerespectarea de către importatorii privați a prevederilor art. 12 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea introducerii pe piață ori a punerii în funcțiune a produselor neconforme, precum și rechemarea produselor neconforme, aflate în utilizare;n) nerespectarea de către importatorii privați a prevederilor art. 12 alin. (2), cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei;o) nerespectarea de către importatorii privați a prevederilor art. 12 alin. (3), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;p) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 13 alin. (1) și (2) și de către importatorii privați a prevederilor art. 13 alin. (3), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;q) nerespectarea de către producători, importatori și distribuitori a prevederilor art. 15 alin. (2), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;r) nerespectarea de către producători, importatori și distribuitori a prevederilor art. 18, cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei, retragerea de pe piață și/sau interzicerea introducerii pe piață ori a punerii în funcțiune a produselor neconforme, precum și rechemarea produselor neconforme, aflate în utilizare.(2) Contravenientul poate achita, de îndată sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 48 Autorități care aplică sancțiunile(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 47 alin. (1) se fac de către reprezentanții împuterniciți ai ANR.(2) Organele de control prevăzute la alin. (1) pot preleva produse în vederea încercării acestora în laboratoare. Contravaloarea produselor prelevate și a cheltuielilor legate de testarea lor se suportă de către autoritatea de supraveghere a pieței, dacă în urma încercării nu se constată neconformități față de cerințele esențiale din anexa nr. 1. În caz contrar, cheltuielile respective se suportă de către operatorul economic.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 49 Perioada de tranziție(1) ANR nu împiedică punerea la dispoziție pe piață sau punerea în funcțiune a produselor reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și/sau punere în funcțiune a ambarcațiunilor de agrement, care sunt în conformitate cu prevederile respectivei hotărâri și care au fost introduse pe piață sau puse în funcțiune înainte de 18 ianuarie 2017.(2) ANR nu împiedică punerea la dispoziție pe piață sau punerea în funcțiune a motoarelor de propulsie AS outboard cu o putere inferioară sau egală cu 15 kW care sunt conforme cu limitele de emisii de gaze de eșapament din etapa I prevăzută în anexa nr. 1 partea B pct. 2.1 și care au fost fabricate de către întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei Europene din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, și care au fost introduse pe piață înainte de 18 ianuarie 2020.  +  Articolul 50 Raportare Până la data de 18 ianuarie 2021 și, ulterior, la fiecare 5 ani, ANR completează un chestionar emis de Comisia Europeană cu privire la aplicarea prezentei hotărâri, care va fi înaintat MT, spre a fi transmis Comisiei Europene.  +  Articolul 51 Abrogare La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și/sau punere în funcțiune a ambarcațiunilor de agrement, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2005, se abrogă.  +  Articolul 52 Anexe Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 53 Aplicare Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prezenta hotărâre transpune Directiva 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și de abrogare a Directivei 94/25/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE

  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc

  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu

  Ministrul pentru mediul de afaceri,
  comerț și antreprenoriat,
  Ilan Laufer

  Ministrul economiei,
  Mihai-Viorel Fifor

  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană

  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog

  Ministrul apărării naționale,
  Adrian Țuțuianu

  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu

  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu

  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 30 iunie 2017. Nr. 464.  +  Anexa nr. 1
  CERINȚE ESENȚIALE
  A. Cerințe esențiale pentru proiectare și construcție a produselor menționate la art. 2 alin. (1)1. Categorii de proiectare a ambarcațiunilor┌──────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┐│Categorie │ Forța vântului │Înălțimea semnificativă a ││ de │(pe scara Beaufort) │ valurilor (H 1/3, metri) ││proiectare│ │ │├──────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┤│ A │peste 8 │peste 4 │├──────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┤│ B │până la și inclusiv 8 │până la și inclusiv 4 │├──────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┤│ C │până la și inclusiv 6 │până la și inclusiv 2 │├──────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┤│ D │până la și inclusiv 4 │până la și inclusiv 0,3 │└──────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┘ Note explicative:A. Se consideră că o ambarcațiune de agrement încadrată în categoria de proiectare A este proiectată pentru condiții de vânt cu o forță care poate depăși 8 (pe scara Beaufort) și valuri cu o înălțime semnificativă de cel puțin 4 metri, excluzând totuși situațiile extreme, cum ar fi furtunile, furtunile violente, uraganele, tornadele și condițiile extreme pe mare sau valurile gigant.B. Se consideră că o ambarcațiune de agrement încadrată în categoria de proiectare B este proiectată pentru condiții de vânt cu o forță de până la 8 inclusiv și valuri cu o înălțime semnificativă de până la 4 metri inclusiv.C. Se consideră că o ambarcațiune încadrată în categoria de proiectare C este proiectată pentru condiții de vânt cu o forță de maximum 6 inclusiv și valuri cu o înălțime semnificativă de până la 2 metri inclusiv.D. Se consideră că o ambarcațiune încadrată în categoria de proiectare D este proiectată pentru condiții de vânt cu o forță de maximum 4 inclusiv și valuri cu o înălțime semnificativă de până la 0,3 metri inclusiv, cu valuri ocazionale cu o înălțime de maximum 0,5 metri. Ambarcațiunile din fiecare categorie de proiectare trebuie proiectate și construite pentru a corespunde parametrilor în ceea ce privește stabilitatea, flotabilitatea și celorlalte cerințe esențiale relevante prevăzute în prezenta anexă, precum și caracteristicilor de conducere și manevrare.2. Specificații generale2.1. Identificarea ambarcațiunii Fiecare ambarcațiune se marchează cu un număr de identificare care include următoarele informații:1. codul țării producătorului;2. codul unic al producătorului, alocat de autoritatea națională desemnată. Pentru producătorii români, autoritatea națională desemnată este ANR. Modul de acordare a codului unic al producătorului se va stabili prin ordin al ministrului transporturilor;3. numărul unic de serie;4. luna și anul de fabricație;5. anul modelului. Cerințele detaliate privind numărul de identificare menționat la primul paragraf sunt prevăzute în standardul armonizat relevant.2.2. Plăcuța constructorului ambarcațiunii Fiecare ambarcațiune poartă o plăcuță fixată permanent și separată de numărul de identificare al ambarcațiunii, cuprinzând cel puțin următoarele informații:a) numele producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia, precum și adresa de contact;b) marcajul CE, astfel cum este menționat la art. 18;c) categoria de proiectare a ambarcațiunii în conformitate cu secțiunea 1;d) capacitatea maximă de încărcare recomandată de producător, conform pct. 3.6, exclusiv greutatea conținutului rezervoarelor fixe în cazul în care sunt pline;e) numărul de persoane recomandat de către producător, pentru care a fost proiectată ambarcațiunea. În cazul unei evaluări postconstrucție, datele de contact și cerințele menționate la lit. a) le cuprind pe cele ale organismului notificat care a efectuat evaluarea conformității.2.3. Prevenirea căderilor peste bord și mijloace care permit revenirea la bord Ambarcațiunile se proiectează astfel încât riscul de cădere peste bord să fie redus la minimum și să se faciliteze revenirea la bord. Mijloacele de revenire la bord sunt accesibile pentru o persoană aflată în apă sau pot fi desfășurate de aceasta fără ajutor.2.4. Vizibilitatea de la postul principal de comandă Pe ambarcațiunile de agrement, postul principal de comandă oferă conducătorului, în condiții normale de utilizare (viteză și încărcare), o vizibilitate bună de jur-împrejur.2.5. Manualul proprietarului Fiecare produs dispune de un manual al proprietarului în conformitate cu art. 7 alin. (7) și cu art. 9 alin. (4). Manualul respectiv furnizează toate informațiile necesare pentru utilizarea produsului în condiții de siguranță, atrăgând atenția în mod special asupra instalării, întreținerii, exploatării în condiții normale, prevenirii riscurilor și gestionării riscurilor.3. Cerințe referitoare la integritate și la caracteristici structurale3.1. Structură Alegerea și combinarea materialelor, precum și construcția garantează că ambarcațiunea este suficient de robustă din toate punctele de vedere. O atenție specială se acordă categoriei de proiectare, în conformitate cu secțiunea 1, și capacității maxime de încărcare recomandate de către producător, în conformitate cu pct. 3.6.3.2. Stabilitate și bord liber Ambarcațiunile au o stabilitate și un bord liber suficiente, ținându-se seama de categoria lor de proiectare în conformitate cu secțiunea 1 și de capacitatea maximă de încărcare recomandată de producător în conformitate cu pct. 3.6.3.3. Plutire și flotabilitate Ambarcațiunile sunt construite în așa fel încât să se asigure caracteristici de flotabilitate corespunzătoare categoriei lor de proiectare în conformitate cu secțiunea 1 și capacității maxime de încărcare recomandate de producător în conformitate cu pct. 3.6. Toate ambarcațiunile de agrement cu mai multe corpuri locuibile susceptibile de răsturnare au o flotabilitate suficientă pentru a le permite să plutească în poziție răsturnată. Ambarcațiunile cu o lungime mai mică de 6 metri care sunt susceptibile de inundare în cazul în care sunt utilizate conform categoriei lor de proiectare sunt prevăzute cu mijloace de flotabilitate adecvate în condiții de inundare.3.4. Deschideri în corp, punte și suprastructură Deschiderile practicate în corp, în punte (sau punți) și în suprastructură nu afectează integritatea structurală a ambarcațiunii sau etanșeitatea acesteia în cazul în care sunt închise. Ferestrele, hublourile, ușile și bocaporții rezistă la presiunea apei care ar putea să se înregistreze în locul unde acestea sunt amplasate, precum și la sarcini concentrate reprezentând greutatea persoanelor care se deplasează pe punte. Armăturile destinate să permită trecerea apei către sau dinspre interiorul corpului, aflate sub linia de plutire corespunzând capacității maxime de încărcare recomandate de către producător în conformitate cu pct. 3.6, se prevăd cu dispozitive de închidere ușor accesibile.3.5. Inundare Toate ambarcațiunile se proiectează astfel încât riscul de scufundare să fie redus la minimum. Atunci când este cazul, se acordă o atenție deosebită:a) cockpiturilor și nișelor, care ar trebui să fie cu autodrenare sau să fie prevăzute cu alte mijloace care să împiedice apa să intre în interiorul ambarcațiunii;b) dispozitivelor de ventilare;c) evacuării apei prin pompe sau prin alte mijloace.3.6. Capacitatea maximă de încărcare recomandată de producător Capacitatea maximă de încărcare recomandată de producător [combustibil, apă, provizii, echipamente diverse și persoane (în kilograme)] pentru care a fost proiectată ambarcațiunea se determină în conformitate cu categoria de proiectare (secțiunea 1), stabilitatea și bordul liber (pct. 3.2) și plutirea și flotabilitatea (pct. 3.3) acesteia.3.7. Amplasarea plutei de salvare Toate ambarcațiunile de agrement din categoriile de proiectare A și B, precum și cele din categoriile de proiectare C și D cu o lungime mai mare de 6 metri sunt prevăzute cu unul sau mai multe amplasamente pentru una sau mai multe plute de salvare, de dimensiuni suficiente, pentru a prelua numărul de persoane pe care ambarcațiunea de agrement este concepută să le transporte, în conformitate cu recomandarea producătorului. Acest(e) amplasament(e) pentru pluta (plutele) de salvare trebuie să fie ușor accesibil(e) în orice moment.3.8. Ieșiri de urgență Toate ambarcațiunile de agrement cu mai multe corpuri locuibile sunt prevăzute cu mijloace de evacuare eficiente în caz de răsturnare. În cazul în care se prevede o ieșire de urgență pentru utilizarea în poziție răsturnată, aceasta nu compromite structura (pct. 3.1), stabilitatea (pct. 3.2) sau flotabilitatea (pct. 3.3), indiferent dacă ambarcațiunea de agrement este în poziție normală sau răsturnată. Toate ambarcațiunile de agrement cu spații locuibile se prevăd cu ieșiri de urgență viabile în caz de incendiu.3.9. Ancorarea, amararea și remorcarea Toate ambarcațiunile, ținându-se seama de categoria lor de proiectare și de caracteristicile lor, se prevăd cu unul sau mai multe puncte întărite sau cu alte mijloace capabile să suporte, în deplină siguranță, solicitările de ancorare, amarare și remorcare.4. Caracteristici de conducere și manevrare Producătorul se asigură că ambarcațiunea prezintă caracteristici de conducere și manevrare satisfăcătoare în cazul în care este echipată cu motorul de propulsie cel mai puternic pentru care ambarcațiunea este proiectată și construită. Pentru toate motoarele de propulsie, puterea maximă a motorului se declară în manualul proprietarului.5. Cerințe pentru instalații5.1. Motoare și compartimente pentru motoare5.1.1. Motoarele inboard Toate motoarele inboard se amplasează într-un spațiu închis și izolat de spațiile pentru locuit și de o manieră care să reducă la minimum riscurile de incendiu sau de propagare a incendiilor, precum și riscurile cauzate de emanațiile toxice, căldură, zgomot sau vibrații în spațiile pentru locuit. Părțile și accesoriile motorului, care necesită o inspectare și/sau o întreținere frecvente, sunt ușor accesibile. Materialele izolante utilizate în interiorul compartimentelor pentru motoare sunt ignifuge.5.1.2. Ventilația Compartimentele pentru motoare sunt ventilate. Trebuie să se reducă la minimum pătrunderea apei prin deschideri în compartimentele pentru motoare.5.1.3. Părțile expuse În cazul în care motorul nu este protejat de o carcasă sau nu are un locaș propriu închis, părțile expuse mobile sau fierbinți, care ar putea provoca vătămări corporale, se protejează eficient.5.1.4. Pornirea motorului de propulsie outboard Toate motoarele outboard instalate pe ambarcațiuni se prevăd cu un dispozitiv care să prevină pornirea în priză a motorului, cuplat la propulsor, cu excepția cazurilor următoare:a) când tracțiunea la punct fix produsă de motor este mai mică de 500 de newtoni (N);b) când motorul este echipat cu un limitator de putere care limitează tracțiunea la 500 N în momentul pornirii motorului.5.1.5. Motovehicule nautice care funcționează fără pilot Motovehiculele nautice sunt echipate cu un dispozitiv de oprire automată a motorului de propulsie sau cu un dispozitiv automat care să asigure o mișcare circulară de avans cu viteză redusă în cazul în care pilotul părăsește ambarcațiunea în mod deliberat sau în cazul în care cade peste bord.5.1.6. Motoarele de propulsie outboard prevăzute cu eche se echipează cu un dispozitiv de oprire de avarie care poate fi atașat timonierului.5.2. Instalația de alimentare cu combustibil5.2.1. Observații generale Dispozitivele și echipamentele de umplere, de înmagazinare, de aerisire și de alimentare cu combustibil a carburantului se concep și se instalează de o manieră care să reducă la minimum riscurile de incendiu și de explozie.5.2.2. Rezervoare de combustibil Rezervoarele, conductele și furtunurile de combustibil sunt fixate în condiții de siguranță și separate sau protejate de orice sursă de căldură puternică. Alegerea materialelor constitutive și a metodelor de fabricație a rezervoarelor se face în funcție de conținutul rezervorului și de tipul de combustibil. Spațiile destinate rezervoarelor de benzină sunt ventilate. Rezervoarele de benzină nu fac parte din corp și sunt:a) protejate împotriva pericolului de incendiu provocat de orice motor și de alte surse de aprindere;b) izolate de spațiile pentru locuit de la bord. Rezervoarele de motorină pot fi integrate în corpul ambarcațiunii.5.3. Instalația electrică Instalația electrică se proiectează și se realizează de o manieră care să asigure buna funcționare a ambarcațiunii în condiții de utilizare normale și să reducă la minimum riscurile de incendiu și de electrocutare. Toate circuitele electrice, cu excepția circuitelor de pornire a motorului de la baterii, sunt protejate contra suprasarcinilor. Circuitele instalației de propulsie electrică nu interacționează cu alte circuite într-un mod în care acestea să înceteze să funcționeze astfel cum au fost concepute. Se asigură ventilație pentru a preveni acumularea de gaze explozive pe care bateriile le-ar putea degaja. Bateriile se fixează solid și se protejează împotriva infiltrării apei.5.4. Sistemul de guvernare5.4.1. Observații generale Sistemul de guvernare și cel de control al propulsiei se proiectează, se construiesc și se instalează astfel încât să permită transmisia forțelor de guvernare, în condiții de funcționare previzibile.5.4.2. Guvernarea de avarie Toate velierele de agrement și ambarcațiunile de agrement cu propulsie asigurată doar de un motor, echipate cu un sistem de guvernare cu comandă de la distanță a cârmelor, se prevăd cu un sistem de guvernare de avarie care să permită manevrarea ambarcațiunii de agrement la viteză redusă.5.5. Aparate cu gaz Aparatele cu gaz de folosință domestică sunt de tipul celor cu evacuare a vaporilor și se proiectează și se instalează de o manieră care să prevină scurgerile și riscurile de explozie și să permită verificări ale etanșeității. Materialele și componentele sunt adecvate gazului specific utilizat pentru a rezista solicitărilor și acțiunilor specifice mediului marin. Fiecare aparat cu gaz se utilizează conform scopului indicat de producător și se instalează în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Fiecare aparat cu gaz trebuie să fie alimentat printr-o racordare separată din sistemul de distribuție și fiecare aparat trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de închidere propriu. Se asigură o ventilare adecvată pentru a preveni pericolele datorate scurgerilor și produselor rezultate din ardere. Toate ambarcațiunile dotate cu aparate cu gaz instalate permanent se echipează cu o incintă destinată tuturor buteliilor de gaz. Incinta se izolează față de spațiile pentru locuit de la bord, este accesibilă doar de la exterior și se ventilează către exterior astfel încât gazele care scapă să fie evacuate în afara ambarcațiunii. În mod particular, orice aparat cu gaz instalat permanent este încercat după instalare.5.6. Protecție contra incendiilor5.6.1. Observații generale Tipurile de echipament instalate și planul de amenajare a ambarcațiunii sunt determinate luând în considerare riscurile de incendiu și de propagare a focului. Se acordă o atenție deosebită zonelor din apropierea dispozitivelor cu flacără liberă, zonelor fierbinți ale motoarelor și mașinilor auxiliare, scurgerilor de ulei și de combustibil, conductelor de ulei și combustibil neacoperite, precum și, în mod special, amplasarea cablurilor electrice departe de surse de căldură și de zonele fierbinți.5.6.2. Echipamentul de prevenire și stingere a incendiilor Ambarcațiunile de agrement sunt prevăzute cu echipamente de prevenire și stingere a incendiilor adecvate pericolului de incendiu sau se indică amplasarea și capacitatea echipamentului de prevenire și stingere a incendiilor corespunzătoare pericolului de incendiu. Ambarcațiunea este pusă în funcțiune doar după montarea echipamentelor corespunzătoare de prevenire și stingere a incendiilor. Compartimentele motoarelor pe benzină se protejează printr-un sistem de stingere a incendiului care evită necesitatea deschiderii lor în caz de incendiu. Stingătoarele portabile se amplasează în locuri ușor accesibile și unul dintre ele se amplasează astfel încât să se poată ajunge cu ușurință la el din postul principal de comandă al ambarcațiunii de agrement.5.7. Lumini de navigație, figuri de semnalizare și semnale sonore În cazul în care sunt instalate lumini de navigație, figuri de semnalizare și semnale sonore, acestea se conformează prevederilor Convenției referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972 (COLREG 1972), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 239/1974, sau ale Codului european pentru navigația pe căile navigabile interioare (CEVNI), preluat în legislația națională prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 859/2013 pentru aprobarea "Regulamentului de navigație pe Dunăre în sectorul românesc" - ediția 2013, cu modificările ulterioare, după caz.5.8. Prevenirea deversării poluanților și instalațiile care facilitează evacuarea deșeurilor la țărm Ambarcațiunile se construiesc astfel încât să se prevină orice deversare accidentală de substanțe poluante (ulei, combustibil etc.) peste bord. Orice grup sanitar instalat pe o ambarcațiune de agrement se conectează doar la o instalație cu rezervor de stocare sau la o instalație de tratare a apei. Ambarcațiunile de agrement echipate cu rezervoare de stocare sunt prevăzute cu un racord standard de evacuare pentru a permite tubulaturii instalațiilor de recepție de la țărm să fie racordată la tubulatura de evacuare a ambarcațiunii de agrement. În plus, orice tubulatură pentru deversarea dejecțiilor în exteriorul ambarcațiunii este prevăzută cu clapete care să poată fi închise cu un dispozitiv de securitate normal închis.B. Cerințe esențiale pentru emisiile de gaze de eșapament produse de motoarele de propulsie Motoarele de propulsie respectă cerințele esențiale privind emisiile de gaze de eșapament menționate în prezenta parte.1. Identificarea motorului de propulsie1.1. Fiecare motor este clar marcat cu următoarele informații:a) numele, marca înregistrată sau denumirea comercială înregistrată și adresa de contact ale producătorului motorului și, după caz, numele și adresa de contact ale persoanei care adaptează motorul;b) tipul motorului, familia de motoare, după caz;c) numărul unic de serie al motorului;d) marcajul CE, potrivit prevederilor art. 18.1.2. Marcajele menționate la pct. 1.1 trebuie să fie durabile pe durata normală de viață a motorului și trebuie să fie lizibile în mod clar și să nu poată fi șterse. În cazul în care se utilizează etichete sau plăci, acestea trebuie să fie atașate astfel încât fixarea lor să fie durabilă pe durata normală de viață a motorului și să nu poată fi îndepărtate fără să fie distruse sau deformate.1.3. Marcajele trebuie să fie fixate pe o componentă a motorului necesară funcționării normale a acestuia și care, în mod normal, nu trebuie înlocuită în cursul duratei de viață a motorului.1.4. Marcajele trebuie să fie aplicate în așa fel încât să fie ușor de văzut și după ce motorul a fost asamblat cu toate componentele necesare pentru funcționarea sa.2. Cerințele privind emisiile de gaze de eșapament Motoarele de propulsie sunt proiectate, construite și asamblate astfel încât, în cazul în care sunt instalate corect și utilizate normal, emisiile să nu depășească valorile-limită prevăzute la pct. 2.1 tabelul 1 și pct. 2.2 tabelele 2 și 3:2.1. Valori aplicabile în sensul art. 49 alin. (2) și al tabelului 2 de la pct. 2.2: Tabelul 1*Font 7* (g/kWh)┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬──────────────┐│ Tip │ Monoxid de carbon │ Hidrocarburi │ Oxizi de │ ││ │ CO = A + B/P(N)^n │ HC = A + B/P(N)^n │azot NO(x)│ Particule PT │├──────────────────────────────┼─────────┬─────────┬─────────┼─────────┬─────────┬─────────┼──────────┼──────────────┤│ │ A │ B │ n │ A │ B │ n │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤│Aprindere prin scânteie în │ │ │ │ │ │ │ │ ││doi timpi │ 150,0 │ 600,0 │ 1,0 │ 30,0 │ 100,0 │ 0,75 │ 10,0 │Nu se aplică. │├──────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤│Aprindere prin scânteie în │ │ │ │ │ │ │ │ ││patru timpi │ 150,0 │ 600,0 │ 1,0 │ 6,0 │ 50,0 │ 0,75 │ 15,0 │Nu se aplică. │├──────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤│Aprindere prin compresie │ 5,0 │ 0 │ 0 │ 1,5 │ 2,0 │ 0,5 │ 9,8 │ 1,0 │└──────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┘ unde A, B și n sunt constante conform tabelului, P(N) este puterea nominală a motorului în kW.2.2. Valori aplicabile după 18 ianuarie 2016: Tabelul 2 Limitele pentru emisiile de gaze de eșapament produse de motoarele cu aprindere prin compresie (AC)(++)*Font 7*┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐│ Cilindree SV │ Puterea nominală a │ Particule PT │Hidrocarburi+oxizi de azot ││ (L/cyl) │ motorului P(N) │ (g/kWh) │ HC + NO(x) ││ │ (kW) │ │ (g/kWh) │├───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┴───────────────────────────┤│SV < 0,9 │ P(N) < 37 │Valorile menționate în tabelul 1 ││ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┬───────────────────────────┤│ │ 37 ≤ P(N) < 75(+) │ 0,30 │ 4,7 ││ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ 75 ≤ P(N) < 3.700 │ 0,15 │ 5,8 │├───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤│0,9 ≤ SV < 1,2 │ P(N) < 3.700 │ 0,14 │ 5,8 │├───────────────────────────┤ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┤│1,2 ≤ SV < 2,5 │ │ 0,12 │ 5,8 │├───────────────────────────┤ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┤│2,5 ≤ SV < 3,5 │ │ 0,12 │ 5,8 │├───────────────────────────┤ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┤│3,5 ≤ SV < 7,0 │ │ 0,11 │ 5,8 │├───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┤│(+) Alternativ, motoarele cu aprindere prin compresie cu puterea nominală a motorului mai mare sau egală cu ││37 kW, dar mai mică de 75 kW și cu o cilindree sub 0,9 L/cyl nu depășesc o limită a emisiilor de PT de ││0,20 g/kWh și o limită a emisiilor combinate de HC + NO(x) de 5,8 g/kWh. ││(++) Orice motor cu aprindere prin compresie nu depășește o limită a emisiilor de monoxid de carbon (CO) de ││5,0 g/kWh. │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Tabelul 3 Limitele pentru emisiile de gaze de eșapament produse de motoarele cu aprindere prin scânteie (AS)*Font 8*┌───────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┐│ Tipul de motor │ Puterea nominală a │ Monoxid de carbon CO │Hidrocarburi+oxizi de azot ││ │ motorului P(N) │ (g/kWh) │ HC + NO(x) ││ │ (kW) │ │ (g/kWh) │├───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤│Motoare inboard cu │ PN ≤ 373 │ 75 │ 5 ││propulsor orientabil și ├──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤│motoare inboard │ 373 < PN ≤ 485 │ 350 │ 16 ││ ├──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ PN > 485 │ 350 │ 22 │├───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤│Motoare outboard și motoare│ PN ≤ 4,3 │ 500 - [5,0 x P(N)] │ 30 ││de motovehicule nautice ├──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ 50 ││ │ 4,3 < PN ≤ 40 │ 500 - [5,0 x P(N)] │ 15,7 + [--------] ││ │ │ │ P(N)^0,9 ││ ├──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │ 50 ││ │ PN > 40 │ 300 │ 15,7 + [--------] ││ │ │ │ P(N)^0,9 │└───────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┘2.3. Ciclurile de încercare: Ciclurile de încercare și coeficienții de ponderare ce trebuie să fie aplicați: Se utilizează următoarele cerințe ale standardului ISO 8178-4:2007, ținând seama de valorile prevăzute în tabelul de mai jos. Pentru motoarele AC cu turație variabilă se aplică ciclul de încercare E1 sau E5 sau, alternativ, la peste 130 kW se poate aplica ciclul de încercare E3. Pentru motoarele AS cu turație variabilă se aplică ciclul de încercare E4.*Font 8*┌─────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────────────────┐│Ciclul E1, numărul de mod │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────┼───────────┴──────────┼────────────┴──────────┼──────────────────────┤│Viteză │Nominală │Intermediară │Viteză de mers în gol │├─────────────────────────────────┼───────────┬──────────┼────────────┬──────────┼──────────────────────┤│Cuplu, % │ 100 │ 75 │ 75 │ 50 │ 0 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────────────┤│Coeficient de ponderare │ 0,08 │ 0,11 │ 0,19 │ 0,32 │ 0,3 │├─────────────────────────────────┼───────────┴──────────┼────────────┴──────────┼──────────────────────┤│Viteză │Nominală │Intermediară │Viteză de mers în gol │├─────────────────────────────────┼───────────┬──────────┼────────────┬──────────┼──────────────────────┤│Ciclul E3, numărul de mod │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────────────┤│Viteză, % │ 100 │ 91 │ 80 │ 63 │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────────────┤│Putere, % │ 100 │ 75 │ 50 │ 25 │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────────────┤│Coeficient de ponderare │ 0,2 │ 0,5 │ 0,15 │ 0,15 │ │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────────────┤│Ciclul E4, numărul de mod │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────────────┤│Viteză, % │ 100 │ 80 │ 60 │ 40 │ Mers în gol │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────────────┤│Cuplu, % │ 100 │ 71,6 │ 46,5 │ 25,3 │ 0 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────────────┤│Coeficient de ponderare │ 0,06 │ 0,14 │ 0,15 │ 0,25 │ 0,40 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────────────┤│Ciclul E5, numărul de mod │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────────────┤│Viteză, % │ 100 │ 91 │ 80 │ 63 │ Mers în gol │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────────────┤│Putere, % │ 100 │ 75 │ 50 │ 25 │ 0 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────────────┤│Coeficient de ponderare │ 0,08 │ 0,13 │ 0,17 │ 0,32 │ 0,3 │└─────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────────────────┘ Organismele notificate pot accepta încercările efectuate pe baza altor cicluri de încercare specificate într-un standard armonizat și aplicabile pentru ciclul de funcționare al motorului.2.4. Aplicarea familiei de motoare de propulsie și alegerea motorului de propulsie reprezentativ Constructorul motorului este răspunzător pentru definirea motoarelor din seria sa care urmează a fi incluse într-o familie de motoare. Un motor reprezentativ este selectat dintr-o familie de motoare astfel încât caracteristicile sale în ceea ce privește emisiile să fie reprezentative pentru toate tipurile de motoare din familia de motoare respectivă. Motorul având acele caracteristici care se preconizează că produc emisiile specifice cele mai ridicate (exprimate în g/kWh), în cazul în care sunt măsurate în cadrul ciclului de încercare aplicabil, ar trebui în mod normal să fie selectat drept motor reprezentativ pentru o familie.2.5. Combustibili de încercare Combustibilul de încercare folosit pentru încercarea emisiilor de gaze de eșapament are următoarele proprietăți:*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Combustibili pe bază de benzină │├───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┤│ Proprietate │ RF-02-99 │ RF-02-03 ││ │ Fără plumb │ Fără plumb │├───────────────────────────────────────────┼─────────────┬──────────┼──────────┬─────────┤│ │ min. │ max. │ min. │ max. │├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│Cifra octanică utilizată la cercetare (RON)│ 95 │ - │ 95 │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│Cifra octanică a motorului (MON) │ 85 │ - │ 85 │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│Densitatea la 15°C (kg/mc) │ 748 │ 762 │ 740 │ 754 │├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│Punctul inițial de fierbere (°C) │ 24 │ 40 │ 24 │ 40 │├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│Fracția masică de sulf (mg/kg) │ - │ 100 │ - │ 10 │├───────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────────┤│ Combustibili pe bază de benzină │├───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┤│ Proprietate │ RF-02-99 │ RF-02-03 ││ │ Fără plumb │ Fără plumb │├───────────────────────────────────────────┼─────────────┬──────────┼──────────┬─────────┤│ │ min. │ max. │ min. │ max. │├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│Conținut de plumb (mg/l) │ - │ 5 │ - │ 5 │├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│Presiunea vaporilor (metoda Reid) (kPa) │ 56 │ 60 │ - │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│Presiunea vaporilor (DVPE) (kPa) │ - │ - │ 56 │ 60 │├───────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────────┤│ Combustibili diesel │├───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┤│ Proprietate │ RF-06-99 │ RF-06-03 │├───────────────────────────────────────────┼─────────────┬──────────┼──────────┬─────────┤│ │ min. │ max. │ min. │ max. │├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│Cifra cetanică │ 52 │ 54 │ 52 │ 54 │├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│Densitatea la 15°C (kg/mc) │ 833 │ 837 │ 833 │ 837 │├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│Punctul final de fierbere (°C) │ - │ 370 │ - │ 370 │├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│Punct de aprindere (°C) │ 55 │ - │ 55 │ - │├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│Fracția masică de sulf (mg/kg) │Se raportează│ 300 (50) │ - │ 10 │├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│Fracția masică de cenușă (%) │Se raportează│ 0,01 │ - │ 0,01 │└───────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────────┘ Organismele notificate pot accepta încercările efectuate pe baza altor combustibili de încercare specificați într-un standard armonizat.3. Durabilitate Producătorul motorului furnizează instrucțiuni de instalare și întreținere a motorului, a căror aplicare ar trebui să asigure faptul că motorul utilizat normal respectă limitele specificate la pct. 2.1 și 2.2 pe întreaga sa durată de viață normală, în condiții normale de utilizare. Producătorul motorului obține informațiile în cauză prin încercări prealabile de anduranță, bazate pe cicluri de funcționare normală, și prin calcularea uzurii componentelor, astfel încât să poată elabora instrucțiunile necesare pentru întreținere și să le pună la dispoziția utilizatorilor odată cu prima introducere pe piață a motoarelor noi. Durata de viață normală a motorului este, după caz, următoarea:a) pentru motoare AC: 480 de ore de funcționare sau 10 ani, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi;b) pentru motoarele AS inboard sau motoarele AS inboard cu propulsor orientabil cu sau fără evacuare integrată:(i) pentru categoria de motoare P(N) ≤ 373 kW: 480 de ore de funcționare sau 10 ani, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi;(ii)  pentru motoarele din categoria 373 < P(N) ≤ 485 kW: 150 de ore de funcționare sau trei ani, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi;(iii)  pentru categoria de motoare P(N) > 485 kW: 50 de ore de funcționare sau un an, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi;c) pentru motoarele motovehiculelor nautice: 350 de ore de funcționare sau 5 ani, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi;d) pentru motoare outboard: 350 de ore de funcționare sau 10 ani, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi.4. Manualul proprietarului Fiecare motor este însoțit de manualul proprietarului, redactat în limba română sau limbi ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali. Manualul proprietarului:a) furnizează instrucțiunile în vederea instalării, utilizării și întreținerii necesare pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a motorului în conformitate cu cerințele prevăzute la secțiunea 3 (durabilitate);b) specifică puterea motorului măsurată în conformitate cu standardul armonizat.C. Cerințe esențiale pentru emisiile de zgomot Ambarcațiunile de agrement cu motoare inboard sau motoare inboard cu propulsor orientabil fără evacuare integrată, motovehiculele nautice și motoarele outboard și motoarele inboard cu propulsor orientabil cu evacuare integrată respectă cerințele esențiale pentru emisiile de zgomot prevăzute în prezenta parte.1. Nivelurile emisiilor de zgomot1.1. Ambarcațiunile de agrement cu motoare inboard sau motoare inboard cu propulsor orientabil fără evacuare integrată, motovehiculele nautice și motoarele outboard și motoarele inboard cu propulsor orientabil cu evacuare integrată sunt proiectate, construite și asamblate astfel încât emisiile de zgomot să nu depășească valorile-limită din următorul tabel:┌────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Puterea nominală a motorului │ Nivelul maxim al ││ (motor unic) │ presiunii acustice = ││ în kW │ L(pASmax) în dB │├────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ P(N) ≤ 10 │ 67 │├────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 10 < P(N) ≤ 40 │ 72 │├────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ P(N) > 40 │ 75 │└────────────────────────────────┴───────────────────────┘ unde P(N) = puterea nominală a motorului unic în kW în regim nominal, iar L(pASmax) = nivelul maxim al presiunii acustice, în dB. Pentru instalațiile cu două motoare identice și motoare multiple, indiferent de tipul acestora, se poate aplica o toleranță de 3 dB.1.2. Ca alternativă la încercările de măsurare acustică, ambarcațiunile de agrement echipate cu motor inboard sau cu motor inboard cu propulsor orientabil, fără evacuare integrată, sunt considerate conforme cu cerințele referitoare la zgomot specificate la pct. 1.1 în cazul în care au un număr Froude ≤ 1,1 și un raport putere/deplasament ≤ 40 și în cazul în care motorul și sistemul de evacuare sunt instalate în conformitate cu specificațiile producătorului motorului.1.3. "Numărul Froude" Fn se calculează prin împărțirea vitezei maxime a ambarcațiunii de agrement V (m/s) la rădăcina pătrată a produsului dintre lungimea liniei de plutire l(wl) (m) și accelerația gravitațională dată g = 9,8 m/s^2. V Fn = --------------------- Radical din [g.l(wl)] "Raportul putere/deplasament" se calculează împărțind puterea nominală a motorului P(N) (în kW) la deplasamentul ambarcațiunii de agrement D (în tone). P(N) Raportul putere/deplasament = -------- D2. Manualul proprietarului Pentru ambarcațiunile de agrement echipate cu motor inboard sau motor inboard cu propulsor orientabil fără evacuare integrată și pentru motovehiculele nautice, manualul proprietarului, prevăzut în partea A pct. 2.5, include informațiile necesare pentru menținerea ambarcațiunii de agrement și a sistemului de evacuare într-o stare care, pe cât posibil, să asigure conformitatea cu valorile-limită de zgomot specificate, în cazul în care sunt utilizate în mod normal. Pentru motoarele outboard și motoarele inboard cu propulsor orientabil cu evacuare integrată, manualul proprietarului prevăzut în partea B secțiunea 4 furnizează instrucțiunile necesare pentru ca motorul să se mențină într-o stare care, pe cât posibil, să asigure conformitatea cu valorile-limită de zgomot specificate, în cazul în care este utilizat în mod normal.3. Durabilitate Dispozițiile privind durabilitatea din partea B secțiunea 3 se aplică mutatis mutandis în cazul conformității cu cerințele privind emisiile de zgomot prevăzute în prezenta parte la secțiunea 1.
   +  Anexa nr. 2
  Componentele ambarcațiunilor
  1. Echipament cu protecție la aprindere pentru motoarele inboard și motoarele inboard cu propulsor orientabil care funcționează pe bază de benzină și pentru spațiile destinate rezervoarelor de benzină2. Dispozitive de protecție contra pornirii motoarelor outboard în cazul în care schimbătorul de viteze este cuplat3. Timone, mecanisme de guvernare și ansambluri de cabluri pentru guvernare4. Rezervoare de combustibil destinate instalațiilor fixe și furtunuri pentru combustibil5. Capace guri de acces prefabricate și hublouri prefabricate
   +  Anexa nr. 3
  Declarația producătorului sau a importatorului
  ambarcațiunii parțial construite [art. 6 alin. (2)]
  Declarația producătorului sau a importatorului, menționată la art. 6 alin. (2) din prezenta hotărâre, conține următoarele:a) numele și adresa producătorului;b) numele și adresa reprezentantului producătorului stabilit în România sau în alt stat membru sau, după caz, ale persoanei responsabile cu introducerea pe piață;c) o descriere a ambarcațiunii parțial construite;d) o declarație că ambarcațiunea incompletă respectă cerințele esențiale care se aplică în această etapă de construcție; aceasta include trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la specificațiile în legătură cu care se declară conformitatea, în această etapă de construcție; în plus, declarația este menită să fie completată de alte persoane juridice sau fizice în deplină conformitate cu prezenta hotărâre.
   +  Anexa nr. 4
  Declarația de conformitate UE nr. xxxxx*1)
  Notă
  *1) Alocarea unui număr pentru declarația de conformitate este opțională.
  1. Nr. xxxxx (Produs: produs, lot, tip sau număr de serie):2. Numele și adresa producătorului sau ale reprezentantului său autorizat (reprezentantul autorizat trebuie să specifice, de asemenea, denumirea comercială și adresa producătorului) sau ale importatorului privat3. Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului sau a importatorului privat sau a persoanei prevăzute la art. 19 alin. (3) sau (4), din prezenta hotărâre.4. Obiectul declarației (identificarea produsului permițând trasabilitatea. Poate include și o fotografie, dacă este cazul):5. Obiectul declarației descris la pct. 4 este în conformitate cu legislația armonizată relevantă a Uniunii Europene:6. Trimiterile la standardele armonizate relevante folosite sau trimiterile la alte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:7. După caz, organismul notificat .......(denumire, număr)..... a efectuat .......(descrierea intervenției)......... și a emis certificatul:8. Datele de identificare ale persoanei împuternicite să semneze în numele producătorului sau al reprezentantului autorizat al acestuia9. Informații suplimentare: Declarația de conformitate UE include o declarație a producătorului motorului de propulsie și pe cea a persoanei care adaptează motorul în conformitate cu art. 6 alin. (4) lit. b) și c) din prezenta hotărâre, conform căreia:a) în cazul în care este instalat pe o ambarcațiune în conformitate cu instrucțiunile de instalare care însoțesc motorul, motorul satisface:(i) cerințele privind emisiile de gaze de eșapament din prezenta hotărâre;(ii)  limitele din Directiva 97/68/CE, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește motoarele omologate în conformitate cu Directiva 97/68/CE care sunt conforme cu etapele III A, III B sau IV ale limitelor de emisii pentru motoarele AC utilizate în alte aplicații decât propulsia navelor pentru navigație interioară, a locomotivelor și a automotoarelor, potrivit prevederilor pct. 4.1.2 din anexa I la directiva respectivă; sau(iii)  limitele Regulamentului (CE) nr. 595/2009 în ceea ce privește motoarele omologate în conformitate cu regulamentul respectiv. Motorul nu trebuie să fie pus în funcțiune decât după ce ambarcațiunea pe care urmează să fie instalat a fost declarată în conformitate, după caz, cu dispozițiile relevante din prezenta hotărâre. În cazul în care motorul a fost introdus pe piață pe parcursul perioadei suplimentare de tranziție prevăzute la art. 47 alin. (2) din prezenta hotărâre, declarația de conformitate UE cuprinde o mențiune cu privire la aceasta. Semnat pentru și în numele: ........................... (locul și data emiterii) ........................... (numele, funcția) (semnătura)
   +  Anexa nr. 5
  Conformitate echivalentă bazată pe evaluarea
  postconstrucție (modulul EPC)
  1. Conformitatea bazată pe evaluarea postconstrucție este procedura de evaluare a conformității echivalente a unui produs pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu prezenta hotărâre și prin care o persoană fizică sau juridică prevăzută la art. 19 alin. (2), (3) sau (4) din prezenta hotărâre, care introduce produsul pe piață sau îl pune în funcțiune pe propria răspundere își asumă responsabilitatea pentru conformitatea echivalentă a produsului. Această persoană îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 și 4 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că produsul în cauză, care a făcut obiectul dispozițiilor de la pct. 3, este conform cu cerințele aplicabile din prezenta hotărâre.2. Persoana care introduce produsul pe piață sau îl pune în funcțiune depune, la un organism notificat, o cerere pentru o evaluare postconstrucție a produsului și trebuie să furnizeze organismului notificat documentele și dosarul tehnic care permit organismului notificat să evalueze conformitatea produsului cu cerințele prezentei hotărâri, precum și orice informații disponibile privind utilizarea produsului după prima punere în funcțiune a acestuia. Persoana care introduce produsul pe piață sau îl pune în funcțiune menține aceste documente și informații la dispoziția autorității de supravegherea pieței pe o perioadă de 10 ani după ce produsul a fost evaluat cu privire la conformitatea sa echivalentă în conformitate cu procedura de evaluare postconstrucție.3. Organismul notificat examinează produsul în cauză și efectuează calcule, încercări și alte evaluări, în măsura în care este necesar pentru a asigura demonstrarea conformității echivalente a produsului cu cerințele relevante din prezenta hotărâre. Organismul notificat elaborează și prezintă un certificat și un raport aferent de conformitate cu privire la evaluarea efectuată și păstrează o copie a certificatului respectiv, precum și a raportului aferent de conformitate la dispoziția autorității de supravegherea pieței pe o perioadă de 10 ani de la data la care s-au emis aceste documente. Organismul notificat aplică numărul său de identificare lângă marcajul CE pe produsul aprobat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa. În cazul în care produsul evaluat este o ambarcațiune, organismul notificat dispune, de asemenea, aplicarea, pe răspunderea sa, a numărului de identificare, astfel cum se menționează în partea A pct. 2.1 din anexa nr. 1, unde spațiul destinat codului țării producătorului este utilizat pentru a indica țara în care este stabilit organismul notificat, iar spațiile destinate pentru a indica codul unic al producătorului atribuit de autoritatea națională desemnată, pentru a indica codul de identificare a evaluării postconstrucție alocat organismului notificat, urmat de numărul de serie al certificatului de evaluare postconstrucție. Spațiile din numărul de identificare a ambarcațiunii destinate lunii și anului de producție, precum și spațiul destinat anului modelului trebuie să fie utilizate pentru a indica luna și anul în care a avut loc evaluarea postconstrucție.4. Marcajul CE și declarația de conformitate UE4.1. Persoana care introduce produsul pe piață sau îl pune în funcțiune aplică marcajul CE și, pe răspunderea organismului notificat menționat la pct. 3, numărul de identificare al acestuia din urmă pe produsul a cărui conformitate echivalentă cu cerințele relevante din prezenta hotărâre a fost evaluată și certificată de organismul notificat.4.2. Persoana care introduce produsul pe piață sau îl pune în funcțiune elaborează o declarație de conformitate UE și o păstrează la dispoziția autorității de supravegherea pieței pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost eliberat certificatul de evaluare postconstrucție. Declarația de conformitate identifică produsul pentru care a fost întocmită. O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorității de supravegherea pieței, la cerere.4.3. În cazul în care produsul evaluat este o ambarcațiune, persoana care introduce ambarcațiunea pe piață sau o pune în funcțiune aplică pe ambarcațiune plăcuța producătorului descrisă în partea A pct. 2.2 din anexa nr. 1, care include cuvintele "evaluare postconstrucție" și numărul de identificare al ambarcațiunii descris în anexa nr. 1, partea A, pct. 2.1, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la pct. 3.5. Organismul notificat informează persoana care introduce produsul pe piață sau îl pune în funcțiune asupra obligațiilor care îi revin în conformitate cu prezenta procedură de evaluare postconstrucție.
   +  Anexa nr. 6
  Cerințe suplimentare în cazul în care se
  utilizează controlul intern al producției plus încercarea
  supravegheată a produsului prevăzute în modulul A1 [art. 24 alin. (2)]
  Proiectare și construcție Producătorul efectuează sau dispune efectuarea în numele său, pe una sau mai multe ambarcațiuni care reprezintă fabricația producătorului, una sau mai multe dintre următoarele încercări, calcule sau controale echivalente:a) proba de stabilitate, în conformitate cu partea A pct. 3.2 din anexa nr. 1;b) proba de flotabilitate în conformitate cu partea A pct. 3.3 din anexa nr. 1. Emisii de zgomot Pentru ambarcațiunile de agrement echipate cu motoare inboard sau motoare inboard cu propulsor orientabil fără evacuare integrată și pentru motovehiculele nautice, încercările privind emisiile sonore prevăzute în partea C din anexa nr. 1 sunt efectuate de către producător, pe una sau mai multe ambarcațiuni reprezentative pentru producția sa, sau în numele acestuia, sub responsabilitatea unui organism notificat ales de producător. Pentru motoarele outboard și motoarele interioare cu propulsor orientabil cu evacuare integrată, încercările privind emisiile sonore prevăzute în partea C din anexa nr. 1 sunt efectuate de producător, pe unul sau mai multe motoare din fiecare familie de motoare reprezentative pentru producția sa, sau în numele acestuia, sub responsabilitatea unui organism notificat ales de producător. În cazul în care sunt efectuate încercări pe mai multe motoare dintr-o familie, se aplică metoda statistică prevăzută în anexa nr. 7 pentru a se asigura conformitatea eșantionului.
   +  Anexa nr. 7
  Evaluarea conformității producției în ce privește
  emisiile de gaze de eșapament și emisiile de zgomot
  1. Pentru verificarea conformității unei familii de motoare se ia un eșantion de motoare din seria de fabricație. Producătorul stabilește dimensiunea (n) a eșantionului, de comun acord cu organismul notificat.2. Media aritmetică X a rezultatelor obținute pe baza eșantionului se calculează pentru fiecare componentă reglementată a emisiilor de gaze și a emisiilor de zgomot. Fabricarea seriilor este considerată în conformitate cu cerințele ("decizie pozitivă") în cazul în care se respectă următoarea condiție: X + k. S ≤ L S este abaterea standard, unde: S^2 = Σ(x - X)^2 / (n - 1) X = media aritmetică a rezultatelor obținute pe baza eșantionului x = rezultatele individuale obținute din eșantion L = valoarea-limită relevantă n = numărul de motoare din eșantion k = factorul statistic în funcție de n (a se vedea tabelul de mai jos)┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐│ n │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ k │ 0,973│ 0,613│ 0,489│ 0,421│ 0,376│ 0,342│ 0,317│ 0,296│ 0,279│├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ n │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ k │ 0,265│ 0,253│ 0,242│ 0,233│ 0,224│ 0,216│ 0,210│ 0,203│ 0,198│├──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤│În cazul în care n ≥ 20, atunci k = 0,860/ radical din n. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa nr. 8
  Procedura suplimentară aplicată în temeiul conformității
  de tip bazată pe controlul intern al producției (Modulul C)
  În cazurile menționate la art. 24 alin. (5) din prezenta hotărâre, în cazul în care nivelul calității pare a nu fi satisfăcător, se aplică următoarea procedură: Se ia un motor din seria de fabricație și se supune testelor descrise în partea B din anexa nr. 1. Motoarele supuse testelor sunt anterior rodate, parțial sau complet, conform specificațiilor producătorului. În cazul în care emisiile de gaze de eșapament specifice ale motorului luat din seria de fabricație depășesc valorile-limită în conformitate cu partea B din anexa nr. 1, producătorul poate cere efectuarea măsurătorilor pe un eșantion de motoare luat din seria de fabricație care să includă și motorul încercat inițial. Pentru a asigura conformitatea eșantionului de motoare cu cerințele prevăzute în prezenta hotărâre se aplică metoda statistică descrisă în anexa nr. 7.
   +  Anexa nr. 9
  Documentația tehnică
  Documentația tehnică la care se face referire la art. 7 alin. (2) și la art. 25 din prezenta hotărâre, în măsura în care este relevantă pentru evaluare, conține următoarele:a) o descriere generală a tipului;b) proiectul conceptual, desenele de fabricație și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor și alte informații relevante;c) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acestor desene și scheme și a funcționării produsului;d) o listă cu standardele prevăzute la art. 14 din prezenta hotărâre, aplicate integral sau parțial și descrieri ale soluțiilor adoptate pentru a respecta cerințele esențiale, în cazul în care nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 14;e) rezultatele calculelor de proiectare efectuate, ale examinărilor efectuate și alte date relevante;f) rapoartele încercărilor efectuate sau calcule, în special privind stabilitatea, în conformitate cu partea A pct. 3.2 din anexa nr. 1 și privind flotabilitatea, în conformitate cu partea A pct. 3.3 din anexa nr. 1;g) rapoartele încercărilor privind emisiile de gaze de eșapament, care demonstrează conformitatea cu partea B secțiunea 2 din anexa nr. 1;h) rapoartele încercărilor privind emisiile sonore care demonstrează conformitatea cu partea C secțiunea 1 din anexa nr. 1.
  -----