ORDIN nr. 793 din 13 iulie 2017pentru modificarea cap. 2 din Ghidul metodologic de implementare a Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.171/2015
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 iulie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. FB 6.861/2017 al Direcției generale programe - Agenția națională de programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere:– prevederile Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 121/2015;– Adresa Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică nr. FB 4.697/30.196 din 19.05.2017,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul ICapitolul 2 „Organizarea Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei“ din Ghidul metodologic de implementare a Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.171/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 și 748 bis din 7 octombrie 2015, se modifică după cum urmează:1. Teza introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:PNPSCT reprezintă cadrul implementării obiectivelor specifice Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020 de către Ministerul Sănătății, în concordanță cu recomandările ECDC și OMS.Activitățile desfășurate în cadrul PNPSCT sunt finanțate din sumele alocate din bugetul de stat, din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, din venituri proprii, donații și sponsorizări, precum și din alte surse, potrivit legii.Coordonarea tehnică și metodologică a activităților din cadrul PNPSCT este asigurată de un medic de specialitate pneumologie, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul tuberculozei, desemnat drept coordonator național al PNPSCT prin ordin al ministrului sănătății. Atribuțiile coordonatorului național al PNPSCT sunt următoarele:1. coordonează monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020;2. coordonează elaborarea raportului anual privind progresul și barierele înregistrate în implementarea Strategiei naționale de control al tuberculozei în România 2015-2020, semnează documentul final și îl înaintează Ministerului Sănătății și Comitetului Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA și de Control al Tuberculozei;3. monitorizează evoluția endemiei de tuberculoză la nivel național și județean;4. participă la lucrările Comitetului Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA și de Control al Tuberculozei în calitate de membru al acestuia;5. asigură integrarea la nivel național a activităților din cadrul PNPSCT finanțate din toate sursele disponibile, precum și a rezultatelor obținute;6. organizează și răspunde de derularea, monitorizarea și evaluarea PNPSCT;7. formulează propuneri cu privire la strategia și planurile de acțiune pentru următoarele domenii din cadrul PNPSCT:a) supraveghere-evaluare-monitorizare;b) managementul medicamentelor antituberculoase;c) managementul tuberculozei cu germeni rezistenți;d) rețeaua de laboratoare de bacteriologie TB;e) controlul infecțiilor TB;f) cercetare operațională;g) managementul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă;h) informare-educare-comunicare;i) instruire metodologică și formare profesională a personalului din rețeaua PNPSCT;8. monitorizează activitatea unităților medicale din rețeaua PNPSCT;9. coordonează estimarea necesarului de resurse financiare pentru PNPSCT în funcție de sursele de finanțare disponibile, pe care îl transmite Ministerului Sănătății;10. monitorizează gradul de utilizare a fondurilor alocate pentru desfășurarea activităților PNPSCT;11. analizează propunerile de proiecte în domeniul controlului TB cu finanțare externă nerambursabilă destinate îmbunătățirii controlului tuberculozei, le avizează și le prezintă spre aprobare Ministerului Sănătății;12. organizează selectarea experților PNPSCT necesari pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă și propune desemnarea acestora;13. coordonează, monitorizează și evaluează performanța și impactul PNPSCT;14. organizează, coordonează și răspunde de activitatea Unității de Asistență Tehnică și Management a PNPSCT (UATM-PNPSCT), desfășurată în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, aprobate prin ordin al ministrului sănătății, în calitate de coordonator al acestei structuri fără personalitate juridică organizate în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie «Marius Nasta»;15. înaintează Ministerului Sănătății spre avizare propuneri de numire în funcție a coordonatorilor județeni ai PNPSCT, respectiv ai membrilor Comisiei de supervizare a PNPSCT și ai grupului de lucru pentru laboratoare;16. organizează și participă la efectuarea vizitelor de monitorizare/evaluare/supervizare în județe și în unitățile medicale din rețeaua PNPSCT;17. coordonează organizarea și desfășurarea reuniunilor periodice ale coordonatorilor județeni, membrilor Comisiei de supervizare a PNPSCT și ai grupului de lucru pentru laboratoare și participă la acestea;18. asigură reprezentarea Ministerului Sănătății, la nivel național și internațional, în relațiile oficiale de colaborare cu instituțiile publice și organizațiile, precum și cu populația generală pentru domeniul prevenirii, supravegherii și controlului tuberculozei prin:a) participarea la întrunirile organizațiilor din domeniul sănătății organizate în țară și în străinătate;b) dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizațiile guvernamentale și nonguvernamentale în vederea colaborării pentru atingerea obiectivelor din cadrul Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020;c) stabilirea căilor de comunicare și formularea propunerilor de încheiere a parteneriatelor strategice;d) asigurarea unei imagini obiective a PNPSCT în mediul intern și extern;e) raportarea către instituțiile naționale și internaționale, precum și către populația generală a datelor statistice privind evoluția controlului tuberculozei în România;19. este purtătorul de cuvânt al PNPSCT în cadrul comunicărilor publice;20. îndeplinește și alte sarcini stabilite de ministrul sănătății, în acord cu specificul domeniului de activitate pe care îl coordonează.Funcționarea PNPSCT este asigurată de o structură organizată ierarhic pe 3 nivele, fiecare nivel având atribuții și relații funcționale bine stabilite.2. Titlul „Al treilea nivel este reprezentat de“ se modifică și va avea următorul cuprins:Unitatea de Asistență Tehnică și Management a PNPSCT, desemnată de către Ministerul Sănătății, ca structură fără personalitate juridică în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» (IPMN), este organizată pe următoarele departamente funcționale:a) supraveghere-evaluare-monitorizare a PNPSCT, care are în componență și comisiile de supervizare a PNPSCT și de control TB/HIV-SIDA;b) managementul medicamentelor antituberculoase;c) managementul tuberculozei cu germeni rezistenți;d) rețeaua de laboratoare de bacteriologie TB;e) controlul infecțiilor TB;f) cercetare operațională;g) managementul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă;h) informare-educare-comunicare;i) instruire metodologică și formare profesională din rețeaua PNPSCT.Funcția de coordonator al UATM este exercitată de coordonatorul național al PNPSCT. UATM-PNPSCT se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, aprobate prin ordin al ministrului sănătății.3. Titlul „Instituțiile cu responsabilități în implementarea PNPSCT și atribuțiile acestora“ se modifică și va avea următorul cuprins:IPMN, ca for metodologic:1. asigură condițiile pentru organizarea și funcționarea UATM-PNPSCT;2. colaborează cu coordonatorul național al PNPSCT în problemele strategice de interes național din domeniul prevenirii, supravegherii și controlului tuberculozei;3. participă, prin specialiștii institutului, la desfășurarea activităților în cadrul departamentelor funcționale din structura UATM-PNPSCT în domeniile:3.1. instruirii personalului medical pentru aplicarea prevederilor PNPSCT;3.2. verificării efectuării controlului intern și extern de calitate al laboratoarelor de bacteriologie BK, inclusiv pentru determinarea tulpinilor chimiorezistente;3.3. organizării și funcționării unui sistem informațional și informatic coerent și eficient pentru supravegherea și controlul morbidității specifice, precum și al cazurilor de TB MDR și TB XDR;3.4. realizării depistării, evaluării și administrării tratamentului cazurilor de îmbolnăvire TB MDR și TB XDR;3.5. realizării vizitelor de supervizare în teritoriu.Ministerul Sănătății, prin direcțiile de specialitate din structura proprie, instituțiile din subordine (direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, Institutul Național de Sănătate Publică), precum și comisia de pneumologie a Ministerului Sănătății îndeplinesc atribuții prevăzute prin actele normative în vigoare.Casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București:1. încheie contracte cu unitățile cu paturi pentru bolnavi TB internați;2. încheie convenții cu medicii din dispensarele PNF pentru eliberarea prescripțiilor medicale, bilete de trimitere pentru investigații, bilete de trimitere pentru internare.Alte ministere:1. Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Direcția medicală a SRI - prin rețelele sanitare proprii - asigură integrarea în PNPSCT;2. Ministerul Educației Naționale - este implicat în activitățile de informare, educare, comunicare.Organizații nonguvernamentale: derulează proiecte conexe PNPSCT.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privați, precum și instituțiile publice care derulează programe naționale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 13 iulie 2017.Nr. 793.----