ORDONANTA nr. 83 din 30 august 1999pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. R din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Activitatea organizată pentru culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea şi constituirea seriilor de date statistice cu caracter demografic, social, economic, financiar, juridic, necesare fundamentarii şi evaluării politicilor economice şi sociale, informării opiniei publice, elaborării cercetărilor ştiinţifice şi prognozelor, fundamentarii deciziilor guvernamentale şi ale agenţilor economici, transmiterii de date statistice organismelor internaţionale potrivit obligaţiilor asumate de statul român, precum şi altor categorii de utilizatori interni şi externi, se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe. (2) Ordonanţa privind organizarea statisticii publice se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Statistica publică în România este organizată şi coordonata de Comisia Naţionala pentru Statistica, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, finanţată de la bugetul de stat. (2) Comisia Naţionala pentru Statistica este condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, ale căror salarii de baza se stabilesc potrivit legii. (3) În subordinea Comisiei Naţionale pentru Statistica funcţionează direcţiile generale teritoriale de statistica, ca servicii publice descentralizate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi editura "Revista Română de Statistica", finanţată din venituri extrabugetare. (4) În scopul formării profesionale continue a personalului din sistemul statisticii publice, precum şi al promovării unei culturi statistice în sistemul administraţiei publice centrale şi locale, în companii şi societăţi naţionale, regii autonome, societăţi comerciale, în alte unităţi cu personalitate juridică de drept public sau privat, se înfiinţează, în subordinea Comisiei Naţionale pentru Statistica, Centrul Naţional de Pregătire în Statistica, finanţat din venituri extrabugetare. (5) Centrul Naţional de Pregătire în Statistica are ca obiect de activitate organizarea, promovarea şi coordonarea activităţilor de formare profesională continua în domeniile statisticii, demografiei, economiei, econometriei, sociologiei cantitative şi prelucrării electronice a datelor, contribuind la răspândirea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice din aceste domenii. (6) Centrul Naţional de Pregătire în Statistica poate elibera, în condiţiile legii, diplome educaţionale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidentierea competentelor dobândite, cu valabilitate naţionala. (7) Formarea profesională continua prin Centrul Naţional de Pregătire în Statistica este asigurata de formatori, specialişti în domeniile prevăzute la alin. (5), din ţara sau din străinătate, remuneraţi potrivit legii. (8) Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Statistica şi a Centrului Naţional de Pregătire în Statistica se aproba prin hotărâre a Guvernului. (9) În sensul prezentei ordonanţe, prin servicii de statistica publică se înţelege: Comisia Naţionala pentru Statistica şi unităţile sale subordonate, precum şi compartimentele statistice din cadrul administraţiei publice."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Organizarea statisticii publice se întemeiază pe principiile: autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevantei, proportionalitatii, deontologiei statistice şi raportului cost/eficienta. (2) Potrivit principiului autonomiei, Comisia Naţionala pentru Statistica este autorizata sa stabilească în mod impartial şi independent, fără ingerinţe de pe poziţii de interes ale Guvernului, partidelor politice, grupărilor etnice, sindicatelor, organizaţiilor patronale şi ale altor organizaţii sau persoane fizice, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificarile, metodologiile, tehnicile de înregistrare şi prelucrare, sa publice şi sa difuzeze datele şi informaţiile statistice. Acest principiu implica obligativitatea difuzării statisticilor produse tuturor categoriilor de utilizatori, fără nici o restrictie şi în condiţii de egalitate, în privinta volumului, calităţii şi termenelor de difuzare ale acestora. (3) Potrivit principiului confidenţialităţii, serviciile de statistica publică şi personalul statistic au obligaţia sa adopte pe parcursul întregii cercetări statistice - de la înregistrare până la publicare - măsuri de protecţie a datelor care se referă la subiecti statistici individuali (persoane fizice sau juridice), date obţinute direct prin cercetări statistice sau indirect din surse administrative sau alte surse. (4) Potrivit principiului transparenţei, serviciile de statistica publică sunt obligate să respecte dreptul furnizorilor de date statistice, utilizatorilor şi al altor categorii de persoane fizice sau juridice interesate în a avea acces la temeiul legal şi scopul organizării cercetărilor statistice, la metodologiile, tehnicile şi metodele folosite la elaborarea informaţiilor statistice şi la modul şi termenele de difuzare a datelor şi informaţiilor statistice. (5) Potrivit principiului relevantei, serviciile de statistica publică sunt obligate sa producă date şi informaţii statistice conform domeniilor, termenelor şi gradului de detaliere a datelor statistice stabilite în funcţie de evoluţia continua a fenomenelor demografice, economice, sociale şi de mediu. (6) Potrivit principiului proportionalitatii, serviciile de statistica publică şi personalul statistic au obligaţia să asigure corelarea între cantitatea de informaţii individuale care se solicita şi cantitatea de informaţii prelucrate care se oferă utilizatorilor. (7) Potrivit principiului deontologiei statistice, serviciile de statistica publică sunt obligate să aplice criterii ştiinţifice la selectarea surselor, metodelor şi procedurilor pentru realizarea cercetărilor statistice şi să facă cunoscute, într-o formă larg accesibila, sursele de date, sfera de cuprindere, metodologiile de calcul şi gradul de exactitate a rezultatelor. (8) Potrivit principiului raportului cost/eficienta, serviciile de statistica publică sunt obligate sa limiteze volumul datelor statistice culese de la subiectii statistici, la nivelul care se justifica prin obiectivul cercetărilor statistice şi în condiţiile utilizării optime a resurselor disponibile."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent şi ştiinţific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor, clasificarilor şi tehnicilor utilizate în activitatea de statistica, precum şi al sistemului de publicaţii, se înfiinţează Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistica. Consiliul are, în principal, ca obiect de activitate analiza şi avizarea strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional, ale proiectelor de acte normative privind activitatea de statistica, ale rapoartelor de activitate ale Comisiei Naţionale pentru Statistica şi ale Programului anual al cercetărilor statistice. (2) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistica are următoarea componenta:- 4 reprezentanţi ai ministerelor şi/sau ai organelor de specialitate în subordinea Guvernului;- 4 personalităţi din învăţământul superior de specialitate şi din cercetare;- 3 reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale;- 3 reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masa;- 2 reprezentanţi ai patronatului;- 2 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale;- 1 reprezentant al asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor;- 1 reprezentant al Băncii Naţionale a României.Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistica este membru de drept. (3) Membrii Consiliului de Coordonare a Activităţii de Statistica sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea organismelor şi instituţiilor prevăzute la alin. (2), pe o perioadă de 2 ani, mandat care poate fi reînnoit. (4) Membrii Consiliului de Coordonare a Activităţii de Statistica beneficiază de o indemnizaţie de participare la şedinţa, egala cu salariul minim brut pe economie. (5) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistica se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar şi îşi poate constitui grupe de lucru pe domenii statistice, potrivit atribuţiilor sale. (6) Atribuţiile Consiliului de Coordonare a Activităţii de Statistica se aproba prin hotărâre a Guvernului."5. Partea introductivă a articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Pentru asigurarea datelor şi informaţiilor necesare constituirii seriilor de date statistice, Comisia Naţionala pentru Statistica elaborează programe de cercetări statistice la nivel naţional, regiuni statistice, judeţe şi alte structuri teritoriale cuprinzând, în principal, următoarele secţiuni şi domenii:"6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Programul anual al cercetărilor statistice, după avizarea acestuia de către Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistica, se aproba prin hotărâre a Guvernului şi se da publicităţii."7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Serviciile de statistica publică au dreptul, în baza şi cu respectarea prevederilor din prezenta ordonanţă, să solicite şi să obţină datele şi informaţiile statistice de la toate persoanele juridice care se afla, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României."8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Persoanele juridice - regii autonome, companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale indiferent de forma de proprietate, instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, partide politice, organizaţii sindicale, patronale, neguvernamentale şi alte tipuri de organizaţii - sunt obligate sa furnizeze serviciilor de statistica publică, la termenele, perioadele şi în forma solicitată, datele statistice în conformitate cu metodologia cuprinsă în instrucţiunile emise de Comisia Naţionala pentru Statistica în baza prezentei ordonanţe. (2) Persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze serviciilor de statistica publică datele personale şi cele privind gospodăria şi activitatea economică, necesare efectuării recensamintelor şi anchetelor statistice. Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice şi religioase, apartenenţa politică, cazierul judiciar, sănătatea şi viaţa intima, pot fi culese şi prelucrate numai cu acordul subiectilor statistici, respectându-se prevederile prezentei ordonanţe referitoare la confidenţialitatea datelor statistice. (3) Pentru utilizarea datelor personale în scopuri statistice, ştiinţifice sau istorice, serviciile de statistica publică sunt obligate să asigure stocarea acestora în condiţii de siguranţă. (4) Serviciile de statistica publică sunt autorizate să efectueze, prin aparatul propriu, cercetări statistice prin culegerea directa a datelor statistice privind fenomenele economice şi sociale, persoanele juridice de drept public sau privat fiind obligate să permită accesul personalului statistic în unităţile respective şi la documentele de evidenta a datelor primare. (5) Pentru asigurarea calităţii datelor statistice comunicate serviciilor de statistica publică, personalul acestora are dreptul sa verifice modul de determinare a datelor raportate şi corespondenta lor cu evidentele deţinătorilor de date primare, iar în cazul constatării unor abateri au obligaţia sa încheie procese-verbale de constatare şi să aplice prevederile cap. VI din prezenta ordonanţă."9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Cercetarea fenomenelor şi a proceselor economico-sociale se efectuează, după caz, prin recensaminte, microrecensaminte, monografii statistice, cercetări statistice selective şi prin alte anchete statistice. (2) Pentru completarea volumului de date necesare şi reducerea gradului de solicitare a subiectilor statistici, serviciile de statistica publică au acces la datele primare din evidentele administrative ale instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale (bilanţuri contabile, documente de impozitare, registre agricole, registre comerciale, registre de evidenta a populaţiei şi alte forme de evidenta a datelor), inclusiv la datele individuale de identificare, cu respectarea regimului de confidenţialitate a acestora. Datele confidenţiale obţinute din surse administrative se utilizează numai în scopuri statistice, fără sa afecteze scopurile pentru care ele au fost iniţial culese."10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Cercetările statistice de interes naţional, de tipul recensamantului populaţiei şi al locuinţelor, al clădirilor, exploataţiilor agricole şi animalelor, întreprinderilor, patrimoniului, se aproba prin hotărâre a Guvernului."11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Pentru acoperirea nevoilor de date şi informaţii statistice ale instituţiilor administraţiei publice, Comisia Naţionala pentru Statistica, la întocmirea programelor anuale de cercetări statistice, va ţine seama de cerinţele de informare ale acestora."12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Pentru domeniile specifice de cercetare statistica aflate în competenţa ministerelor şi a altor organe ale administraţiei publice, cum sunt: statistica judiciară, statistica sanitară, statistica învăţământului, statistica financiară, statistica somajului, statistica mediului înconjurător şi alte statistici, autorităţile respective au obligaţia de a transmite Comisiei Naţionale pentru Statistica, pe bază de convenţii bilaterale, datele şi informaţiile statistice care urmează să fie incluse în seriile de date statistice, în publicaţiile statistice sau transmise organismelor internaţionale."13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Datele utilizate de către serviciile de statistica publică sunt considerate confidenţiale dacă permit identificarea subiectilor statistici, în mod direct sau indirect, dezvaluind astfel informaţii cu caracter individual. Pentru a se stabili dacă un subiect statistic este identificabil se vor avea în vedere toate mijloacele care pot fi utilizate de o terta parte pentru a identifica subiectul statistic respectiv. (2) Datele statistice confidenţiale nu pot servi ca probe în justiţie sau la stabilirea unor drepturi sau obligaţii pentru subiectii statistici la care se referă. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nu sunt considerate confidenţiale datele individuale ale persoanelor juridice referitoare la denumire, adresa, profilul activităţii, capitalul social, cifra de afaceri şi numărul de personal, date care îşi vor păstra caracterul public la nivelul serviciilor de statistica publică, potrivit prevederilor legale."14. După articolul 14 se introduc articolele 14^1 - 14^3 , cu următorul cuprins:"Art. 14^1 . - (1) Datele confidenţiale culese de serviciile de statistica publică se utilizează numai în scopuri statistice. (2) Datele statistice rezultate din prelucrarea datelor individuale vor putea fi publicate sau difuzate numai în condiţiile în care identificarea directa sau indirecta a persoanelor fizice sau juridice nu este posibila.Art. 14^2 . - Datele statistice prelucrate pentru trei sau mai multe persoane fizice sau juridice îşi pierd caracterul confidenţial, dacă datele astfel obţinute nu mai permit identificarea datelor individuale.Art. 14^3 . - (1) Serviciile de statistica publică sunt obligate sa adopte măsurile administrative, organizatorice şi tehnice privind asigurarea confidenţialităţii datelor statistice individuale, prevenirea accesului neautorizat la informaţii, prevenirea difuzării distorsionate a datelor statistice şi distrugerii intenţionate sau neautorizate a acestora. (2) Personalul cuprins în activitatea serviciilor statisticii publice care, potrivit statutului legal, ia cunoştinţa de conţinutul datelor statistice va fi obligat să respecte confidenţialitatea acestora. Aceasta prevedere se referă şi la persoanele antrenate temporar în activitate de culegere şi de procesare a datelor şi informaţiilor statistice şi se extinde şi după încetarea activităţii personalului statistic în respectivele posturi."15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Datele şi informaţiile statistice reprezintă un bun naţional, accesibil Parlamentului, Presedentiei, Guvernului, instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, partidelor politice, sindicatelor, organizaţiilor patronale, mediilor de informare în masa, unităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, agenţilor economici şi altor persoane juridice, cadrelor didactice, cercetatorilor, studenţilor şi altor categorii de populaţie, în condiţii de imparţialitate şi transparenta, cu respectarea confidenţialităţii datelor. (2) Datele şi informaţiile statistice obţinute pe baza centralizarii şi prelucrării înregistrărilor cuprinse în programele anuale de cercetări statistice vor fi transmise în mod gratuit către Parlament, Presedintie, Guvern, ministere şi alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor şi vor fi publicate în volume şi în structuri cat mai largi posibile, pentru a satisface nevoile de informare a utilizatorilor de date statistice şi a populaţiei."16. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Comisia Naţionala pentru Statistica asigura, cu plata, difuzarea datelor şi a informaţiilor statistice către alte categorii de utilizatori prin publicaţii pe suport de hârtie sau electronice şi prin acces direct la rezultatele cercetărilor stocate în baze de date statistice, în condiţiile specifice ale protecţiei şi confidenţialităţii datelor şi informaţiilor statistice."17. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Comisia Naţionala pentru Statistica este autorizata sa realizeze cercetări statistice în afară celor cuprinse în programul anual aprobat, la cererea unor beneficiari interni sau externi, cu plata pe bază de contract. În acelaşi mod, pe baza rezultatelor cercetărilor statistice cuprinse în programele anuale de cercetare, Comisia Naţionala pentru Statistica poate elabora studii, poate edita şi furniza publicaţii, date şi informaţii statistice din bazele de date statistice. (2) Sumele încasate din cercetări statistice sau studii, realizate potrivit prevederilor alin. (1), precum şi cele aferente publicaţiilor statistice şi serviciilor privind furnizarea de informaţii şi date statistice pe suport de hârtie, magnetic sau prin acces direct la bazele de date rămân la dispoziţia Comisiei Naţionale pentru Statistica şi se gestionează în regim extrabugetar. (3) Din veniturile extrabugetare astfel constituite, Comisia Naţionala pentru Statistica poate efectua cheltuieli curente şi de capital, soldul rămas la finele anului reportandu-se în anul următor, cu aceeaşi destinaţie."18. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) refuzul sau întârzierea din culpa a transmiterii datelor statistice solicitate potrivit programului aprobat al cercetărilor statistice; b) refuzul de a prezenta organelor de control statistic documentele şi evidentele necesare verificării datelor statistice; c) comunicarea de date eronate sau incomplete; d) neaplicarea măsurilor dispuse de organul de control statistic; e) nerespectarea de către personalul serviciilor de statistica publică a dispoziţiilor legale cu privire la păstrarea caracterului confidenţial al datelor şi informaţiilor statistice individuale, potrivit principiului confidenţialităţii şi reglementărilor cuprinse în cap. IV din prezenta ordonanţă. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei şi 50.000.000 lei. (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se constata şi amenzile prevăzute la alin. (2) se aplică de către personalul Comisiei Naţionale pentru Statistica anume împuternicit pentru aceasta. (4) Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute în prezentul articol se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Preşedintele ComisieiNaţionale pentru Statistica,Victor DinculescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Ministrul educaţieinaţionale,Jozsef Koto,secretar de stat-----