ORDONANTA nr. 75 din 30 august 1999privind constituirea Fondului special de sustinere a învăţământului de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 31 august 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. D pct. 12 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Pentru completarea surselor de finanţare necesare în vederea funcţionarii învăţământului de stat se constituie Fondul special de sustinere a învăţământului de stat, numit în continuare fond special.  +  Articolul 2Fondul special prevăzut la art. 1 se constituie din următoarele surse: a) o cota de 2% aplicată asupra fondului de salarii brut realizat lunar de regiile autonome, societăţile comerciale, companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, organizaţiile economice străine cu sediul în România, de reprezentantele din România ale societăţilor străine care angajează personal român, precum şi de alte persoane juridice care realizează activităţi economice în România; b) donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice şi juridice române şi străine.  +  Articolul 3Sumele reprezentând contribuţia prevăzută la art. 2 sunt deductibile la stabilirea bazei de calcul al impozitului pe profit.  +  Articolul 4 (1) Gestionarea fondului special se efectuează de către Ministerul Educaţiei Naţionale. (2) Modul de constituire şi gestionare a fondului special se stabileşte prin normele metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. (3) Fondul special constituit potrivit prevederilor prezentei ordonanţe se utilizează pentru suplimentarea alocaţiilor de la bugetul de stat şi de la bugetele locale pentru învăţământul de stat, la capitolele "Cheltuieli de capital" şi "Cheltuieli materiale".  +  Articolul 5Persoanele juridice plătitoare au obligaţia sa calculeze şi sa vireze sumele reprezentând cota de 2%, prevăzută la art. 2 lit. a), o dată cu plata drepturilor salariale.  +  Articolul 6Controlul încasării contribuţiei se asigura de către persoane împuternicite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, precum şi de alte organe de control împuternicite de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 7 (1) Pentru neachitarea în termen a cotei instituite prin prezenta ordonanţă se percep penalităţi stabilite prin actele normative privind creanţele bugetare. (2) Penalităţile prevăzute la alin. (1) se fac venit la fondul special.  +  Articolul 8În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe Ministerul Educaţiei Naţionale va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare norme metodologice.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţieinaţionale,Jozsef Koto,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu-----