ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999privind impozitul pe venit
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. D pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Definiţii  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe, termenii sau expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) impozitul pe venitul anual global reprezintă suma datorată de o persoană fizica pentru veniturile realizate într-un an fiscal, determinata prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe; b) venitul anual global impozabil reprezintă suma veniturilor nete realizate din activităţi independente, din salarii, din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi a veniturilor de aceeaşi natura realizate din străinătate, obţinute de persoanele fizice române, din care se scad pierderile fiscale reportate şi deducerile personale; c) venitul brut aferent fiecărei categorii de venit cuprinde sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natura; d) venitul net/pierderea pentru fiecare categorie de venit reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile; e) cheltuielile aferente deductibile sunt acele cheltuieli efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; f) deducerile personale reprezintă o sumă neimpozabila acordată contribuabilului, cuprinzând deducerea personală de baza şi deducerile personale suplimentare, în funcţie de situaţia proprie sau a persoanelor aflate în întreţinere; g) creditul fiscal extern reprezintă suma plătită în străinătate cu titlu de impozit şi recunoscută în România, care se deduce din impozitul pe venit datorat în România; h) impozitul final este impozitul stabilit asupra categoriilor de venituri impuse separat şi care nu se includ în venitul anual global impozabil, conform prezentei ordonanţe.  +  Secţiunea a 2-a Contribuabili  +  Articolul 2 (1) Este subiect al impozitului pe venit, în condiţiile prezentei ordonanţe, persoana fizica rezidenţă, denumita în continuare contribuabil: a) persoana fizica română cu domiciliul în România, pentru veniturile obţinute atât din România, cat şi din străinătate; b) persoana fizica română fără domiciliu în România, pentru veniturile obţinute din România, prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadă ce depăşeşte în total 183 de zile în orice perioada de 12 luni, începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat; c) persoana fizica străină, pentru veniturile obţinute din România, prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadă ce depăşeşte în total 183 de zile în orice perioada de 12 luni, începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat. (2) Sunt, de asemenea, contribuabili, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, persoanele fizice române fără domiciliu în România, precum şi persoanele fizice străine, care realizează venituri din România în alte condiţii decât cele menţionate la alin. (1) lit. b) şi c), potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri.  +  Articolul 3În aplicarea prezentei ordonanţe, România înseamnă teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi marii teritoriale, asupra cărora România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contigua, platoul continental şi zona economică exclusiva, asupra cărora România îşi exercită, în conformitate cu legislaţia sa şi potrivit normelor şi principiilor dreptului internaţional, drepturi suverane şi jurisdicţia.  +  Secţiunea a 3-a Sfera de aplicare  +  Articolul 4 (1) Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt: a) venituri din activităţi independente; b) venituri din salarii; c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor; d) venituri din dividende şi dobânzi; e) alte venituri. (2) În categoriile de venituri prevăzute la alin. (1) se includ atât veniturile în bani, cat şi echivalentul în lei al veniturilor în natură.  +  Articolul 5Nu sunt venituri impozabile şi nu se impozitează, potrivit prezentei ordonanţe, următoarele: a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, precum şi cele de aceeaşi natura primite de la terţe persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, de maternitate şi pentru concediul plătit pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani, care sunt venituri de natura salariala; b) sumele încasate din asigurări de bunuri, de accident, de risc profesional şi din altele similare, primite drept compensaţie pentru paguba suportată; c) sumele primite drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamităţilor naturale, precum şi pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse ca urmare a unor acţiuni militare, conform legii; d) sumele fixe de îngrijire pentru pensionării care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile de orice fel; e) contravaloarea cupoanelor ce reprezintă bonuri de valoare care se acordă cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispoziţiilor legale în materie; f) contravaloarea echipamentelor tehnice, echipamentului individual de protecţie şi de lucru, alimentaţiei de protecţie, medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, ce se acordă potrivit legislaţiei în vigoare; g) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizări sau mecenat; h) alocaţia individuală de hrana acordată sub forma tichetelor de masa, suportată integral de angajator, şi hrana acordată potrivit dispoziţiilor legale; i) veniturile obţinute ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile corporale din patrimoniul personal, exclusiv cele obţinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi părţilor sociale; j) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura celor de transport, cazare, indemnizaţiei sau diurnei acordate pe perioada delegării şi detaşării în alta localitate, în ţara şi în străinătate, precum şi în cazul deplasarii, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, inclusiv sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului; k) drepturile în bani şi în natura primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii militari ai instituţiilor de învăţământ militare şi civile; l) bursele primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare profesională în cadru institutionalizat; m) sumele sau bunurile primite cu titlu de moştenire şi donaţie; n) veniturile din agricultura şi silvicultura.  +  Articolul 6Sunt venituri scutite de impozit pe venit, potrivit prezentei ordonanţe, următoarele: a) veniturile membrilor misiunilor diplomatice şi ai posturilor consulare, cu condiţia reciprocităţii, în virtutea regulilor generale ale dreptului internaţional şi a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, precum şi veniturile nete în valută acordate personalului trimis în misiune permanenta în străinătate, potrivit legii; b) veniturile persoanelor fizice străine care desfăşoară în România activităţi de consultanţa în cadrul unor acorduri de finanţare gratuita încheiate de Guvernul României cu alte guverne sau organizaţii internaţionale guvernamentale ori neguvernamentale; c) veniturile obţinute de corespondenţii de presa străini, cu condiţia reciprocităţii; d) premiile şi orice alte avantaje în bani şi/sau în natura, obţinute de elevi şi studenţi la concursuri interne şi internaţionale; e) sumele reprezentând plăţile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective, acordate potrivit legii; f) sumele reprezentând plăţile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate cadrelor militare trecute în rezerva ca urmare a nevoilor de reducere şi de restructurare, precum şi ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară neta, acordate acestora la trecerea în rezerva sau direct în retragere cu drept de pensie sau pentru cele care nu îndeplinesc condiţiile de pensie; g) sumele reprezentând diferenţe de dobânda subventionata la creditele acordate, subvenţiile primite pentru achiziţionarea de bunuri, precum şi uniformele obligatorii şi drepturile de echipament, potrivit legislaţiei în vigoare; h) veniturile reprezentând avantajele în bani şi/sau în natura acordate persoanelor cu handicap, veteranilor de război, invalizilor şi văduvelor de război, accidentatilor de război în afară serviciului ordonat, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, urmaşilor eroilor-martiri, răniţilor, luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989; i) alte venituri, prevăzute la art. 35 şi 39.  +  Secţiunea a 4-a Perioada impozabilă şi cotele de impunere  +  Articolul 7 (1) Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. (2) Venitul impozabil realizat pe o fracţiune de an se considera venit anual impozabil.  +  Articolul 8 (1) Impozitul anual se calculează prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a urmatorului barem anual de impunere:
    Tranşe de venit anual impozabil - lei -Impozit anual - lei -
    până la 11.000.00018%  
    11.000.001 - 27.000.0001.980.000 + 23%pentru ceea ce depăşeşte suma de 11.000.000 lei
    27.000.001 - 43.000.0005.660.000 + 28%pentru ceea ce depăşeşte suma de 27.000.000 lei
    43.000.001 - 60.000.00010.140.000 + 34%pentru ceea ce depăşeşte suma de 43.000.000 lei
    peste 60.000.00015.920.000 + 40%pentru ceea ce depăşeşte suma de 60.000.000 lei
  (2) Pentru calculul impozitului lunar pentru veniturile din salarii Ministerul Finanţelor va stabili, pentru anul 2000, baremul lunar cuprinzând tranşele de venituri impozabile lunare şi impozitul lunar, care reprezintă 1/12 din baremul anual prevăzut la alin. (1). (3) Baremul lunar se actualizează semestrial prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de inflaţie realizat pe 6 luni, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica. (4) O dată cu aprobarea baremului lunar aplicabil în semestrul II, Guvernul aproba şi baremul mediu anual care se utilizează pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat. (5) Hotărârile Guvernului prin care se aproba baremul lunar şi baremul mediu anual de impunere se vor publică în Monitorul Oficial al României până la data de 25 iunie şi, respectiv, 25 decembrie a fiecărui an.
   +  Capitolul 2 Determinarea veniturilor  +  Subcapitolul IReguli comune pentru categoriile de venituri  +  Articolul 9În aplicarea prezentei ordonanţe, în categoriile de venituri prevăzute la art. 4 se cuprind şi orice avantaje în bani şi/sau în natura primite de o persoană fizica, cu titlu gratuit sau cu plata parţială, precum şi folosirea în scop personal a bunurilor şi drepturilor aferente desfăşurării activităţii. Avantajele acordate includ folosinţă în scop personal a vehiculelor de orice tip, hrana, cazarea, personalul pentru munci casnice, diferenţa dintre dobânda practicată de aceeaşi banca la împrumuturi şi dobânda preferentiala, reduceri de preţuri sau tarife în cazul cumpărării unor bunuri sau prestări de servicii, gratuităţi de bunuri şi servicii, inclusiv sume acordate pentru distracţii sau recreere, precum şi altele asemenea.  +  Articolul 10 (1) În vederea determinării venitului net ca diferenţa între venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli se aplică următoarele reguli: a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării acestuia, justificate prin documente; b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente venitului; c) cheltuielile recunoscute ca deductibile sunt cele aferente venitului, în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, după caz. Cheltuielile cu perisabilitatile şi cheltuielile de reclama şi publicitate sunt deductibile în condiţiile şi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare pentru persoanele juridice. Cheltuielile privind amortizarea sunt deductibile în condiţiile în care calculul se efectuează conform legislaţiei în materie; d) cheltuielile corespunzătoare veniturilor ale căror surse se afla pe teritoriul României sau în străinătate, care sunt neimpozabile sau sunt scutite de impozit pe venit, nu sunt cheltuieli deductibile; e) impozitul pe venit datorat conform prezentei ordonanţe, precum şi impozitul pe venitul realizat în străinătate nu sunt cheltuieli deductibile; f) cheltuielile cu bunurile din patrimoniul afacerii, utilizate şi în scop personal, precum şi cu bunurile din patrimoniul personal al contribuabilului sau asociaţilor, utilizate pentru afacere, sunt deductibile în limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Veniturile şi cheltuielile în natura se evalueaza potrivit metodelor stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 11Venitul net obţinut din bunuri şi drepturi de orice fel, deţinute în comun, este considerat ca fiind obţinut de proprietari, uzufructuari sau alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, şi se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau în mod egal, în situaţia în care acestea nu se cunosc.  +  Articolul 12 (1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub forma de deducere personală de baza şi deduceri personale suplimentare, acordate, pentru fiecare luna a perioadei impozabile. (2) Deducerea personală de baza începând cu luna ianuarie 2000 este fixată la suma de 800.000 lei pe luna. (3) Deducerea personală suplimentară se calculează în funcţie de deducerea personală de baza, astfel: a) 0,6 inmultit cu deducerea personală de baza pentru sotia/soţul aflată/aflat în întreţinere; b) 0,35 inmultit cu deducerea personală de baza pentru fiecare din primii doi copii şi 0,20 inmultit cu deducerea personală de baza pentru fiecare din următorii copii aflaţi în întreţinere; c) 0,20 inmultit cu deducerea personală de baza pentru fiecare alt membru de familie aflat în întreţinere. (4) Contribuabilii mai beneficiază de deduceri personale suplimentare în funcţie de situaţia proprie sau a persoanelor aflate în întreţinere, în afară sumelor rezultate din calcul potrivit alin. (2) şi (3), astfel: a) 1,0 inmultit cu deducerea personală de baza pentru invalizii de gradul I şi persoanele cu handicap grav; b) 0,5 inmultit cu deducerea personală de baza pentru invalizii de gradul II şi persoanele cu handicap accentuat. (5) Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere acele persoane ale căror venituri (impozabile, neimpozabile şi scutite) depăşesc sumele reprezentând deduceri personale conform alin. (3) şi (4). În cazul în care o persoană este intretinuta de mai mulţi contribuabili, conform alin. (3) lit. c), suma reprezentând deducere personală a acesteia se împarte în părţi egale între contribuabili, exceptând cazul în care ei se înţeleg asupra unui alt mod de împărţire a sumei. Copiii minori ai contribuabilului sunt consideraţi întotdeauna intretinuti, iar suma reprezentând deducerea personală suplimentară pentru fiecare copil se acordă integral unuia dintre părinţi/tutori conform înţelegerii acestora. Deducerea personală suplimentară se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului pentru acea perioada impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute. Perioada se rotunjeste la luni întregi în favoarea contribuabilului. (6) Sunt consideraţi alţi membri de familie, potrivit alin. (3) lit. c), rudele soţului/sotiei până la gradul al patrulea de rudenie inclusiv. (7) Deducerile personale prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) se insumeaza. Suma deducerilor personale admisă pentru calculul impozitului nu poate depăşi 2,5 inmultit cu deducerea personală de baza şi se acordă în limita venitului realizat. (8) Deducerile personale determinate potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanenta în străinătate, potrivit legii.  +  Articolul 13 (1) Sumele fixe, exprimate în lei, din cuprinsul prezentei ordonanţe se actualizează semestrial în funcţie de indicele de inflaţie, conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (3). (2) Sumele exprimate în valută se transforma în lei, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonanţe, la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 14 (1) Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente şi din cedarea folosinţei bunurilor sunt obligaţi sa organizeze şi sa conducă evidenţa contabilă în partida simpla, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă, completand Registrul-jurnal de încasări şi plati, Registrul-inventar şi alte documente contabile stabilite prin norme. (2) Contribuabilii care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determina pe bază de norme de venit nu au obligaţia sa organizeze şi sa conducă evidenţa contabilă în partida simpla pentru activitatea respectiva. (3) Contribuabilii la care venitul net se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote forfetare de cheltuieli au obligaţia, pentru activitatea respectiva, sa completeze Registrul-jurnal de încasări şi plati. (4) În Registrul-inventar se trec toate bunurile şi drepturile aferente desfăşurării activităţii.  +  Subcapitolul IIReguli speciale de determinare a veniturilor  +  Secţiunea 1 Venituri din activităţi independente1. Definirea venitului  +  Articolul 15 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe, veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii liberale şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente. (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum şi din practicarea unei meserii. (3) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert-contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asemănătoare, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii. (4) Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrica şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.2. Metode de determinare  +  Articolul 16 (1) Venitul net din activităţi independente se determina în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla. (2) Venitul net din activităţi independente se determina ca diferenţa între venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile. (3) Venitul brut cuprinde sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură. Nu sunt considerate venituri brute sumele primite sub forma de credite. (4) Nu sunt cheltuieli deductibile: a) amenzile, majorările de întârziere şi penalităţile, altele decât cele de natura contractuală; b) donaţiile de orice fel; c) cheltuielile de sponsorizare sau mecenat, care depăşesc limitele prevăzute de lege; d) cheltuielile pentru protocol, care depăşesc limita de 0,25% aplicată asupra bazei calculate conform alin. (5); e) ratele aferente creditelor angajate; f) dobânzile aferente creditelor angajate pentru achiziţionarea de imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe, în cazul în care dobânda este cuprinsă în valoarea de intrare a imobilizarii corporale potrivit prevederilor legale; g) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor şi drepturilor amortizabile din Registrul-inventar; h) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate şi neimputabile; i) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale în vigoare; j) sumele reprezentând perisabilitati care depăşesc limitele maxime stabilite prin legislaţia în vigoare; k) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit; l) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura indemnizaţiei zilnice de delegare sau de detaşare şi diurna, acordate pe perioada delegării şi detaşării în alta localitate, în ţara şi în străinătate, în interesul serviciului, care depăşesc limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului; m) alte sume care depăşesc limitele cheltuielilor prevăzute prin legislaţia în vigoare. (5) Baza de calcul la care se aplică limitele de cheltuieli prevăzute la alin. (4) lit. c) şi d) se determina prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor aferente deductibile, exclusiv a celor pentru care se face calculul plafonului. (6) Venitul net din activităţi independente, realizat de persoanele fizice în cadrul unor asociaţii fără personalitate juridică, se calculează la nivelul asociaţiei, conform prevederilor prezentului articol, cu respectarea regulilor prevăzute la cap. IV.  +  Articolul 17 (1) Pentru contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi îşi desfăşoară activitatea singuri, într-un punct fix sau ambulant, venitul net se determina pe bază de norme de venit. Ministerul Finanţelor va stabili nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe bază de norme de venit. (2) Normele de venit se propun de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat teritoriale ale Ministerului Finanţelor şi se aproba prin hotărâre a consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până cel târziu la 31 ianuarie a anului fiscal. (3) Organul fiscal competent va comunică contribuabilului, până la data de 15 aprilie a anului fiscal, suma reprezentând venitul net şi nivelul plăţilor anticipate în contul impozitului anual. (4) În cazul contribuabililor pentru care venitul net se determina pe bază de norme de venit şi care îşi desfăşoară activitatea pe perioade mai mici de un an, normele de venit se reduc proporţional cu perioada nelucrata.  +  Articolul 18 (1) Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuală reprezintă totalitatea încasărilor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura realizate din drepturi de proprietate intelectuală. (2) Venitul net se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 25%, aplicată la venitul brut. (3) Venitul net din drepturi de autor aferente operelor de arta monumentala se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 40%, aplicată la venitul brut.  +  Articolul 19În cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în cazul remuneraţiei reprezentând dreptul de sulta şi al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, venitul net se determina prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la art. 18 alin. (2) şi (3).  +  Articolul 20 (1) Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impusi pe bază de norme de venit, precum şi cei care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 16. (2) Opţiunea se face pe bază de cerere adresată organului fiscal competent înaintea începerii anului fiscal următor şi este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de cel puţin 2 ani. Opţiunea se considera reînnoită pentru o noua perioada de 2 ani, în cazul în care contribuabilul nu depune o cerere de renunţare la opţiune pentru determinarea venitului net potrivit art. 16, înaintea expirării celui de-al doilea an.  +  Articolul 21 (1) Beneficiarii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală datorează în cursul anului un impozit de 15% din venitul brut încasat, reprezentând plati anticipate în contul impozitului anual. (2) Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală sunt obligaţi sa calculeze şi sa retina impozitul prevăzut la alin. (1) şi sa îl vireze la bugetul de stat până la data de 10 a lunii următoare celei în care se face plata venitului.  +  Secţiunea a 2-a Venituri din salarii1. Definirea veniturilor din salarii  +  Articolul 22Sunt considerate venituri din salarii, denumite în continuare salarii, toate veniturile în bani şi/sau în natura, obţinute de o persoană fizica ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, de maternitate şi pentru concediul privind îngrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani.  +  Articolul 23Sunt asimilate salariilor în vederea impunerii: a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii; b) drepturile de solda lunară, indemnizaţii, prime, premii, sporuri şi alte drepturi ale cadrelor militare, acordate potrivit legii; c) indemnizaţia lunară bruta, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome; d) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică; e) veniturile realizate din încadrarea în munca ca urmare a încheierii unei convenţii civile de prestări de servicii; f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie şi în comisia de cenzori; g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, conform legii; h) alte drepturi şi indemnizaţii de natura salariala.2. Determinarea venitului din salarii  +  Articolul 24 (1) Venitul brut din salarii reprezintă suma veniturilor realizate de salariat pe fiecare loc de realizare a venitului. (2) Venitul net din salarii se determina prin deducerea din venitul brut, determinat potrivit prevederilor alin. (1), a următoarelor cheltuieli, după caz: a) contribuţiile reţinute, potrivit legii, pentru pensia suplimentară, pentru protecţia socială a şomerilor şi pentru asigurările sociale de sănătate; b) o cota de 15% din deducerea personală de baza, acordată cu titlu de cheltuieli profesionale, o dată cu deducerea personală de baza la acelaşi loc de muncă. (3) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar reprezentând plati anticipate, care se calculează şi se retine la sursa de către plătitorii de venituri. (4) Impozitul lunar prevăzut la alin. (3) se determina astfel: a) la locul unde se afla funcţia de baza, prin aplicarea baremului lunar prevăzut la art. 8 alin. (2) asupra bazei de calcul determinate ca diferenţa între venitul net din salarii aferent unei luni şi deducerile personale acordate pentru luna respectiva; b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea baremului lunar prevăzut la art. 8 alin. (2) asupra bazei de calcul determinate ca diferenţa între venitul brut şi contribuţia la asigurările sociale de sănătate, pe fiecare loc de realizare a acestuia. (5) Impozitul calculat pe veniturile menţionate la art. 23 lit. g) este final în situaţia în care contribuabilul care le-a realizat justifica cu documente virarea veniturilor la organizaţiile sindicale pe care le-a reprezentat. (6) În cazul diferenţelor de salarii care privesc perioade anterioare lunilor în care se plătesc, în cadrul anului fiscal, acordate în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive, acestea se defalcheaza în vederea impunerii, pe lunile la care se referă. (7) În cazul diferenţelor de salarii care privesc anii anteriori celui în care se plătesc, acordate în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive, recalcularea impozitului se efectuează de plătitorul de venit sau de organul fiscal competent pe baza documentaţiei transmise de plătitorul de venit, după caz.3. Obligaţiile plătitorilor de venituri şi ale contribuabililor  +  Articolul 25Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a retine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l vira la bugetul de stat la termenul stabilit pentru ultima plata a drepturilor salariale efectuată pentru fiecare luna, dar nu mai târziu de data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se cuvin aceste drepturi.  +  Articolul 26 (1) Calculul impozitului pe veniturile din salarii se face pe baza informaţiilor cuprinse în fişa fiscală. (2) Plătitorii de venituri au obligaţia să solicite organului fiscal, pe bază de cerere, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor, formularul tipizat al fişelor fiscale pentru salariaţi şi pentru persoanele fizice care obţin venituri asimilate salariilor. (3) Fişa fiscală va fi completată de plătitorul de venituri cu datele personale ale contribuabilului, menţiunile referitoare la deducerile personale, veniturile din salarii obţinute şi impozitul reţinut şi virat în cursul anului, precum şi rezultatul regularizării impozitului plătit pe venitul anual sub forma de salarii. Până la completarea fisei fiscale cu datele personale necesare acordării deducerilor personale suplimentare, salariaţii vor beneficia de deducerea personală de baza, urmând ca angajatorii să efectueze regularizarea veniturilor salariale. (4) Plătitorul de venituri are obligaţia sa completeze formularele prevăzute la alin. (1) pe întreaga durata de efectuare a plăţii salariilor, sa recalculeze şi sa regularizeze anual impozitul pe salarii. (5) Plătitorul este obligat sa păstreze fişa fiscală pe întreaga durata a angajării şi sa transmită organului fiscal competent şi salariatului câte o copie pentru fiecare an până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul fiscal expirat. (6) Datele personale din fişele fiscale se vor completa pe bază de documente justificative. Deducerile personale suplimentare pentru persoanele aflate în întreţinere se acordă pe bază de declaraţie pe propria răspundere a contribuabilului, însoţită de documente justificative.  +  Articolul 27 (1) Plătitorii de venituri din salarii, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (2), au obligaţia sa determine venitul anual impozabil din salarii, sa calculeze impozitul anual, precum şi să efectueze regularizarea sumelor ce reprezintă diferenţa dintre impozitul calculat la nivelul anului şi impozitul calculat şi reţinut lunar anticipat în cursul anului fiscal, pentru persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au fost angajaţii permanenţi ai plătitorului în cursul anului; b) nu au alte surse de venit care se cuprind în venitul anual global impozabil. (2) Plătitorii de venituri din salarii care la data de 31 decembrie a anului fiscal au un număr de angajaţi permanenţi mai mic de 10 persoane inclusiv pot efectua calculul venitului şi impozitului anual şi regularizarea acestuia. (3) În cazul angajaţilor pentru care angajatorii nu efectuează regularizarea anuală a impozitului pe salarii, determinarea venitului anual impozabil din salarii, calculul impozitului anual, precum şi regularizarea sumelor ce reprezintă diferenţa dintre impozitul calculat la nivelul anului şi impozitul calculat şi reţinut lunar anticipat se pot efectua, pe bază de cerere, de către organul fiscal competent. (4) Operaţiunile prevăzute a fi efectuate de către angajator şi, respectiv, de organul fiscal, pentru persoanele fizice care obţin venituri din salarii, se realizează până în ultima zi a lunii februarie a anului fiscal următor.  +  Articolul 28 (1) Contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub forma de salarii din străinătate, precum şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România au obligaţia ca, personal sau printr-un reprezentant fiscal, sa calculeze impozitul conform art. 24, sa îl declare şi sa îl plătească în termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul. (2) Persoana juridică sau fizica la care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea potrivit alin. (1) este obligată să ofere informaţii organului fiscal competent referitoare la data începerii desfăşurării activităţii de către contribuabil şi, respectiv, a încetării acesteia, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.  +  Secţiunea a 3-a Venituri din cedarea folosinţei bunurilor1. Definirea venitului  +  Articolul 29Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile în bani şi/sau în natura provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal.  +  Articolul 30Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor se stabilesc pe baza contractului încheiat între părţi, în forma scrisă, şi înregistrat la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia.2. Determinarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor  +  Articolul 31 (1) Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor încasate în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura realizate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal. (2) Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.  +  Articolul 32Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se determina prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 30%, aplicată la venitul brut, reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.  +  Secţiunea a 4-a Venituri din dividende şi dobânzi1. Definirea venitului  +  Articolul 33 (1) Dividendul este orice distribuire facuta de o persoană juridică, în bani şi/sau în natura, în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, din profitul stabilit pe baza bilanţului contabil anual şi a contului de profit şi pierderi. (2) Se cuprind în această categorie de venit, în vederea impunerii, şi sumele primite ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiţii.  +  Articolul 34Veniturile sub forma de dobânzi sunt venituri obţinute din titluri de creanţe de orice natura şi orice fel de sume cuvenite pentru folosirea banilor împrumutaţi, precum şi din titluri de participare la fonduri deschise de investiţii pentru care preţul de răscumpărare este mai mare decât preţul de cumpărare. Este asimilată dobânzilor şi acea parte a sumelor asigurate obţinute din asigurări de viaţa prin produsele care au la baza principiul economisirii pure.  +  Articolul 35Sunt scutite de impozit, potrivit prezentei ordonanţe, dobânzile aferente titlurilor de stat, depozitelor la vedere, precum şi obligaţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.2. Metode de determinare  +  Articolul 36 (1) Veniturile sub forma de dividende distribuite, precum şi sumele prevăzute la art. 33 alin. (2) se impun cu o cota de 5% din suma acestora. (2) Veniturile sub forma de dobânzi se impun cu o cota de 1% din suma acestora.  +  Articolul 37 (1) Obligaţia calculării, reţinerii şi virarii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice o dată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat bilanţul contabil, termenul de plată a impozitului pe dividende este până la data de 31 decembrie a anului respectiv. (2) Pentru veniturile sub forma de dobânzi impozitul se calculează şi se retine de către plătitorii de astfel de venituri în momentul calculului acestora şi se virează de către aceştia, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face calculul dobânzii. (3) Impozitul reţinut conform prezentului articol este impozit final.  +  Secţiunea a 5-a Alte venituri1. Definirea venitului  +  Articolul 38În această categorie se cuprind veniturile obţinute din jocuri de noroc, din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi părţilor sociale, din premii şi prime în bani şi/sau în natura, altele decât cele prevăzute la art. 6, 22 şi 23, precum şi diverse venituri care nu se regăsesc în mod expres menţionate în prezenta ordonanţă.  +  Articolul 39Sunt scutite veniturile obţinute din jocuri de noroc, din premii şi prime în bani şi/sau în natura, prevăzute la art. 38, sub valoarea de 3.000.000 lei pentru fiecare câştig realizat, de la acelaşi organizator sau plătitor, într-o singura zi.2. Metode de determinare  +  Articolul 40 (1) Veniturile obţinute din jocuri de noroc, din premii şi prime în bani şi/sau în natura, prevăzute la art. 38, se impun prin reţinere la sursa cu o cota de 10% aplicată la venitul brut. (2) Obligaţia calculării, reţinerii şi virarii impozitului revine plătitorilor de venituri, impozitul fiind final.  +  Articolul 41În cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi părţilor sociale, impozitul se calculează prin reţinere la sursa, aplicându-se cota de 1% la valoarea tranzacţiei. Pentru tranzacţiile derulate prin intermediari cota de 1% se aplică asupra diferenţei dintre valoarea tranzacţiei şi comisionul reţinut de intermediari. Impozitul astfel calculat, reţinut şi vărsat de plătitorul de venit este final.  +  Articolul 42Impozitul calculat şi reţinut potrivit art. 40 şi 41 în momentul plăţii venitului se virează la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reţinut.  +  Articolul 43Veniturile care nu se regăsesc în mod expres menţionate în prezenta ordonanţă se supun impunerii cu o cota de 10% aplicată asupra veniturilor brute, impozitul fiind final.  +  Capitolul 3 Aspecte fiscale internaţionale  +  Articolul 44Venitul este considerat din România, în înţelesul prezentei ordonanţe, dacă locul de provenienţă a veniturilor persoanei fizice, a exercitării activităţii sau locul de unde aceasta obţine venit se afla pe teritoriul României, indiferent dacă este plătit în România sau din/în străinătate.  +  Articolul 45Venitul care nu este din România este venit din străinătate.  +  Articolul 46 (1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. a), care pentru acelaşi venit şi în decursul aceleiaşi perioade impozabile sunt supuşi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cat şi în străinătate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, în limitele prevăzute în prezenta ordonanţă, denumit în continuare credit fiscal extern. (2) Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: a) impozitul aferent venitului realizat în străinătate a fost plătit direct sau prin reţinere la sursa, lucru dovedit cu documente care atesta plata, eliberate de autorităţile fiscale ale statului în care s-a realizat venitul; b) impozitul datorat şi plătit în străinătate este de aceeaşi natura cu impozitul pe venit datorat în România.  +  Articolul 47 (1) Creditul fiscal extern se acordă la nivelul impozitului plătit în străinătate, aferent venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, potrivit prezentei ordonanţe, aferentă venitului din străinătate. (2) Calculul creditului fiscal extern se face separat pentru veniturile realizate pe fiecare ţara, cu respectarea prevederilor alin. (3). (3) În cazul veniturilor a căror impunere în România este finala, creditul fiscal extern se acordă pentru fiecare venit similar din România, potrivit prezentei ordonanţe. (4) În vederea calculului creditului fiscal extern, sumele în valută se transforma la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionala a României din anul de realizare a venitului.  +  Articolul 48 (1) Pentru veniturile realizate de contribuabilii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) şi la art. 2 alin. (2), prevederile cap. II se aplică în mod corespunzător, aceste venituri necumulandu-se în vederea impunerii în România. (2) Contribuabilii prevăzuţi la art. 2 alin. (2), care realizează venituri din România în calitate de artişti de spectacol, cum sunt artiştii de teatru, de film, de radio sau televiziune, ori ca interpreţi muzicali sau ca sportivi, din activităţile lor personale desfăşurate în aceasta calitate, precum şi cei care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală se impun cu o cota de 15% aplicată la venitul brut, prin reţinere la sursa, impozitul fiind final. Impozitul reţinut la sursa de către plătitorii venitului se vărsa la bugetul de stat în aceeaşi zi în care se efectuează plata venitului supus impunerii. (3) Contribuabilii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) şi la art. 2 alin. (2), pentru perioada în care sunt absenţi din România au obligaţia sa desemneze un reprezentant fiscal rezident în România, împuternicit sa îndeplinească obligaţiile acestora faţă de organele fiscale. (4) Pentru aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri, beneficiarul venitului va prezenta organelor fiscale din România certificatul de rezidenţă fiscală, în original, eliberat de organul fiscal din ţara de rezidenţă, prin care să se ateste ca este rezident al statului respectiv şi ca îi sunt aplicabile prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri.  +  Articolul 49 (1) Reglementările convenţiilor de evitare a dublei impuneri prevalează faţă de prevederile prezentei ordonanţe. (2) În situaţia în care cotele de impozitare din legislaţia interna sunt mai favorabile decât cele din convenţiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.  +  Capitolul 4 Reguli privind asociaţiile fără personalitate juridică  +  Articolul 50 (1) În aplicarea prezentei ordonanţe, pentru fiecare asociaţie fără personalitate juridică constituită potrivit legii asociaţii au obligaţia sa încheie contracte de asociere în forma scrisă, la începerea activităţii, care să cuprindă inclusiv date referitoare la: a) părţile contractante; b) obiectul de activitate şi sediul asociaţiei; c) contribuţia asociaţilor în bunuri şi drepturi; d) cota procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asociaţiei; e) desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice; f) condiţiile de încetare a asocierii. (2) Contractul de asociere se înregistrează la organul fiscal teritorial în raza căruia îşi are sediul asociaţia, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sa refuze înregistrarea contractelor în cazul în care acestea nu cuprind date solicitate conform alin. (1).  +  Articolul 51În cazul în care între membrii asociaţi exista legături de rudenie până la gradul al patrulea inclusiv, părţile sunt obligate să facă dovada ca participa la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra cărora au drept de proprietate. Pot fi membri asociaţi şi persoanele fizice care au dobândit capacitate de exerciţiu restrânsă.  +  Articolul 52Asociaţiile au obligaţia să depună la organul fiscal competent declaraţii anuale de venit conform modelului stabilit de Ministerul Finanţelor, care vor cuprinde şi distribuţia venitului net/pierderii pe asociaţi, până la data de 15 martie a anului următor.  +  Articolul 53Venitul/pierderea anual/anuală, realizate în cadrul asociaţiei, se distribuie asociaţilor proporţional cu cota procentuală de participare, conform contractului de asociere.  +  Articolul 54Contribuţiile asociaţilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociaţie.  +  Articolul 55Prevederile prezentului capitol nu se aplică în cazul: a) fondurilor de investiţii constituite ca asociaţii fără personalitate juridică; b) asociaţiilor constituite între o persoană fizica şi o persoană juridică.  +  Capitolul 5 Procedura de globalizare a veniturilor, de determinare şi de plată a impozitului pe venit şi sancţiuni  +  Secţiunea 1 Determinarea venitului global impozabil şi regimul pierderilor  +  Articolul 56Venitul anual global impozabil este format din suma veniturilor nete a categoriilor de venituri prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c), determinate conform prevederilor cap. II din prezenta ordonanţă, şi a veniturilor de aceeaşi natura, obţinute de persoanele fizice române din străinătate, din care se scad, în ordine, pierderile fiscale reportate şi deducerile personale.  +  Articolul 57 (1) Pierderea fiscală anuală înregistrată din activităţi independente se poate compensa cu rezultatele pozitive ale celorlalte categorii de venituri cuprinse în venitul anual, altele decât cele din salarii şi asimilate salariilor, obţinute în cursul aceluiaşi an fiscal. Pierderea care rămâne necompensata în cursul aceluiaşi an fiscal devine pierdere reportata. (2) Pierderile provenind din străinătate ale persoanelor fizice române se compensează cu veniturile de aceeaşi natura, din străinătate, pe fiecare ţara, înregistrate în cursul aceluiaşi an fiscal, sau se reportează pe următorii 5 ani asupra veniturilor realizate din ţara respectiva.  +  Articolul 58Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele: a) reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în următorii 5 ani consecutivi; b) dreptul la report este personal şi netransmisibil; c) pierderea reportata, necompensata după expirarea perioadei prevăzute la lit. a), reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului; d) compensarea pierderii reportate se efectuează numai din veniturile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi c).  +  Secţiunea a 2-a Obligaţii declarative  +  Articolul 59 (1) Contribuabilii au obligaţia sa completeze şi să depună la organul fiscal în raza căruia îşi au domiciliul o declaraţie de venit global, precum şi declaraţii speciale, în mod eşalonat până la data de 31 martie a anului următor celui de realizare a venitului. (2) Declaraţiile speciale se completează pentru fiecare categorie de venit şi pe fiecare loc de realizare a acestuia şi se depun la organul fiscal unde se afla sursa de venit. (3) La propunerea Ministerului Finanţelor Guvernul aproba criteriile şi termenele de depunere esalonata a declaraţiei de venit global şi a declaraţiilor speciale. (4) Contribuabilii care realizează venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, nu sunt obligaţi să depună declaraţie de venit global. De asemenea, nu se va depune declaraţie specială pentru acele venituri a căror impunere este finala.  +  Articolul 60 (1) Contribuabilii, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, care încep o activitate în cursul anului fiscal, sunt obligate să depună la organul fiscal competent o declaraţie referitoare la veniturile şi cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac excepţie de la prevederile acestui alineat contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursa. (2) Contribuabilul care încetează sa mai aibă domiciliu în România are obligaţia să depună la organul fiscal competent o declaraţie a veniturilor impozabile cuprinzând veniturile realizate până la acel moment.  +  Articolul 61Declaraţiile prevăzute la art. 52 şi la art. 60 alin. (1) se supun reglementărilor în vigoare privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe.  +  Secţiunea a 3-a Determinarea impozitului pe venitul anual global  +  Articolul 62 (1) Impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul fiscal pe baza declaraţiei de venit global, depusa de contribuabil, prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil, determinat în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) Organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat pentru anul precedent şi emite o decizie de impunere în intervalul stabilit anual prin ordin al ministrului finanţelor. (3) În aceasta decizie organul fiscal stabileşte şi diferenţele de impozit anual rămase de achitat sau impozitul anual de restituit, care se determina prin scăderea din impozitul anual datorat a plăţilor anticipate cu titlu de impozit, a reţinerilor la sursa şi a creditelor fiscale externe pentru veniturile realizate din toate categoriile de venituri. Decizia de impunere va cuprinde şi plăţile anticipate cu titlu de impozit, datorate pentru anul fiscal curent. (4) Organul fiscal va emite o noua decizie de impunere în cazul în care apar elemente car conduc la modificarea impozitului datorat.  +  Secţiunea a 4-a Plata impozitului pe venit  +  Articolul 63 (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi din cedarea folosinţei bunurilor sunt obligaţi să efectueze plati anticipate cu titlu de impozit, în baza deciziei de impunere emise de organul fiscal competent, exceptându-se cazul reţinerilor la sursa. (2) Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal, luând ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul din decizia de impunere pentru anul fiscal precedent. Dacă impunerea definitivă se realizează după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilul va plati cu titlu de impozit anticipat o sumă egala cu cuantumul impozitului aferent trimestrului IV al anului precedent. (3) Plăţile anticipate se efectuează în patru rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. (4) Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu plăţile anticipate, în următoarele cazuri: a) contribuabilul nu a depus declaraţia de venit global pentru anul fiscal încheiat; b) contribuabilul nu conduce o evidenţa contabilă sau datele din contabilitatea condusă nu sunt certe; c) contribuabilul nu a furnizat date referitoare la venitul estimat. (5) Organul fiscal are dreptul de a modifica o decizie de plată anticipata, emisă conform alin. (1), şi de a stabili alte plati anticipate fie în baza unui control ulterior, fie în baza unor date deţinute, referitoare la activitatea contribuabilului. (6) Contribuabilul are dreptul să solicite emiterea unei noi decizii de plată anticipata cu titlu de impozit, dacă prezintă organului fiscal noi acte justificative referitoare la veniturile realizate din activitatea desfăşurată. Aceasta modificare a plăţilor anticipate se poate solicita numai dacă venitul se modifica cu mai mult de 20% faţă de venitul luat în calculul impozitului, o singură dată pe an, în cursul semestrului II.  +  Articolul 64 (1) Diferenţele de impozit rămase de achitat, conform deciziei de impunere anuală, se plătesc în termen de 30 de zile pentru sume de până la 1.000.000 lei şi într-un interval de 60 de zile, în cel mult două rate egale lunare, pentru sume ce depăşesc 1.000.000 lei, de la data comunicării deciziei. (2) În cazul în care din decizia de impunere rezultă diferenţe de impozit de restituit de la bugetul de stat, sumele plătite în plus se compensează cu obligaţii neachitate în termen, din anul fiscal curent, iar diferenţa se restituie în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.  +  Secţiunea a 5-a Obligaţiile şi răspunderile reprezentanţilor fiscali şi ale plătitorilor de venit cu regim de reţinere la sursa a impozitelor  +  Articolul 65Plătitorii de venit cu regim de reţinere la sursa a impozitelor sunt obligaţi să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului, la organul fiscal competent, la termenul stabilit de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 66Plătitorul unui venit cu regim de reţinere la sursa a impozitului răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor ce îi revin din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 67Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursa sunt obligaţi sa comunice organului fiscal competent informaţii cu privire la calculul impozitului reţinut pentru fiecare beneficiar de venit, conform formularului stabilit de Ministerul Finanţelor. Comunicarea se face până la data de 31 martie a anului curent pentru anul expirat. Pentru veniturile din salarii informaţiile respective sunt cuprinse în fişa fiscală, pentru care termenul de depunere este prevăzut la art. 26 alin. (5).  +  Articolul 68Reprezentanţii fiscali desemnaţi potrivit prezentei ordonanţe sunt solidar răspunzători cu beneficiarii de venituri pentru neîndeplinirea obligaţiilor de declarare a veniturilor şi de plată a impozitelor datorate.  +  Secţiunea a 6-a Sancţiuni  +  Articolul 69 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni: a) nerespectarea de către plătitorii de salarii şi venituri asimilate salariilor a obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale; b) netransmiterea fişelor fiscale şi a formularului prevăzut la art. 67 la organul fiscal competent la termenul prevăzut de prezenta ordonanţă. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. (3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 70Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 1 ianuarie 2000 şi se aplică veniturilor realizate începând cu această dată.  +  Articolul 71 (1) Pentru determinarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice Ministerul Finanţelor are drept de acces gratuit la toate datele, informaţiile şi bazele de date referitoare la persoanele fizice, deţinute de:- organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice sau de interes public;- instituţii publice sau private care conduc evidenta populaţiei sau care înregistrează, sub orice formă, încheieri de contracte, bunuri şi drepturi, exploatarea proprietăţilor şi altele asemenea;- persoane fizice sau juridice care deţin în păstrare sau în administrare bunuri şi drepturi ori sume de bani ale contribuabililor sau care au relaţii de afaceri cu aceştia. (2) Accesul la bazele de date ale entitatilor menţionate la alin. (1) se realizează permanent, în vederea actualizării bazei de date a Ministerului Finanţelor. (3) Celelalte date şi informaţii referitoare la contribuabili vor fi furnizate la solicitarea Ministerului Finanţelor şi a organelor sale subordonate. (4) Toate informaţiile obţinute potrivit alin. (2) şi (3) se supun secretului fiscal.  +  Articolul 72 (1) Rămân valabile până la data expirării lor următoarele facilităţi de care beneficiază persoanele fizice şi asociaţiile familiale, cu respectarea condiţiilor în care acestea au fost acordate: a) scutirile de la plata impozitului pe venit prevăzute în actele normative privind unele măsuri de protecţie ca urmare a concedierilor colective, pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut, cu condiţia desfăşurării activităţii respective pe o perioadă de încă 2 ani de la data expirării perioadei de scutire; b) neimpozitarea veniturilor realizate din serviciile turistice prestate în mediul rural, prevăzute la art. 3 lit. j) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 246/1998. (2) Pierderile înregistrate în perioada de scutire de contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) nu se compensează cu veniturile obţinute din celelalte categorii de venituri în anii respectivi şi nu se reportează, reprezentând pierderi definitive ale contribuabililor.  +  Articolul 73Asociaţiile fără personalitate juridică care au început activitatea înainte de 1 ianuarie 2000 trebuie să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 50 până la 1 februarie 2000.  +  Articolul 74Plăţile anticipate pentru anul fiscal 2000 se determina pe baza impozitului stabilit pe anul fiscal 1999.  +  Articolul 75Prevederile art. 8 alin. (3), (4) şi (5) se aplică începând cu anul 2001.  +  Articolul 76Fişele fiscale pentru anul fiscal 2000 vor fi solicitate organului fiscal de către plătitorii de venituri până la data de 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 77Persoanele fizice şi asociaţiile fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 1999 au înregistrat pierderi vor depune, o dată cu declaraţia anuală de impunere pentru anul fiscal 1999, şi o declaraţie privind venitul estimat pentru anul fiscal 2000, în scopul determinării plăţilor anticipate.  +  Articolul 78Impunerea veniturilor realizate anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se face în conformitate cu legislaţia în vigoare la acea data.  +  Articolul 79Apatrizii sunt supuşi impozitării, potrivit prezentei ordonanţe, pentru veniturile obţinute din România.  +  Articolul 80Impozitul reglementat prin prezenta ordonanţă se face venit la bugetul de stat.  +  Articolul 81 (1) La întocmirea Registrului-inventar, începând cu 1 ianuarie 2000 toate bunurile şi drepturile vor fi luate în evidenta la valoarea de intrare. (2) Pentru bunurile şi drepturile achiziţionate înainte de 1 ianuarie 2000 amortizarea se va calcula conform metodei lineare, la valoarea rămasă de recuperat până la expirarea duratei normale de funcţionare.  +  Articolul 82În aplicarea prezentei ordonanţe se vor elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 83Promovarea de reglementări legislative privind impunerea veniturilor persoanelor fizice se face cu respectarea principiilor din prezenta ordonanţă şi numai prin acte normative speciale privind impozitele şi taxele.  +  Articolul 84Prevederile referitoare la întocmirea şi depunerea declaraţiilor, plata obligaţiilor bugetare, soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi plangerilor, controlul fiscal, executarea creanţelor bugetare, precum şi cele referitoare la evaziunea fiscală sunt aplicabile şi impozitului pe venit.  +  Articolul 85 (1) În funcţie de rezultatele aplicării noului sistem de impunere a veniturilor persoanelor fizice, Guvernul poate adopta, la propunerea Ministerului Finanţelor, până la data de 31 decembrie 2000, măsuri pentru organizarea, aplicarea şi îmbunătăţirea elementelor tehnice ale acestui sistem, fără modificarea cotelor de impozit prevăzute în prezenta ordonanţă. (2) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei ordonanţe se constituie, la nivelul Ministerului Finanţelor, Comisia centrala fiscală a impozitelor directe, coordonata de ministrul finanţelor. Componenta comisiei se aproba prin ordin al ministrului finanţelor.  +  Articolul 86Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga:- Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, modificată şi completată prin: Ordonanţa Guvernului nr. 62/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 75/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 9 aprilie 1998; Ordonanţa Guvernului nr. 6/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 27 ianuarie 1998;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 246/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 22 decembrie 1998;- prevederile art. 11 alin. 2 referitoare la reducerea impozitului pe salarii din Legea nr. 42/1990 privind cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 17/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 10 martie 1999;- prevederile art. 6 alin. (1) referitoare la scutirea de impozit pe salariu din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998, modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 22 februarie 1999;- prevederile art. 109 alin. (1) cu privire la reducerea impozitului pe venit din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997;- prevederile art. 5 referitoare la scutirea de impozit pe venit din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 1 octombrie 1992;- prevederile referitoare la impozitarea dividendelor cuvenite persoanelor fizice din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 101/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995;- prevederile art. 2 referitoare la scutirea de la plata impozitului pe salarii din Ordonanţa Guvernului nr. 28/1995 privind acordarea facilităţilor fiscale pentru funcţionarea "Fondului Româno-American de Investiţii", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 29 august 1995, aprobată prin Legea nr. 98/1995;- prevederile art. 9 lit. c) referitoare la reduceri sau scutiri de impozit pe venit şi ale art. 10 referitoare la reducerea impozitului pe venit din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995;- prevederile art. 63 alin. (1) din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997;- prevederile art. 52 alin. (3) din Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 6 noiembrie 1998;- prevederile art. 23 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 31 ianuarie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 95/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 14 mai 1998;- prevederile art. 2 lit. f) referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit din Ordonanţa Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 187/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 16 octombrie 1998;- prevederile referitoare la scutirea de la plata impozitului pe salariu şi a impozitului pe venit, realizate de consultanţi străini, persoane fizice, din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 29 octombrie 1997;- prevederile art. 7, art. 8 alin. (1) şi ale art. 11 alin. (1) cu privire la neimpozitarea sumelor primite sub forma de plati compensatorii, precum şi prevederile art. 23 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;- prevederile art. 8 referitoare la exonerarea de la plata impozitului pe dividendele cuvenite persoanelor fizice, din Ordonanţa Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998;- prevederile art. 9 alin. (2) referitoare la cheltuielile pentru investiţii, dotări şi alte utilităţi necesare infiintarii şi funcţionarii cabinetelor medicale fără personalitate juridică, din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 116/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999;- prevederile art. 27 cu privire la sistemul forfetar de impozitare stabilit în funcţie de cifra de afaceri din anul precedent, pentru veniturile persoanelor fizice, ale asociaţiilor familiale şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii fără personalitate juridică, din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999;- prevederile art. 44 lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999;- prevederile art. 6 referitoare la impozitarea veniturilor din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999;- prevederile art. 36 alin. (1) şi (3) cu privire la scutirea de la plata impozitului pe venit din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999;- prevederea art. 7 alin. (1) cu privire la neimpozitarea sumelor primite sub forma de plati compensatorii, precum şi prevederile art. 21 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 100/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unităţi, unităţilor şi a formatiunilor din compunerea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 30 iunie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes--------