ORDONANTA nr. 68 din 26 august 1999privind finanţarea activităţii Direcţiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 30 august 1999  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. D pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Finanţarea activităţii Direcţiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei şi a unităţilor subordonate acesteia se efectuează în conformitate cu dispoziţiile art. 70 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, respectiv din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat.  +  Articolul 2 (1) Direcţia Generală a Penitenciarelor, cu sediul în Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sectorul 2, are personalitate juridică. (2) Conducătorul Direcţiei Generale a Penitenciarelor are calitatea de ordonator secundar de credite, iar conducătorii unităţilor din subordinea acesteia au calitatea de ordonatori terţiari de credite. (3) Ordonatorii terţiari de credite din subordinea Direcţiei Generale a Penitenciarelor au competenţa sa încheie contracte de aprovizionare, de executare de lucrări şi de prestări de servicii pentru unităţile lor. (4) Direcţia Generală a Penitenciarelor asigura asistenţa juridică unităţilor sale subordonate.  +  Articolul 3 (1) Veniturile care se realizează din activităţile organizate de către Direcţia Generală a Penitenciarelor şi de unităţile subordonate sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă şi vor fi reţinute în scopul finanţării parţiale a unor activităţi prevăzute în aceeaşi anexa, indiferent de momentul încasării acestora. (2) Pentru acoperirea întregului necesar de cheltuieli curente şi de capital, veniturile extrabugetare se completează cu alocaţii de la bugetul de stat.  +  Articolul 4 (1) Veniturile realizate de către Direcţia Generală a Penitenciarelor şi de unităţile subordonate, din activităţile proprii, pot fi încasate în lei sau în echivalent valoric în produse, servicii şi materiale (alimente, furaje, medicamente, materiale de uz gospodăresc şi cu caracter funcţional, materiale de construcţii etc.), obiecte de inventar şi echipament, cazarmament, precum şi în mijloace fixe, în condiţiile în care articolele respective sunt prevăzute în structura bugetului propriu de venituri şi cheltuieli. (2) În scopul realizării de venituri extrabugetare din agricultura, unităţile din subordinea Direcţiei Generale a Penitenciarelor pot încheia contracte de arendare a terenurilor agricole care aparţin unor agenţi economici, persoane juridice sau fizice, pe durata determinata, în conformitate cu prevederile legale. (3) Activităţile lucrative desfăşurate de Regia Autonomă "Multiproduct" din subordinea Ministerului Justiţiei sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome. (4) Sumele rezultate din aplicarea alin. (3) se constituie în surse de finanţare ale Direcţiei Generale a Penitenciarelor. Modalitatea şi termenele de virare a sumelor se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 5Veniturile extrabugetare şi alocaţiile de la bugetul de stat se păstrează în conturi nepurtatoare de dobânzi, deschise la trezorerii sau la Banca Comercială Română - S.A., după caz.  +  Articolul 6 (1) Pentru stimularea personalului din unităţile sistemului penitenciar în realizarea unui volum cat mai mare de venituri extrabugetare, anual se constituie distinct un fond de premiere de 1% calculat asupra totalului acestora. (2) Modul de utilizare a fondului prevăzut la alin. (1) se va stabili prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 7Controlul realizării veniturilor şi efectuării cheltuielilor din bugetul aprobat, precum şi al gestionării mijloacelor materiale aflate în patrimoniul Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate se face de către organele specializate din Ministerul Finanţelor, Curtea de Conturi şi Ministerul Justiţiei, potrivit competentelor legale.  +  Articolul 8Prevederile art. 12 alin. 4 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 2 mai 1973, se abroga.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1
    VENITURILE EXTRABUGETARE  care se reţin de către Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor  pentru finanţarea activităţii acesteia şi a unităţilor subordonate
    Nr. crt.Denumirea sursei de venituriDestinaţia ce se poate da veniturilor
    1.Venituri din prestaţiile cu deţinuţi, pentru persoane fizice şi juridice- Cheltuieli de personal
    2.Venituri realizate în atelierele de producţie bugetară, organizate în cadrul penitenciarelor şi al centrelor de reeducare- Cheltuieli materiale
    3.Venituri realizate în gospodăriile agrozootehnice din unităţile sistemului penitenciar- Cheltuieli de capital
    4.Venituri de la Regia Autonomă "Multiproduct" şi alte surse de venituri ca: valorificări de bunuri, chirii, servicii medicale contra cost etc.
  NOTĂ:Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de incapacitatea de muncă a detinutilor şi a celor de asigurare a folosirii permanente a acestora la activităţi productive, precum şi în scopul creşterii gradului de finanţare din venituri extrabugetare, unităţile din sistemul penitenciar vor incasa de la beneficiarii prestaţiilor o cota fixa suplimentară de 35%, calculată asupra valorii acestora.--------