ORDONANTA nr. 55 din 24 august 1999privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 27 august 1999    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Realizarea creanţelor bancare neperformante preluate de către Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare se face prin măsurile prevăzute de lege, precum şi prin executarea silită a acestor creanţe ca urmare a iniţierii şi finalizarii, după caz, a procedurilor puse în aplicare de organele proprii de executare şi/sau de organele judiciare competente, la solicitarea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, în condiţiile prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 2Stingerea, prin plata, a datoriei publice interne rezultate din preluarea la aceasta datorie a creanţelor bancare neperformante cesionate Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare constituie o obligaţie ce revine următoarelor categorii de debitori: a) persoanele fizice sau persoanele juridice care au contractat creditul, constituind debitorii cedati în temeiul contractelor de cesiune; b) persoanele juridice rezultate din divizarea debitorului cedat, dacă divizarea s-a făcut în frauda creditorului; răspunderea acestor persoane este în temeiul art. 998 din Codul civil; c) persoanele fizice sau persoanele juridice care au constituit garanţii personale pentru restituirea creditului; d) persoanele care, începând cu data contractării creditului, au îndeplinit funcţia de administrator, director general, director sau director executiv sau care au avut calitatea de acţionar/asociat la societatea comercială debitoare şi din vina cărora creditul nu a fost restituit ca urmare a schimbării destinaţiei acestuia sau a altor procedee pentru fraudarea creditorului; răspunderea acestor persoane este în temeiul art. 998 din Codul civil, pentru partea de credit nerestituit la scadenta în perioada în care au avut calitatea sau au îndeplinit funcţia menţionată; e) persoanele fizice sau persoanele juridice care, în baza unor raporturi stabilite cu persoanele prevăzute la lit. a), b) şi d), au dobândit, indiferent de titlu sau de modalitate, bunuri ori alte avantaje financiare în dăuna obligaţiei de restituire a creditului.  +  Capitolul 2 Titlurile executorii  +  Articolul 3 (1) Constituie titlu executoriu contractele sau convenţiile de credit dintre banca şi debitorul cedat ori alte titluri constatatoare ale creanţelor, actele prin care s-au constituit garanţii personale sau reale pentru restituirea acestor creanţe cesionate, potrivit legii, Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, precum şi orice alte acte sau înţelegeri încheiate de aceasta pentru realizarea creanţelor preluate. (2) Pentru debitorii prevăzuţi la art. 2 lit. b), d) şi e) Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare, în măsura în care constata existenta unor acte sau fapte care atrag răspunderea acestora, se va adresa instanţei competente în vederea stabilirii răspunderii. În acest caz titlul executoriu îl constituie hotărârea prin care instanţa a stabilit răspunderea şi executarea silită va putea începe după rămânerea definitivă a hotărârii. La cererea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, instanţa va putea incuviinta aplicarea unui sechestru asigurator prin ordonanţa preşedinţială chiar înainte de pronunţarea hotărârii.  +  Articolul 4Titlul executoriu se comunică debitorului şi se pune în executare fără nici o alta formalitate.  +  Capitolul 3 Blocarea conturilor, sechestrarea acţiunilor şi instituirea administrării speciale  +  Articolul 5 (1) După comunicarea către debitor a titlului executoriu Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare poate dispune, prin ordin, blocarea prin poprire a conturilor bancare, în lei şi în valută, ale oricărui debitor. În termen de 24 de ore de la primirea ordinului banca va confirma în scris blocarea contului. (2) Pe perioada blocarii conturilor bancare orice plata se poate face numai cu aprobarea prealabilă, scrisă, a Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, cu excepţia plăţilor în contul creanţei cesionate şi a privilegiilor legale. (3) Încălcarea prevederilor alin. (1) şi (2) atrage nulitatea oricărei plati şi răspunderea solidară a băncii cu debitorul, în limita sumelor sustrase blocarii. (4) Sumele din conturile blocate se virează în contul Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, după validarea popririi.  +  Articolul 6 (1) La cererea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, instanţa poate incuviinta, prin derogare de la prevederile art. 907 şi 908 din Codul comercial, în condiţiile prevăzute la cap. IV din prezenta ordonanţă - la societatea comercială care constituie debitorul cedat, la societatea comercială care este debitoare potrivit art. 2 lit. b), precum şi la societatea comercială la care debitorii prevăzuţi la art. 2 deţin, separat sau împreună, cel puţin 50% plus o acţiune din capitalul social sau, după caz, majoritatea părţilor sociale - sechestru asupra acţiunilor şi părţilor sociale şi instituirea administrării speciale. Sechestrul şi măsura administrării speciale se aplică de la data înregistrării hotărârii definitive a instanţei la registrul comerţului. (2) Pe perioada sechestrului prevăzut la alin. (1) drepturile faţă de societatea comercială, conferite de acţiunile sau părţile sociale sechestrate, se exercită de către Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare. Pe timpul administrării speciale administrarea societăţii comerciale se asigura de către o persoană desemnată prin hotărârea instanţei prevăzute la alin. (1), la propunerea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare. Persoana propusă trebuie să fie contabil autorizat, expert contabil, licenţiat în studii economice sau în drept ori inginer şi să aibă 5 ani de activitate practica economică sau juridică. Administratorul va primi o indemnizaţie bruta lunară, suportată de societatea comercială. Pe data numirii administratorului special se suspenda de drept mandatul administratorilor în exerciţiu. (3) Societatea comercială supusă administrării speciale nu va aloca nici o resursa specială pentru dezvoltare, iar dividendele cuvenite acţionarilor sau asociaţilor care sunt debitori ai creanţelor bancare neperformante cesionate Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare se vărsa în contul datoriei debitorului cedat. (4) Asumarea de către societatea comercială supusă administrării speciale de noi obligaţii care ar influenţa negativ veniturile acesteia se poate face numai cu aprobarea prealabilă a Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare. Actul încheiat cu încălcarea acestei obligaţii este nul de drept. (5) Răspunderea administratorului desemnat, atât faţă de acţionari sau asociaţi, după caz, cat şi faţă de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare, se stabileşte potrivit regulilor mandatului comercial. (6) Prevederile prezentului articol se aplică şi societăţilor comerciale la care acţionari sau asociaţi sunt alte societăţi comerciale ce deţin majorităţile prevăzute la alin. (1) şi care sunt controlate de debitorii prevăzuţi la art. 2.  +  Capitolul 4 Reguli speciale privind soluţionarea litigiilor  +  Articolul 7Litigiile în legătură cu creanţele neperformante preluate la datoria publică, în care este parte Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare, se soluţionează cu respectarea prevederilor prezentului capitol, completate în mod corespunzător cu dispoziţiile Codului de procedura civilă.  +  Articolul 8Cererile de orice natura privind realizarea creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică sunt de competenţa curţii de apel în a carei raza teritorială se afla sediul sau, după caz, domiciliul debitorului cedat care a contractat creditul şi se judeca de urgenta şi cu precădere.  +  Articolul 9 (1) Reclamantul este obligat sa comunice cererea, actele pe care se întemeiază şi, după caz, interogatoriul scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, înainte de depunerea acestora la instanţa. Judecătorul nu va primi cererea fără dovada îndeplinirii obligaţiei de comunicare. Prevederile acestui alineat se aplică oricărei cereri, indiferent de natura ei, cu excepţia celor formulate în cursul judecaţii sau a celor prin care se exercită o cale de atac. (2) Primul termen de judecată se stabileşte la cel mult 15 zile de la depunerea cererii de chemare în judecata. (3) Întâmpinarea este obligatorie şi se depune cel mai târziu până la primul termen de judecată. Întâmpinarea, actele pe care se întemeiază şi, după caz, interogatoriul scris se comunică de către parte, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, înainte de termenul prevăzut la alin. (2). Nerespectarea obligaţiei de comunicare prezuma renunţarea de către parte la apărările ce puteau fi formulate prin întâmpinare şi la probele în susţinerea acestor apărări.  +  Articolul 10Orice cerere se judeca la primul termen, în afară cazului în care instanţa dispune administrarea de probe noi. Dacă, din motive întemeiate, părţile nu sunt în măsura să îşi prezinte apărările în mod complet, instanţa va putea, în mod excepţional, sa acorde un termen în cunoştinţa de cel mult 7 zile.  +  Articolul 11 (1) Instanţa este obligată sa pronunţe hotărârea în termen de 5 zile de la încheierea dezbaterilor şi sa comunice părţilor hotărârea motivată în cel mult 10 zile de la pronunţare. (2) Hotărârea instanţei poate fi atacată numai cu recurs. (3) În recurs nu se pot invoca apărări ce nu au fost formulate în faţa instanţei a carei hotărâre este recurată, cu excepţia celor de ordine publică. (4) Dacă admite recursul, prin aceeaşi hotărâre instanţa este obligată să soluţioneze şi fondul cauzei sau, dacă se impune administrarea de probe noi, sa stabilească termenul de judecată.  +  Articolul 12 (1) Termenul de prescripţie a acţiunilor îndreptate împotriva Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare este de 3 luni de la data când s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască faptul sau actul pe care se întemeiază acţiunea, dar nu mai mult de 6 luni de la data producerii faptului sau încheierii actului, dacă legea nu prevede un termen mai scurt. (2) Termenul prevăzut la alin. (1), pentru acte sau fapte anterioare prezentei ordonanţe, curge de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Capitolul 5 Reguli speciale privind executarea silită  +  Secţiunea I Organele de executare şi competenţa lor  +  Articolul 13Procedurile de executare silită pentru valorificarea activelor bancare de către Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare sunt puse în aplicare de către Corpul de executori ai Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare şi/sau de către executorii judecătoreşti.  +  Articolul 14 (1) Executorii Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare se numesc prin ordin al secretarului de stat al Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare şi au competenţa deplina pe întregul teritoriu al tarii. (2) Persoanele numite potrivit alin. (1) vor îndeplini aceleaşi condiţii legale ca şi executorii judecătoreşti.  +  Articolul 15 (1) Corpul de executori ai Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare are obligaţia de a face demersurile necesare pentru identificarea domiciliului sau sediului debitorului, precum şi a bunurilor şi veniturilor lui urmaribile. (2) Dacă debitorul nu este găsit la domiciliul sau la sediul cunoscut, Corpul de executori ai Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare este obligat să solicite organelor de poliţie să facă cercetări, precum şi sa ceara relaţii de la oficiul registrului comerţului, de la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor, de la Garda financiară sau de la oricare altă persoană fizica sau juridică ori de la alte organe competente, în scopul stabilirii locului unde se afla debitorul şi obţinerii oricăror date deţinute în legătură cu acesta sau cu bunurile sale.  +  Articolul 16Organele de poliţie, persoanele fizice şi juridice, precum şi celelalte organe competente prevăzute la art. 15 alin. (2) sunt obligate sa dea de îndată relaţiile solicitate de Corpul de executori fără perceperea vreunei taxe ori vreunui tarif.  +  Articolul 17Ori de câte ori este necesar, poliţia are obligaţia sa dea concursul executorilor Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, la cererea acestora, în îndeplinirea, potrivit legii, a activităţii de executare silită.  +  Articolul 18 (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin executorii Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare pot: a) să între în orice incinta de afaceri a debitorului, persoana juridică, sau în alte incinte ale acestuia, în scopul identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit; b) să între în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoana fizica, precum şi sa cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile; c) să solicite şi sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba în determinarea bunurilor proprietatea debitorului. (2) Executorii pot intră în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei persoane fizice, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz executorul va cere autorizarea instanţei judecătoreşti competente, aplicându-se dispoziţiile Codului de procedura civilă, privind ordonanţa preşedinţială.  +  Articolul 19Accesul executorului în locuinta, în incinta de afaceri sau în orice alta încăpere a debitorului, persoana fizica sau juridică, se poate efectua între orele 8,00-18,00, în orice zi lucrătoare. Executarea începută va putea continua în aceeaşi zi sau în zilele următoare. În cazuri temeinic justificate, când exista pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului va avea loc şi la alte ore decât cele menţionate, precum şi în zilele nelucrătoare, cu autorizarea instanţei.  +  Articolul 20În absenta debitorului sau dacă acesta refuza accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la art. 18, executorul nu poate să pătrundă în acestea decât în prezenta unui reprezentant al poliţiei şi a 2 martori. Dispoziţiile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile, după caz.  +  Secţiunea a II-a Reguli speciale privind comunicarea titlului executoriu şi sechestrul  +  Articolul 21Executorul va începe executarea după comunicarea titlului executoriu prevăzut la art. 3 alin. (1), cu menţiunea ca neachitarea de bunăvoie a creanţei în termen de 5 zile lucrătoare de la primire da dreptul creditorului sa procedeze la executarea silită fără nici o alta somaţie.  +  Articolul 22După expirarea termenului prevăzut la art. 21 se va putea proceda la sechestrarea bunurilor mobile aparţinând debitorului şi garantilor, urmând a fi valorificate.  +  Articolul 23Executarea silită a bunurilor imobile ipotecate şi a bunurilor mobile gajate se poate face în termen de 5 zile de la comunicarea titlului executoriu către proprietarul acestuia, fără încuviinţarea instanţei.  +  Articolul 24Dreptul corespunzător creanţei preluate la datoria publică se executa înaintea oricărui alt drept, indiferent de natura acestuia sau de data când a fost constituit, cu excepţia salariilor şi a altor privilegii legale.  +  Articolul 25Aplicarea sechestrului, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6, se face de către executorii Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare sau de către executorii judecătoreşti, care încheie un proces-verbal de sechestru.  +  Articolul 26 (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde: a) numele şi prenumele celui care aplica sechestrul şi numărul legitimatiei de executor; b) numele şi prenumele debitorului (sau ale garantului, dacă se sechestreaza bunurile acestuia) şi ale altor persoane care sunt de faţa (martori); c) menţionarea titlului executoriu, suma datorată şi natura datoriei; d) enumerarea bunurilor urmaribile sechestrate (natura, gradul de uzura, dimensiunea etc.); e) eventualele obiecţii făcute de debitor; f) indicarea orei, zilei şi locului sechestrului; g) natura sechestrului, dacă este un sechestru cu ridicare, dacă se numeşte un custode sau dacă se aplică sigilii; h) semnăturile părţilor: executor, debitor sau în lipsa lui ale altor persoane majore care au asistat la aplicarea sechestrului, precum şi, atunci când este cazul, semnatura custodelui. (2) Dacă debitorul refuza să semneze, se va menţiona aceasta în procesul-verbal. (3) Procesul-verbal se întocmeşte în trei exemplare, din care un exemplar se va lasă debitorului, un altul se depune la dosarul de executare silită şi unul se preda Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare.  +  Articolul 27Din momentul întocmirii procesului-verbal de sechestru potrivit art. 26, bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Atâta timp cat durează executarea silită debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu acordul Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare. Nerespectarea acestei interdicţii atrage răspunderea, potrivit legii, a celui vinovat.  +  Articolul 28 (1) Dacă bunurile sechestrate nu sunt ridicate şi depozitate de executor, ele vor putea fi lăsate în custodia debitorului sau a altor persoane desemnate de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare. (2) Cel care primeşte bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru.  +  Articolul 29 (1) În cazul în care nu au fost luate măsurile asiguratorii pentru realizarea integrală a creanţei şi, la începerea executării silite, se constată că exista pericol de înstrăinare, substituire sau sustragere de la urmărire a bunurilor urmaribile ale debitorului, sechestrarea lor va putea fi aplicată o dată cu comunicarea titlului executoriu. (2) Sechestrul prevăzut la alin. (1) se va aplica numai în temeiul autorizării date de instanţa judecătorească competenţa. Dispoziţiile referitoare la ordonanţa preşedinţială din Codul de procedură civilă sunt aplicabile.  +  Articolul 30 (1) În vederea valorificării, executorul poate să verifice dacă bunurile sechestrate se găsesc la locul menţionat în procesul-verbal de sechestru, precum şi dacă acestea nu au fost substituite sau degradate. (2) Când bunurile sechestrate, găsite cu ocazia verificării, nu sunt suficiente pentru satisfacerea creanţei, executorul va face investigaţiile necesare pentru identificarea şi urmărirea altor bunuri ale debitorului. (3) Despre cele constatate executorul încheie un proces verbal declarand sechestrate, atunci când este cazul, bunurile găsite cu prilejul investigatiilor făcute, conform alineatului precedent.  +  Articolul 31Bunurile rămân sub sechestru până la valorificarea lor sau până când Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare dispune ridicarea sechestrului.  +  Secţiunea a III-a Vânzarea bunurilor urmărite silit  +  Articolul 32Vânzarea silită a bunurilor imobile ipotecate şi a bunurilor mobile gajate se face după împlinirea termenului prevăzut în adresa de comunicare a titlului executoriu, fără încuviinţarea instanţei şi fără efectuarea altei formalităţi.  +  Articolul 33 (1) Vânzarea bunurilor urmărite silit se face prin licitaţie publică. (2) Licitaţia publică este organizată de către o comisie numita în condiţiile stabilite de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare, condusă de executorul acesteia, care îndeplineşte rolul de licitator.  +  Articolul 34 (1) Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte prin expertiza. Expertul se desemnează de către Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare pe bază de contract. (2) După stabilirea preţului de pornire, licitatorul, cu cel puţin 15 zile înainte de data licitaţiei, va publică un anunţ de vânzare într-un cotidian naţional de larga circulaţie şi/sau într-un cotidian local. Anunţul va cuprinde sintetic bunurile ce urmează a fi licitate, ziua, ora şi locul licitaţiei, preţul de pornire şi valoarea garanţiei de participare stabilită de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare, domiciliul sau sediul licitatorului; în funcţie de gruparea bunurilor se pot prezenta numai limitele de preţ. Anunţul va fi comunicat în mod obligatoriu proprietarului bunului; dacă acesta nu este găsit, procedura se considera îndeplinită prin afişare la locul licitaţiei, la locul bunului şi la sediul primăriei din unitatea administrativ-teritorială unde se afla bunul. (3) Licitaţia poate avea loc numai după expirarea termenului de 15 zile prevăzut la alin. (2) şi se va desfăşura la locul stabilit de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare.Debitorul cedat este obligat să permită ţinerea licitaţiei în spaţiile pe care le deţine, dacă sunt adecvate acestui scop.  +  Articolul 35Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun licitatorului, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) dovada depunerii garanţiei de participare; b) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; c) pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului; d) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; e) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; f) pentru persoanele fizice străine, copie de pe pasaport.  +  Articolul 36 (1) Comisia de licitaţie verifica şi analizează documentele de participare prevăzute la art. 35 şi afişează la locul licitaţiei, cu cel puţin o ora înaintea începerii acesteia, lista cuprinzând ofertanţii care au depus documentaţia completa de participare. (2) Ofertanţii se identifica după numărul de ordine de pe lista de participare, după care licitatorul anunta obiectul licitaţiei, pasul de licitare stabilit valoric între 5-15% din preţul de pornire, precum şi modul de desfăşurare a licitaţiei; pasul de licitare se stabileşte de către comisia de licitaţie. (3) Dacă se prezintă un singur ofertant care oferă preţul de pornire, acesta este declarat adjudecatar. (4) În cazul în care la prima licitaţie nu se oferă preţul de pornire, licitatorul, în cel mult 5 zile, va publică un nou anunţ, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (2), care se aplică în mod corespunzător, în vederea ţinerii unei noi licitaţii. Preţul de pornire în acest caz este de 75% din preţul de pornire al licitaţiei anterioare. (5) Dacă la a doua licitaţie nu se înregistrează o ofertă de cel puţin 75% din preţul de pornire al primei licitaţii, licitatorul va organiza o a treia licitaţie, la care preţul de pornire este de 50% din preţul de pornire al primei licitaţii. (6) Când în cadrul unei şedinţe nu au putut fi licitate toate bunurile, licitaţia va continua în ziua lucrătoare următoare, la ora anunţată de licitator înainte de închiderea şedinţei.  +  Articolul 37 (1) Licitaţia se adjudeca la preţul cel mai mare oferit. Plata în rate este permisă numai dacă cumpărătorul prezintă una dintre următoarele garanţii: scrisoare de garanţie emisă de o banca română sau de o banca străină la care o banca română este corespondenta; bilet la ordin avalizat de o banca agreată de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare; garanţia personală a unui fidejusor, în condiţiile Codului comercial, constând într-o obligaţie unilaterala şi necondiţionată de plată a ratei neachitate la termen, parţial sau integral, de către debitor. Garanţia nu poate fi decât pentru plata integrală a ratelor şi trebuie să fie îndestulătoare. (2) Plata în rate este permisă numai dacă adjudecatarul achită un avans de minimum 30% din preţul de adjudecare. Garanţia de participare poate fi considerată ca plata parţială a avansului. (3) După licitarea fiecărui bun licitatorul întocmeşte procesul-verbal de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi ofertanţii, inclusiv de către adjudecatar. Refuzul de a semna se consemnează în procesul-verbal întocmit. În termen de doua zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal licitatorul va dispune în scris restituirea garanţiei tuturor participanţilor, cu excepţia adjudecatarului a cărui garanţie se retine în contul preţului sau, dacă va refuza încheierea contractului de vânzare-cumpărare, în contul Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare. (4) În termen de 10 zile de la întocmirea procesului-verbal de licitaţie adjudecatarul şi licitatorul vor încheia contractul de vânzare-cumpărare. Contractul, semnat de cumpărător, se trimite de către licitator spre a fi semnat de conducerea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, dacă nu l-a împuternicit pe licitator în acest scop. Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare poate refuza semnarea contractului numai în cazul în care acesta nu corespunde celor stabilite la licitaţie ori cuprinde clauze ilegale.  +  Articolul 38 (1) În cazul în care la a treia licitaţie a bunurilor imobile sau mobile nu se oferă preţul de pornire, Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare va putea cere adjudecarea bunului în contul creanţei. (2) Adjudecarea bunului în condiţiile prevăzute la alin. (1) determina diminuarea creanţei cu 50% din preţul bunului stabilit prin expertiza, potrivit art. 34 alin. (1). (3) Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare este autorizata sa identifice posibilităţi de valorificare superioară pentru bunurile adjudecate potrivit alin. (1).  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 39Litigiile în curs în legătură cu creanţele bancare cedate Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, indiferent de faza în care se afla, se vor continua şi soluţiona cu aplicarea procedurii prevăzute de prezenta ordonanţă. Actele procedurale încheiate rămân valabile. La cererea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, aceasta procedura poate fi aplicată şi executarilor silite, începute potrivit procedurii de drept comun. Actele de executare încheiate îşi menţin valabilitatea.  +  Articolul 40Debitorii pot contesta în justiţie măsurile dispuse de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare potrivit prezentei ordonanţe şi pot face contestaţie la executare, numai cu depunerea unei cauţiuni egale cu jumătate din valoarea activului bancar supus valorificării.  +  Articolul 41Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare poate accepta darea în plata a unui bun, în vederea stingerii obligaţiilor de plată.  +  Articolul 42 (1) Băncile cedente ale creanţelor neperformante preluate la datoria publică răspund patrimonial pentru toate pagubele cauzate prin necomunicarea documentelor sau informaţiilor către Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare, dacă, datorită acestui fapt, nu s-a putut valorifica respectiva creanta. (2) Persoanele vinovate de transmiterea unor date incorecte sau de nepredarea tuturor documentelor şi datelor necesare pentru executarea creanţelor cedate Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare răspund civil, contraventional sau penal, după caz, în condiţiile legii.  +  Articolul 43Cererile şi orice alte acte procedurale efectuate în vederea executării creanţelor bancare supuse valorificării, cedate Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cauţiuni şi orice alte taxe.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministru de interne,Liviu Popescu,secretar de statAgenţia de Valorificarea Activelor BancareOvidiu Grecea,secretar de stat------------