ORDONANTA nr. 54 din 24 august 1999pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 26 august 1999    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale băncilor la care statul este acţionar majoritar, în vederea pregătirii acestora pentru începerea procedurii de privatizare, în scopul creşterii gradului de solvabilitate şi credibilitatii interne şi externe sau reglementării problemelor de natura financiară ale acestora pentru menţinerea viabilitatii sistemului bancar, precum şi accelerarea procedurilor de recuperare a creanţelor cesionate."2. Literea b) de la alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"b) bunurile mobile şi imobile, intrate în patrimoniul băncilor ca urmare a procedurilor de executare silită;"3. Litera d) de la alineatul (1) al articolului 2 se abroga.4. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) Fac obiectul valorificării, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, activele bancare prevăzute la art. 2 alin. (1), existente în sold la data de 31 martie 1999 sau la data prevăzută în actul normativ privitor la restructurarea băncii la care statul este acţionar majoritar." 5. După alineatul (3) al articolului 2 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Sumele rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de agenţie au ca destinaţie restituirea creditelor contractate conform art. 5^2 alin. (2) lit. a), inclusiv plata dobânzilor şi a comisioanelor aferente acestora, acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi operare a agenţiei prevăzute la art. 5^2 alin. (2) lit. c), precum şi cheltuielile de administrare şi de valorificare a activelor bancare preluate, iar diferenţa se virează la bugetul de stat."6. Literele b) şi e) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"b) creanţe neperformante - credite şi dobânzi aferente şi creanţe ataşate acestora, evidentiate în conturile din bilanţ, asupra unor debitori, persoane fizice sau juridice, care, conform normelor Băncii Naţionale a României, sunt clasificate în categoria lt; lt;indoielnic gt; gt; sau lt; lt;pierdere gt; gt;, precum şi creanţe evidentiate în conturi extrabilantiere, în baza prevederilor normelor Băncii Naţionale a României referitoare la utilizarea provizioanelor specifice de risc şi a celor privind evidentierea în contabilitatea băncilor a creditelor şi a dobânzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, precum şi a bunurilor mobile şi imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor........................................................................ e) valoare realizabila - valoarea activelor estimată ţinând seama de valoarea de piaţa a acestora şi de costurile de administrare până la data înstrăinării acestora;"7. După litera e) a articolului 3 se introduce litera f) cu următorul cuprins:"f) bănci care înregistrează pierderi - bănci care, potrivit bilanţului contabil sau situaţiilor financiar-contabile periodice, înregistrează pierderi - determinate prin cumularea în soldurile debitoare ale conturilor lt; lt;Profit şi pierdere gt; gt; şi lt; lt;Rezultatul reportat gt; gt; -, care reprezintă cel puţin 50% din valoarea totală a capitalurilor proprii."8. La articolul 5 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Secretarul de stat este ordonator principal de credite pentru sumele alocate de la bugetul de stat."9. Articolul 5^2 va avea următorul cuprins:"Art. 5^2. - (1) Finanţarea agenţiei este asigurata, parţial, prin alocaţii de la bugetul de stat. (2) Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi operare se asigura, în completare, şi din următoarele surse: a) credite pe termen scurt, mediu sau lung, cu garanţia statului, contractate de agenţie pe piaţa interna sau externa; b) comisioane aferente serviciilor de consultanţa prestate de agenţie, pe bază de contract; c) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de agenţie; d) alte surse prevăzute de lege."10. Litera a) de la alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"a) preia cu plata, de la băncile la care statul este acţionar majoritar, active bancare din categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1), în scopul valorificării lor. Plata se face în condiţiile prevăzute la art. 12^1;"11. Literele b) şi c) ale articolului 8^1 vor avea următorul cuprins:"b) reesalonarea scadentelor, cu actualizarea, după caz, a valorii garanţiilor; c) conversia creanţelor în acţiuni sau părţi sociale."12. Alineatul (6) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(6) Pe data preluării de către agenţie a activelor bancare contractele de credit ajunse la scadenta, încheiate între bănci şi persoanele fizice sau persoanele juridice debitoare, constituie de drept titlu executoriu, fără a fi necesară investirea cu formula executorie. Contractele de cesiune de creanta încheiate între agenţie şi bănci pentru preluarea creanţelor neperformante nu sunt supuse transcrierii prevăzute la art. 1.394 din Codul civil."13. Alineatele (3) şi (7) ale articolului 9 se abroga.14. După articolul 10 se introduce articolul 10^1 cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - Acţiunile în justiţie, indiferent de natura lor, şi căile de atac sunt scutite de taxele judiciare de timbru."15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În cazul băncilor care înregistrează pierderi, preluarea activelor supuse valorificării conform art. 8^1 se face pe baza programului de restructurare întocmit de banca şi se aproba de către Fondul Proprietăţii de Stat, Ministerul Finanţelor, Banca Naţionala a României şi Comitetul de coordonare a restructurării. (2) Aprobarea sau respingerea programului de restructurare va avea loc în termen de 30 de zile de la data transmiterii, concomitent, a acestuia la instituţiile abilitate potrivit alin. (1). (3) Băncile supuse prezentei ordonanței de urgență vor suporta costurile restructurării conform programului de restructurare."16. După articolul 12 se introduce art. 12^1 cu următorul cuprins:"Art. 12^1 - (1) Preluarea cu plata a activelor bancare supuse valorificării se va face la valoarea neta, cu excepţia activelor evidentiate în conturile din bilanţ, a căror valoare neta este zero, precum şi a activelor evidentiate în conturi extrabilantiere în baza prevederilor normelor Băncii Naţionale a României privind utilizarea provizioanelor specifice de risc şi a celor privind evidentierea în contabilitatea băncilor a creditelor şi dobânzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, a căror valoare neta este egala cu valoarea nominală pentru care preluarea cu plata se face la o valoare reprezentând 0,1% din valoarea nominală a acestora. (2) Activele bancare supuse valorificării, preluate de agenţie, se înregistrează în evidenţa contabilă a acesteia la valoarea nominală."17. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Urmărirea şi valorificarea activelor bancare se efectuează de către agenţie în mod direct sau prin intermediul unor firme de specialitate din ţara ori din străinătate. Intermedierea se va realiza pe bază de contract încheiat de agenţie cu firmele respective. (2) Firmele de specialitate vor fi selectate pe baza unor proceduri publice organizate de către agenţie. (3) Firmele de specialitate pot prelua active bancare neperformante selectate de către agenţie, pe bază de contract de cesiune, iar plata preţului se va face integral la data încheierii contractului sau eşalonat pe baza graficului aprobat de agenţie. Preţul şi graficul sunt aprobate de secretarul de stat al agenţiei. (4) Pentru executarea silită a titlurilor executorii prevăzute la art. 9 alin. (6), agenţia îşi poate organiza corp de executori proprii sau împuterniciţi."18. Litera a) de la alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"a) coordonează punerea în aplicare a programelor de restructurare elaborate de bănci, aprobate potrivit art. 12 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă;"19. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul creanţelor bancare neperformante care sunt în curs de a fi preschimbate în acţiuni sau în părţi sociale la societăţile comerciale debitoare şi nu exclud utilizarea în continuare a acestei metode de valorificare a creanţelor, chiar dacă ea nu a fost încă initiata."20. După articolul 21 se introduce articolul 22 cu următorul cuprins:"Art. 22. - Valoarea activelor bancare preluate în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 12^1 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă face obiectul regularizării între agenţie şi banca cedenta, astfel încât operaţiunea să se încadreze în prevederile art. 12^1 alin. (1)."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/1999 şi prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Mihai Bogza,viceguvernatorAgenţia de Valorificare a Activelor BancareOvidiu Grecea,secretar de stat ------------------