HOTĂRÂRE nr. 682 din 27 iunie 2017pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 29 iunie 2017    Având în vedere dispozițiile art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 19 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Numărul și lista posturilor scoase la concurs se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcției de resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Prin aceeași hotărâre se pot stabili și alte posturi vacante de la instanțe și parchete unde există dificultăți de ocupare, în privința cărora Consiliul Superior al Magistraturii poate dispune suplimentarea, în ordinea, condițiile și limitele stabilite prin hotărâre.……………………....................................................................(5) Data, locul, modul de desfășurare a concursului, numărul de posturi scoase la concurs și, după caz, al celor în privința cărora există posibilitatea suplimentării, precum și taxa de înscriere se aduc la cunoștință și printr-un comunicat de presă care se publică în 3 cotidiene centrale.2. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune suplimentarea posturilor scoase la concurs:a) în situația în care mai mulți candidați au obținut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două etape ale concursului;b) în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (3) teza a II-a.3. La articolul 25, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins: (2^1) În ipoteza prevăzută la alin. (2) lit. a), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate suplimenta numărul de posturi scoase la concurs, astfel încât să poată fi repartizați toți candidații care au obținut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două etape ale concursului. În acest sens se vor avea în vedere, în ordine, posturile menționate în lista cu posturi vacante prevăzută la art. 3 alin. (3) teza a II-a. Suplimentarea poate fi dispusă și în cazul în care o astfel de listă nu a fost stabilită, dacă există posturi vacante de judecători și procurori.(2^2) În situația în care sunt incidente ambele ipoteze prevăzute la alin. (2) lit. a) și b), suplimentarea poate fi dispusă numai cu privire la posturile menționate în lista cu posturi vacante prevăzută la art. 3 alin. (3) teza a II-a.4. La articolul 25, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Dacă nu există posturi vacante sau dacă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu decide suplimentarea numărului de posturi scoase la concurs, departajarea candidaților care au obținut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două etape ale concursului se face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la cele 3 probe de concurs, în succesiunea susținerii acestora. Când notele obținute de candidați la toate cele 3 probe de concurs sunt identice, departajarea se face în funcție de vechimea în specialitate juridică, de deținerea titlului științific de doctor în drept, a calității de doctorand în drept, de activitatea publicistică de specialitate.(4) Candidații clasificați în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concurs, stabilite conform art. 24, formulează, în această ordine, în termenul stabilit de comisia de admitere a concursului, opțiune pentru unul dintre posturile scoase la concurs sau, după caz, suplimentate în condițiile alin. (2)-(2^2). Candidații pot formula o singură opțiune, care nu poate fi modificată decât în situațiile expres prevăzute de prezentul regulament. La note egale, departajarea candidaților se face conform alin. (3).5. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Metodologia privind organizarea și desfășurarea testării psihologice, elaborată de Direcția resurse umane și organizare, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, odată cu anunțul privind organizarea concursului.6. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 27^1(1) Dacă unul dintre candidați a fost respins în condițiile art. 27 sau a renunțat la opțiunea formulată conform art. 25 alin. (4), procedura prevăzută la art. 25 alin. (4) se reia pentru candidații admiși care ocupă pozițiile următoare acestui candidat în lista cuprinzând rezultatele definitive ale concursului. În termenul stabilit de comisia de admitere a concursului, candidații își pot menține opțiunea inițială sau pot formula o nouă opțiune, dar numai pentru postul pentru care optase candidatul respins sau, după ocuparea acestuia, pentru postul rămas astfel neocupat, după caz.(2) Pentru posturile ce au devenit vacante după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (1) pot opta, în termenul stabilit de comisia de admitere a concursului, candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15 alin. (4), art. 21 alin. (4) și art. 22 alin. (7), în ordinea descrescătoare a notei obținute la concurs. La note egale, departajarea candidaților se face conform art. 25 alin. (3).(3) Dispozițiile art. 26-27 se aplică în mod corespunzător.7. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28După pronunțarea secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile art. 27 și, dacă este cazul, ale art. 27^1 alin. (3), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se pronunță cu privire la validarea concursului.8. Articolul 29 se abrogă.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Mariana Ghena
    București, 27 iunie 2017.Nr. 682.----