REGULAMENT din 20 august 2014pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent
EMITENT
  • CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 27 august 2014    Notă
    *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 7 din 20 august 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 628 din 27 august 2014.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se organizează și se desfășoară în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se organizează de către Camera Consultanților Fiscali.(2) Prin ordin al președintelui Camerei Consultanților Fiscali, se constituie Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, denumit în continuare Colectiv.(3) Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali stabilește componența comisiei de examinare, a comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor, atribuțiile și președinții acestora, denumite în continuare comisii de examen.(4) La solicitarea Camerei Consultanților Fiscali, ministrul finanțelor publice poate desemna prin ordin specialiști din cadrul Ministerului Finanțelor Publice care să facă parte din comisiile de examen.  +  Articolul 3(1) Componența comisiilor de examen se va stabili la fiecare examen organizat central sau teritorial. Aceste comisii vor fi formate atât din consultanți fiscali membri ai Camerei Consultanților Fiscali, cât și din specialiști în domeniul disciplinelor de examen.(2) Responsabilii de săli și membrii personalului de supraveghere și evaluare pentru examen pot fi contractați și din mediul universitar.  +  Articolul 4Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali stabilește prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, data de susținere, locul desfășurării examenului, tematica și bibliografia, precum și locul de depunere a dosarelor de înscriere și perioada în care se depun.  +  Capitolul II Organizarea și desfășurarea examenului  +  Articolul 5(1) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal, candidații, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;b) să aibă o experiență profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activități:b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;b2) administrare fiscală;b3) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;b4) activitate financiar-contabilă;b5) activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice;b6) activitate de consultant fiscal asistent;c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la lit. b);d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;f) să promoveze examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal.(2) Dosarul de înscriere se depune sau se transmite prin servicii poștale, cu confirmare de primire, la Camera Consultanților Fiscali și va conține documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), astfel:a) cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 1;b) curriculum vitae;c) diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum și copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverință eliberată de angajator, adrese eliberate de asociațiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;e) actul de identitate, în copie;f) certificatul de cazier judiciar;g) certificatul de cazier fiscal;h) adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de instituția medicală la care este înregistrat;i) 3 fotografii 2/3 cm.  +  Articolul 6(1) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent, candidații, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să aibă calitatea de licențiat al unei instituții acreditate de învățământ superior cu durata stabilită de lege;b) să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani;c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b);d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;f) să promoveze examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent.(2) Dosarul de înscriere se depune sau se transmite prin servicii poștale, cu confirmare de primire, la Camera Consultanților Fiscali și va conține documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), astfel:a) cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2;b) curriculum vitae;c) diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum și copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverință eliberată de angajator, adrese eliberate de asociațiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;e) actul de identitate, în copie;f) certificatul de cazier judiciar;g) certificatul de cazier fiscal;h) adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de instituția medicală la care este înregistrat;i) 3 fotografii 2/3 cm.  +  Articolul 7(1) Colectivul verifică dosarele depuse și respinge dosarele candidaților care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 sau 6.(2) Pentru candidații înscriși la examen ale căror dosare au fost aprobate se editează legitimații de examen după modelele prevăzute în anexele nr. 3 și 4, legitimații care se aplică pe mesele din sălile de examen.  +  Articolul 8(1) În dosarul de înscriere candidatul va depune în original documentul de plată a taxei de înscriere la examen.(2) Nivelul taxei se stabilește anual prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali.  +  Articolul 9Intrarea în sălile de examen se face în baza actului de identitate sau a unui alt act prin care se poate dovedi identitatea.  +  Articolul 10(1) Colectivul afișează pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali pentru candidații înscriși la examen situația dosarelor: aprobate, respinse sau retrase.(2) Colectivul afișează la locul de desfășurare a examenului și pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali, cu cel puțin 48 de ore înaintea începerii acestuia, listele nominale ale candidaților care pot participa la examen, indicându-se data, ora începerii probei și repartizarea pe săli a candidaților.  +  Articolul 11(1) Candidații au obligația de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele afișate și de a sesiza imediat Colectivul cu privire la eventualele neconcordanțe între înregistrările din liste și datele din documentele depuse la înscriere.(2) Orice modificare a listelor prevăzute la art. 10 alin. (2) se face cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea examenului.  +  Articolul 12(1) Președintele comisiei de examinare, cu 3 ore înainte de începerea examenului, numește responsabilii de sală și repartizează membrii personalului de supraveghere și evaluare pe săli, proporțional cu numărul candidaților din sălile respective.(2) Examenul se desfășoară în săli în care se poate asigura așezarea candidaților la distanță corespunzătoare, păstrându-se un loc liber între candidați.(3) Responsabilii de sală și personalul de supraveghere sunt răspunzători de modul în care se derulează examenul, începând cu accesul candidaților în săli, derularea propriu-zisă a examenului și predarea lucrărilor.  +  Articolul 13La examenul scris, accesul candidaților în sală este permis cu maximum o oră înainte de începerea examenului, conform listelor afișate, sub supravegherea responsabilului de sală.  +  Articolul 14(1) Responsabilii de săli primesc de la comisia de examinare lista candidaților repartizați în sala respectivă, instrucțiunile de derulare a examenului și subiectele.(2) După expirarea termenului legal de susținere a examenului, responsabilii de săli primesc de la comisia de examinare grilele de evaluare a probelor de examen.  +  Articolul 15(1) Responsabilul de sală notează în listă candidații prezenți și absenți.(2) Actul de identitate și legitimația de examen vor rămâne pe masa candidatului pe toată durata examenului, pentru a putea fi efectuate verificări suplimentare.  +  Articolul 16Candidații care nu sunt în sală în momentul comunicării subiectelor pierd dreptul de a susține examenul.  +  Articolul 17(1) Pe parcursul desfășurării examenului, candidații nu au voie să părăsească sala și să revină.(2) În situații motivate medical, un membru delegat al personalului de supraveghere va însoți candidatul de la ieșirea și până la revenirea în sală.  +  Articolul 18(1) Examenul va consta într-o probă scrisă.(2) Proba scrisă va fi sub formă de test-grilă/lucrare scrisă, care va conține de regulă întrebări din:a) legislația fiscală, legislația privind administrarea fiscală și legislația vamală, 90%;b) dreptul comercial și dreptul financiar-fiscal, 5%;c) gestiunea financiară și contabilitatea întreprinderii, 5%.(3) Durata de elaborare a răspunsurilor pentru proba scrisă este de 3 ore.  +  Articolul 19(1) Comisia de examinare va elabora subiectele pentru examen conform tematicii și bibliografiei.(2) Comisia de examinare stabilește punctajul fiecărui subiect.(3) Pentru promovarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, candidații trebuie să acumuleze un minimum de 80 de puncte dintr-un total de 100 de puncte.(4) În arhivă se vor păstra toate subiectele, atât cele propuse, cât și cele extrase.  +  Articolul 20Camera Consultanților Fiscali va publica tematica și bibliografia pentru examen cu cel puțin 30 de zile înainte de data susținerii acestuia.  +  Articolul 21După terminarea examenului, Colectivul afișează la avizierele de la locul de desfășurare a examenului și pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali răspunsurile corecte și punctajul aferent fiecărui răspuns.  +  Articolul 22(1) După expirarea termenului legal de susținere a probei, fiecare lucrare se evaluează în prezența candidatului și a unui martor din rândul candidaților, care semnează procesul-verbal de luare la cunoștință a punctajului obținut. În situația în care candidatul refuză să semneze sau nu este prezent în sală, la evaluarea formularului probei sale de concurs este chemat un al doilea martor, care va semna în locul acestuia.(2) După încheierea evaluării, responsabilul de sală preia lucrările și împreună cu lista candidaților repartizați în sala respectivă le predă pe baza unui proces-verbal președintelui comisiei de examinare.  +  Articolul 23Rezultatele obținute la examen se aduc la cunoștință candidaților de către Colectiv, prin afișare la locul de desfășurare a examenului, iar ulterior și pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.  +  Articolul 24(1) Rezultatele obținute la examen se pot contesta o singură dată, în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la sediul Camerei Consultanților Fiscali direct, prin servicii poștale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail.(2) Contestațiile se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora, iar rezultatele vor fi publicate pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.(3) După soluționarea contestațiilor, rezultatele examenului rămân definitive.  +  Articolul 25(1) Persoanele care au titlul de academician, profesor sau conferențiar universitar, doctor în economie, doctor docent, cu specialitatea finanțe-contabilitate, precum și membrii și specialiștii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Parlamentul României, care verifică și analizează actele normative din domeniul fiscal supuse spre aprobare Parlamentului, pot solicita dobândirea calității de consultant fiscal cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 5, iar examenul se va susține sub formă de interviu în fața Comisiei de evaluare a Camerei Consultanților Fiscali.(2) Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 6 și care au absolvit cu media generală minimum 8 un program de master acreditat, organizat de instituții de învățământ superior cu profil economic în parteneriat cu Camera Consultanților Fiscali, pot susține examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent sub formă de interviu. Dovada absolvirii programului de master se face cu diploma de master și suplimentul la diplomă. (la 04-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul II a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 9 din 14 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 04 iulie 2017 )  +  Capitolul III Sancțiuni  +  Articolul 26(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage sancționarea persoanelor vinovate.(2) Sancționarea candidaților se face în funcție de gravitatea faptelor și constă în avertisment sau în eliminarea din examen, în următoarele situații:a) încercarea dovedită de a copia din cărți, caiete, notițe, surse electronice sau alte materiale;b) transmiterea ori primirea de ciorne sau alte materiale.(3) În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament de către responsabilii de săli sau personalul de supraveghere, la sesizare, președintele comisiei de examinare procedează la eliminarea și înlocuirea acestora din sală și face propuneri de sancționare.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 27(1) Remunerarea membrilor comisiilor de examen, a responsabililor de săli, a personalului de supraveghere, precum și cheltuielile de transport, cazare și diurnă ale acestora, după caz, se suportă de Camera Consultanților Fiscali.(2) Nivelul indemnizațiilor se aprobă de Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali.  +  Articolul 28(1) După încheierea probelor de examen, subiectele și lucrările candidaților se predau coordonatorului Colectivului, pe bază de proces-verbal.(2) Lucrările candidaților admiși în urma susținerii examenului vor fi arhivate la dosarul personal al fiecărui candidat.  +  Articolul 29Dosarele de înscriere ale candidaților care nu au promovat examenul se eliberează la solicitarea acestora, în termen de 90 de zile de la data la care rezultatele examenului rămân definitive, iar în caz contrar, acestea se vor distruge.  +  Articolul 30(1) Pentru candidații care s-au înscris la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, dar care nu îndeplinesc condițiile de participare conform art. 5 sau 6 și solicită restituirea taxei de înscriere, se va returna întreaga sumă achitată.(2) Pentru candidații care s-au înscris la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, dar care nu s-au prezentat la examen și solicită restituirea taxei de înscriere, se va reține de către Camera Consultanților Fiscali un procent de 50% din suma achitată.(3) Dreptul candidaților de a solicita restituirea taxei de înscriere la examen se prescrie în termen de 30 de zile de la data examenului.  +  Articolul 31Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1la regulament    Nr. de înregistrare/.............                                                             Loc fotoCEREREde înscriere la examenul pentru atribuireacalității de consultant fiscal, sesiunea ............Subsemnatul(a), ............................................................, născut(ă) la data de ...................................... în localitatea ............................., județul .................................., legitimat(ă) cu B.I./C.I./pașaport seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ................................ la data de ..........................., CNP .................................., cetățenia ...................., domiciliat(ă) în ............................., str. ............................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul .................., telefon fix .................., telefon mobil ...................., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanților Fiscali, sesiunea ................................................. .Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014:– C.I./pașaport, în copie;– diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ..........................., seria ........ nr. ........, emisă de .................... la data de ..............., în copie legalizată;– carnetul de muncă/adeverința eliberată de angajator, seria ....................... nr. ........................, emis de ...................... la data de ...................., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;– certificatul de naștere seria .............. nr. ............., emis de ........................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;– certificatul de căsătorie seria ............. nr. ............, emis de ....................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;– certificatul de cazier judiciar seria ............ nr. ........, emis de ....................... la data de ................, în perioada de valabilitate;– certificatul de cazier fiscal seria ............ nr. ........., emis de ........................ la data de................, în perioada de valabilitate;– adeverința medicală seria ........... nr. .............., emisă de ............................. la data de ...................;– curriculum vitae;– 3 fotografii de 2/3 cm.Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfășurat activitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014, astfel: ┌──────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬──────────┐ │ │ │ Perioada │ │ │ │ │ Unitatea │Activitatea├─────┬───────┤Nr. de luni│ Funcția │Observații│ │ │desfășurată│de la│până la│ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┤ ├──────────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┤ ├──────────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┤ ├──────────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┤ ├──────────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┤ ├──────────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┤ │Total perioadă│ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴──────────┴──────────┘         Data ................ Semnătura .............  +  Anexa 2la regulament    Nr. de înregistrare/.............                                                             Loc fotoCEREREde înscriere la examenul pentru atribuirea calitățiide consultant fiscal asistent, sesiunea ............Subsemnatul(a), ....................................................., născut(ă) la data de .............................................. în localitatea ............................., județul .................................., legitimat(ă) cu B.I./C.I./pașaport seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ................................ la data de ..........................., CNP .................................., cetățenia ...................., domiciliat(ă) în ............................., str. ............................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul .................., telefon fix .................., telefon mobil ..............................., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent, organizat de Camera Consultanților Fiscali, sesiunea .................... .Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014:– C.I./pașaport, în copie;– diploma de studii superioare, sesiunea ........., seria ........ nr. ........, emisă de .................................. la data de ..............., în copie legalizată;– carnetul de muncă/adeverința eliberată de angajator seria .............. nr. .............., emis de ...................... la data de ...................., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;– certificatul de naștere seria .............. nr. ............., emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;– certificatul de căsătorie seria ............. nr. ............, emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;– certificatul de cazier judiciar seria .......... nr. ........, emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;– certificatul de cazier fiscal seria ............ nr. ........., emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;– adeverința medicală seria .............. nr. .............., emisă de ................... la data de ...................;– curriculum vitae;– 3 fotografii de 2/3 cm.Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfășurat activitățile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014, astfel: ┌──────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬──────────┐ │ │ │ Perioada │ │ │ │ │ Unitatea │Activitatea├─────┬───────┤Nr. de luni│ Funcția │Observații│ │ │desfășurată│de la│până la│ │ │ │ ├──────────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┤ ├──────────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┤ ├──────────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┤ ├──────────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┤ ├──────────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┤ ├──────────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┤ │Total perioadă│ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴───────────┴─────┴───────┴───────────┴──────────┴──────────┘         Data ................ Semnătura .............  +  Anexa 3la regulamentCAMERA CONSULTANȚILOR FISCALIColectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal                                                  Loc fotoLEGITIMAȚIE DE EXAMENnr. ........../.............Numele și prenumele candidatului ........................................................................................................., CNP ........................................., C.I. seria .......... nr. ......................., emisă de ................................................ la data de .......................................Prezenta legitimație s-a eliberat ca urmare a depunerii dosarului de înscriere nr. ........................... din data de .................. la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal, sesiunea ....................... .Identificarea candidatului se face pe baza prezentei legitimații și a actului de identitate.Taxa de înscriere la examen, în sumă de ........................., a fost achitată cu chitanța seria ............ nr. ................ din ...................................................................... .Valabilă pe perioada examenului, sesiunea ...................Semnătura și ștampila.......................  +  Anexa 4la regulamentCAMERA CONSULTANȚILOR FISCALIColectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal asistent                                                  Loc fotoLEGITIMAȚIE DE EXAMENnr. ........../.............Numele și prenumele candidatului ........................................................................................................, CNP ........................................., C.I. seria .......... nr. ............., emisă de ............................................... la data de .......................................Prezenta legitimație s-a eliberat ca urmare a depunerii dosarului de înscriere nr. .......................... din data de ........... la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal asistent, sesiunea ....................... .Identificarea candidatului se face pe baza prezentei legitimații și a actului de identitate.Taxa de înscriere la examen, în sumă de ..................., a fost achitată cu chitanța seria .......... nr. ................ din ...................... .Valabilă pe perioada examenului, sesiunea ...................Semnătura și ștampila.......................-------