HOTĂRÂRE nr. 186 din 25 februarie 2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 27 februarie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) În scopul creșterii accesului la medicamentele acordate în ambulatoriu pensionarilor, începând cu data de 1 martie 2009 se instituie compensarea cu 90% din prețul de referință al medicamentelor, în cadrul programului social al Guvernului*).(2) Beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista B la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.(3) Începând cu luna iulie 2017, beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista B la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-06-2017, Articolul 1 a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 436 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 30 iunie 2017 ) (4) Prin sintagma «pensionarii cu venituri realizate numai din pensii» prevăzută la alin. (2) se înțelege «pensionarii cu venituri realizate din pensii și indemnizație socială pentru pensionari (la 30-06-2017, Articolul 1 a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 436 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 30 iunie 2017 ) -----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 680 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2009, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 2(1) Compensarea cu 90% din prețul de referință al medicamentelor menționate la art. 1 se suportă astfel: în cuantum de 50% din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și, respectiv, de 40% din bugetul Ministerului Sănătății.(2) Compensarea medicamentelor din bugetul Ministerului Sănătății, potrivit prevederilor alin. (1), se asigură din veniturile proprii prevăzute în bugetul Ministerului Sănătății, sub formă de transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.-----------Art. 2 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.108 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 20 decembrie 2013.  +  Articolul 3Persoanelor incluse în această categorie li se poate elibera o singură prescripție medicală pe lună, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind condițiile de prescriere, eliberare și decontare a medicamentelor în ambulatoriu, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 4Normele tehnice de realizare a programului, care vor intră în vigoare la data de 1 martie 2009, se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Ion Bazac
  Președintele
  Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Irinel Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 25 februarie 2009.Nr. 186.-----------