ORDIN nr. 695 din 26 iunie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 27 iunie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. FB 5.962 din 23.06.2017 al Direcției generale juridic, resurse umane și salarizare,având în vedere: prevederile art. 176 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 1, alineatul (5) va avea următorul cuprins: (5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), evaluarea activității managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2016 se realizează până la data de 15 august 2017.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și managerii spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 26 iunie 2017.Nr. 695.----