ORDIN nr. 208 din 21 iunie 2017pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 23 iunie 2017  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 258.448 din 14.06.2017,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.149/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, ale Regulamentului nr. 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, precum și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 256/2017 al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol,în baza prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 21 noiembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) măsura de investiții reprezintă sprijinul acordat programelor de investiții orientate spre creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri clasificate conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 164/2015 a viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole, cu modificările ulterioare;2. La punctul 1, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) solicitanți - întreprinderile vinicole, definite ca unități care desfășoară activitate economică de producție, prestări servicii sau de comerț în sectorul vitivinicol, indiferent de forma lor de organizare juridică:– persoane juridice cu domiciliul fiscal în România;– instituții și unități de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislației naționale în vigoare;– persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale;– asociații de doi sau mai mulți producători și/sau organizații interprofesionale,care realizează o operațiune de producție, de prelucrare, de ambalare sau de comercializare a produselor din sectorul vitivinicol, propun programe de investiții, altele decât cele finanțate prin Programul național de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare P.N.D.R., care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:– exploatează plantații viticole înscrise în Registrul plantațiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., produc și/sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terți și comercializează produsele vinicole în nume propriu;– achiziționează struguri pentru vin, produc și/sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terți și comercializează produsele vinicole în nume propriu;– comercializează produse vinicole achiziționate de pe piața internăși îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:1. nu au o creanță certă, lichidă și exigibilă stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă în favoarea A.P.I.A.;2. nu au creat condiții artificiale;3. prezintă certificate fiscale prin care atestă lipsa datoriilor la bugetul de stat și bugetele locale;4. nu sunt în dificultate în sensul orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.3. La punctul 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) Producătorii de struguri pentru vin care vând producția proprie de struguri în totalitate, distileriile, magazinele alimentare, supermarketurile, hypermarketurile și restaurantele nu pot fi beneficiari ai măsurii de investiții prin Programul național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018;4. La punctul 1, după litera c) se introduc treinoilitere, literele d), e) și f), cu următorul cuprins:d) operațiune - înseamnă acțiunea sau setul de acțiuni care sunt incluse în studiul de fezabilitate/proiectul tehnic prezentat de solicitant, conform prevederilor anexei nr. 1 la prezentele norme;e) cheltuielile eligibile - sunt costurile fără T.V.A., aferente realizării sau achiziționării activelor corporale și necorporale efectuate de către solicitant pentru acțiunile prevăzute în programul de investiții aprobat;f) condițiile artificiale - sunt acele condiții create în mod voluntar de către solicitant, în scopul obținerii unui avantaj inițial necuvenit; nu se acordă niciun avantaj solicitanților în privința cărora s-a stabilit că au creat, în mod artificial, condiții în vederea obținerii de avantaje necuvenite, conform prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului5. Punctul 2.1. se modifică și va avea următorul cuprins:2.1. Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se acordă finanțare sunt:a) construcția imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, precum și a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare.6. După punctul 2.1 se introduc treinoipuncte, punctele 2.1^1, 2.1^2 și 2.1^3, cu următorul cuprins:2.1^1. Programele de investiții pot conține una sau mai multe dintre operațiunile prevăzute la pct. 2.1.2.1^2. Solicitantul poate depune un nou program de investiții doar după finalizarea programului aprobat aflat în derulare.2.1^3. Acțiunile din cadrul operațiunilor eligibile reprezentând montajul utilajelor/echipamentelor sunt eligibile la plată7. Punctul 2.3 se modifică și va avea următorul cuprins:2.3. Termenul de execuție a programului de investiții pentru care se acordă sprijin financiar este de maximum:– 3 ani de la data aprobării acestuia pentru lit. a) și b) prevăzute la pct. 2.1;– 2 ani de la data aprobării acestuia pentru lit. c) prevăzută la pct. 2.1.8. Punctul 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:3.2. În conformitate cu prevederile Recomandării 2003/361/CE a Comisiei privind definirea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și ale Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, solicitanții trebuie să fie: – întreprinderi mici și mijlocii cu mai puțin de 50/250 de angajați și cu o cifră de afaceri anuală sau un bilanț sub 10/50 milioane euro; sau– microîntreprinderi cu mai puțin de 10 angajați și cu o cifră de afaceri anuală sau un bilanț sub 2 milioane euro; sau– întreprinderi cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro și care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii sau a microîntreprinderilor.9. După punctul 3.2 se introduce un nou punct, punctul 3.2^1, cu următorul cuprins:3.2^1. Rata maximă a sprijinului se acordă numai microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii.10. Punctul 3.3 se modifică și va avea următorul cuprins:3.3. Pentru întreprinderi cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro, conform definiției de la pct. 1 lit. b), rata maximă a sprijinului este de 25%.11. Punctul 5.1 se modifică și va avea următorul cuprins:5.1. Sprijinul financiar pentru programul de investiții aprobat se acordă, în urma recepției calitative și cantitative efectuate de personalul cu atribuții specifice din cadrul centrelor județene ale A.P.I.A. sau al organismelor delegate, după caz, și pe baza documentelor justificative care atestă efectuarea plăților de către beneficiar, astfel: a) la finalizarea programului de investiții;b) în tranșe, cu condiția ca fiecare tranșă să reprezinte costuri de cel puțin 30% din valoarea totală a programului, să reprezinte acțiuni finalizate și să nu fie constituită din acțiuni necorporale.12. Punctul 5.2 se modifică și va avea următorul cuprins:5.2. Investițiile care sunt în concordanță cu Liniile directoare pentru implementarea anumitor reglementări ale Regulamentului delegat (UE) nr. 1.149/2016 și ale Regulamentului de implementare (UE) nr. 1.150/2016 prevăzute în programele naționale de sprijin din sectorul vinului, aprobate de Comisia Europeană, sunt excluse din lista investițiilor accesate de la acordarea finanțării prin P.N.D.R.; pentru a realiza demarcarea față de P.N.D.R. și a evita dubla finanțare, cheltuielile eligibile prin Programul național de sprijin în sectorul vitivinicol 2014-2018 (P.N.S. 2014-2018) nu vor fi eligibile în P.N.D.R., cu următoarele excepții: – în cadrul măsurii 4.2 «Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole» din P.N.D.R. 2014-2020 vor fi eligibile cheltuieli aferente investițiilor noi în sectorul vitivinicol realizate exclusiv de producătorii de struguri pentru vin care, anterior depunerii cererii de finanțare în cadrul submăsurii 4.2 și-au vândut producția proprie de struguri pentru vin în totalitate sau de întreprinderile care își propun, prin proiect, distilarea vinului dacă produsul obținut în urma distilării este un produs inclus în anexa I la Tratatul de instituire a Comunității Europene;– în cadrul submăsurii 4.1 «Investiții în exploatații agricole» din P.N.D.R. 2014-2020 sunt eligibile cheltuielile aferente investițiilor realizate la nivelul exploatațiilor agricole conform prevederilor fișei submăsurii, pentru obținere de produse vinicole, dacă respectivii fermieri, producători de struguri pentru vin, nu au obținut produse vinicole (vin, must și alte produse obținute prin prelucrarea strugurilor de vin), anterior depunerii cererii de finanțare în cadrul submăsurii 4.1;13. Punctul 6.2 se modifică și va avea următorul cuprins:6.2. Proiectele tehnice se realizează doar pentru operațiunile prevăzute la lit. a) și b) ale pct. 2.1 din prezentele norme, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.14. Punctul 6.3 se modifică și va avea următorul cuprins:6.3. Beneficiarul poate solicita aprobarea modificării bugetului aprobat. Toate modificările trebuie să fie comunicate A.P.I.A. pentru aprobare, cel mai târziu cu 2 luni înainte de data-limită de finalizare a acțiunii, și în toate cazurile, înainte de controlul la fața locului care precedă plata, cu condiția ca modificarea: – să nu afecteze scopul principal al programului de investiții;– să fie justificată în mod corespunzător;– să prezinte devizul general și devizul pe acțiuni refăcut;– să se încadreze în limita a 20% din valoarea aprobată a programului, fără însă a depăși această valoare;– să nu depășească termenul maxim de realizare a programului.15. Punctul 6.5 se modifică și va avea următorul cuprins:6.5. În derularea programelor de investiții, beneficiarii cu capital de stat vor respecta prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, iar beneficiarii cu capital integral privat vor respecta, conform art. 48 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, rezonabilitatea prețurilor, asigurată prin: a) respectarea limitelor de prețuri prevăzute în baza de date cu prețuri de referință ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; și/saub) procedura concurențială, conform Ghidului solicitantului.16. După punctul 6.5 se introduce un nou punct, punctul 6.6, cu următorul cuprins:6.6. Costurile generale ale investițiilor necorporale, conform anexei nr. 1 la prezentele norme, din cadrul programului de investiții trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru operațiunile prevăzute la lit. a) și b) ale pct. 2.1 din prezentul ordin și în limita a 5% pentru operațiunile prevăzute de lit. c) a pct. 2.1 din prezentul ordin.17. Punctul 7.1 se modifică și va avea următorul cuprins:7.1. În vederea aprobării programului de investiții, solicitantul depune la sediile centrelor județene ale A.P.I.A., pentru verificarea conformității, următoarele documente: a) studiu de fezabilitate realizat conform legislației în vigoare;b) documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor de solicitant, așa cum sunt descrise la pct. 1 lit. b);c) situație cu prezentarea acțiunilor eligibile din cadrul programului de investiții, conform anexei nr. 1, și a cheltuielilor estimate pentru fiecare acțiune;d) cel puțin o ofertă informativă pentru fiecare acțiune prevăzută în programul de investiții;e) graficul de execuție preconizat pentru fiecare acțiune eligibilă;f) copie a declarației de producție de struguri pentru vinuri și/sau copie a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor, după caz;g) copie certificată «conform cu originalul» a certificatului de înregistrare la registrul comerțului și statutul societății, însușită sub semnătură de solicitant, după caz;h) declarația de recoltă, producție și de stoc aferente campaniei viticole precedente, în conformitate cu legislația în vigoare, după caz;i) declarație pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte faptul că infrastructura la care se fac lucrări de renovare/reabilitare/modernizare nu face obiectul vreunui litigiu;j) în cazul solicitării plății în avans, declarație pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează să execute în totalitate acțiunile prevăzute în programul de investiții depus;k) declarație pe propria răspundere că investiția va fi implementată cu fonduri F.E.G.A. și contribuție proprie;l) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că investiția se păstrează pe o durată de 5 (cinci) ani după data finalizării ei, în același loc și în stare de funcționare, fără modificări importante ale condițiilor de proprietate/exploatare;m) declarație pe propria răspundere că are mai puțin de 750 de angajați sau că cifra de afaceri anuală este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare («Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM»);n) în cazul solicitării plății în avans, autorizația de construcție/renovare/modernizare pentru aceste investiții (vinotecă, săli de prezentare), după caz;18. La punctul 7.2, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) proiectul tehnic în cazul tuturor operațiunilor prevăzute la lit. a) și b) ale pct. 2.1 din prezentele norme, cu detalierea clară pentru analiza eligibilității cheltuielilor, după caz;19. La punctul 7.2, literele b), c) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) identificarea financiară a solicitantului;c) declarația de finalizare;................................................................................................h) autorizația de construcție/renovare/reabilitare/modernizare pentru investițiile care cuprind aceste activități, după caz, pentru care nu s-a solicitat plată în avans;20. La punctul 7.2, după litera h) se adaugă o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) declarație pe propria răspundere că are mai puțin de 750 de angajați sau că cifra de afaceri anuală este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare («Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM»)21. Punctul 7.3 se modifică și va avea următorul cuprins:7.3. Centrele județene ale A.P.I.A. comunică solicitanților, în scris, în termen de 60 de zile de la depunerea programelor de investiții, hotărârea de aprobare/respingere.22. Punctul 7.8. se modifică și va avea următorul cuprins:7.8. Plata sprijinului financiar către solicitant se poate face și în avans, în cuantum de maximum 80% din contribuția din partea Uniunii, în condițiile în care: (i) se solicită în cerere, în baza programului aprobat, înainte de executarea investiției;(ii) programul de investiții a fost aprobat de către A.P.I.A.;(iii) solicitantul a constituit o garanție constând într-o sumă egală cu 100% din valoarea sprijinului solicitat în avans, conform prevederilor Regulamentului nr. 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol;(iv) în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, o garanție poate fi constituită sub formă de:a) depozit în numerar; b) scrisoare de garanție bancară.Garanția trebuie constituită pentru o perioadă egală cu perioada de desfășurare a investiției, la care se adaugă 90 de zile de la finalizarea investiției, și se depune odată cu declarația de începere a acesteia;(v) este asumată obligația cheltuirii sumei totale a avansului până la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar următor exercițiului financiar în cursul căruia a fost plătit avansul, cu excepția cazurilor de forță majoră și a altor situații excepționale.23. După punctul 7.8 se introduce un nou punct, punctul 7.9, cu următorul cuprins:7.9. Beneficiarii operațiunilor pentru care contribuția eligibilă din partea Uniunii este mai mică de cinci milioane euro sunt scutiți de întocmirea notificărilor privind utilizarea avansurilor, conform prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.150/2016 al Comisiei.24. Anexa nr. 1 „Acțiunile din cadrul operațiunilor eligibile“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.25. Anexa nr. 2 „Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiții“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDe la data intrării în vigoare a prezentului ordin, programele de investiții depuse de către solicitanți se derulează și după încheierea perioadei de programare 2014-2018, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  București, 21 iunie 2017.Nr. 208.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)*Font 8*┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │  Operațiuni din cadrul  │                       Acțiuni eligibile                               ││crt.│programului de investiții│                                                                       │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1  │Construcția imobilelor   │1a. Investiții corporale                                               ││    │destinate vinificației, a│Construcția/Reconstrucția clădirilor pentru producție, ambalare,       ││    │laboratoarelor pentru    │depozitare, inclusiv recepție, laboratoarelor pentru controlul         ││    │controlul calității, a   │calității, imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, sălilor  ││    │imobilelor cu destinația │de degustare etc.:                                                     ││    │de prezentare și vânzare,│- construcția bunurilor imobile (clădiri, anexe);                      ││    │precum și a sălilor de   │- reconstrucția/reabilitarea bunurilor imobile (clădiri, anexe),       ││    │degustare                │imobile care au avut în momentul construcției destinația de            ││    │                         │întreprindere vinicolă sau imobile în scopul schimbării destinației lor││    │                         │în întreprinderi vinicole;                                             ││    │                         │- excavare (terasamente), fundații, pavaje, interioare (pereți, uși și ││    │                         │ferestre, zugrăveli, gresie, rame etc.), instalații sanitare,          ││    │                         │electricitate, interior și exterior la urcare (încadrare), acoperișuri,││    │                         │izolații, aer condiționat;                                             ││    │                         │- construcția/(re)construcția clădirilor și anexelor pentru            ││    │                         │transformare, stocare, condiționare sau comercializare;                ││    │                         │- construcția/(re)construcția pivnițelor aflate deasupra și sub nivelul││    │                         │solului;                                                               ││    │                         │- lucrări la infrastructura de bază, cum ar fi: instalații electrice,  ││    │                         │mecanice și hidraulice, de protecție împotriva incendiilor, de aer     ││    │                         │condiționat și de ventilație a locului de producție a vinului, precum  ││    │                         │și alte echipamente; instalații speciale și sisteme pentru protecția   ││    │                         │mediului, reducerea poluării și economisirea energiei, precum și       ││    │                         │sisteme de sănătate și de igienă;                                      ││    │                         │- construcția/(re)construcția imobilelor pentru prezentare și vânzare: ││    │                         │● spații de depozitare a vinotecilor;                                  ││    │                         │● săli de degustare și/sau săli de prezentare și vânzare a vinurilor   ││    │                         │proprii;                                                               ││    │                         │● unități de vânzare și/sau puncte de vânzare/puncte pentru vânzarea   ││    │                         │directă;                                                               ││    │                         │● amenajările și conexiunile legate de instalarea unui echipament      ││    │                         │achiziționat sunt eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să    ││    │                         │menționeze explicit legătura cu echipamentul eligibil.                 ││    │                         │1b. Investiții necorporale                                             ││    │                         │- costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele  ││    │                         │pentru specialiști (arhitecți și/sau ingineri, consultanți de orice    ││    │                         │fel), pentru consultanță, studii de fezabilitate, achiziție de patente ││    │                         │și licențe, înregistrarea mărcilor și desenelor industriale,           ││    │                         │cheltuieli de autorizare și alte costuri generate de cele de mai sus.  │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  2 │Renovarea, reabilitarea  │1a. Investiții corporale                                               ││    │și/sau modernizarea      │Controlul temperaturii:                                                ││    │clădirilor pentru        │- camere de depozitare reci - climatizarea spațiilor destinate         ││    │producție, ambalare,     │procesării, condiționării, îmbutelierii și depozitării produselor      ││    │depozitare, inclusiv     │vitivinicole                                                           ││    │recepție, a              │Infrastructura cramei:                                                 ││    │laboratoarelor pentru    │- conducte vechi;                                                      ││    │controlul calității, a   │- modernizarea instalațiilor destinate canalizărilor, a tubulaturilor  ││    │imobilelor cu destinația │fixe și mobile prin care se realizează mișcarea produselor             ││    │de prezentare și vânzare,│vitivinicole, a diferitelor instalații și/sau rețele necesare pe       ││    │a sălilor de degustare   │fluxul tehnologic/în practicile oenologice (oxigenare, azotare,        ││    │                         │sulfitare, cleire, bentonizare, filtrare etc.);                        ││    │                         │- echipamente și utilaje de montaj și auxiliare pentru acestea;        ││    │                         │- instalarea/modernizarea sistemelor de automatizare;                  ││    │                         │- instalații electrice și alte instalații;                             ││    │                         │- renovarea/reabilitarea/modernizarea imobilelor pentru prezentare și  ││    │                         │vânzare:                                                               ││    │                         │● spații de depozitare a vinotecilor;                                  ││    │                         │● săli de degustare și/sau săli de prezentare și vânzare a vinurilor   ││    │                         │proprii;                                                               ││    │                         │● unități de vânzare și/sau puncte de vânzare/puncte pentru vânzarea   ││    │                         │directă;                                                               ││    │                         │● amenajările și conexiunile legate de instalarea unui echipament      ││    │                         │achiziționat sunt eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să    ││    │                         │menționeze explicit legătura cu echipamentul eligibil.                 ││    │                         │1b. Investiții necorporale                                             ││    │                         │- costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele  ││    │                         │pentru specialiști (arhitecți și/sau ingineri, consultanți de orice    ││    │                         │fel), pentru consultanță, studii de fezabilitate, achiziție de patente ││    │                         │și licențe, înregistrarea mărcilor și desenelor industriale,           ││    │                         │cheltuieli de autorizare și alte costuri generate de cele de mai sus   │├────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  3 │Achiziția, inclusiv prin │1a. Investiții corporale                                               ││    │leasing financiar, a     │Echipamente pentru procesarea strugurilor (transport, recepție,        ││    │instalațiilor sau echipa-│cântărire, zdrobire, presare etc.):                                    ││    │mentelor aferente        │- echipamente tehnice fixe și mobile pentru transport, recepție,       ││    │producției, ambalării,   │procesarea strugurilor;                                                ││    │depozitării, inclusiv    │- materiale pentru măsurarea și analizarea calitativă și cantitativă a ││    │recepției, pentru        │strugurilor;                                                           ││    │laboratoarele pentru     │- benzi transportoare pentru struguri și subproduse viticole;          ││    │controlul calității,     │- mașini, utilaje și echipamente de sortare a strugurilor;             ││    │imobilele cu destinația  │- echipamente pentru desciorchinarea și zdrobirea strugurilor;         ││    │de prezentare și vânzare,│- echipamente pentru presarea strugurilor;                             ││    │sălile de degustare      │- storcătoare;                                                         ││    │                         │- pompe și prese de must, drojdie și de tescovină de struguri;         ││    │                         │- echipamente și instalații pentru igienizarea spațiilor și a          ││    │                         │utilajelor utilizate pentru transportul, recepția, cântărirea,         ││    │                         │zdrobirea și presarea strugurilor și a subproduselor vitivinicole.     ││    │                         │Echipamente pentru fermentație/vinificație:                            ││    │                         │- echipamente pentru procesarea/fermentarea strugurilor zdrobiți:      ││    │                         │● echipamente și materiale auxiliare pentru tratarea strugurilor       ││    │                         │(termovinificație, eliberare rapidă, extracție culoare etc.);          ││    │                         │● autovinificatoare din lemn sau metal;                                ││    │                         │● tancuri/rezervoare de fermentare/tancuri auxiliare pentru            ││    │                         │vinificație; vase speciale de fermentație și macerare pentru           ││    │                         │obținerea vinului roșu și roze;                                        ││    │                         │● echipament pentru microoxigenare;                                    ││    │                         │- echipament pentru controlul fermentației:                            ││    │                         │● echipamente pentru controlul temperaturii pe durata fermentației;    ││    │                         │● echipamente pentru măsurarea principalelor componente ale vinului pe ││    │                         │durata fermentației;                                                   ││    │                         │● echiparea tancurilor/rezervoarelor de fermentare cu mantale de răcire││    │                         │sau alte mijloace de asigurare a temperaturii pe durata procesului de  ││    │                         │fermentație;                                                           ││    │                         │● echipamente și aparatură pentru controlul exercitat pe fluxul        ││    │                         │tehnologic;                                                            ││    │                         │● conducte (în cazul echipării ulterioare și/sau instalații de răcire);││    │                         │● echipamente pentru separarea vinului de drojdia de vin, de exemplu,  ││    │                         │filtre vacuumatice rotative de evacuare, filtre pentru reziduuri etc.; ││    │                         │- echipamente pentru microvinificație:                                 ││    │                         │● echipamente și instrumentar pentru efectuarea de teste și analize în ││    │                         │vederea realizării practicilor oenologice (dozaje de materiale         ││    │                         │oenologice etc.);                                                      ││    │                         │● echipamente și instrumentar pentru realizarea de noi produse -       ││    │                         │microloturi.                                                           ││    │                         │Echipamente pentru procesarea vinului: tratamentul vinului și al       ││    │                         │mustului (filtrare, sedimentare, limpezire etc.):                      ││    │                         │- echipamente de filtrare grosieră și sterilă (filtre de pământ, filtre││    │                         │de hârtie etc.), alte echipamente și tehnologii de filtrare, filtre    ││    │                         │tangențiale, centrifugale etc.;                                        ││    │                         │- pământuri de filtrare;                                               ││    │                         │- echipamente pentru decantarea și limpezirea mustului și vinului;     ││    │                         │centrifuge;                                                            ││    │                         │- echipament pentru stabilizare tartrică;                              ││    │                         │- echipamente de stabilizare termică a vinului (pasteurizatoare etc.); ││    │                         │- echipamente și materiale oenologice pentru extracția drojdiei;       ││    │                         │- echipamente pentru separarea, depozitarea și manipularea tescovinei  ││    │                         │de struguri;                                                           ││    │                         │- echipament pentru transportul tescovinei și drojdiei de vin;         ││    │                         │- echipamente mobile de vinificație;                                   ││    │                         │- echipamente, aparate de măsură și control pentru dozarea materialelor││    │                         │oenologice și pentru monitorizarea parametrilor fizico-chimici și      ││    │                         │ microbiologici ai produselor vitivinicole.                            ││    │                         │Controlul temperaturii:                                                ││    │                         │- refrigeratoare/răcitoare pentru probe de must și vin;                ││    │                         │- instalații de climatizare spații de procesare și depozitare musturi  ││    │                         │și vinuri;                                                             ││    │                         │- echipamente pentru controlul temperaturii în timpul fermentării,     ││    │                         │producției și depozitării vinului, de exemplu: unități de răcire,      ││    │                         │boilere, aparatură de control temperatură etc.                         ││    │                         │Echipament pentru mișcarea și tratarea vinului în cramă:               ││    │                         │- utilaje și echipamente, inclusiv computere și software pentru        ││    │                         │realizarea și monitorizarea operațiunilor logistice ale materiilor     ││    │                         │prime, subproduselor și produselor în fazele de vinificație,           ││    │                         │condiționare, îmbuteliere și depozitare:                               ││    │                         │● pompe, pompe de transfer;                                            ││    │                         │● dozatoare pentru materialele oenologice;                             ││    │                         │● vase și containere pentru manipularea vinului;                       ││    │                         │● dispozitive și alte echipamente de ridicare, de exemplu,             ││    │                         │stivuitoare, transpaleți etc.;                                         ││    │                         │● coșuri/cușeti și giropaleți pentru manipularea sticlelor.            ││    │                         │Echipamente pentru depozitarea, omogenizarea, condiționarea și         ││    │                         │maturarea/ învechirea vinului:                                         ││    │                         │- baricuri sau budane realizate din lemn pentru maturarea și           ││    │                         │învechirea vinurilor;                                                  ││    │                         │- tancuri și cisterne pentru producția, depozitarea, maturarea și      ││    │                         │învechirea vinurilor, realizate din: lemn, beton/oțel inoxidabil/      ││    │                         │fibre din poliester etc.;                                              ││    │                         │- restaurarea facilităților de depozitare a produselor din vin, de     ││    │                         │exemplu, renovarea tancurilor prin căptușire interioară;               ││    │                         │- tancuri cu autodrenare;                                              ││    │                         │- cuve cu termoreglare;                                                ││    │                         │- tancuri mobile din oțel inoxidabil pentru maturare;                  ││    │                         │- containere din plastic;                                              ││    │                         │- echipamente pentru depozitarea și păstrarea produselor din vin.      ││    │                         │Echipamente pentru tehnologii aplicate vinurilor spumante (producție,  ││    │                         │depozitare, îmbuteliere și condiționare):                              ││    │                         │- echipamente pentru producția, depozitarea, îmbutelierea și           ││    │                         │condiționarea vinurilor spumante;                                      ││    │                         │- echipamente pentru agitarea vinurilor; echipamente pentru manipulare ││    │                         │(mobile, autopropulsate sau portabile);                                ││    │                         │- sistem de desciorchinare cu îndepărtarea rahisului.                  ││    │                         │Echipament pentru condiționare (îmbuteliere, etichetare, ambalare):    ││    │                         │- echipamente și utilaje pentru prepararea loturilor omogene și        ││    │                         │condiționarea în vederea îmbutelierii (omogenizare, limpezire,         ││    │                         │stabilizare tartrică, stabilizare microbiologică, filtrare,            ││    │                         │sulfitare etc.);                                                       ││    │                         │ - echipamente pentru îmbuteliere (inclusiv echipamente și utilaje de  ││    │                         │spălare/clătire sticle goale), dopuire, capișonare, etichetare,        ││    │                         │condiționare și ambalare (formare cutii, umplere cutii, paletizare     ││    │                         │etc.), precum și echipamente utilizate în manevrarea produselor în     ││    │                         │depozite (transpalete, stivuitoare etc.);                              ││    │                         │- echipamente informatice și software pentru automatizări ale          ││    │                         │operațiunilor pe fluxul de producție și pentru controlul și            ││    │                         │monitorizarea calitativă și cantitativă a produselor și a etapelor     ││    │                         │tehnologice;                                                           ││    │                         │- tancuri duble/duale.                                                 ││    │                         │Software pentru managementul cramei:                                   ││    │                         │- computere și programe pentru îmbunătățirea calității transportului și││    │                         │procesării strugurilor, producerii și procesării vinului, precum și    ││    │                         │pentru procesarea și depozitarea materiei prime, a materialelor        ││    │                         │oenologice, a subproduselor și a produselor finite;                    ││    │                         │- echipamente informatice, inclusiv perifericele aferente și programe  ││    │                         │specifice care au ca scop controlul echipamentului tehnologic pentru   ││    │                         │procesare, depozitare și manipulare a produselor/alte operațiuni       ││    │                         │logistice;                                                             ││    │                         │- echipamente informatice și programe de computer pentru managementul  ││    │                         │cramei. Echipament pentru managementul apelor uzate:                   ││    │                         │- echipamente pentru managementul apelor uzate în cramă (tratare și    ││    │                         │purificare);                                                           ││    │                         │- instalații de dedurizare;                                            ││    │                         │- instalații electrice, canalizări și instalații de epurare.           ││    │                         │Echipament pentru infrastructura cramei:                               ││    │                         │- compresoare, transformatoare electrice, generatoare, instalații      ││    │                         │sanitare, canalizări, trasee de conducte fixe și mobile pentru         ││    │                         │circulația produselor în cramă etc.;                                   ││    │                         │- amenajările și conexiunile legate de instalarea unui echipament      ││    │                         │achiziționat sunt eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să    ││    │                         │menționeze explicit legătura cu echipamentul eligibil.                 ││    │                         │Echipament de laborator pentru controlul calității produselor din vin, ││    │                         │inclusiv pentru vinul organic:                                         ││    │                         │- mobilier, instalații electrice, instalații sanitare, pavimente, alte ││    │                         │instalații necesare desfășurării activităților specifice de laborator; ││    │                         │- utilaje, echipamente, instrumente și materiale necesare pentru       ││    │                         │efectuarea de analize fizico-chimice, organoleptice și microbiologice  ││    │                         │pentru produse vitivinicole și pentru apele tehnologice și apele uzate.││    │                         │Echipament pentru controlul calității produselor și procesării:        ││    │                         │- mobilier, echipamente și instrumente de laborator, aparate de măsură,││    │                         │echipamente informatice și software utilizate în cadrul controlului    ││    │                         │calității materialelor oenologice, produselor vitivinicole și          ││    │                         │condițiilor de mediu ale producției și depozitării produselor.         ││    │                         │Echipament pentru sisteme de calitate, trasabilitate:                  ││    │                         │- echipamente de introducere, în mod voluntar, a sistemelor de         ││    │                         │managementul calității și siguranței alimentare, a sistemelor pentru   ││    │                         │asigurarea trasabilității, inclusiv pentru vinul organic;              ││    │                         │- amenajările și conexiunile legate de instalarea unui echipament      ││    │                         │achiziționat sunt eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să    ││    │                         │menționeze explicit legătura cu echipamentul eligibil.                 ││    │                         │Echipamente pentru prezentare și unități de vânzare:                   ││    │                         │- echiparea/dotarea unităților de vânzare sau de expunere/degustare cu:││    │                         │mobilier, echipamente de răcire/refrigerare, echipamente de bar,       ││    │                         │echipamente informatice pentru prezentarea produselor, alte echipamente││    │                         │și dotări specifice acestei activități:                                ││    │                         │● mobilier de depozitare, maturare, învechire și pentru expunerea      ││    │                         │produselor vinicole în vinoteci sau spațiile de vânzare și degustare,  ││    │                         │inclusiv recipienți de depozitare specifici;                           ││    │                         │● săli de prezentare a vinurilor proprii:                              ││    │                         │- unități de vânzare en detail și angro;                               ││    │                         │- puncte de vânzare/puncte pentru vânzarea directă;                    ││    │                         │- investiții care includ: mobilier, unități de răcire, chiuvete,       ││    │                         │robinete, bar, echipament de computer și software aferent pentru       ││    │                         │derularea activităților.                                               ││    │                         │Echipamente pentru distribuția și comercializarea vinului:             ││    │                         │- mobilier, echipamente și utilaje pentru dezvoltarea, modernizarea,   ││    │                         │automatizarea și adaptarea platformelor de distribuție (eficientizarea ││    │                         │și îmbunătățirea organizării lanțului de transport pe piața internă și ││    │                         │internațională);                                                       ││    │                         │- dezvoltarea rețelelor;                                               ││    │                         │- îmbunătățirea/raționalizarea canalelor și facilităților de           ││    │                         │comercializare;                                                        ││    │                         │- instalații tehnologice, echipamente - inclusiv echipamente           ││    │                         │informatice, programe de computer, utilizate în cadrul distribuției/   ││    │                         │logisticii și comercializării produselor.                              ││    │                         │Hardware, software, platforme web (de rețea) pentru comerțul           ││    │                         │electronic:                                                            ││    │                         │- hardware și software pentru realizarea, modernizarea și adaptarea    ││    │                         │tehnologiilor de informare și comunicare (TIC) și pentru comerțul      ││    │                         │electronic (e-comerț).                                                 ││    │                         │1b. Investiții necorporale                                             ││    │                         │- costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele  ││    │                         │pentru specialiști (arhitecți și/sau ingineri, consultanți de orice    ││    │                         │fel), pentru consultanță, studii de fezabilitate, achiziție de patente ││    │                         │și licențe, înregistrarea mărcilor și desenelor industriale,           ││    │                         │cheltuieli de autorizare și alte costuri generate de cele de mai sus.  │└────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice)
  CERERE
  pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiții
  *Font 8*┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│                                                   │          Nr. de înregistrare/Data                │├───────────────────────────────────────────────────┼──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│1. Nr. unic de identificare beneficiar RUI (ID)    │      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │├───────────────────────────────────────────────────┼──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│                                                   │              Ștampila APIA CJ                    │├───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤│2. Denumirea solicitantului:                                                                          │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                                      │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                                      │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2.1. CUI:                                                                                             │├─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┤│     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │     │├─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┤│3. Adresa completă a solicitantului                                                                   │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                                      │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                                      │├──────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────────────────────────────────┬───┬───┤│4. Cod poștal     │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │4.1. Cod țară                      │   │   │├──┬───┬───┬───┬───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┼───┤│  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │├──┴───┴───┴───┴───┴───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│5. Telefon            │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │├──┬───┬───┬───┬───┬───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │├──┴───┴───┴───┴───┴───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│5.1. Fax              │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │├──┬───┬───┬───┬───┬───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │├──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│5.2. E-mail                                                                                           │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Banca/Filiala                                                                                      │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                                      │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6.1. Cod IBAN                                                                                         │├──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │├──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│7. Solicit sprijin financiar pentru măsura de investiții în baza Regulamentului (UE) nr. 1.149/2016 de││completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce││privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului    ││(CE) nr. 555/2008 al Comisiei, a Regulamentului nr. 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a  │Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește    ││programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al        ││Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al  ││Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin││comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, cu ││modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea       ││modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din       ││sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare, precum și a Ordinului         ││viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 pentru aprobarea   │Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă     ││pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-  ││2018, cu modificările și completările ulterioare.                                                     │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Denumirea programului:                                                                             │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                                      │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                                      │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Operațiuni din cadrul programului                                                                     │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) Construcția imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor pentru controlul calității, a      ││imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, precum și a sălilor de degustare                 []│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│b) Renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare,       ││depozitare, a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și  ││vânzare, a sălilor de degustare                                                                     []│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│c) Achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, ││producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele ││cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare                        []│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Data începerii programului:                                                                        │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Data finalizării programului:                                                                     │├──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│11. Suma totală a programului aprobat (lei)               │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│din care sprijin financiar comunitar (lei):               │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│12. Solicit sprijinul financiar (lei):                    │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│a) la finalizare program                                  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│b) tranșă (cel puțin 30% din total sprijin financiar      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ││comunitar)                                                │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│c) avans*(80% din total sprijin financiar comunitar)      │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │├──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│     * Sub rezerva constituirii garanției de 100%.                                                    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                         Angajamente și declarații                                    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Subsemnatul, ......................., legitimat cu BI/CI seria ...... nr. ..............., eliberat(ă)││de ........ la data .............., CNP ................................, reprezentant/împuternicit   ││legal al ..............................................., declar că:                                  ││Am luat cunoștință de condițiile de eligibilitate, respectiv mă angajez să efectuez lucrările         ││prevăzute în programul de investiții în termenul menționat, să furnizez orice document justificativ   ││care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și, în cazul în care declarația mea se va      ││dovedi falsă, să înapoiez la simpla cerere a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură      ││(APIA) suma care a fost virată de aceasta sub titlul de sprijin, fără a mă sustrage eventualelor      ││urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.                                                         ││Declar că am luat cunoștință de prevederile comunitare privind măsura de investiții, de condițiile de ││acordare a sprijinului conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării  ││rurale, nr. 1.801/2014, cu modificările și completările ulterioare, și recunosc că orice încălcare a  ││dispozițiilor care sunt precizate de APIA determină respingerea sprijinului sau înapoierea sumelor    ││încasate necuvenit.                                                                                   ││Declar că am luat la cunoștință de conținutul Ghidului solicitantului.                                ││Datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate acesteia sunt reale, complete și    ││perfect valabile și am luat cunoștință despre consecințele legale rezultate în urma furnizării de date││false. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date APIA, procesate și         ││verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării ││de studii statistice și de evaluări economice, în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția      ││persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date││cu modificările și completările ulterioare.                                                           ││În cazul în care renunț la drepturile mele aferente cererii de plată, voi comunica în scris aceasta   ││către APIA cu cel puțin 30 de zile înainte de efectuarea plății.                                      ││În cazul în care între data depunerii cererii și data acordării plății au intervenit modificări ale   ││informațiilor declarate în cerere, în termen de 10 zile lucrătoare de la producere voi comunica în    ││scris aceste schimbări către APIA.                                                                    ││Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar, precum și          ││înscrierea cu intenție în formular a informațiilor incomplete, neconforme cu realitatea, atrag        ││sancțiuni de natură financiară sau penală, după caz.                                                  ││ATENȚIE!                                                                                              ││Orice persoană care face declarații false poate fi acționată în justiție.                             ││O declarație falsă sau incorectă poate conduce la pierderea drepturilor și la pierderea posibilității ││de recuperare a oricăror cheltuieli executate deja.                                                   │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numele și prenumele solicitantului                                                                    ││Reprezentant sau împuternicit legal                                                                   │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│CNP                                                                                                   │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│BI/CI, seria ......., nr. ....................                                                        │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Locul întocmirii:                                                                                     │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                                      │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Documentele ce însoțesc cererea de plată:                                                             │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.                                                                                                    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2.                                                                                                    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.                                                                                                    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.                                                                                                    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                                      │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                                      │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                                      │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                                      │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                                      │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                                      │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                                      │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                                      │├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤│DATA                                                   │Semnătura/Ștampila                            │├──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┼──────────────────────────────────────────────┤│  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │    │                                              │└──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴──────────────────────────────────────────────┘
  ----