ORDIN nr. 70 din 12 iunie 2017pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire și control al rabiei la animale domestice și sălbatice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 29/2008
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 22 iunie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. 1.408 din 4 martie 2016, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea turbării la vulpe în România, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul INorma sanitară veterinară privind măsurile generale de prevenire și control al rabiei la animale domestice și sălbatice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 29/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 24 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit ia următoarele măsuri:a) dacă suspiciunea de rabie se datorează unui animal sălbatic, se solicită sprijinul autorităților administrației publice locale competente, în vederea uciderii acestuia, urmată de recoltarea de probe, care se trimit la laborator;b) inspectează animalele receptive;c) identifică și înregistrează, conform legislației în vigoare, toate animalele din speciile receptive, găsite neidentificate și neînregistrate la data inspecției;d) întocmește catagrafia speciilor receptive;e) izolează animalele domestice care au mușcat sau zgâriat persoane sau alte animale din zona de protecție și le ține sub observație o perioadă de 14 zile, conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 4;f) anunță, de îndată, medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale, cu privire la apariția oricărui semn clinic atribuit rabiei la animalele aflate în perioada de observație.2. Titlul articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8 Măsuri aplicate în cazul confirmării rabiei la animalele dintr-o exploatație3. La articolul 8 alineatul (2), punctele (iii), (iv) și (vi) se modifică și vor avea următorul cuprins:(iii) izolarea animalelor receptive la rabie care au fost mușcate sau zgâriate de animalul bolnav de restul animalelor din exploatație pentru o perioadă de 30 de zile;(iv) punerea sub restricție și observație a tuturor animalelor receptive la rabie din exploatație pe o perioadă de 30 de zile, începând din momentul constatării contactului unui animal suspect de rabie cu animalul/animalele receptiv(e) din exploatație;..............................................................(vi) inspecția animalelor receptive la rabie din zona de protecție, care au fost mușcate sau zgâriate de animalul bolnav, se face de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit/medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale, pe o perioadă de 30 de zile; după această perioadă animalele se scot de sub observație dacă nu prezintă semne clinice de rabie;4. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Profilaxia specifică a rabiei se face prin vaccinarea carnivorelor domestice și sălbatice, în conformitate cu prevederile Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 privind aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, cu completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea turbării la vulpe în România, cu modificările și completările ulterioare.5. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul în care medicul veterinar oficial decide existența unui punct de risc, se vaccinează toate animalele receptive din focar conform metodei de vaccinare recomandate de producător în instrucțiunile de utilizare a vaccinului.6. La articolul 10, alineatele (2), (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Vaccinarea profilactică a câinilor și a pisicilor din exploatațiile nonprofesionale și a câinilor de la stână se face cu vaccin inactivat, prin organizarea de campanii de vaccinare în masă, anuale, în perioada toamnă-iarnă, urmate de vaccinări de completare, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, cu modificările ulterioare.(3) Vaccinarea profilactică se organizează având ca bază catagrafia tuturor carnasierelor de curte, a câinilor de la stână, precum și înregistrarea și identificarea lor conform prevederilor legislației în vigoare.................................................................(6) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București raportează Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, lunar, situația centralizată a vaccinărilor antirabice.7. La articolul 11, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) să se prezinte la sediile circumscripțiilor sanitar-veterinare de asistență/la sediul oricărei unități medicale veterinare de asistență înregistrate ca utilizator al Registrului de evidență a câinilor cu stăpân, în a căror rază teritorială își au domiciliul, în vederea înregistrării și identificării câinilor conform legislației în vigoare.8. La anexa nr. 2, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Diagnosticul rabiei se realizează prin testul de imunofluorescență directă IFD la nivelul laboratorului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor județean, respectiv al municipiului București, la toate animalele receptive la virusul rabic moarte/ucise, suspecte sau cu semne clinice de rabie, precum și la cele împușcate pentru determinarea eficienței vaccinării antirabice; în cazul în care rezultatul testului de imunofluorescență directă IFD efectuat la nivelul laboratorului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor județean, respectiv al municipiului București este pozitiv, se declară suspiciunea de boală în baza buletinului de analiză emis de laborator, iar proba respectivă se transmite pentru confirmare la Laboratorul Național de Referință pentru rabie din cadrul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală; diagnosticul rabiei se confirmă prin testul de imunofluorescență directă IFD la Laboratorul Național de Referință pentru rabie din cadrul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală.9. La anexa nr. 4, punctele 1, 2, 3 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. Câinii și pisicile care au mușcat sau au zgâriat persoane, precum și câinii și pisicile cu simptome suspecte de rabie care au mușcat sau au zgâriat persoane ori alte animale sunt puse sub observație sanitară veterinară, în condiții de izolare și securitate strictă, în cuști sau în boxe; în raport cu posibilitățile locale de asigurare a acestor condiții, ținerea sub supraveghere sanitară veterinară se face la domiciliul proprietarului sau la sediul unităților medicale de asistență.2. Câinii și pisicile care se țin sub observație sanitară veterinară sunt examinați clinic, în mod obligatoriu, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit/medicul veterinar oficial, în termen de 24 de ore de la anunțarea suspiciunii, precum și în ziua a 5-a, a 10-a, a 14-a, a 21-a și a 30-a de la data producerii mușcăturii sau zgârieturii; atunci când condițiile permit, examenul clinic al animalelor se face zilnic, pe toată perioada de observație sanitară veterinară.3. În vederea orientării tratamentului antirabic la om, medicul veterinar de liberă practică împuternicit/medicul veterinar oficial eliberează, atât în ziua primului examen, cât și în ziua a 5-a, a 10-a, a 14-a, a 21-a și a 30-a de la producerea mușcăturii sau zgârieturii, câte o adeverință, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, din care un exemplar rămâne la medicul veterinar de liberă practică împuternicit al circumscripției sanitar-veterinare de asistență și un exemplar este înmânat proprietarului; examenul clinic efectuat în zilele menționate va fi înscris în Registrul de consultații și tratamente, iar adeverința eliberată va purta numărul de înscriere din registru.....................................................................5. Celelalte animale receptive sau cu semne clinice de rabie din zona de protecție suspecte de a fi venit în contact cu animalul/animalele care a/au mușcat sau zgâriat, în afara carnasierelor domestice prevăzute la pct. 1, se țin în observație sanitară veterinară timp de 30 de zile, asigurându-se totodată toate măsurile de izolare și securitate strictă; medicii veterinari sunt obligați ca, în astfel de situații, să aplice aceeași conduită și să facă aceleași comunicări direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, ca și în cazul câinilor și pisicilor puse sub observație sanitară veterinară.10. La anexa nr. 5, antetul modelului de adeverință se modifică și va avea următorul cuprins:DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ……….................Circumscripția Sanitar-Veterinară de Asistență .............Nr. ......./..............  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
    Geronimo Răducu Brănescu
    București, 12 iunie 2017.Nr. 70.-----