ORDIN nr. 1.618/C din 13 iunie 2017pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 22 iunie 2017    Având în vedere dispozițiile Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Adresa nr. 2.724 din 10.05.2017 a Uniunii Naționale a Notarilor Publici, prin care a fost transmisă Ministerului Justiției Hotărârea nr. 31 din 9.05.2017 a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici, referitoare la propunerea de modificare și de completare a Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013, și a Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.494/C/2014 cu privire la organizarea și desfășurarea examenului de definitivat, a concursului de admitere în funcția de notar public și a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Poate deveni notar stagiar persoana care îndeplinește următoarele condiții, dovedite cu următoarele documente: a) are cetățenia română, a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparținând Spațiului Economic European sau a Confederației Elvețiene și are domiciliul ori, după caz, reședința obișnuită în România, dovadă care se face cu acte eliberate de autoritățile române competente;b) are capacitatea de exercițiu deplină, dovadă care se face printr-o declarație pe propria răspundere a persoanei, din care să rezulte că nu a pierdut și nu i-a fost restrânsă capacitatea de exercițiu al drepturilor civile, în condițiile legii;c) este licențiat în drept, dovadă care se face cu diploma de licență obținută în România ori, în cazul obținerii în altă țară, echivalată sau recunoscută de autoritățile române;d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârșirii cu intenție a unei alte infracțiuni, dovadă care se face cu certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia eliberat de autoritatea competentă din statul ori, după caz, statele al cărui/căror cetățean este;e) se bucură de o bună reputație, dovedită cu scrisoare de recomandare, de regulă, de la angajator, organizația profesională, universități, instituții sau altele asemenea, precum și cu certificat de cazier fiscal ori echivalentul acestuia eliberat de autoritatea competentă din statul ori, după caz, statele al cărui/căror cetățean este;f) cunoaște limba română, dovadă ce se face prin atestatul de cunoaștere a limbii române. Cunoașterea limbii române se prezumă la persoanele cu cetățenie română;g) este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției, dovadă care se face cu certificatul medical și avizul psihologic emise de către unități sanitare și cabinete psihologice acreditate potrivit legii și cu care Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, sau Camerele Notarilor Publici, denumite în continuare Camere, au încheiat protocoale de colaborare;h) promovează examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar organizat de Institutul Notarial Român, denumit în continuare INR, dovadă care se face prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare Consiliul Uniunii, de validare a rezultatelor examenului sau concursului.2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În toate cazurile în care, potrivit legii, există obligația îndeplinirii condiției prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. g) din lege, competența de a efectua examinarea medicală și de a elibera avizul psihologic aparține, după caz, unităților sanitare și cabinetelor psihologice, acreditate potrivit legii, și cu care Uniunea și/sau Camerele au încheiat protocoale de colaborare.3. La articolul 6, alineatele (1), (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) INR organizează, de regulă anual, într-o zi lucrătoare, examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, pe posturile aprobate de Consiliul Uniunii, după consultarea Colegiilor directoare ale Camerelor. Data examenului sau concursului se stabilește de către președintele Uniunii, prin dispoziție. (2) Examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar se validează de către Consiliul Uniunii, în condițiile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, aprobat prin ordin al ministrului justiției, la propunerea Consiliului Uniunii.(3) Procedura de organizare și desfășurare a concursului sau a examenului pentru dobândirea calității de notar stagiar, componența, numirea membrilor comisiilor, numărul și modul de constituire a acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare și de desfășurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar...................................................................................................(5) Tematica și bibliografia de examen sau de concurs, aprobate prin hotărâre a Consiliului Uniunii și avizate de către ministrul justiției, se publică pe pagina de internet a Uniunii, a INR și a fiecărei Camere, cu cel puțin 90 de zile înainte de data desfășurării examenului sau concursului.4. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Consiliul Uniunii invalidează examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar numai în cazul nerespectării procedurilor prevăzute de lege, de prezentul regulament sau de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, aprobat prin ordin al ministrului justiției, la propunerea Consiliului Uniunii. În cazul invalidării examenului sau concursului, INR organizează fără plata taxei de participare un nou concurs ori examen numai pentru candidații care au fost admiși să participe la concursul invalidat.5. La articolul 6, alineatul (4) se abrogă.6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Consiliul Uniunii aprobă numărul de posturi destinate examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, după consultarea Colegiilor directoare ale Camerelor.7. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) După promovarea examenului sau a concursului, notarul stagiar va încheia contractul de pregătire cu INR. În contractul de pregătire se vor cuprinde:a) perioada legală de desfășurare a stagiului;b) condițiile de desfășurare a acestuia;c) cuantumul și modalitatea de plată a cheltuielilor de pregătire profesională. Contractele de pregătire se încheie în termen de 20 de zile lucrătoare de la validarea de către Consiliul Uniunii a examenului sau concursului.8. La articolul 9 alineatul (3), literele e) și f) se abrogă.9. La articolul 9 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) în situația în care, în perioada de stagiu, se constată că notarul stagiar nu mai îndeplinește oricare dintre condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-e) și g). În cazul neîndeplinirii condiției prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), dispozițiile art. 40 alin. (3) din lege se aplică în mod corespunzător.10. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Calitatea de notar stagiar încetează de drept la data numirii în funcția de notar public, prin ordin al ministrului justiției.11. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care se respinge cererea de înscriere la examen, la solicitarea notarului stagiar, Consiliul director al INR aprobă prelungirea contractului de pregătire încheiat cu notarul stagiar cu încă un an, pe cheltuiala acestuia din urmă, caz în care notarul stagiar efectuează 6 luni pregătire teoretică și 6 luni pregătire practică.12. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Notarii stagiari susțin examenul de definitivat numai pe posturile destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat, din circumscripția Camerei pentru care au susținut examenul de dobândire a calității de notar stagiar.13. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Pentru examenul de definitivat, Colegiile directoare ale Camerelor propun un număr de posturi egal cu numărul notarilor stagiari din cadrul acelei Camere care au finalizat stagiul de pregătire.14. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18În cazul în care în urma desfășurării examenului de definitivat nu se ocupă toate posturile prevăzute în ordinul de actualizare pentru examenul de definitivat, Colegiul director al Camerei le va reporta pentru următoarea actualizare a posturilor vacante cu această destinație.15. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) În termen de cel mult 15 zile de la validarea rezultatelor examenului de definitivat, Colegiul director al Camerei îi convoacă pe candidații admiși și procedează la repartizarea acestora. Candidații își exprimă opțiunea în scris, în ordinea mediilor obținute, în fața Colegiului director al Camerei, pentru unul dintre posturile vacante de notar public existente la nivelul Camerei pentru care au susținut examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar și în limita locurilor cuprinse în ordinul privind actualizarea posturilor destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat.16. La articolul 52, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Comisia de examinare, constituită în vederea elaborării subiectelor și notării lucrărilor, este formată din 3 membri: 2 notari publici, dintre care unul este președintele Comisiei, și un reprezentant al Ministerului Justiției.17. Articolul 84 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 84(1) În cazul prevăzut la art. 41 alin. (1) lit. i) din lege, suspendarea se dispune prin ordin al ministrului justiției, pe baza unei expertize medicale efectuate de Institutul Național de Medicină Legală sau de serviciile medico-legale de la nivel județean, prin care se constată că notarul public suferă de o boală psihică ce îl împiedică să își exercite funcția în mod corespunzător. (2) La solicitarea Colegiului director al Camerei în care notarul public își desfășoară activitatea, Biroul executiv al Consiliului Uniunii dispune, prin decizie, prezentarea notarului public la unitățile sanitare menționate la alin. (1), pentru efectuarea controlului medical. Notarul public față de care s-a dispus efectuarea controlului medical are obligația de a se prezenta la unitatea sanitară la data la care a fost convocat de aceasta.(3) Câte un exemplar al expertizei medicale se transmite Camerei și notarului public.(4) Raportul de expertiză emis conform alin. (1) poate fi contestat, în termen de 5 zile, de către Colegiul director al Camerei sau de către notarul public interesat la entitatea superioară abilitată să soluționeze contestațiile. Aceasta soluționează contestația în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării. Dispozițiile alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.(5) După efectuarea expertizei medicale și, după caz, după soluționarea contestației, Colegiul director al Camerei înaintează Biroului executiv al Consiliului Uniunii propunerea privind măsurile ce se impun a fi luate, însoțită de actele medicale menționate.(6) Colegiul director al Camerei, pe baza concluziilor unei noi expertize efectuate de unitatea sanitară prevăzută la alin. (1), poate propune încetarea suspendării, prelungirea suspendării sau, dacă boala este ireversibilă, încetarea calității de notar public, potrivit legii. Dispozițiile alin. (2) și (7) se aplică în mod corespunzător.(7) Biroul executiv al Consiliului Uniunii se pronunță asupra propunerii Colegiului director al Camerei prin decizie și, după caz, aceasta se comunică Ministerului Justiției, împreună cu actele prevăzute la alin. (5), în vederea emiterii ordinului de suspendare sau încetare a calității, după caz.18. La articolul 160, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) informații de interes general cu privire la organizarea examenelor și concursurilor de notar stagiar sau notar public, precum și a concursurilor de schimbări de sedii;  +  Articolul IIServiciul profesii juridice conexe și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul justiției,
    Tudorel Toader
    București, 13 iunie 2017.Nr. 1.618/C.----