ORDIN nr. 409/4.020/737/703/2017privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE Nr. 409 din 11 mai 2017
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Nr. 4.020 din 6 iunie 2017
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 737 din 24 mai 2017
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 703 din 16 mai 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 22 iunie 2017  Având în vedere prevederile:– Hotărârii Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale;– Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale;– Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale;– Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;– art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,ministrul comunicațiilor și societății informaționale, ministrul educației naționale, ministrul muncii și justiției sociale și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile menționate în anexă;b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;c) dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată, și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă;d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;e) veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.(2) Societățile care se înființează în cursul anului fiscal, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (1), sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru anul înființării și pentru anul fiscal următor.(3) Societățile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări potrivit legii, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (1), sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. d) pentru anul în care s-a produs operațiunea de reorganizare.(4) De prevederile alin. (1) beneficiază cetățenii români și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene ale căror diplome sunt echivalate, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale, cu diploma acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență.  +  Articolul 2Activitatea de creare de programe pentru calculator, în sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activitățile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupațiilor specifice menționate în anexă.  +  Articolul 3(1) Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform ocupațiilor specifice prevăzute în anexă, sunt:a) actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;b) organigrama angajatorului;c) fișa postului;d) copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învățământul universitar de lungă durată, însoțită de copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, însoțită de copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educației Naționale, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene;e) copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a contractului individual de muncă;f) statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;g) comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea inițierii procesului de creare de programe pentru calculator;h) balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.(2) Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului. În situația în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, furnizat de un furnizor de servicii acreditat.(3) Angajatorul va întocmi separat statul de plată pentru angajații care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.(4) Încadrarea unei persoane în categoriile de activități sau de ocupații, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului.  +  Articolul 4Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, obținute din desfășurarea unei activități de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, și fără a fi condiționată de contribuția acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. e).  +  Articolul 5(1) Anexa se actualizează periodic, în conformitate cu modificările și completările Clasificării ocupațiilor din România.(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 7(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu veniturile aferente lunii în care intră în vigoare ordinul.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului comunicațiilor și pentru societatea informațională, al ministrului educației naționale și cercetării științifice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr. 872/5.932/2.284/2.903/2016 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 9 ianuarie 2017.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Augustin Jianu
  Ministrul educației naționale,
  Pavel Năstase
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
   +  ANEXĂ
  LISTA
  cuprinzând ocupațiile specifice activităților de creație de programe pentru calculator
  *Font 9*┌────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │                              │                                                     ││crt.│          Ocupația            │           Descrierea activității                    │├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│  1.│Administrator baze de date    │Activități de furnizare a expertizei de specialitate ││    │                              │și a asistenței practice în managementul sistemelor  ││    │                              │de baze de date și în utilizarea datelor informatice ││    │                              │pentru a răspunde cerințelor sistemului informatic în││    │                              │orice moment al ciclului de viață, în conformitate   ││    │                              │cu criteriile de calitate definite                   │├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│  2.│Analist                       │Activități de realizare a analizei în vederea        ││    │                              │definirii specificațiilor pentru construirea efectivă││    │                              │a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă   ││    │                              │cerințelor utilizatorilor                            │├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│  3.│Inginer de sistem în          │Activități care combină aptitudinile analitice și de ││    │informatică                   │proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie      ││    │                              │software și hardware, în vederea definirii,          ││    │                              │proiectării, realizării, testării, implementării și  ││    │                              │modificării sistemelor informatice ce conțin software││    │                              │ca principală componentă                             │├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│  4.│Inginer de sistem software    │Activități de adaptare și/sau de armonizare a        ││    │                              │soluțiilor hardware, software și a sistemelor de     ││    │                              │operare, precum și a aplicațiilor existente ori      ││    │                              │proiectate la necesitățile reale sau estimate ale    ││    │                              │utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerințelor   ││    │                              │privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul  ││    │                              │de răspuns)                                          │├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│  5.│Manager de proiect informatic │Activități de coordonare a sistemelor de dezvoltare  ││    │                              │specifice aplicațiilor informatice majore, inclusiv  ││    │                              │coordonarea personalului și urmărirea cerințelor     ││    │                              │proiectelor (informații/date necesare, programare,   ││    │                              │analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică,  ││    │                              │analizează, estimează și stabilesc prioritățile      ││    │                              │aferente componentelor ce urmează să fie realizate,  ││    │                              │precum și fazele și termenele de execuție a          ││    │                              │proiectelor.                                         │├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│  6.│Programator                   │Activități de realizare a programelor pentru         ││    │                              │calculator, conform unor specificați predefinite, și ││    │                              │asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea││    │                              │în vederea asigurării conformității cu specificațiile│├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│  7.│Proiectant de sisteme         │Activități care combină aptitudinile analitice și de ││    │informatice                   │proiectare bazate pe cunoștințe de specialitate cu   ││    │                              │cunoștințe în utilizarea instrumentelor software sau ││    │                              │a limbajelor de programare, în vederea producerii și ││    │                              │implementării unor soluții funcționale care să       ││    │                              │corespundă cerințelor predefinite ori unor necesități││    │                              │organizaționale                                      │├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│  8.│Programator de sistem         │Activități care combină aptitudinile analitice și de ││    │informatic                    │proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie      ││    │                              │software și hardware, în vederea definirii,          ││    │                              │proiectării, realizării, testării, implementării și  ││    │                              │modificării sistemelor informatice ce conțin software││    │                              │ca principală componentă                             │└────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
  ----