HOTĂRÂRE nr. 671 din 12 iunie 2017pentru modificarea și completarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 21 iunie 2017    Având în vedere dispozițiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 106 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul IRegulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 19 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Consiliul Superior al Magistraturii numește comisia de organizare a examenului de capacitate, comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare, comisia de contestații și comisia de mediere.2. La articolul 18 alineatul (1), punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:11. afișează baremul de evaluare și notare la centrele de examen, după încheierea probei scrise, și asigură publicarea acestuia, precum și a subiectelor de examen pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;3. La articolul 18 alineatul (1), punctul 12 se abrogă.4. La articolul 18 alineatul (1), punctele 13 și 15 se modifică și vor avea următorul cuprins:13. preia, în ziua desfășurării examenului, lucrările scrise, organizează transportul acestora de la centrele de examen la centrul de evaluare și răspunde de securitatea lor;..................................................................................................15. predă și primește de la comisiile de corectare și de contestații, după caz, lucrările scrise, borderourile individuale de notare, borderoul centralizator și procesele-verbale cuprinzând deciziile acestor comisii;5. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Comisiile de elaborare a subiectelor și, în cazul probelor scrise, comisiile de corectare, de soluționare a contestațiilor și de mediere sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, distinct pentru judecători, respectiv procurori. Comisiile de elaborare a subiectelor pentru probele orale constituie, în cazul acestora, și comisii de examinare.6. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Comisia de mediere este formată din membrii comisiei de elaborare a subiectelor, membrii comisiei de corectare și un alt membru.7. La articolul 20, alineatele (5) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Aceeași persoană, cu excepția situației prevăzute la alin. (3^1) și a președintelui comisiilor indicate la alin. (1), nu poate face parte din mai mult de o comisie...................................................................................................(8) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare, de contestații și de mediere vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalitățile de plată și respectarea atribuțiilor ce le revin potrivit dispozițiilor prezentului regulament.8. La articolul 24, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Comisia de corectare examinează contestațiile la barem, sub coordonarea președintelui comisiei și cu consultarea comisiei de elaborare a subiectelor.9. La articolul 24, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) În cazul în care comisia de corectare respinge toate contestațiile, baremele inițiale de evaluare și notare devin definitive.(5) În cazul în care membrii comisiei de corectare apreciază că una sau mai multe contestații sunt întemeiate, iar membrii comisiei de elaborare a subiectelor sunt de acord cu această soluție, comisia de corectare adoptă baremele definitive.(6) În situația prevăzută la alin. (5), dacă membrii comisiei de corectare și cei ai comisiei de elaborare a subiectelor nu ajung la un acord, baremele de evaluare și notare definitive se stabilesc de către comisia de mediere. Comisia de mediere hotărăște cu votul majorității membrilor săi.10. La articolul 28, alineatele (4) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Fiecare candidat primește teze de concurs tipizate și coli de ciornă câte îi sunt necesare...................................................................................................(7) Președintele sau vicepreședintele comisiei de organizare a examenului preia lucrările sub semnătură de la responsabilii de sală, membrii comisiei de organizare procedând ulterior la amestecarea și numerotarea lucrărilor.11. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Corectarea lucrărilor se face conform baremelor și ghidurilor de corectare stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de examen, bareme care se afișează după încheierea probelor scrise, la centrele de examen. În termen de 24 de ore de la afișare candidații pot face contestații la barem, care se transmit Consiliului Superior al Magistraturii și se soluționează potrivit art. 24 alin. (3)-(6).(2) În situațiile prevăzute la art. 24 alin. (4) și (5), contestațiile la barem se soluționează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestare, iar în situațiile prevăzute la art. 24 alin. (6), în termen de 72 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluția se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru soluționarea contestațiilor. Baremele definitive stabilite în urma soluționării contestațiilor se publică de îndată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(3) În cazul admiterii de contestații la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancționarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor care sunt răspunzători de admiterea contestațiilor, în măsura în care se reține reaua-credință sau grava neglijență a acestora.(4) Persoanele prevăzute la alin. (3) pot fi sancționate cu reducerea sau neplata drepturilor bănești cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă și participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.(5) Sancțiunile prevăzute la alin. (4) se aplică în funcție de circumstanțele concrete și proporțional cu consecințele produse.12. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 29^1(1) Corectarea lucrărilor se face separat de către 2 membri ai comisiei de corectare, pentru fiecare dintre materiile prevăzute la art. 12 alin. (2), respectându-se baremele de evaluare și de notare și ghidurile de corectare stabilite de comisia de elaborare a subiectelor sau modificate în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (1). Lucrările scrise se notează, pentru fiecare dintre materiile prevăzute la art. 12 alin. (2), cu note de la 10 la 0, cu două zecimale. Corectarea și notarea pe baza baremului se înregistrează în borderouri de notare separate, de către fiecare corector, semnate de aceștia pe fiecare pagină. Nota finală la fiecare materie o reprezintă media celor două note acordate. Dacă între notele acordate diferența este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori și un arbitru desemnat dintre ceilalți corectori de către președintele comisiilor, prin tragere la sorți. Nota dată la reevaluare se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri ai comisiei de reevaluare, și se trece pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare a examenului. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut de candidat, ca medie sau în urma reevaluării, este mai mic sau egal cu această notă.(2) Pe timpul corectării, colțul lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat și apoi pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare a examenului. După ce toate lucrările scrise au fost corectate și notate, iar notele înscrise pe lucrări, acestea se deschid în prezența președintelui comisiei de organizare a examenului, iar notele finale se înregistrează imediat în borderourile de examen.(3) Mediile aritmetice vor fi calculate cu două zecimale.13. La articolul 38, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Candidații declarați admiși la examen au dreptul, în ordinea mediilor, să își aleagă posturile, în termen de 15 zile libere de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În acest sens, candidații vor fi convocați de către Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea repartizării pe post. Candidații nu pot reveni asupra opțiunii formulate.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Mariana Ghena
    București, 12 iunie 2017.Nr. 671.----