ORDIN nr. 601 din 31 mai 2017pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 995/2011
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017  Având în vedere prevederile Directivei 2014/47/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune și de abrogare a Directivei 2000/30/CE,în temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată prin Legea nr. 18/2012, ale prevederilor art. 7 lit. k) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011, ale art. 6 alin. (2) lit. b) și f), alin. (3) lit. e) și ale art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 995/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 27 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Prezenta secțiune stabilește cerințele aplicate la efectuarea controalelor tehnice în trafic ale vehiculelor comerciale care circulă pe drumurile publice din România cu o viteză maximă prin construcție mai mare de 25 km/h, aparținând următoarelor categorii:a) autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul persoanelor și al bagajelor lor, care au, în afara locului pe scaunul conducătorului auto, mai mult de opt locuri pe scaune - categoriile M_2 și M_3;b) autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone - categoriile N_2 și N_3;c) remorci și semiremorci concepute și construite pentru transportul de mărfuri sau persoane, precum și pentru cazarea persoanelor și cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone - categoriile O3 și O4;d) tractoare cu roți cu viteza maximă prin construcție mai mare de 40 km/h;e) ansambluri de vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, formate din autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mică de 3,5 tone - categoria N1 și o remorcă sau semiremorcă din categoria O.2. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25În sensul reglementărilor prezentei secțiuni, termenii de mai jos au următoarele înțelesuri:a) «vehicul» înseamnă orice autovehicul care nu circulă pe șine, remorca sau semiremorca sa;b) «autovehicul» înseamnă orice vehicul cu motor și pe roți care se deplasează prin propriile mijloace cu o viteză maximă prin construcție mai mare de 25 km/h;c) «remorcă» înseamnă orice vehicul cu roți și fără autopropulsie, conceput și construit pentru a fi tractat de un autovehicul;d) «semiremorcă» înseamnă orice remorcă concepută pentru a fi atașată unui autovehicul astfel încât o parte a sa să se sprijine pe autovehicul și o parte substanțială din masa ei și masa încărcăturii sale să fie suportate de autovehicul;e) «încărcătură» înseamnă toate bunurile care ar fi în mod normal plasate în sau pe partea de vehicul destinată să transporte o sarcină și care nu sunt fixate permanent pe acesta, inclusiv obiectele din dispozitive de transport, cum ar fi lăzile, cutiile mobile sau containerele, plasate pe vehicule;f) «vehicul comercial» înseamnă un autovehicul împreună cu remorca sau semiremorca sa, utilizat în principal pentru transportul de mărfuri sau de pasageri în scopuri comerciale, precum transportul pentru terți și în contul terților sau transport pe cont propriu sau în alte scopuri profesionale;g) «vehicul înmatriculat într-un stat membru» înseamnă un vehicul înmatriculat sau pus în circulație într-un stat membru;h) «deținător al unui certificat de înmatriculare» înseamnă persoana fizică sau juridică pe al cărei nume este înmatriculat vehiculul;i) «întreprindere» înseamnă o întreprindere astfel cum este definită la articolul 2 punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;j) «control tehnic în trafic» înseamnă un control tehnic inopinat al vehiculelor comerciale efectuat de I.S.C.T.R.;k) «drum public» înseamnă un drum de utilitate publică generală, precum drumurile locale, regionale sau naționale, șoselele, drumurile expres sau autostrăzile;l) «inspecție tehnică» înseamnă o inspecție în conformitate cu RNTR 1;m) «certificat de inspecție tehnică periodică» înseamnă un raport al inspecției tehnice periodice eliberat de autoritatea competentă în domeniul ITP sau de o stație de inspecție tehnică periodică, care conține rezultatul inspecției tehnice periodice; în România, autoritatea competentă în sensul acestei definiții este R.A.R.;n) «autoritate competentă» înseamnă o autoritate sau un organism public abilitat de un stat membru de a fi responsabil cu administrarea sistemului de control tehnic în trafic, inclusiv, dacă este cazul, cu efectuarea unor astfel de controale; în România, pentru controlul tehnic al vehiculelor ce fac obiectul prezentului ordin de ministru autoritatea competentă este I.S.C.T.R.;o) «inspector» înseamnă o persoană autorizată să efectueze controale tehnice în trafic inițiale și/sau mai detaliate;p) «deficiențe» se referă la defecțiuni tehnice și alte situații de neconformitate constatate în timpul unui control tehnic în trafic;q) «control tehnic în trafic concertat» înseamnă un control tehnic în trafic întreprins în comun de autoritățile competente din două sau mai multe state membre;r) «operator» înseamnă o persoană fizică sau juridică care exploatează vehiculul în calitate de proprietar sau este autorizat să exploateze vehiculul de către proprietarul acestuia;s) «unitate mobilă de control» înseamnă un sistem transportabil de echipamente de inspecție necesare pentru efectuarea de controale tehnice în trafic mai detaliate, operat de inspectori competenți pentru a realiza controale tehnice în trafic mai detaliate;t) «facilitate de control tehnic în trafic desemnată» înseamnă o zonă fixă pentru efectuarea controalelor tehnice în trafic inițiale și/sau mai detaliate care poate fi echipată și cu echipamente de inspecție instalate permanent;u) «Acordul de la Viena» înseamnă Acordul privind adoptarea de condiții uniforme pentru inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere și recunoașterea reciprocă a acestor inspecții, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat de România prin Ordonanța Guvernului nr. 76/1998, aprobată prin Legea nr. 7/1999;v) «inspecția tehnică periodică internațională» reprezintă controlul conformității vehiculelor înmatriculate în alte state cu cerințele tehnice referitoare la inspecția tehnică periodică internațională, prevăzute în regulile anexate la Acordul de la Viena.3. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) CTT include controale tehnice în trafic inițiale și controale tehnice în trafic mai detaliate.(2) Pentru efectuarea CTT, reprezentanții întreprinderilor și conducătorii auto cooperează cu inspectorii și oferă acces la vehicul, la piesele acestuia și la întreaga documentație relevantă în scopul efectuării controlului.(3) Aparatura utilizată la efectuarea CTT trebuie să îndeplinească condițiile precizate în RNTR 1.(4) Certificatul de inspecție tehnică periodică aferent celei mai recente inspecții tehnice periodice sau o copie a acestuia sau, în cazul unui certificat de inspecție tehnică electronic, o copie certificată a certificatului sau un original al acestuia și raportul întocmit cu ocazia celui mai recent control tehnic în trafic trebuie să fie păstrate la bordul vehiculului.4. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Pentru vehiculele menționate la art. 23 alin. (1) lit. a) - c) numărul total de controale tehnice în trafic inițiale în Uniunea Europeană în fiecare an calendaristic corespunde unei proporții de cel puțin 5% din numărul total al acestor vehicule care sunt înmatriculate în statele membre.(2) I.S.C.T.R. depune eforturi pentru a efectua un număr adecvat de controale tehnice în trafic inițiale, proporțional cu numărul total de astfel de vehicule care sunt înmatriculate în România, astfel încât la nivelul Uniunii Europene să fie îndeplinite prevederile alin. (1).5. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Până la data de 20 mai 2019 I.S.C.T.R. introduce vehiculele pentru care a fost efectuat CTT în sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc, prevăzut la art. 15 din Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările și completările ulterioare, prin raportarea informațiilor privind numărul și gravitatea deficiențelor, stabilite în anexele nr. 1b), 1c) și/sau 1d), constatate la vehicule verificate. Pentru a atribui fiecărei întreprinderi și fiecărui vehicul un profil de risc se vor utiliza criteriile stabilite în anexa nr. 1a).(2) Aceste informații se utilizează pentru verificarea mai riguroasă și mai frecventă a întreprinderilor și vehiculelor cu un grad de risc ridicat. Sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc este administrat de I.S.C.T.R.(3) În vederea clasificării pe grade de risc conform alin. (1) se utilizează și informațiile primite de la alte state membre ale Uniunii Europene referitoare la CTT.6. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) În vederea efectuării unui CTT inițial, inspectorii pot alege cu prioritate vehicule exploatate de întreprinderi cu un profil de risc ridicat sau vehicule clasificate cu un profil de risc ridicat, în conformitate cu art. 16 din Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările și completările ulterioare. Vehiculele pot fi selectate pentru control și aleatoriu sau atunci când există suspiciunea că acestea prezintă un risc pentru siguranța rutieră sau pentru mediu.(2) Selectarea vehiculelor pentru CTT se efectuează fără discriminare bazată pe considerente care țin de naționalitatea conducătorului auto sau de țara de înmatriculare ori de punerea în circulație a vehiculului, ținându-se seama de necesitatea reducerii la minimum a costurilor și întârzierilor provocate conducătorilor auto și/sau operatorilor economici.(3) Atunci când efectuează un control tehnic în trafic, inspectorul nu trebuie să intre în niciun conflict de interese care ar putea influența imparțialitatea și obiectivitatea deciziilor sale.(4) Salarizarea inspectorilor nu este direct legată de rezultatele controalelor tehnice în trafic inițiale sau mai detaliate.(5) Controalele tehnice în trafic mai detaliate, realizate în facilități de control tehnic în trafic desemnate sau prin utilizarea unităților mobile de control, sunt efectuate de inspectori atestați conform prevederilor RNTR 1.7. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Vehiculele selectate în conformitate cu art. 29 sunt supuse unui control tehnic în trafic inițial. La fiecare control tehnic în trafic inițial al unui vehicul, inspectorul:a) verifică cel mai recent certificat de inspecție tehnică periodică și cel mai recent raport de control tehnic în trafic, dacă sunt disponibile, păstrate la bord. Inspectorii pot accepta dovezi electronice ale unor astfel de inspecții, atunci când informații în acest sens sunt accesibile. Pentru vehiculele înmatriculate în celelalte state care au ratificat Acordul de la Viena, cu excepția statelor membre ale Uniunii Europene, este obligatorie prezentarea certificatului de ITPI, cu excepția cazului în care în statul respectiv este utilizat certificatul național de inspecție tehnică periodică în locul certificatului de ITPI;b) efectuează o evaluare vizuală a stării tehnice a vehiculului;c) poate efectua o evaluare vizuală a arimării încărcăturii vehiculului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;d) poate efectua verificări tehnice prin orice metodă pe care o consideră adecvată. Aceste verificări tehnice se pot efectua pentru a justifica o decizie de a supune vehiculul unui control tehnic în trafic mai detaliat sau de a solicita ca deficiențele să fie remediate fără întârziere în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Inspectorul verifică dacă toate deficiențele indicate în raportul de control tehnic în trafic anterior au fost remediate.(3) În cazul în care un certificat de inspecție tehnică periodică sau un raport de control tehnic în trafic demonstrează că în cursul ultimelor trei luni a fost controlat unul dintre elementele enumerate în anexa nr. 1b), inspectorul nu controlează elementul respectiv, cu excepția cazurilor în care un astfel de control este justificat de existența unei deficiențe evidente.(4) Pe baza rezultatului inspecției inițiale, inspectorul decide dacă vehiculul sau remorca, respectiv semiremorca acestuia ar trebui supuse unui control tehnic în trafic mai detaliat.(5) Un control tehnic în trafic mai detaliat se efectuează cu ajutorul unei unități mobile de control, al unei facilități de control tehnic în trafic desemnate sau într-o stație de inspecție tehnică autorizată ori într-o reprezentanță R.A.R.(6) Dacă un control mai detaliat urmează să fie efectuat întro stație de inspecție tehnică periodică autorizată ori într-o reprezentanță R.A.R. sau într-o facilitate de control tehnic în trafic desemnată, acesta trebuie efectuat cât mai curând posibil, în una dintre cele mai apropiate stații sau reprezentanțe sau în una dintre cele mai apropiate facilități de control tehnic în trafic desemnate.(7) Unitățile mobile de control și facilitățile de control tehnic în trafic desemnate includ echipamente adecvate pentru efectuarea unui control tehnic în trafic mai detaliat, printre care echipamentele necesare pentru evaluarea stării frânelor, a eficienței frânării, a direcției, a suspensiei și a elementelor poluante ale vehiculului, după caz. Atunci când unitățile mobile de control sau facilitățile de control tehnic în trafic desemnate nu includ echipamente necesare pentru verificarea unui element indicat la controlul inițial, vehiculul este trimis la o facilitate de control sau într-o stație de inspecție tehnică periodică autorizată ori într-o reprezentanță R.A.R. la care se poate efectua o verificare detaliată a elementului respectiv.(8) Un control tehnic în trafic mai detaliat acoperă elementele enumerate în anexa nr. 1b) care sunt considerate necesare și relevante, având în vedere în special siguranța frânelor, a anvelopelor, a jantelor, a șasiului și a elementelor poluante și metodele recomandate aplicabile verificării acelor elemente.(9) În vederea efectuării unei inspecții mai detaliate într-o stație de inspecție tehnică periodică autorizată ori într-o reprezentanță R.A.R., echipajul de control al I.S.C.T.R. va însoți vehiculul care face obiectul controlului la stația de inspecție tehnică periodică autorizată ori la reprezentanța R.A.R. situată în apropiere.(10) Conducătorul auto are obligația să deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, însoțit de echipajul de control al I.S.C.T.R., la stația de inspecție tehnică periodică autorizată ori la reprezentanța R.A.R., în vederea efectuării unui control mai detaliat.(11) Echipajul de control al I.S.C.T.R. va solicita stației de inspecție tehnică periodică autorizată ori reprezentanței R.A.R. efectuarea unui control mai detaliat în conformitate cu procedura de inspecție tehnică periodică prevăzută în RNTR 1.(12) În cazul în care, în urma unui control mai detaliat, efectuat într-o stație de inspecție tehnică periodică autorizată ori reprezentanță R.A.R, au fost identificate deficiențe, utilizatorul vehiculului trebuie să plătească stației de inspecție tehnică periodică autorizată ori reprezentanței R.A.R. contravaloarea verificărilor respective.(13) În cazul în care, în urma unui control mai detaliat, efectuat într-o stație de inspecție tehnică periodică autorizată ori reprezentanță R.A.R, nu au fost identificate deficiențe, I.S.C.T.R. plătește stației de inspecție tehnică periodică autorizată ori reprezentanței R.A.R. contravaloarea verificărilor respective.8. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Pentru fiecare element care urmează să fie inspectat în timpul CTT trebuie utilizate lista posibilelor deficiențe și a gradului lor de gravitate și planul de operațiuni, prevăzute în anexa nr. 1b).(2) În cazul vehiculelor pentru care este necesar certificat de agreare pentru transportul anumitor mărfuri periculoase, inspectorul poate proceda și la efectuarea verificărilor suplimentare prevăzute în anexa nr. 1c).(3) Deficiențele identificate pe parcursul controalelor tehnice în trafic ale vehiculelor se clasifică în una dintre următoarele categorii:a) deficiențe minore care nu au un efect semnificativ asupra siguranței vehiculului sau nu au impact asupra mediului și alte neconformități minore;b) deficiențe majore susceptibile să compromită siguranța vehiculului, să aibă impact asupra mediului, să îi pună în pericol pe ceilalți participanți la trafic sau alte neconformități mai importante;c) deficiențe periculoase care constituie un risc direct și imediat la adresa siguranței rutiere sau au un impact asupra mediului.(4) Un vehicul care prezintă deficiențe care se încadrează în mai mult de o categorie de deficiențe dintre cele menționate la alin. (3) este clasificat în categoria care corespunde deficienței mai grave. Un vehicul care prezintă mai multe deficiențe la aceleași aspecte verificate, astfel cum sunt definite în domeniul de aplicare al controalelor menționate la punctul 1 din anexa nr. 1b), poate fi clasificat în categoria următoare de gravitate a deficiențelor, dacă se consideră că efectul combinat al acestor deficiențe generează un risc mai mare la adresa siguranței rutiere.9. După articolul 32 se introduc patru noi articole, articolele 32^1- 32^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 32^1(1) În cursul unui control tehnic în trafic, un vehicul poate fi supus unui control al arimării încărcăturii sale în conformitate cu anexa nr. 1d), pentru a se asigura că încărcătura este arimată astfel încât să nu afecteze condusul în condiții de siguranță sau să nu reprezinte o amenințare pentru viață, sănătate, bunuri sau mediu. Pot fi efectuate controale pentru a se verifica dacă în cursul tuturor manevrelor executate în cursul exploatării vehiculului, inclusiv în cazul situațiilor de urgență sau al manevrelor de pornire în pantă:a) poziția încărcăturilor unele față de altele ori față de pereții vehiculului sau de alte suprafețe ale acestuia se poate modifica doar într-o măsură minimă; șib) încărcăturile nu pot să părăsească spațiul destinat mărfurilor sau să se deplaseze în afara suprafeței de încărcare.(2) Fără a aduce atingere cerințelor aplicabile transportului anumitor categorii de bunuri, precum cele vizate de Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), arimarea încărcăturii și controlul arimării încărcăturii, se pot efectua în conformitate cu principiile și, după caz, cu standardele stipulate în secțiunea I din anexa nr. 1d). Se poate utiliza cea mai recentă versiune a standardelor stipulate în secțiunea I punctul 5 din anexa nr. 1d).(3) Pentru verificarea respectării regulilor privind arimarea încărcăturii, inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. beneficiază de pregătire adecvată în acest sens. Pregătirea se poate efectua cu formatori interni și/sau externi.  +  Articolul 32^2(1) Pentru fiecare control tehnic în trafic inițial sau detaliat se întocmește un raport, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1d).(2) Inspectorul completează rubricile raportului de control tehnic în trafic referitoare la vehiculul inspectat, iar la rubrica privind punctele verificate marchează punctele care au fost verificate în conformitate cu planul de operațiuni.(3) Raportul de control tehnic se întocmește în două exemplare, unul pentru inspector, iar celălalt pentru conducătorul auto; în cazul în care acesta refuză primirea, iar în urma CTT au fost constatate defecțiuni, acesta se comunică contravenientului.(4) Informațiile rezultate în urma completării raportului de control tehnic în trafic sunt stocate în baza de date a ISCTR pentru o perioadă de minimum 36 de luni de la data efectuării controlului.(5) Dacă în urma controlului tehnic în trafic și/sau a verificării arimării încărcăturii rezultă deficiențe, inspectorul aplică sancțiunile și măsurile corespunzătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare.(6) În cazul anulării inspecției tehnice periodice a unui vehicul rutier care prezintă defecțiuni tehnice periculoase sau defecțiuni tehnice majore, inspectorii emit un document care dă dreptul contravenientului să se deplaseze pe drumurile publice pentru o perioadă de 24 de ore de la data emiterii, în vederea obținerii unei noi inspecții tehnice periodice. În cazul anulării inspecției tehnice periodice a unui vehicul rutier care prezintă defecțiuni tehnice periculoase, documentul se emite după încetarea măsurii de imobilizare.(7) Modelul și conținutul documentului prevăzut la alin. (6) se stabilesc de către I.S.C.T.R. Un exemplar al documentului se înmânează conducătorului auto sub semnătură.(8) Costurile rezultate prin aplicarea măsurilor impuse de controlul tehnic în trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa și persoanele transportate aflându-se sub răspunderea juridică a acestuia, care este responsabil și pentru eventualele pierderi cauzate terților, conform legii.  +  Articolul 32^3(1) I.S.C.T.R. reprezintă punctul de contact care:a) asigură coordonarea cu punctele de contact desemnate de alte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește acțiunile întreprinse în temeiul alin. (2);b) asigură, după caz, orice alt schimb de informații și oferă asistență punctelor de contact ale altor state membre ale Uniunii Europene.(2) Atunci când în cadrul unui control tehnic în trafic se identifică deficiențe majore sau periculoase sau deficiențe care duc la o restricționare sau la o interdicție de a utiliza vehiculul, la un vehicul care nu este înmatriculat în România, I.S.C.T.R. notifică rezultatele controlului respectiv punctului de contact din statul membru de înmatriculare a vehiculului. Această notificare conține elementele raportului de control tehnic în trafic, conform anexei nr. 1e), și este comunicată, de preferat, prin intermediul registrului electronic național prevăzut la art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare.(3) I.S.C.T.R. realizează notificarea prevăzută la alin. (2) în conformitate cu normele detaliate privind procedurile de notificare a punctului de contact al statului membru de înmatriculare privind vehiculele care prezintă deficiențe majore sau periculoase, adoptate de Comisia Europeană în baza prevederilor art. 18 din Directiva 2014/47/UE.(4) I.S.C.T.R. întreprinde anual, în mod regulat, activități de control tehnic în trafic concertate. Aceste activități pot fi combinate cu cele stabilite la art. 12 alin. (1) din Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 32^4(1) R.A.R. comunică Comisiei Europene la fiecare 2 ani, înainte de 31 martie, datele colectate referitoare la ultimii doi ani calendaristici și la vehiculele controlate pe teritoriul național. Respectivele date indică:a) numărul de vehicule controlate;b) categoria de vehicule controlate;c) țara de înmatriculare a fiecărui vehicul controlat;d) în cazul controalelor mai detaliate, părțile verificate și elementele cu deficiențe, în conformitate cu pct. 10 din anexa nr. 1e).(2) În acest scop, I.S.C.T.R. transmite R.A.R. la fiecare 2 ani, înainte de data de 15 februarie, datele colectate privind controalele tehnice în trafic pentru cei 2 ani precedenți, prevăzute la alin. (1), în formatul stabilit prin normele detaliate adoptate de Comisia Europeană, potrivit art. 20 alin. (2) din Directiva 2014/47/UE. Până la adoptarea de către Comisie a normelor detaliate se utilizează formularul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1f).(3) În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru al Uniunii Europene care a constatat defecțiuni majore și/sau periculoase la un vehicul utilitar înmatriculat în România a solicitat I.S.C.T.R. să ia măsuri împotriva contravenientului, I.S.C.T.R. va comunica autorității respective măsurile luate. În acest scop, I.S.C.T.R. comunică R.A.R. datele privind vehiculele respective. R.A.R. ia măsurile prevăzute de legislația în vigoare, pe care le comunică I.S.C.T.R.(4) În scopul monitorizării activității stațiilor ITP și a inspectorilor tehnici, I.S.C.T.R. pune la dispoziția R.A.R. informații privind vehiculele rutiere la care au fost constatate defecțiuni majore și/sau periculoase.10. Anexele nr. 1a)-1c) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.11. După anexa nr. 1c) se introduc trei noi anexe, anexele nr. 1d)-1f), având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4-6*), care fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 bis, care se poate achiziționa de la centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul IIPrezentele norme transpun prevederile Directivei 2014/47/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune și de abrogare a Directivei 2000/30/CE.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVPrezentul ordin se aplică de la data de 20 mai 2018.
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru Răzvan Cuc
  București, 31 mai 2017.Nr. 601.  +  Anexe nr. 1-6ANEXE din 31 mai 2017