HOTĂRÂRE nr. 568 din 9 mai 2017privind completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017    Având în vedere dispozițiile art. 48-51 și ale art. 106 lit. g) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul IRegulamentul de organizare și desfășurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 4 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 21, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins: (7) În cazul admiterii de contestații la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancționarea membrilor comisiei de examinare care sunt răspunzători de admiterea contestațiilor, în măsura în care se reține reaua-credință sau grava neglijență a acestora.(8) Persoanele prevăzute la alin. (7) pot fi sancționate cu reducerea sau neplata drepturilor bănești cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă și participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.(9) Sancțiunile prevăzute la alin. (8) se aplică în funcție de circumstanțele concrete și proporțional cu consecințele produse.2. La articolul 39, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins: (7) În cazul admiterii de contestații la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancționarea membrilor comisiei de examinare care sunt răspunzători de admiterea contestațiilor, în măsura în care se reține reaua-credință sau grava neglijență a acestora.(8) Persoanele prevăzute la alin. (7) pot fi sancționate cu reducerea sau neplata drepturilor bănești cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă și participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.(9) Sancțiunile prevăzute la alin. (8) se aplică în funcție de circumstanțele concrete și proporțional cu consecințele produse.  +  Articolul II Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Mariana Ghena
    București, 9 mai 2017.Nr. 568.-----