HOTĂRÂRE nr. 571 din 9 mai 2017 pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2017    În temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituția României, republicată și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere dispozițiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul I Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 91, după alineatul (6) se introduc treinoialineate, alineatele (6^1)-(6^3), cu următorul cuprins: (6^1) În cazul admiterii de contestații la barem, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune sancționarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice care sunt răspunzători de admiterea contestațiilor, în măsura în care se reține reaua-credință sau grava neglijență a acestora. (6^2) Persoanele prevăzute la alin. (6^1) pot fi sancționate cu reducerea sau neplata drepturilor bănești cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă și participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani. (6^3) Sancțiunile prevăzute la alin. (6^2) se aplică în funcție de circumstanțele concrete și proporțional cu consecințele produse. 2. După articolul 97 se introduce un nou articol, articolul 97^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 97^1 În cazul admiterii de contestații la barem sau la notele acordate la proba scrisă la o limbă străină, dispozițiile art. 91 alin. (6^1)-(6^3) se aplică în mod corespunzător și comisiei de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă la o limbă străină.  +  Articolul II Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Mariana Ghena
    București, 9 mai 2017. Nr. 571. -----