ORDIN nr. 140 din 30 mai 2017privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 7 iunie 2017  Având în vedere dispoziţiile art. 20 alin. (5) lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 alin. (7) şi (9) şi ale art. 29 alin. (13) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului,în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Procedura competitivă de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de călători efectuate cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie, ce se supun prevederilor art. 29 alin. (8) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale competente, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.  +  Articolul 2Fără a aduce atingere prevederilor art. 1, atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de călători se realizează în condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.  +  Articolul 3(1) Autorităţile administraţiei publice locale competente au obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ cu privire la intenţia de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de călători, cu cel puţin un an înainte de atribuirea directă sau de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire, în condiţiile menţionate la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică contractelor a căror prestaţie anuală de servicii publice de transport de călători este mai mică de 50.000 de kilometri şi contractelor de servicii publice atribuite prin măsuri de urgenţă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.  +  Articolul 4Autorităţile administraţiei publice locale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară competente având ca scop serviciile de transport public local de călători vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 27 decembrie 2007.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare
   pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
  Petru-Bogdan Alexa
  Bucureşti, 30 mai 2017.Nr. 140.-----