REGULAMENT din 24 mai 2017privind condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
EMITENT
 • MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 6 iunie 2017  Notă
  Aprobat de Ordinul nr. 668/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 6 iunie 2017.
   +  Preambul Scopul prezentului regulament este de a descrie condițiile și modalitățile de organizare și desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (M.M.A.C.A).  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Activitatea de reprezentare externă a M.M.A.C.A. se asigură prin reprezentanții săi în cadrul birourilor de promovare comercial-economică organizate în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României sau în afara acestora.  +  Articolul 2 Reprezentanții M.M.A.C.A. din rețeaua economică de reprezentare externă au calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României (C.D.C.R) pe perioada trimiterii lor în misiune în străinătate, în măsura în care sunt acreditați în această funcție.  +  Articolul 3 Trimiterea în misiune permanentă a personalului din cadrul aparatului propriu al M.M.A.C.A. de la nivel central (la data plecării având statut de funcționar public sau diplomatic, personal detașat, personal contractual) se face în urma promovării concursului intern și cu condiția obținerii avizelor favorabile din partea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (O.R.N.I.S.S.) și, respectiv, Ministerului Afacerilor Externe (M.A.E.), în baza numirii prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat.  +  Articolul 4(1) Concursul constă în parcurgerea următoarelor etape succesive:a) etapa selecției dosarelor de înscriere;b) etapa probei scrise;c) etapa interviului.(2) După fiecare etapă, fiecare candidat va primi calificativul "admis" sau "respins". Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.(3) Concursul se anunță, în mod obligatoriu, prin afișarea la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București și pe pagina de internet a M.M.A.C.A. sau a Departamentului de comerț exterior (DCE).(4) Prin excepție de la art. 3, în cazul posturilor ce necesită o ocupare urgentă pentru asigurarea continuității activității Biroului de promovare comercial-economică (BPCE) poate fi aplicată procedura voluntariatului, prevăzută la art. 43.(5) Posturile care se scot la sesiunea de concurs sunt aprobate de ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, la propunerea secretarului de stat coordonator, iar lista acestora este avizată de către Serviciul resurse umane. Durata misiunii permanente în străinătate este, de regulă, de 4 ani.(6) La împlinirea duratei misiunii permanente, aceasta poate fi prelungită până la sosirea înlocuitorului, în situații excepționale, prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat.(7) Prelungirea este aprobată prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, cu avizul secretarului de stat coordonator, pe baza unei evaluări de oportunitate realizate în cuprinsul unui memorandum întocmit de către direcția de specialitate din cadrul M.M.A.C.A. împreună cu Serviciul resurse umane.  +  Articolul 5(1) Reprezentanții M.M.A.C.A. sunt trimiși în misiune permanentă în străinătate în urma promovării concursului organizat în condițiile prezentului regulament.(2) Poate ocupa un post în rețeaua externă a M.M.A.C.A personalul menționat la art. 3 care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:1. are dreptul să ocupe o funcție publică, conform prevederilor Constituției României, republicată, denumită în continuare Constituție, și ale legilor în vigoare;2. se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute de Constituție și de legile în vigoare;3. nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției publice;4. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;5. nu este incompatibil cu dobândirea calității de membru al C.D.C.R. Interdicțiile și incompatibilitățile cu calitatea de membru al C.D.C.R. sunt cele prevăzute de Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, precum și cele prevăzute de legislația generală în vigoare;6. are o stare de sănătate corespunzătoare, compatibilă cu exercitarea activităților specifice în domeniul relațiilor externe și în condițiile climatice din țara respectivă;7. a urmat, în țară sau în străinătate, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale;8. are o vechime în muncă cumulată de:a) 16 ani pentru funcția de ministru consilier;b) 12 ani pentru funcția de consilier economic;c) 9 ani pentru funcția de secretar economic I;d) 5 ani pentru funcția de secretar economic II;e) 2 ani pentru funcția de secretar economic III;f) 1 an pentru funcția de atașat,(i) activitate desfășurată în domeniul comerțului exterior și relațiilor economice internaționale;(ii) activitate desfășurată în domeniul relațiilor diplomatice sau afacerilor europene;(iii) activitate desfășurată în cadrul autorităților publice centrale;9. nu a fost rechemat de la post din motive disciplinare în ultimii 5 ani;10. nu s-a aflat, în ultimii 2 ani, în situația neprezentării la post în mod nejustificat după ce a fost declarat admis la concursul organizat pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate sau ca urmare a aplicării unei proceduri de voluntariat;11. cunoaște cel puțin o limbă străină (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă și/sau limba oficială a țării de reședință) și îndeplinește condițiile specifice privind cunoașterea limbilor străine dovedite prin deținerea de certificate de competență lingvistică standard minim - nivel B1 (ori echivalent pentru certificatele obținute înainte de anul 2008) sau parcurgerea unui program complet de licență/masterat/doctorat în specializarea limbilor străine a căror cunoaștere este impusă prin condițiile specifice aprobate sau a unui program studiat integral în limbile respective cu atestare prin diplomă de licență/masterat/doctorat și supliment la diplomă;12. a obținut, la evaluarea performanțelor profesionale individuale din ultimul an lucrat, calificativul "foarte bine", iar, pentru personalul detașat, deține o recomandare similară calificativului "foarte bine" privind profilul profesional și comportamental din partea angajatorului, cu referire la activitatea profesională și performanțele sale în cadrul organizației;13. deține permis de conducere auto valabil, categoria B.(3) Candidații trebuie să îndeplinească condiția de vechime în muncă în domeniile prevăzute la alin. (2) pct. 8 cel mai târziu în ultima zi a perioadei de depunere a dosarelor de concurs.  +  Articolul 6 La dosarul de concurs, fiecare candidat va depune o declarație pe propria răspundere (anexa nr. 2D) din care să rezulte că în situația în care va fi trimis în misiune permanentă va respecta următoarele obligații:1. să îndeplinească performanțele profesionale;2. să dovedească loialitate deplină și necondiționată față de statul român, să acționeze cu competență și bună-credință pentru aplicarea politicii externe și pentru promovarea intereselor economice ale României, pentru îndeplinirea atribuțiilor și a obiectivelor stabilite de conducerea M.M.A.C.A. în cuprinsul fișei postului și al mandatului de activitate minimal prevăzut la art. 45;3. să cunoască și să respecte prevederile Legii nr. 269/2003, cu modificările ulterioare, precum și normele comune convenite cu M.A.E, privind activitatea reprezentanților M.M.A.C.A. în rețeaua economică externă;4. să cunoască și să respecte legislația și uzanțele din țara în care urmează să își desfășoare activitatea;5. să aibă, în toate împrejurările, o conduită profesională și morală ireproșabilă și să dea dovadă de responsabilitate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;6. să cunoască și să respecte interdicția de a folosi poziția sa oficială pentru a-și crea avantaje personale;7. să cunoască și să respecte reglementările privind păstrarea secretului de stat, în condițiile legii, precum și confidențialitatea operațiunilor comerciale de care ia cunoștință în exercitarea funcției;8. să nu desfășoare, nici în străinătate, nici în țară, activități incompatibile cu atribuțiile, responsabilitățile și statutul de reprezentant al M.M.A.C.A., respectiv cu calitatea de membru al C.D.C.R.;9. să nu se implice în activitățile partidelor și organizațiilor politice din țară și din străinătate și să nu fie membru al acestora;10. să informeze imediat conducerea M.M.A.C.A. în legătură cu orice schimbare relevantă din perspectiva raporturilor contractuale intervenită în situația lui și a membrilor de familie însoțitori la post, aflați sau nu în întreținere.  +  Capitolul II Organizarea și desfășurarea concursului intern pentru ocuparea posturilor din rețeaua externă a M.M.A.C.A.  +  Secţiunea 1 Organizarea concursului  +  Articolul 7 Prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de proba scrisă, se aprobă:a) organizarea concursului pentru ocuparea posturilor din rețeaua externă;b) numărul, distribuția geografică a posturilor scoase la concurs;c) perioada de înscriere a candidaților;d) perioada și locul la care va avea loc concursul;e) bibliografia de concurs;f) condițiile specifice de desfășurare a concursului;g) datele de contact pentru transmiterea documentelor solicitate pe parcursul procedurii de concurs sau îndeplinirea etapelor concursului.  +  Secţiunea a 2-a Etapele concursului  +  Articolul 8 Procedura de concurs implică parcurgerea următoarelor etape:a) înscrierea candidaților;b) constituirea comisiei de concurs;c) constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor;d) selecția dosarelor de concurs;e) publicarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs;f) depunerea și analiza contestațiilor privind selecția dosarelor de concurs;g) publicarea rezultatelor contestațiilor privind selecția dosarelor de concurs;h) susținerea probei scrise;i) publicarea rezultatelor probei scrise;j) depunerea și analiza contestațiilor privind proba scrisă;k) publicarea rezultatelor contestațiilor privind proba scrisă;l) programarea interviului;m) desfășurarea interviului;n) evaluarea candidaților;o) publicarea listei candidaților declarați "admiși", respectiv "respinși";p) depunerea și analiza contestațiilor privind admiterea sau respingerea candidaților;r) publicarea rezultatului analizei contestațiilor.  +  Secţiunea a 3-a Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor  +  Articolul 9(1) În vederea desfășurării concursului de ocupare a posturilor vacante din rețeaua economică externă a M.M.A.C.A., prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat se constituie:a) comisia de concurs, alcătuită dintr-un președinte și 4 membri, toți cu drept de vot, unul-doi membri supleanți, precum și 2 secretari de comisie și un secretar supleant;b) comisia de soluționare a contestațiilor, alcătuită dintr-un președinte și 2 membri, toți cu drept de vot, un membru supleant, precum și un secretar de comisie și un secretar supleant.(2) Membrii comisiei de concurs, respectiv de soluționare a contestațiilor vor fi aprobați de ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat din rândul următoarelor categorii de personal: secretari de stat din M.M.A.C.A., personal de conducere din M.M.A.C.A. care gestionează problematica rețelei economice de reprezentare externă, secretar general, secretari generali adjuncți, personal cu funcții de conducere din M.M.A.C.A., consilieri din aparatul de lucru al cabinetelor ministrului și secretarilor de stat, precum și specialiști cooptați. Comisia de concurs poate solicita asistența unor specialiști în limbi străine.(3) Președintele comisiei de concurs va fi un secretar de stat din M.M.A.C.A.(4) Din componența secretariatului comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor minim un secretar și secretarul supleant sunt persoane din cadrul Serviciului resurse umane, numite prin ordinul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 10(1) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor se află în situația de conflict de interese, specific procedurii de organizare și desfășurare a concursului, dacă se află în una dintre următoarele situații:a) au calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor;b) au relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale lor sau ale soțului sau soției pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării.(2) Membrii comisiilor prevăzute la art. 9 (președinții, membrii și secretarii), înainte de exercitarea acestei calități, vor depune o declarație pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 2A, privind luarea la cunoștință a situațiilor de conflict de interese stipulate în prezentul regulament.(3) Niciunul dintre membrii comisiei de concurs nu poate coincide cu membrii comisiei de soluționare a contestațiilor.  +  Secţiunea a 4-a Înscrierea la concurs  +  Articolul 11(1) În vederea participării la concurs, candidații au la dispoziție 10 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare publicării anunțului prevăzut la art. 4 alin. (3), pentru înscriere și depunerea dosarelor de concurs.(2) Depunerea dosarelor de concurs în vederea înscrierii se face personal de către fiecare candidat sau prin împuternicit, pe baza unei procuri notariale, la sediul M.M.A.C.A. din București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, conform unui program anunțat pe pagina de internet a M.M.A.C.A. sau a Departamentului de comerț exterior și la sediu, cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament. Documentele se îndosariază și se numerotează pe fiecare filă, iar totalul numărului paginilor se înscrie pe prima filă. Pe coperta dosarului se vor preciza și mențiunea "dosar de concurs", precum și ziua, luna și anul depunerii.(3) În cazul personalului aflat la post în urma unei proceduri de voluntariat, candidații pot trimite documentele necesare în format electronic (scanate) la adresa de e-mail stabilită conform art. 7 lit. g). În cazul acestora din urmă, documentele vor fi transmise în perioada de înscriere anunțată printr-un singur email, iar, dacă nu este posibil, prin e-mail-uri succesive, pe parcursul aceleiași zile calendaristice. Documentele se printează de către secretarii comisiei, se numerotează pe fiecare filă, iar totalul numărului paginilor se înscrie pe prima filă și se îndosariază.(4) După depunere, dosarul de concurs nu mai poate fi completat decât la solicitarea expresă a membrilor comisiei.  +  Articolul 12 În perioada de înscriere, candidații vor depune un dosar de concurs, care va conține, în mod obligatoriu:1. cerere de înscriere la concurs - formular tipizat, conform anexei nr. 1A la prezentul regulament, care cuprinde, în mod obligatoriu, evaluarea superiorului ierarhic din anul anterior lucrat, cu precizarea calificativului, semnătura candidatului și data înscrierii;2. copie act de identitate valabil;3. curriculum vitae, tehnoredactat potrivit modelului comun european aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, semnat pe fiecare pagină;4. scrisoare de intenție, redactată în limba română și tradusă de către candidat în una dintre limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă și/sau limba oficială a țării de reședință; din scrisoare trebuie să rezulte calificarea și interesul candidatului pentru postul vizat;5. copie a certificatului de competență lingvistică, standard minim - nivel B1, conform Cadrului european de referință pentru limbi (sau echivalent pentru certificatele obținute înainte de anul 2008), sau copie diplome de licență/masterat/doctorat în limbi străine cunoscute, pentru cel puțin o limbă străină care trebuie să fie engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă și/sau limba oficială a țării de reședință, după caz;6. copie a diplomei de studii de licență sau echivalentă; copie a atestatului de recunoaștere/echivalare a actelor de studii emis de Ministerul Educației Naționale, pentru studiile efectuate în străinătate, dacă este cazul; copii ale altor diplome și certificate care atestă pregătirea candidaților;7. copie carnet de muncă și/sau original adeverințe, care să ateste vechimea în muncă în domeniile prevăzute la art. 5 alin. (2)pct. 8; vechimea în muncă în domeniile indicate se probează cu carnetul de muncă și/sau cu adeverință eliberată de angajator, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al acestuia (nume, prenume, funcție în clar) și/sau responsabilul de resurse umane, în care va fi inclusă următoarea formulare: "Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverință sunt reale, exacte și complete (cu excepția documentelor emise de instituțiile publice).";8. aviz psihologic personal, precum și o adeverință medicală (nu mai vechi de 90 de zile lucrătoare), care constată faptul că cel în cauză este "apt de muncă";9. certificatul de cazier judiciar valabil la momentul depunerii dosarului de concurs;10. copia permisului de conducere auto categoria B valabil;11. copie a fișei/raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimul an lucrat sau recomandare de la ultimul loc de muncă pentru ultimul an lucrat; în recomandarea de la ultimul loc de muncă se va specifica expres de către angajator dacă evaluarea este echivalentă calificativului "foarte bine";12. declarații pe propria răspundere, conform anexelor nr. 2B, respectiv nr. 2C la prezentul regulament, privind îndeplinirea următoarelor condiții:a) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;b) nu este membru al unui partid politic sau organizație politică;c) are dreptul să ocupe o funcție publică, conform prevederilor Constituției și ale legilor în vigoare;d) se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute de Constituție și de legile în vigoare;e) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției publice;f) nu este incompatibil cu dobândirea calității de membru al C.D.C.R. Interdicțiile și incompatibilitățile cu calitatea de membru al C.D.C.R. sunt cele prevăzute de Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, precum și cele prevăzute de legislația generală în vigoare;g) nu a fost rechemat de la post din motive disciplinare în ultimii 5 ani;h) nu s-a aflat, în ultimii 2 ani, în situația neprezentării la post în mod nejustificat după ce a fost declarat admis la concursul organizat pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate sau ca urmare a aplicării unei proceduri de voluntariat;i) nu își va folosi poziția oficială pentru a obține avantaje personale;j) a luat cunoștință de faptul că un ulterior aviz negativ al O.R.N.I.S.S. sau M.A.E anulează rezultatele concursului, iar, după plecarea la post, are ca efect încheierea misiunii în străinătate;k) a luat cunoștință de prevederile prezentului regulament.  +  Secţiunea a 5-a Selecția și evaluarea dosarelor de concurs  +  Articolul 13 Selecția dosarelor de concurs se realizează de către comisia de concurs, care analizează respectarea condițiilor de participare la concurs pe baza documentelor depuse de către candidați la dosarul de concurs. Aceștia întocmesc un referat de selecție a dosarelor, care cuprinde lista candidaților admiși și respinși, precum și motivele respingerii. În termen de cel mult două zile lucrătoare după expirarea termenului de înscriere, comisia de concurs avizează referatul și efectuează selecția dosarelor, comisia va elabora un proces-verbal privind rezultatele selecției dosarelor, în ordinea alfabetică a candidaților, cu mențiunea "admis" sau "respins" însoțită, după caz, de motivele respingerii dosarului.  +  Articolul 14(1) Lista candidaților, în ordinea alfabetică, cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită, după caz, de motivele respingerii dosarului de concurs, se afișează la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.(2) Candidații au dreptul de a contesta în scris, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării, rezultatele selecției dosarelor, cu mențiunea clară și vizibilă în susul paginii "Contestație concurs", arătând ziua, luna și anul. Contestația se transmite secretariatului Comisiei de soluționare a contestațiilor, la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, prin registratură. Nerespectarea termenului duce la decăderea din acest drept.(3) Comisia de soluționare a contestațiilor analizează în termen de cel mult două zile lucrătoare contestațiile depuse și afișează lista rezultatelor contestațiilor la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, pe baza unui proces-verbal semnat de fiecare membru.  +  Secţiunea a 6-a Organizarea și susținerea probei scrise  +  Articolul 15(1) Proba scrisă se va desfășura în maximum două zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor eventualelor contestații de la selecția dosarelor de concurs, iar data și locul desfășurării acesteia vor fi anunțate pe pagina de internet și la sediul M.M.A.C.A. cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de data susținerii acestuia.(2) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă în limba română și/sau engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă și/sau limba oficială a țării de reședință și se susține de către candidații care au fost declarați admiși la selecția dosarelor de concurs. Promovarea acesteia condiționează participarea la proba interviu.  +  Articolul 16 Proba scrisă va evalua cunoștințele teoretice și abilitățile din domeniile de competență ale M.M.A.C.A., precum și cultura generală și economică. În cadrul probei scrise se pot testa cunoștințele și abilitățile în utilizarea uneia dintre limbile străine declarate a fi cunoscute de către candidat, dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (2) pct. 11. Bibliografia aferentă va fi publicată concomitent cu anunțul privind desfășurarea concursului.  +  Articolul 17 Comisia de concurs stabilește subiectele și alcătuiește seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfășoară proba scrisă.  +  Articolul 18 Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs se elaborează minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaților pentru fiecare post, conform dispozițiilor art. 24.  +  Articolul 19(1) Seturile de subiecte se semnează de toți membrii comisiei de concurs și se închid în plicuri sigilate purtând ștampila Serviciului resurse umane.(2) Comisia de concurs stabilește punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică candidaților odată cu subiectele. Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de concurs au obligația de a stabili baremul de corectare a subiectelor. Acesta se afișează la locul desfășurării concursului, anterior corectării lucrărilor.  +  Articolul 20 Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a pașaportului. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a pașaportului sunt considerați absenți.  +  Articolul 21 După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.  +  Articolul 22 Pentru asigurarea corectitudinii și pentru preîntâmpinarea fraudelor în timpul concursului, membrii comisiei de concurs pot reașeza candidații în sală.  +  Articolul 23 Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.  +  Articolul 24 La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaților seturile de subiecte și invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.  +  Articolul 25 După începerea comunicării subiectelor candidaților le este interzis să comunice între ei. De asemenea este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum și a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfășurării probei.  +  Articolul 26 În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare, a telefoanelor mobile, computerelor personale, PDA-urilor sau a oricăror mijloace de comunicare la distanță.  +  Articolul 27 Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sancționează prin eliminarea din concurs. În aceste cazuri, persoanele care supraveghează desfășurarea probei îl sesizează de îndată pe președintele comisiei de concurs, care întocmește un proces-verbal despre constatările făcute și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea "fraudă".  +  Articolul 28 Lucrările se redactează, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de către secretariatul comisiei de concurs, purtând ștampila M.M.A.C.A. stabilită de către comisia de concurs pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapta, se lipește astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se aplică ștampila menționată mai sus. La redactarea lucrărilor se poate folosi numai cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră.  +  Articolul 29 Candidatul are obligația de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă la finalizarea acesteia ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.  +  Articolul 30(1) Notarea se face de la minimum 0 la maximum 10.(2) Pentru a fi declarați "admiși", la proba scrisă, candidații trebuie să obțină o notă de minimum 7.(3) Notarea probei scrise se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la susținerea probei. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă și se consemnează în procesul-verbal semnat de toți membrii comisiei de concurs. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.(4) Rezultatul probei scrise cu punctajele obținute de fiecare dintre candidați și mențiunea "admis" ori "respins" se afișează la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la susținerea probei.  +  Articolul 31(1) Candidații au dreptul de a contesta în scris, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării, rezultatele probei scrise. Contestația va conține mențiunea clară și vizibilă în susul paginii "contestație concurs", precum și ziua, luna și anul și se va transmite secretariatului Comisiei de soluționare a contestațiilor, la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, prin registratură, iar nerespectarea termenului duce la decăderea din acest drept.(2) Contestațiile se soluționează și rezultatele se afișează la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București în termen de cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere; decizia majorității membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor, consemnată într-un proces-verbal semnat de toți membrii, este definitivă.  +  Secţiunea a 7-a Organizarea și susținerea interviului  +  Articolul 32(1) Evaluarea candidaților declarați admiși la proba scrisă va avea loc sub forma unui interviu. Interviul va avea loc în minimum două zile de la data publicării rezultatelor probei scrise. Informațiile cu privire la programarea candidaților, data și locul desfășurării interviului vor fi publicate pe pagina de internet și/sau la sediul M.M.A.C.A. cu cel puțin o zi lucrătoare înaintea desfășurării lui.(2) Criteriile de evaluare la interviu vor fi, în principal: cunoașterea evoluțiilor macroeconomice globale, a problematicilor și priorităților macroeconomice și financiare europene, a relațiilor economice bilaterale sau, după caz, a problematicii multilaterale, abilitățile de comunicare, claritatea și logica afirmațiilor, motivația candidatului, precum și cunoștințele și abilitățile acestuia în utilizarea limbilor străine.(3) Cunoașterea la nivelul prevăzut la art. 5 alin. (2) pct. 11 a uneia dintre limbile oficiale ale țărilor de reședință pentru postul pentru care a optat candidatul poate reprezenta un avantaj profesional în evaluarea și selecția candidaților.(4) Interviul va fi înregistrat cu acordul scris al candidatului. Înregistrările sunt utilizate exclusiv în scopul concursului și sunt păstrate în condițiile legii. Refuzul înregistrării va conduce la respingerea candidaturii.(5) Interviul se poate desfășura parțial/total în limba română, limba/limbile prevăzută(e) la art. 5 alin. (2) pct. 11 declarată(e), respectiv la alin. (3) al prezentului articol.  +  Articolul 33 După finalizarea interviului, comisia de concurs evaluează candidații care au fost prezenți la interviu în conformitate cu criteriile menționate la art. 34. Fiecare membru al comisiei de concurs acordă fiecărui candidat o notă de la 1 la 10.  +  Articolul 34 Se declară "admis" candidatul care a obținut nota cea mai mare pentru postul pe care a concurat, rezultată din media aritmetică a notelor obținute la proba scrisă și interviu.  +  Articolul 35(1) În cazul în care niciun candidat pe un post nu este declarat "admis", postul respectiv rămâne neocupat urmând a fi supus procedurii de voluntariat sau se poate prelungi mandatul ocupantului actual până la sosirea înlocuitorului, prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat.(2) Comisia de concurs stabilește lista candidaților admiși pentru trimiterea în misiune permanentă, cu precizarea numelui și a postului aferent, precum și a celor respinși și întocmește un proces-verbal semnat de toți membrii, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data finalizării concursului.  +  Articolul 36 În aceeași zi, secretariatul comisiei va afișa, la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, listele finale ale candidaților declarați "admiși", respectiv "respinși" la sesiunea de concurs pentru ocuparea posturilor din rețeaua externă, pe baza procesului-verbal întocmit de comisia de concurs.  +  Articolul 37 Pe baza procesului-verbal, Serviciul resurse umane întocmește în maximum 3 zile lucrătoare un memorandum care va fi supus aprobării ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, cu avizul președintelui comisiei de concurs.  +  Articolul 38 Mobilitatea personalului va avea loc după îndeplinirea tuturor procedurilor specifice trimiterii în misiune permanentă, într-un interval de maximum 6 luni de la data promovării concursului.  +  Articolul 39 Structura responsabilă a M.M.A.C.A. va solicita O.R.N.I.S.S. avizul de acces la documente clasificate pentru cei care nu îl dețin sau adaptarea avizului viitorului reprezentant în rețeaua economică externă privind accesul la documente clasificate, respectiv prelungirea autorizării anterioare, conform condițiilor de activitate, pentru cei care dețin aviz de acces.  +  Articolul 40 Serviciul resurse umane al M.M.A.C.A. va solicita avizul M.A.E. cu privire la fiecare candidat declarat "admis" pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate.  +  Articolul 41 Plecarea la post în rețeaua economică externă a M.M.A.C.A. este condiționată de obținerea avizului favorabil de la O.R.N.I.S.S. și a avizului M.A.E. Retragerea oricăruia dintre aceste avize pe parcursul misiunii permanente în străinătate impune încheierea acesteia în regim de urgență.  +  Articolul 42 Simultan, Serviciul resurse umane va solicita Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (C.N.S.A.S.), în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare, verificarea dosarelor persoanelor care urmează să facă parte din rețeaua externă, în vederea obținerii confirmării faptului că nu au desfășurat activitate de poliție politică.  +  Capitolul III Organizarea și desfășurarea procedurii de voluntariat pentru trimiterea reprezentanților M.M.A.C.A. în misiune permanentă cu durata de 13 luni  +  Articolul 43(1) Procedura voluntariatului presupune trimiterea reprezentanților M.M.A.C.A. în misiune permanentă cu durata de 13 luni pe posturile vacante sau neocupate după concurs și constă în:a) identificarea și stabilirea, de către direcția de zonă cu consultarea Serviciului resurse umane, a posturilor ce urmează a fi ocupate în acest mod prin elaborarea unui memorandum, cu avizul secretarului de stat coordonator și cu aprobarea ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat;b) anunțarea procedurii prin afișarea la sediul M.M.A.C.A. din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, pe site-ul M.M.A.C.A. și D.C.E. Anunțul cuprinde informațiile prevăzute la art. 7 lit. b) și c);c) depunerea de către candidați la Serviciul resurse umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la anunțarea demarării procedurii, a unei cereri-formular tipizat, conform anexei nr. 1B la prezentul regulament, și a unui curriculum vitae tehnoredactat potrivit modelului comun european aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004;d) primirea, analizarea și selectarea candidaturilor de către o comisie formată din 3 membri care gestionează problematica rețelei externe - un secretar de stat coordonator, un director din Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și o persoană din cadrul Serviciului resurse umane - numită prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat și care stabilește lista candidaților admiși în urma evaluării compatibilității și potențialului candidaților în raport cu cerințele posturilor supuse procedurii voluntariatului;e) lista candidaților admiși este avizată de secretarul de stat coordonator și aprobată prin memorandum de ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat.(2) Personalul selectat va putea fi trimis în misiune numai după depunerea documentelor prevăzute la art. 12 și după obținerea avizelor favorabile O.R.N.I.S.S. și M.A.E.(3) Postul căruia i s-a aplicat procedura de voluntariat se scoate la concurs în următoarea sesiune, conform prezentului regulament, sau perioada se prelungește prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat.  +  Capitolul IV Alte dispoziții  +  Articolul 44 Personalul declarat "admis" pentru trimiterea în misiune permanentă va efectua un program de pregătire care va fi stabilit de M.M.A.C.A., respectiv M.A.E. Programul de pregătire va fi aprobat de secretarul de stat coordonator.  +  Articolul 45 La încheierea programului de pregătire, persoana selecționată va supune aprobării ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat un mandat de activitate minimal pentru primele 12 luni de activitate în străinătate, respectiv 13 luni pentru perioada de voluntariat, elaborat sub îndrumarea directorului direcției de specialitate și avizat de secretarul de stat coordonator. Mandatul de activitate minimal conține obiective de acțiune concrete, cu termene bine precizate și reprezintă principalul indicator de evaluare profesională a personalului trimis la post. Mandatul de activitate minimal va fi reînnoit anual pe perioada misiunii permanente în străinătate. Neîndeplinirea mandatului de activitate minimal și/sau a criteriilor de performanță din motive imputabile persoanei selecționate conduce la rechemarea personalului de la post și încetarea imediată a misiunii permanente.  +  Articolul 46(1) Trimiterea la post și încheierea misiunii în exterior se fac pe baza ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat.(2) Prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat se stabilesc funcția, salariul de bază și alte drepturi bănești în valută, nivelul încadrării în țară (în funcție publică, diplomatică sau contractuală).(3) În funcție de politica economică și de promovare a intereselor economice ale României, posturile din rețeaua economică externă pot fi redistribuite.  +  Articolul 47 La împlinirea vârstei de pensionare, stabilită prin legislația în vigoare, mandatul celor aflați în misiune în străinătate încetează de drept.  +  Articolul 48(1) Secretarul de stat coordonator poate propune ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat emiterea unui ordin privind rechemarea personalului de la post în orice moment, dacă apar anumite circumstanțe care necesită o asemenea măsură, respectiv neîndeplinirea imputabilă personalului a mandatului, rezultate nesatisfăcătoare în activitate, motive disciplinare, abateri pe parcursul misiunii de la criteriile care au stat la baza selecționării pentru reprezentarea oficială externă etc.(2) Motivele, precum și situația detaliată privind circumstanțele rechemării de la post înainte de finalul mandatului se prezintă în cuprinsul unui memorandum întocmit de direcția de specialitate cu avizul secretarului de stat coordonator și cu aprobarea ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat.(3) Încheierea imediată a misiunii se poate decide în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 6.(4) În cazurile în care se decide rechemarea de la post din motive disciplinare, persoana respectivă nu va avea dreptul să candideze pentru ocuparea unui alt post în străinătate, ca reprezentant al M.M.A.C.A., timp de 5 ani de la data rechemării.  +  Articolul 49 Secretarul de stat coordonator poate propune ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat transferul provizoriu sau permanent al unui reprezentant al M.M.A.C.A. dintr-o țară în alta, în timpul misiunii permanente în străinătate, cu deplasarea directă sau prin București, în funcție de prioritățile strategice de natură politică-economică, prin emiterea unui ordin ministerial în acest sens. Reprezentantul M.M.A.C.A. va fi numit în noul post, în urma obținerii avizului favorabil de la M.A.E.  +  Articolul 50 La începerea/încheierea misiunii permanente în străinătate se poate avea în vedere o perioadă necesară predării-preluării, conform art. 20 alin. (4) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără a depăși 10 zile calendaristice.  +  Articolul 51 Durata concediilor de odihnă este cea prevăzută de legislația în vigoare. Plecarea în misiune permanentă este condiționată de efectuarea integrală a concediului de odihnă pe anul în curs, în condițiile legii.  +  Articolul 52 Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate are obligația efectuării perioadei de instruire specifică în cadrul direcțiilor de specialitate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 837/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 53 Candidații declarați admiși au obligația de a parcurge procedurile specifice în vederea trimiterii în misiune permanentă în străinătate, inclusiv etapa de pregătire, și de a se prezenta la post la data stabilită.  +  Articolul 54 În cazul neprezentării la post în mod nejustificat, persoanele declarate admise la concursul organizat în acest sens nu mai pot participa la un alt concurs de trimitere în misiune permanentă sau procedură de voluntariat o perioadă de 2 ani.  +  Articolul 55 Anexele nr. 1A, 1B, 2A-2D fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1A la regulament Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE
  Concurs intern de ocupare a posturilor din rețeaua externă a M.M.A.C.A.
  I. Se completează de către candidat Numele și prenumele candidatului: Funcția: Structura organizatorică: Telefon (interior, dacă este cazul): Opțiunea - denumirea postului scos la concurs ....................................................................II. Se completează de către șeful ierarhic direct Evaluarea superiorului ierarhic - prezentarea realizărilor profesionale și abilităților ce îl recomandă pe candidat pentru trimiterea în misiune permanentă ............. ┌─────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬──────────┐ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┤ │Numele și prenumele superiorului ierarhic│/Funcția│ /Data │/Semnătura│ └─────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴──────────┘III. Se completează olograf de către candidat Motivația candidatului pentru înscrierea la concurs - Precizați motivația înscrierii pentru postul menționat. De asemenea prezentați obiectivele dumneavoastră de carieră, precum și abilitățile personale (altele decât cele referitoare la formarea profesională). Declar că am luat cunoștință de prevederile Regulamentului privind condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a M.M.A.C.A., aprobat prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 668/2017. ┌────────────────────────────────┬────────┬───────┬──────────┐ ├────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┤ │Numele și prenumele candidatului│/Funcția│ /Data │/Semnătura│ └────────────────────────────────┴────────┴───────┴──────────┘
   +  Anexa 1B la regulament
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE
  Ocupare post din rețeaua externă a
  M.M.A.C.A. prin aplicarea procedurii voluntariatului
  I. Se completează de către candidat Numele și prenumele candidatului: Funcția: Structura organizatorică: Telefon (interior, dacă este cazul): Postul din rețeaua externă a M.M.A.C.A. pentru care se depune candidatura și care urmează a fi ocupat prin aplicarea procedurii voluntariatului: ..........................................................................II. Se completează de către șeful ierarhic direct Evaluarea superiorului ierarhic - prezentarea realizărilor profesionale și abilităților ce îl recomandă pe candidat pentru trimiterea în misiune permanentă. ┌─────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬──────────┐ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┤ │Numele și prenumele superiorului ierarhic│/Funcția│ /Data │/Semnătura│ └─────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴──────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬──────────┐ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┤ │Numele și prenumele candidatului │/Funcția│ /Data │/Semnătura│ └─────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴──────────┘III. Se completează de către candidat Motivația candidatului pentru înscriere - Precizați motivația înscrierii, precum și obiectivele dumneavoastră de carieră și abilitățile personale (altele decât cele referitoare la formarea profesională). ┌─────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬──────────┐ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼──────────┤ │Numele și prenumele candidatului │/Funcția│ /Data │/Semnătura│ └─────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴──────────┘
   +  Anexa 2A la regulament
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul, ........................., cetățean ........................., născut la data de ..............., în localitatea ..........................., domiciliat în ......................, str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ......, sectorul/județul ..............., posesor al ....., seria ...... nr. ........., eliberat de ..................., la data de ................, cod numeric personal ..........................., în calitate de membru al comisiei de concurs/comisiei de soluționare a contestațiilor, declar pe propria răspundere că: Am luat cunoștință de situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 10 din Regulamentul privind condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a M.M.A.C.A., aprobat prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 668/2017, și nu mă aflu în niciuna dintre acestea. Data ...................... Semnătura .................
   +  Anexa 2B la regulament
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul, ........................., cetățean ........................., născut la data de ..............., în localitatea ..........................., domiciliat în ......................, str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ......, sectorul/județul ..............., posesor al ....., seria ...... nr. ........., eliberat de ..................., la data de ................, cod numeric personal ..........................., cunoscând dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:– nu am desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;– nu sunt membru al unui partid politic sau organizație politică;– am dreptul să ocup o funcție publică, conform prevederilor Constituției României, republicată, și ale legilor în vigoare;– mă bucur de toate drepturile politice și civile prevăzute de Constituția României, republicată, și de legile în vigoare;– nu am fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care m-ar face incompatibil cu exercitarea funcției publice;– nu sunt incompatibil cu dobândirea calității de membru al Corpului diplomatic și consular al României. Interdicțiile și incompatibilitățile cu calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României sunt cele prevăzute de Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, precum și cele prevăzute de legislația în vigoare;– nu am fost rechemat de la post din motive disciplinare în ultimii 5 ani;– nu m-am aflat, în ultimii 2 ani, în situația neprezentării la post în mod nejustificat după ce am fost declarat admis la concursul organizat pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate sau ca urmare a aplicării unei proceduri de voluntariat. Dau prezenta declarație în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea unui post în rețeaua externă a M.M.A.C.A. Data ...................... Semnătura .................
   +  Anexa 2C la regulament
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul, ........................., cetățean ........................., născut la data de ..............., în localitatea ..........................., domiciliat în ......................, str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ......, sectorul/județul ..............., posesor al ....., seria ...... nr. ........., eliberat de ..................., la data de ................, cod numeric personal ..........................., în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea unui post în rețeaua externă a M.M.A.C.A., declar pe propria răspundere că:– nu îmi voi folosi poziția oficială în străinătate pentru obținerea de avantaje personale;– am luat cunoștință de prevederile Regulamentul privind condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a M.M.A.C.A., aprobat prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 668/2017;– am luat cunoștință de faptul că avizul negativ al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (O.R.N.I.S.S.), respectiv ai Ministerului Afacerilor Externe (M.A.E.) privind accesul la documente clasificate anulează rezultatele concursului, iar după plecarea la post are ca efect încheierea misiunii în străinătate. Data ...................... Semnătura .................
   +  Anexa 2D la regulament
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul, ........................., cetățean ........................., născut la data de ..............., în localitatea ..........................., domiciliat în ......................, str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ......, sectorul/județul ..............., posesor al ....., seria ...... nr. ........., eliberat de ..................., la data de ................, cod numeric personal ..........................., în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea unui post în rețeaua externă a M.M.A.C.A., declar pe propria răspundere că, în situația în care voi fi trimis în misiune permanentă, voi respecta următoarele obligații:– să îndeplinesc performanțele profesionale;– să dovedesc loialitate deplină și necondiționată față de statul român, să acționez cu competență și bună-credință pentru aplicarea politicii externe și pentru promovarea intereselor economice ale României, pentru îndeplinirea atribuțiilor și a obiectivelor stabilite de conducerea (M.M.A.C.A.) în cuprinsul fișei postului și al mandatului de activitate minimal prevăzut la art. 45 din Regulamentul privind condițiile și modalitățile de desfășurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate și de ocupare a posturilor din rețeaua externă a M.M.A.C.A, aprobat prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 668/2017;– să cunosc și să respect prevederile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, precum și normele comune convenite cu Ministerul Afacerilor Externe privind activitatea reprezentanților M.M.A.C.A. în rețeaua economică externă;– să cunosc și să respect legislația și uzanțele din țara în care urmează să îmi desfășor activitatea;– să am în toate împrejurările o conduită profesională și morală ireproșabilă și să dau dovadă de responsabilitate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;– să cunosc și să respect interdicția de a folosi poziția mea oficială pentru a-mi crea avantaje personale;– să cunosc și să respect reglementările privind păstrarea secretului de stat, în condițiile legii, precum și confidențialitatea operațiunilor comerciale de care iau cunoștință în exercitarea funcției;– să nu desfășor nici în străinătate, nici în țară, activități incompatibile cu atribuțiile, responsabilitățile și statutul de reprezentant al M.M.A.C.A., respectiv cu calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României;– să nu mă implic în activitățile partidelor și organizațiilor politice din țară și din străinătate și nu voi fi membru al acestora;– voi informa imediat conducerea M.M.A.C.A. în legătură cu orice schimbare relevantă din perspectiva raporturilor contractuale intervenită în situația mea și a membrilor de familie însoțitori la post, aflați sau nu în întreținere. Data ...................... Semnătura .................
  -------