ORDIN nr. 768 din 24 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 6 iunie 2017  Având în vedere dispoziţiile:– art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;– art. 113 lit. C din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.023 din 20 decembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g) Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - I.F.N. şi filialele acestuia, Fondul Român de Contragarantare - S.A., Poşta Română Broker de Asigurare - S.R.L. şi Compania de Asigurări-Reasigurări EXIM România (CARE-România) - S.A.2. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^1Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1), ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, au obligaţia transmiterii raportărilor trimestriale - date preliminate prin formularul S1001 în termen de 45 de zile de la încheierea perioadei de raportare.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 mai 2017.Nr. 768.----