METODOLOGIE din 20 martie 2008privind organizarea și desfășurarea evaluării activității managerului spitalului public în anul 2007
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 341 din 20 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008.
    1. Evaluarea activității managerului spitalului public desfășurată în anul 2007 se face până la data de 30 aprilie 2008. Sunt evaluați managerii care au contractul de management în perioada de valabilitate și au condus spitalul public respectiv pe o perioadă de cel puțin 6 luni în anul 2007.2. Evaluarea anuală a activității managerului spitalului public se face de o comisie de evaluare formată din președinte, vicepreședinte, 3-5 membri și un secretariat format din 1-2 persoane, numită prin ordin al ministrului sănătății publice, astfel:a) pentru spitalele publice din subordinea autorităților de sănătate publică județene/a municipiului București, membrii comisiei de evaluare se propun de către directorul executiv al acestora. Președintele comisiei de evaluare este directorul executiv adjunct financiar-contabil al autorității de sănătate publică județene/a municipiului București, iar vicepreședinte este șeful compartimentului audit intern din aceeași instituție. În situația în care la nivelul unei autorități de sănătate publică nu este încadrat postul de auditor intern, vicepreședintele este nominalizat din cadrul altei autorități de sănătate publică, prin ordin al ministrului sănătății publice;b) pentru spitalele publice din subordinea Ministerului Sănătății, președinte este directorul general adjunct al Direcției generale buget și credite externe din Ministerul Sănătății, iar vicepreședinte este un reprezentant al Direcției audit din aceeași instituție.3. Comisia de evaluare menționată la pct. 2 întocmește, pe baza rezultatelor obținute de fiecare manager de spital, fișa de evaluare prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. Fișa de evaluare se înaintează Comisiei centrale de evaluare însoțită de dosarul de evaluare, care cuprinde obligatoriu următoarele documente:a) copia contractului de management și a actelor adiționale la acesta;b) documentele care susțin punctajul acordat la fiecare indicator de performanță, după cum urmează:– statul de funcții pe anul 2007, aprobat conform legii;– situația financiară încheiată la 31 decembrie 2007;– darea de seamă statistică pentru anul 2007 (cod MS 60.4.4A, cap. 2; cod MS 60.4.4, cap. 3; cod MS 60.4.4.A, cap.14), centralizatorul - cod MS 60.4.4, cap. 15 "Personalul mediu și superior sanitar pe tipuri de unități", centralizatorul activității spitalului - cod 19.15, darea de seamă statistică pentru anul 2007 (cod MS 60.4.2, cap.1 "Principalii indicatori ai cunoașterii sănătății, pe anul 2007, pentru fiecare spital", câte un document semnat și ștampilat, completat numai cu pct. 10 "Infecții interioare din spital");c) copii de pe actele de control ale tuturor organismelor abilitate;d) raportul de autoevaluare al managerului spitalului public (în cuprinsul acestuia se au în vedere acțiunile organizate și desfășurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță, proceduri interne de evaluare și control, elaborare de acte normative cu caracter intern, măsuri întreprinse pentru eficientizarea activității unității și creșterea calității actului medical, gestionarea eventualelor situații de criză apărute la nivelul spitalului public etc.); managerul spitalului public răspunde pentru realitatea și corectitudinea datelor puse la dispoziția comisiei de evaluare, conform legii;e) alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de performanță prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările și completările ulterioare.4. Comisia de evaluare menționată la pct. 2 are următoarele atribuții:a) să înregistreze dosarul de evaluare depus de către managerul spitalului public, numai dacă acesta conține toate documentele prevăzute la pct. 3;b) să verifice concordanța dintre indicatorii asumați prin contract/act adițional și cei înscriși în fișa de evaluare, precum și dintre valorile indicatorilor realizați menționați în fișa de evaluare și cei transmiși de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar și Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică;---------Lit. b) a pct. 4 a fost modificată de lit. a) și b) ale pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012, prin înlocuirea unor termeni.c) să valideze, sub semnătură, în funcție de rezultatele obținute în urma evaluării, propunerea de menținere/încetare a contractului de management al managerului spitalului public evaluat;d) să înregistreze și să transmită Comisiei centrale de evaluare numai dosarele care conțin toate documentele prevăzute la pct. 3;e) să respingă motivat dosarele incomplete și să comunice managerului spitalului public documentele lipsă care au determinat această situație;f) să întocmească și să valideze, sub semnătura președintelui comisiei de evaluare și a managerului spitalului public respectiv, un opis cuprinzând toate documentele existente în dosarul de evaluare depus de fiecare manager.5. La nivelul Ministerului Sănătății este constituită, prin ordin al ministrului sănătății publice, Comisia centrală de evaluare, formată din președinte, vicepreședinte, 3-5 membri și un secretariat format din 1-2 persoane. Comisia centrală de evaluare are misiunea de a verifica și de a urmări modul de desfășurare a evaluării, modul de întocmire a fișelor de evaluare și de a soluționa eventualele contestații apărute în cadrul evaluării anuale a activității managerilor spitalelor publice. Președintele Comisiei centrale de evaluare este directorul general al Direcției generale buget și credite externe din Ministerul Sănătății, iar vicepreședinte este directorul Direcției audit din aceeași instituție.6. Comisia centrală de evaluare, în baza rezultatelor evaluării efectuate de comisiile de evaluare menționate la pct. 2, propune:a) dacă la peste 70% dintre criteriile de performanță prevăzute în prezenta metodologie managerul a obținut punctaj maxim și obligatoriu la indicatorii economico-financiari a obținut punctaj maxim la peste 90% dintre criteriile de performanță stabilite, prelungirea contractului de management;b) dacă la 50%-70% dintre criteriile de performanță prevăzute în prezenta metodologie managerul a obținut punctaj maxim și obligatoriu la indicatorii economico-financiari a obținut punctaj maxim la peste 75% dintre criteriile de performanță stabilite, reevaluarea activității managerului după 6 luni; în situația în care la reevaluare managerul a obținut punctajele menționate la lit. a), contractul de management se prelungește, iar în caz contrar, contractul încetează înainte de termen;c) dacă rezultatele obținute de manager în urma evaluării anuale sunt sub nivelul celor prevăzute la lit. a) și b), încetarea contractului de management înainte de termen.-------------Pct. 6 a fost modificat de ORDINUL nr. 555 din 28 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 1 aprilie 2008.6^1. Prin excepție de la dispozițiile art. 1 alin. (1) și art. 2, evaluarea activității managerului spitalului public desfășurată în anul 2007 se realizează în baza următoarelor criterii de performanță:a) Indicatori de management al resurselor umane1. Proporția medicilor din totalul personalului─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── Peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 41-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────2. Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── Peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 41-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────3. Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── Peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 41-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────4. Numărul mediu de consultații/medic în ambulatoriu─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 41-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────b) Indicatori de utilizare a serviciilor1. Durata medie de spitalizare pe spital și pe fiecare secție─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 81-100% 5 puncte 71-80% 4 puncte 65-70% 3 puncte 55-64% 2 puncte 50-54% 1 punct sub 50% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────2. Rata de utilizare a paturilor pe spital și pe fiecare secție─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 51-60% 1 punct sub 50% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────3. Indicele de complexitate al cazurilor pe spital și pe fiecare secție─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 110% 5 puncte 101-110% 4 puncte 100% 3 puncte 91-99% 2 puncte 80-90% 1 punct sub 80% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────4. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților externați din secțiile chirurgicale─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 40-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────c) Indicatori economico-financiari1. Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte fără acoperire în servicii 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 40-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────2. Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii și în funcție de sursele de venit─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 40-60 % 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────3. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (Sintagma venituri proprii înseamnă în cazul acestui indicator toate veniturile proprii ale spitalului public, mai puțin sumele încasate în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate.)─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 5 puncte 91-100% 4 puncte 81-90% 3 puncte 61-80% 2 puncte 50-60% 1 punct sub 50% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────4. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 81-100% 5 puncte 71-80% 4 puncte 65-70% 3 puncte 60-64% 2 puncte 55-59% 1 punct sub 55% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────5. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 40-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────6. Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 40-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────7. Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare secție─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 81-100% 5 puncte 75-80% 4 puncte 70-74% 3 puncte 65-69% 2 puncte 60-64% 1 punct sub 60% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────d) Indicatori de calitate1. Rata mortalității intraspitalicești pe total spital și pe fiecare secție (din cauza complicațiilor survenite în timpul spitalizării)─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 91-100% 1 punct 81-90% 2 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 4 puncte 40-60% 5 puncte sub 40% 6 puncte───────────────────────────────────────────────────2. Rata infecțiilor nozocomiale pe total spital și pe fiecare secție─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 120% 0 puncte 110-120% 1 punct 101-109% 2 puncte 100% 3 puncte 70-99% 4 puncte sub 70% 5 puncte───────────────────────────────────────────────────3. Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 5 puncte 91-100% 5 puncte 81-90% 4 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 2 puncte 40-60% 1 punct sub 40% 0 puncte───────────────────────────────────────────────────4. Numărul de reclamații/plângeri ale pacienților─────────────────────────────────────────────────── Gradul de realizare față de indicatorii Punctaj acordat asumați prin contract─────────────────────────────────────────────────── peste 100% 0 puncte 91-100% 1 punct 81-90% 2 puncte 71-80% 3 puncte 61-70% 4 puncte 40-60% 5 puncte sub 40% 6 puncte───────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Evaluarea efectuată pe baza criteriilor de performanță prevăzute la lit. a)-d) se face prin raportare la indicatorii de performanță asumați prin contractul de management.e) Criterii generale de management────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Criteriul Unitățile de măsură specifice Punctajcrt. de performanță operațiunilor acordat*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Managementul volumului a) încadrarea în sumele alocate    de activitate spitalului conform repartizării                               transmise de ordonatorul secundar                               de credite                            b) urmărirea utilizării raționale a                               resurselor financiare alocate                               pentru contractare serviciilor                               medicale                            c) urmărirea utilizării raționale a                               tuturor resurselor financiare ale                               spitalului, indiferent de sursa de                               finanțare                            d) acordarea atenției necesare                               factorilor implicați────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Responsabilitate a) desfășurarea activităților fără                               disfuncționalități sau erori                            b) acuratețea documentelor, actelor                               și materialelor realizate                            c) implicare pentru realizarea                               obiectivelor generale stabilite                            d) controlul activității la nivel                               strategic și al realizării                               obiectivelor                            e) asigurarea că strategia și obiectivele                               sunt aliniate bugetului disponibil────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Analiză și sinteză a) capacitatea de a rezolva probleme                               complexe și importante implicând                               factori de interes interni și externi                            b) urmărirea și implicarea în buna                               derulare a activității la nivelul                               spitalului                            c) luarea de decizii rapide și solide,                               sprijinite pe argumente adecvate,                               la momentul oportun────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Modul de realizare a) stabilirea calendarelor de activitate                               eficiente, inclusiv a momentelor                               și obiectivelor-cheie, și respectarea                               perioadelor de raportare                            b) evaluarea și luarea în considerare a                               efectelor deciziei asupra întregului                               spital și modificarea planurilor, dacă                               este necesar                            c) stabilirea unui echilibru între                               imperative și planuri                            d) urmărirea satisfacerii celor mai înalte                               standarde de calitate                            e) utilizarea eficientă a programului de                               lucru prin folosirea timpului de                               lucru numai în vederea realizării                               sarcinilor de serviciu                            f) realizarea sarcinilor de serviciu în                               timp util, real și oportun, pentru                               buna desfășurare a activității────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Aptitudini manageriale a) crearea unei viziuni clare a                               organizației                            b) stabilirea unei misiuni                               corespunzătoare și sprijinirea ei                               prin planificare strategică și                               stabilitatea obiectivelor generale                            c) delegarea cu eficiență a sarcinilor                               și resurselor                            d) stabilirea planurilor strategice și                               operaționale în contextul planurilor                               organizației ca întreg                            e) stabilirea și comunicarea priorităților                               concrete pentru întregul personal                               al spitalului și punerea în practică a                               structurilor și condițiilor de                               monitorizare necesare                            f) relaționarea cu colectivul și organizarea                               muncii în echipă; relații:                            - ierarhice: subordonat autorității de sănătate                              publică, Ministerului Sănătății                              sau ministerelor cu rețea sanitară proprie,                              după caz                            - funcționale: cu personalul și partenerii                              sistemului                            - de colaborare: cu toate instituțiile de                              la nivel local────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6. Probitate și etică a) crearea unui climat adecvat pentru lucrul                               în echipă                            b) înțelegerea și aplicarea în mod adecvat a                               legii                            c) respectarea normelor etice și de disciplină                               care se aplică administrației                               publice și sistemului de asigurări sociale                               de sănătate                            d) demonstrarea loialității față de spital,                               față de superiori și față de cei                               aflați în subordine────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Evaluarea efectuată pe baza criteriilor generale de management se face prin acordarea de către evaluator a unui punctaj de la 0 la 5 puncte pentru fiecare criteriu de performanță menționat.-------------Pct. 6^1 a fost introdus de ORDINUL nr. 555 din 28 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 1 aprilie 2008.7. În aplicarea dispozițiilor prezentei metodologii, Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar și Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică furnizează Ministerului Sănătății și comisiilor de evaluare prevăzute la pct. 2 valorile indicatorilor de performanță ai managementului spitalului public care intră în sfera lor de competență, realizate de fiecare spital public în anul 2007.---------Pct. 7 a fost modificat de lit. a) și b) ale pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012, prin înlocuirea unor termeni.8. Datele menționate la pct. 7, validate de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar și Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, sunt consemnate în fișa de evaluare prevăzută în anexa la prezenta metodologie, la rubrica "Valoare indicator realizată", și stau la baza evaluării activității managerului spitalului public în anul 2007.---------Pct. 8 a fost modificat de lit. a) și b) ale pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 286 din 28 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 30 martie 2012, prin înlocuirea unor termeni.9. Evaluarea anuală a activității managerilor spitalelor publice aflate în subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie se face în conformitate cu dispozițiile prezentei metodologii.  +  Anexăla metodologie*Font 8*    MINISTERUL SĂNĂTĂȚII    ...............................    COMISIA DE EVALUARE                         FIȘA DE EVALUARE            a activității desfășurate de .....................                                         (numele și prenumele)                 managerul ...................................                            (denumirea spitalului public)                          în anul 2007┌───┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────┬─────────┬──────────┐│Nr.│ │VALOARE INDICATOR│ │ │MENȚIUNI ││crt│ INDICATORI/CRITERII DE PERFORMANȚĂ ├────────┬────────┤GRAD DE│ PUNCTAJ │ALE ││ │ │asumată │ reali- │REALI- │ ACORDAT │COMISIEI ││ │ │ prin │ zată*4)│ZARE*1)│ │DE EVALUA-││ │ │contract│ │ │ │RE*5) │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ A. INDICATORI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE │├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤│ 1.│Proporția medicilor din totalul personalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 2.│Proporția personalului medical din totalul │ │ │ │ │ ││ │personalului angajat al spitalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 3.│Proporția personalului medical cu studii │ │ │ │ │ ││ │superioare din totalul personalului medical │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 4.│Numărul mediu de consultații/ medic în │ │ │ │ │ ││ │ambulatoriu │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ B. INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR │├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤│ 1.│Durata medie de spitalizare pe spital și pe │ │ │ │ │ ││ │fiecare secție*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 2.│Rata de utilizare a paturilor pe spital și pe │ │ │ │ │ ││ │fiecare secție*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 3.│Indicele de complexitate al cazurilor pe spital │ │ │ │ │ ││ │și pe fiecare secție*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 4.│Procentul pacienților cu intervenții chirur- │ │ │ │ │ ││ │gicale din totalul pacienților externați din │ │ │ │ │ ││ │secțiile chirurgicale │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ C. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI │├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤│ 1.│Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli │ │ │ │ │ ││ │aprobat │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 2.│Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii │ │ │ │ │ ││ │și în funcție de sursele de venit │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 3.│Procentul veniturilor proprii din totalul │ │ │ │ │ ││ │veniturilor spitalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 4.│Procentul cheltuielilor de personal din totalul │ │ │ │ │ ││ │cheltuielilor spitalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 5.│Procentul cheltuielilor cu medicamentele din │ │ │ │ │ ││ │totalul cheltuielilor spitalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 6.│Procentul cheltuielilor de capital din totalul │ │ │ │ │ ││ │cheltuielilor │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 7.│Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare │ │ │ │ │ ││ │secție*2) │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ D. INDICATORI DE CALITATE │├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤│ 1.│Rata mortalității intraspitalicești pe total │ │ │ │ │ ││ │spital și pe fiecare secție*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 2.│Rata infecțiilor nozocomiale pe total spital │ │ │ │ │ ││ │și pe fiecare secție*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 3.│Indicele de concordanță dintre diagnosticul │ │ │ │ │ ││ │la internare și diagnosticul la externare │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 4.│Număr de reclamații/plângeri ale pacienților │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ E. CRITERII GENERALE DE MANAGEMENT │├─────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────┬───────┤│PUNCTAJ ACORDAT DE: │ Evaluator 1 │ Evaluator 2 │ Evaluator 3 │Evaluator ....│ PUNCTAJ │ ││ │ ......... │ ......... │ ......... │ ......... │ FINAL*3)│ ││ │(nume,prenume)│(nume,prenume)│(nume,prenume)│(nume,prenume)│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├───┬─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 1.│Managementul │ │ │ │ │ │ ││ │volumului de │ │ │ │ │ │ ││ │activitate │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 2.│Responsabilitate │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 3.│Analiză și │ │ │ │ │ │ ││ │sinteză │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 4.│Modul de │ │ │ │ │ │ ││ │realizare │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 5.│Aptitudini │ │ │ │ │ │ ││ │manageriale │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 6.│Probitate și │ │ │ │ │ │ ││ │etică │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────┴───────┘-----------*1) În situația în care gradul de realizare are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50 - 0,99 devine 1, iar 0,01 - 0,49 devine 0.*2) Se trece valoarea indicatorului la nivel de spital.*3) În situația în care punctajul final are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50 - 0,99 devine 1, iar 0,01 - 0,49 devine 0;*4) În situația în care nu există concordanță între valorile indicatorilor prezentate de manager, sub semnătură, și valorile indicatorilor rezultate în urma verificării acestora, în coloana "realizată" se consemnează valorile indicatorilor rezultate din documentele depuse în dosarul de evaluare.*5) În situația menționată la nota 4) comisia de evaluare are obligația să consemneze în această coloană valoarea indicatorului prezentată de manager, sub semnătură, precum și motivul care a determinat această neconcordanță.Comisia de evaluare înființată prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 341/2008, în baza rezultatelor obținute, propune menținerea/încetarea înainte de termen a contractului de management sau reevaluarea după 6 luni a .... (numele și prenumele) ... managerul ...(denumirea spitalului public) ... .Prezenta fișă de evaluare a fost întocmită în două exemplare, din care exemplarul nr. 1 s-a înaintat la Comisia centrală de evaluare constituită la nivelul Ministerului Sănătății, iar exemplarul nr. 2 a rămas la președintele comisiei de evaluare, în evidența autorității de coordonare a spitalului public respectiv.              Comisia de evaluare Am luat la cunoștință   Președinte .................... .........................   Vicepreședinte .................... (numele, prenumele și semnătura)                                                         (data)   Membri: ...........................           ...........................           ...........................           ...........................         (numele, prenumele și semnătura)NOTĂ:Managerul spitalului public poate contesta la Comisia centrală de evaluare, în termen de 24 de ore de la data luării la cunoștință a conținutului fișei de evaluare, calificativul acordat de comisia de evaluare. Comisia centrală de evaluare rezolvă contestația în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării în evidență a acesteia.-------------Metodologia a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 341 din 20 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008, având conținutul anexei la acest act normativ.-----------