NORME METODOLOGICE nr. 443/C din 7 iulie 1999pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 11 august 1999     +  Articolul 1 (1) Actele şi serviciile notariale, care se îndeplinesc de către notarii publici, sunt supuse taxelor de timbru prevăzute la cap. I din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 19 iunie 1998, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 29 ianuarie 1999. (2) Potrivit Listei taxelor de timbru pentru actele şi serviciile notariale, prevăzute la cap. I din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, aceste taxe se clasifica în funcţie de natura actului întocmit (evaluabil sau neevaluabil în bani) sau a serviciului prestat, în trei categorii: a) taxe de timbru în cota procentuală regresiva (descrescătoare), pe transe de valoare în raport cu preţul ori cu evaluarea bunurilor imobile sau a masei succesorale, după caz, prevăzute la cap. I pct. 1 şi 20 din anexa la ordonanţa; b) taxe de timbru în cota fixa procentuală din preţul sau evaluarea bunurilor mobile şi imobile, altele decât cele prevăzute la lit. a), care nu pot fi mai mici de o anumită valoare stabilită în mod expres de ordonanţa, prevăzute la cap. I pct. 6, 7 şi 9 din anexa la ordonanţa; c) taxe de timbru în suma fixa (exprimate în cifre absolute), pentru actele şi serviciile notariale al căror obiect este neevaluabil în bani, prevăzute la cap. I pct. 2-5, 8, 10-19 şi 21 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998. (3) Actele notariale care se îndeplinesc şi serviciile ce se prestează de către notarii publici, de secretarii primăriilor, unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici, şi de către unele instituţii sau agenţi economici sunt prevăzute la art. 8 şi 12 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările ulterioare. (4) Notarul public şi instituţiile prevăzute la alin. (3), care îndeplinesc acte notariale sau prestează servicii supuse taxelor de timbru pentru activitatea notarială, încadrează fiecare act sau serviciu în raport cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 şi stabilesc cuantumul taxei, pe care îl comunică în scris solicitantului în vederea achitării acesteia.  +  Articolul 2 (1) Pentru actele notariale îndeplinite potrivit legii de către secretarii primăriilor din comunele şi oraşele unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici se percep taxele de timbru în suma fixa, prevăzute la cap. I pct. 15 şi 16 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998. (2) Dacă actele notariale îndeplinite potrivit legii de către secretarii primăriilor din comunele şi oraşele unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici, de unele instituţii sau de agenţi economici, se depun la aceştia, sunt scutite de plată taxelor de timbru potrivit art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998.  +  Articolul 3 (1) Actele şi serviciile notariale prevăzute la cap. II din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 sunt scutite de plată taxelor de timbru. (2) Ministerul Finanţelor poate acorda scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de plată a taxelor de timbru pentru activitatea notarială, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor. (3) Depunerea comunicării privind aprobarea scutirii sau a inlesnirii la plata echivaleaza cu îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998. (4) Aprobarea eşalonării sau a amânării la plata se face concomitent cu transmiterea adresei de debitare a taxelor de timbru pentru activitatea notarială organului fiscal în evidenta căruia se afla debitorul şi care răspunde de încasarea acesteia. (5) Facilităţile acordate de Ministerul Finanţelor se comunică direct persoanelor care le-au solicitat. (6) Pentru a beneficia de scutirile sau înlesnirile la plata acordate, solicitanţii actului sau ai serviciului notarial vor depune comunicarea, în original, la notarul public sau, după caz, la instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din prezentele norme.  +  Articolul 4 (1) Taxele de timbru pentru activitatea notarială se datorează de persoanele fizice şi de persoanele juridice care solicită îndeplinirea actelor şi a serviciilor notariale, cu excepţiile prevăzute de lege. (2) În conţinutul încheierii prin care se constata îndeplinirea actului notarial se va face, în mod obligatoriu, menţiunea privind cuantumul taxei de timbru, tipul, seria, numărul şi data documentului de încasare, organul emitent, după caz, numărul comunicării privind acordarea unei scutiri sau înlesniri la plata şi instituţia care a aprobat-o, precum şi temeiul juridic al scutirii legale (cap. II din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998). (3) În toate cazurile, pe toate actele care se eliberează se vor face menţiunile prevăzute la alin. (2). (4) În cazul în care taxele de timbru pentru activitatea notarială se încasează de către notarul public, se va proceda conform art. 23 din prezentele norme. (5) Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se datorează anticipat, cu excepţia taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale, care se stabilesc după întocmirea încheierii finale şi se achită până la eliberarea certificatului de moştenitor. (6) În cazurile de suspendare a procedurii succesorale prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 36/1995, dacă nu s-a făcut dovada ca cei în cauza s-au adresat instanţei de judecată ori cei interesaţi n-au cerut repunerea pe rol în termen de 60 de zile a cauzei, notarul public va stabili provizoriu taxele de timbru şi le va comunică organelor fiscale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul părţile, în vederea debitarii şi urmăririi lor la plata. (7) Taxele de timbru asupra succesiunilor se datorează de fiecare moştenitor în raport cu partea sa de moştenire. (8) Taxele de timbru achitate sau transmise spre încasare în cazul succesiunilor dezbătute înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 rămân valabile, chiar dacă eliberarea certificatului de moştenitor are loc după această dată.  +  Articolul 5 (1) Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv constituirea ca aport la capitalul social a dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra bunurilor imobile, se taxeaza la valoarea declarata de părţi în actul autentic. (2) Dacă exista o disproportie vădită între valoarea declarata de părţi şi valoarea de circulaţie, în sensul că valoarea declarata este mai mica decât valoarea stabilită prin estimarile iniţiale determinate pe baza criteriilor tehnice întocmite la solicitarea camerei notarilor publici, iar părţile nu accepta taxarea la aceasta din urma valoare, notarul va amana autentificarea actului până la stabilirea valorii de circulaţie prin expertiza. (3) În vederea efectuării expertizei, notarul public va sesiza camera notarilor publici din circumscripţia Curţii de Apel în care îşi desfăşoară activitatea. Efectuarea expertizei se va face la cererea şi pe cheltuiala camerei notarilor publici, pentru stabilirea valorii de circulaţie a bunului imobil în condiţiile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998. În acest caz, autentificarea se taxeaza la valoarea astfel stabilită. (4) În cazul schimburilor de imobile, valoarea la care se percepe taxa de timbru este aceea a imobilului cu valoarea cea mai mare. Taxa se stabileşte potrivit cap. I pct. 1 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998. Sulta încasată în limita diferenţei de valoare a imobilelor care fac obiectul schimbului nu se taxeaza. (5) Se taxeaza la valoarea de circulaţie înstrăinarea construcţiilor sau a plantaţiilor situate pe terenul asupra căruia s-a constituit un drept de superficie. (6) La constituirea unui drept real imobiliar, altul decât dreptul de proprietate, şi anume: dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitaţie, dreptul de servitute şi dreptul de superficie, taxa de timbru se stabileşte la valoarea declarata de părţi, dar nu mai puţin de 20% din valoarea de circulaţie a imobilului. (7) Contractele de ipoteca, ca acte de garanţie imobiliară, care au fost taxate, până la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 30/1999, conform cap. I pct. 5 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, se considera acte valabil taxate. (8) Pentru autentificarea renunţării la dreptul de uzufruct, dreptul de uz şi dreptul de abitaţie, taxa de timbru se stabileşte în condiţiile alin. (6). (9) În cazul în care se înstrăinează nudă proprietate şi fostul proprietar îşi rezerva dreptul de uzufruct, dreptul de uz sau dreptul de abitaţie, se taxeaza numai înstrăinarea nudei proprietăţi. (10) La rezervarea uzufructului sau a altui drept real, înstrăinarea nudei proprietăţi se taxeaza la valoarea declarata de părţi, dar nu mai puţin de 80% din valoarea de circulaţie a bunului.  +  Articolul 6 (1) Autentificarea actelor de înstrăinare între vii a mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică se taxeaza la valoarea declarata de părţi în actul autentic, prin aplicarea la aceasta a cotei de 0,5% prevăzute la cap. I pct. 6 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998. Taxa astfel stabilită nu poate fi mai mica decât taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică respective, stabilită de către organele fiscale teritoriale pe raza cărora contribuabilii îşi au domiciliul sau sediul. (2) Taxa stabilită de organele fiscale teritoriale asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică se comunică de către acestea la cererea notarului public în termen de 7 zile de la înregistrarea solicitării.  +  Articolul 7 (1) La autentificarea actelor notariale în care sunt cuprinse mai multe operaţiuni juridice, taxa se stabileşte pentru fiecare operaţiune juridică în parte, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998, şi se percepe cumulat. În această categorie se includ: a) autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate imobiliară şi ale altor drepturi reale în care figurează procuratorul de fonduri, taxa se determina la valoarea de circulaţie a bunurilor care se înstrăinează potrivit prevederilor cap. I pct. 1 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi ale art. 5 din prezentele norme, precum şi la valoarea fondurilor procurate prin donaţie sau împrumut, potrivit prevederilor cap. I pct. 9 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998; b) autentificarea actelor care conţin un contract de împrumut garantat cu ipoteca, taxa de timbru se suporta cumulat şi se compune din: cota de 0,5% aplicată la suma împrumutată, dar nu mai puţin de 25.000 lei (cap. I pct. 9 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998) şi taxa fixa de 20.000 lei ipoteca (cap. I pct. 5 din anexa la ordonanţa Guvernului nr. 12/1998); c) autentificarea actelor de lotizare (parcelare) a proprietăţii, în cuprinsul cărora este inserat şi contractul de vânzare-cumpărare, întreţinere, renta viageră ori donaţie, după caz, taxa se va comune din: taxa fixa de 15.000 lei, taxa rezultată din aplicarea cotei procentuale la valoarea (preţul) de circulaţie a bunului imobil sau a altui drept real care face obiectul înstrăinării şi, după caz, taxa de 0,5%, stabilite potrivit prevederilor cap. I pct. 1, 4 şi 9 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi ale art. 5 din prezentele norme; d) autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale, precum şi a actelor de modificare (adiţionale) a acestora, care au ca obiect şi constituirea ca aport la capitalul social a dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile, taxa se determina potrivit prevederilor cap. I pct. 1 şi 10 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi ale art. 5 din prezentele norme; e) autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale, precum şi a actelor de modificare (adiţionale) a acestora, care au ca obiect şi constituirea ca aport la capitalul social a dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra bunurilor mobile, taxa se determina potrivit prevederilor cap. I pct. 6 sau 9 şi 10 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, după caz, şi ale art. 12 din prezentele norme; f) autentificarea procurii de vânzare care cuprinde şi recunoaşterea de către mandantul vânzător a primirii preţului integral sau parţial, se taxeaza potrivit prevederilor cap. I pct. 8 şi 9 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998; g) autentificarea cesiunii de părţi sociale cuprinse în actul adiţional de modificare a actelor constitutive ale societăţilor comerciale, taxa de timbru se stabileşte distinct pentru cesiune şi pentru actul adiţional şi se percepe cumulat, potrivit prevederilor cap. I pct. 9 şi 10 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998; h) autentificarea unui înscris care cuprinde mai multe acte juridice supuse taxei de timbru în suma fixa (act de garanţii, cu mai multe relaţii de mandat în aceeaşi procura, mai mulţi declaranti în acelaşi act), care ar putea fi redactate şi autentificate separat, taxa se stabileşte distinct (în raport cu numărul de mandanti - mandatari, garanţi, declaranti) şi se suporta cumulat de către solicitantul serviciului notarial, potrivit prevederilor cap. I pct. 5, 8 sau 13 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, după caz; i) autentificarea actelor translative de proprietate asupra bunurilor imobile, prin care se constituie privilegiul vânzătorului pentru restul de preţ rămas neachitat, la taxa prevăzută la cap. I pct. 1 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, în raport cu valoarea de circulaţie a imobilului, se adauga taxa prevăzută la cap. I pct. 9 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998.ART.8 (1) Taxa de timbru pentru autentificarea actelor de donaţie între prezenţi se stabileşte potrivit prevederilor cap. I pct. 1, 6 sau 9 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998. (2) Pentru autentificarea actelor care cuprind numai oferta de donaţie se percepe taxa prevăzută la cap. I pct. 13 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998. (3) Autentificarea actului de acceptare a donatiei unor bunuri, facuta printr-un înscris separat, se taxeaza în funcţie de valoarea bunului mobil sau imobil care face obiectul donatiei, în condiţiile prevederilor cap. I pct. 1, 6 şi 9 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, precum şi ale art. 5 şi 6 din prezentele norme.  +  Articolul 9Taxa de timbru se stabileşte şi se percepe o singură dată, potrivit prevederilor cap. I pct. 1, 6 sau 9 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, pentru unele categorii de acte cum sunt: a) autentificarea actelor de donaţie care cuprind clauza întoarcerii bunurilor dăruite, în condiţiile art. 825 din Codul civil; b) autentificarea actelor de donaţie care cuprind şi clauza revocării acesteia, în condiţiile art. 829 din Codul civil; c) autentificarea actului prin care nudul proprietar înstrăinează bunul sau, iar uzufructuarul renunţa la dreptul de uzufruct, în condiţiile art. 561 din Codul civil; d) în cazul înstrăinării bunului de către mai mulţi proprietari către o singura persoana sau în cazul în care o singura persoana înstrăinează un bun către mai multe persoane în coproprietate; e) autentificarea înstrăinării construcţiei aflate pe terenul concesionat sau dat în folosinţă.  +  Articolul 10Autentificarea contractelor de comodat se taxeaza prin aplicarea cotei de 0,5% prevăzute la cap. I pct. 7 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 la valoarea declarata de părţi a bunurilor împrumutate în scopul folosirii. Taxa astfel stabilită nu poate fi mai mica de 25.000 lei.  +  Articolul 11Autentificarea contractelor de închiriere de bunuri se taxeaza prin aplicarea cotei de 0,5% prevăzute la cap. I pct.7 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 la cuantumul chiriei declarate de părţi pe durata contractului de închiriere. Taxa astfel stabilită nu poate fi mai mica de 25.000 lei.  +  Articolul 12Autentificarea oricăror alte acte de înstrăinare, al căror obiect este evaluabil în bani, necuprinse în cap. I pct. 1 - 8 sau 9 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, se taxeaza prin aplicarea cotei de 0,5% din valoarea declarata de părţi. Taxa astfel stabilită nu poate fi mai mica de 25.000 lei. În această categorie se cuprind: a) autentificarea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri mobile; b) autentificarea contractului de împrumut; c) autentificarea contractului de întreţinere care are ca obiect înstrăinarea de bunuri mobile; d) autentificarea antecontractului de vânzare-cumpărare (promisiunea bilaterala de vânzare) pentru bunuri mobile sau imobile; taxarea se stabileşte la valoarea părţii din preţ achitate; taxa de timbru astfel achitată pentru autentificarea antecontractului de vânzare-cumpărare se deduce din taxa de timbru datorată la autentificarea contractului de vânzare-cumpărare; e) autentificarea contractului de schimb mobiliar (taxarea se face la valoarea bunului cu valoarea cea mai mare); f) autentificarea contractului de arendare; g) autentificarea declaraţiei prin care beneficiarul obligaţiei din contractul de întreţinere renunţa la executarea ei; h) autentificarea declaraţiei prin care se recunoaşte primirea diferenţei de preţ consemnate într-un act de înstrăinare de bunuri mobiliare sau imobiliare; i) autentificarea convenţiei prin care se achită drepturi de creanta rezultate din acte anterioare (contract de împrumut, contract de comodat etc.); j) autentificarea oricăror alte acte de înstrăinare al căror obiect este evaluabil în bani, necuprinse la lit. a) - i).  +  Articolul 13 (1) Autentificarea contractelor care cuprind clauze cu privire la renta viageră şi la obligaţia de întreţinere pe viaţa se taxeaza, după caz, la valoarea rentei sau a întreţinerii convenite de părţi pe o perioadă de 10 ani. (2) Dacă valoarea bunului imobil transmis drept contraprestatie depăşeşte valoarea rentei viagere sau întreţinerii calculate potrivit alin. (1), taxa se stabileşte la valoarea de circulaţie a acestui bun, prevăzută la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi la cap. I pct. 1 din anexa. (3) În cazul în care contraprestatia rentei viagere sau întreţinerii calculate în condiţiile alin. (1) are ca obiect transmiterea unui bun mobil cu o valoare mai mare, taxa se stabileşte potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) sau (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi ale cap. I pct. 6 sau 9 din anexa la ordonanţa.  +  Articolul 14Autentificarea actelor pentru cesiuni de drepturi de orice fel, dacă sunt evaluabile în bani, se taxeaza prin aplicarea cotei de 0,5% prevăzute la cap. I pct. 9 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 la valoarea drepturilor cesionate. Taxa astfel stabilită nu poate fi mai mica de 25.000 lei.ART.15 (1) Taxele asupra succesiunilor se stabilesc la valoarea întregului activ succesoral, care cuprinde bunurile mobile şi imobile, din care se scade pasivul succesoral, dovedit prin înscrisuri, potrivit prevederilor lit. A din nota de la cap. I pct. 20 din anexa la ordonanţa. (2) Pentru cheltuielile de inmormantare (care fac parte din pasivul succesoral) până la 2.000.000 lei nu sunt necesare dovezi scrise pentru moştenitorii care au suportat aceste cheltuieli. (3) În cazul succesiunilor, evaluarea bunurilor imobile se face în funcţie de valoarea declarata de moştenitori. Dacă valoarea declarata este mai mica decât valoarea stabilită prin estimarile iniţiale efectuate la solicitarea camerelor notarilor publici, aceasta reprezintă o vădită disproportie faţă de valoarea de circulaţie potrivit art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998. În acest caz, notarul public va solicita efectuarea expertizei în condiţiile art. 5 alin. (3) din prezentele norme. Evaluarea bunurilor mobile se face în funcţie de valoarea declarata de părţi, dar nu mai puţin de 25.000 lei, potrivit lit. B din nota de la cap. I pct. 20 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998. (4) Certificatul de moştenitor se va elibera fiecărui moştenitor numai după ce acesta face dovada achitării integrale a taxei de timbru în conformitate cu prevederile cap. I pct. 20 din anexa la ordonanţa.  +  Articolul 16 (1) Taxele asupra succesiunilor se reduc cu 50% în cazul în care sunt datorate de descendenţi, ascendenţi, colaterali privilegiaţi sau de soţul supravieţuitor, dacă activul succesoral este alcătuit numai din casa de locuit cu anexele gospodăreşti şi terenul aferent, locurile de veci şi certificatele de acţionar, conform prevederilor lit. C din nota de la cap. I pct. 20 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998. (2) Sub incidenţa prevederilor alin. (1) se cuprinde în activul succesoral, orice construcţie cu destinaţie de locuinta, împreună cu anexele gospodăreşti, terenul aferent acestora, curtea şi gradina [art. 23 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată], sau, după caz, apartamentul şi anexele sale (boxa, garaj etc.) cu cota indiviză din terenul aferent, precum şi certificatul de acţionar, dreptul de concesiune asupra locului de veci.  +  Articolul 17 (1) Nu se datorează taxa de timbru pentru succesiunile ce revin descendenţilor minori lipsiţi de venituri proprii, dacă activul succesoral cuprinde numai casa de locuit cu anexele gospodăreşti şi terenul aferent, locurile de veci şi certificatele de acţionar. (2) Dispoziţiile art. 16 alin. (2) din prezentele norme se aplică în mod corespunzător şi succesiunilor ce revin descendenţilor minori menţionaţi la alin. (1). (3) În cazul în care descendenţii minori prevăzuţi la alin. (1) vin la succesiune în concurs cu alţi moştenitori, beneficiul scutirii se aplică numai moştenitorilor minori. (4) În cazul succesiunilor ce revin descendenţilor minori prevăzuţi la alin. (1), dovada inexistentei veniturilor proprii se face cu certificate de evidenta fiscală, depozitii de martori şi orice alte mijloace de proba. Nu vor fi considerate venituri proprii, în înţelesul alin. (1), pensia de întreţinere, pensia de urmaş, alocaţia de stat pentru copii, ajutoarele ocazionale şi darurile manuale.  +  Articolul 18 (1) Reluarea procedurii succesorale în condiţiile art. 86 alin. (2) din Legea nr. 36/1995, în vederea completării încheierii finale cu bunuri omise din masa succesorală, se taxeaza la valoarea bunurilor cuprinse în certificatul de moştenitor suplimentar, potrivit prevederilor cap. I pct. 20 din anexa la ordonanţa şi ale art. 4 alin. (6) din prezentele norme. (2) Dacă moştenitorii au beneficiat de reducerea sau scutirea taxei de timbru în condiţiile prevăzute la nota de la cap. II lit. b 1 ), după caz, din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, în cazul reluării procedurii succesorale în condiţiile alin. 1, taxa de timbru se va recalcula la valoarea globală a masei succesorale intregita cu valoarea bunurilor declarate ulterior şi se va suporta integral. Din cuantumul total al taxei de timbru astfel calculate se va deduce, după caz, suma plătită iniţial.  +  Articolul 19Pentru moştenirile succesive prevăzute la art. 10 lit. b) din Legea nr. 36/1995 şi la art. 83 din regulamentul de aplicare a acestei legi, se va determina activul net succesoral, moştenitorii fiecărui defunct fiind obligaţi sa plătească taxa de timbru aferentă fiecăruia, cu excepţiile prevăzute de lege, care se va incasa cumulat în condiţiile prevederilor art. 15 coroborate cu cele ale art. 4 alin. (6) din prezentele norme.  +  Articolul 20 (1) Notarul public este obligat sa aducă la cunoştinţa părţilor prevederile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, precum şi ale art. 12 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale şi sa insereze în actul pe care îl redactează declaraţia părţilor ca au luat cunoştinţa despre conţinutul acestor dispoziţii legale. În cazul în care actele de înstrăinare a imobilelor sunt redactate de o altă persoană, potrivit legii notarul public va refuza autentificarea lor, dacă nu cuprind aceasta declaraţie. (2) În situaţia în care actul se încheie ca urmare a intermedierii realizate de către o agenţie imobiliară, situaţie confirmată şi declarata de părţi, notarul public va cere acestora şi, după caz, reprezentanţilor agenţiei, ca o dată cu documentaţia necesară autentificării să depună şi o copie de pe convenţia încheiată de părţi cu agenţia, sau între părţi, prin intermediul agenţiei. În situaţia în care părţile sau reprezentantul agenţiei nu vor depune copia solicitată, notarul public va refuza autentificarea actului.  +  Articolul 21 (1) Sunt nule vânzările prin care părţile se înţeleg printr-un act secret să se plătească un preţ mai mare decât cel declarat în actul autentic, precum şi contractele de închiriere ce au ca obiect un bun imobil prin care părţile au convenit, printr-un act secret, să se plătească o chirie mai mare decât cea declarata în actul autentic care se înregistrează la organul fiscal teritorial. (2) Nulitatea prevăzută la alineatul precedent se extinde atât asupra actului secret, cat şi asupra actului autentic. Nulitatea se constata oricând de instanţa de judecată competenţa, la cererea oricărei persoane interesate. De asemenea, nulitatea poate fi invocată de instanţa de judecată din oficiu sau de către procuror. (3) Taxele de timbru plătite pentru actele autentice prevăzute la art. 6 alin. (1) - (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 nu se restituie.  +  Articolul 22 (1) Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se plătesc în numerar sau prin virament în contul bugetului de stat. (2) Taxele de timbru pentru activitatea notarială se încasează în contul bugetului de stat, astfel: a) la unităţile trezoreriei statului, în contul 20.17.01.12 "Taxe de timbru pentru activitatea notarială"; b) în sectoarele 4 şi 5 din municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, unde nu funcţionează trezorerii ale statului, la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A. din sectoarele respective, în contul 60.17 X 12 "Taxe de timbru pentru activitatea notarială", pe seama administraţiilor financiare ale sectoarelor 4 şi 5 sau a Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Ilfov, după caz. (3) Sumele prevăzute la alin. (2), care vor fi comunicate în scris de către notarul public sau de instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (3), se depun cu înscrierea elementelor specifice taxei de timbru pentru activitatea notarială (numărul actului - dosarului -, numele şi prenumele plătitorului, nominalizarea prestatorului serviciului etc.), menţionate la art. 23 alin. (1) lit. d). (4) Încasarea în contul bugetului de stat a taxelor de timbru pentru activitatea notarială se efectuează astfel: a) persoanele fizice plătesc în numerar taxele de timbru pentru activitatea notarială la casieriile trezoreriei statului sau la unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni, după caz.Pentru sumele depuse se eliberează persoanelor fizice chitanţe care constituie dovada plăţii.Unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni înregistrează în borderou încasările pe baza chitantelor eliberate, în conturile precizate la alin. (2); b) persoanele juridice plătesc taxele de timbru notariale în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat prevăzut la art. 22 alin. (2) lit. a), la unitatea trezoreriei statului în raza căreia îşi au sediul fiscal. (5) Copia de pe ordinul de plată, vizata de trezoreria statului, respectiv copia de pe chitanţa eliberata de casieria trezoreriei statului sau de unitatea Casei de Economii şi Consemnaţiuni, vizata pentru conformitate de notarul public, constituie dovada plăţii şi se anexează la actele notariale. (6) Sumele încasate de către unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni sunt virate în contul trezoreriei statului sau al administraţiilor financiare (în sectoarele 4 şi 5 din municipiul Bucureşti) şi al Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Ilfov, după caz, la aceleaşi termene la care se virează şi celelalte venituri bugetare, conform convenţiei încheiate cu Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 23 (1) Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se pot incasa şi de către notarul public, personal sau printr-un salariat anume desemnat de acesta din cadrul biroului notarial, care are obligaţia de a le vărsa la bugetul de stat, scop în care se procedează astfel: a) notarii publici solicita organului financiar teritorial eliberarea de chitantiere în vederea încasării taxelor notariale de timbru; b) organele financiare teritoriale eliberează chitantiere tip. M.F., care reprezintă documente cu regim special. Modelul, caracteristicile, modul de tipărire, utilizare, difuzare şi păstrare a chitantierelor tip M.F. sunt prevăzute în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995; c) organizarea evidentei eliberării şi folosirii chitantierelor se va face de către organul fiscal teritorial în raza căruia îşi are domiciliul fiscal biroul notarial, cu respectarea normelor prevăzute pentru agenţii fiscali; d) la încasarea sumei, notarul public sau persoana din cadrul biroului notarial desemnată de către acesta va elibera plătitorilor chitanţe. Chitanţa se întocmeşte în doua exemplare la indigo şi cuprinde: numele, prenumele şi domiciliul plătitorului, denumirea actului sau serviciului notarial pentru care s-a încasat taxa de timbru, suma în cifre şi litere care reprezintă taxa de timbru, data încasării, semnatura şi ştampila emitentului, semnatura plătitorului; e) originalul chitanţei se da plătitorului, iar cel de-al doilea exemplar rămâne la cotorul chitantierului, ce va fi predat organelor fiscale teritoriale pe măsura consumarii chitantierelor. (2) Menţiunea privind încasarea taxelor de timbru pentru actele şi serviciile notariale se va înscrie în: a) conţinutul încheierii notariale care constata efectuarea actului notarial, potrivit art. 4 alin. (2) din prezentele norme; b) în borderoul zilnic de încasări al taxelor notariale de timbru, care se întocmeşte potrivit anexei la prezentele norme. (3) Sumele încasate zilnic se depun a doua zi la casieria trezoreriei statului sau la unitatea băncii comerciale, după caz, din localitatea în care biroul notarial îşi are domiciliul fiscal. (4) Încasările efectuate în ultima zi de lucru a săptămânii sau lunii, precum şi cele efectuate în zilele de sambata, duminica şi de sarbatori legale, se depun la casieria trezoreriei statului sau a băncii comerciale, după caz, în prima zi lucrătoare. (5) Chitanţa care atesta depunerea sumelor potrivit alin. (3) şi (4) se ataşează la borderoul zilnic, care atesta totalul sumelor încasate într-o zi. Borderourile şi chitanţele anexate se păstrează în mape numerotate pe ani în arhiva biroului notarial. Termenul de păstrare este termenul de prescripţie prevăzut de lege pentru executarea creanţelor bugetare. (6) Nedepunerea sumelor la termenele prevăzute la alin. (3) şi (4) se sancţionează potrivit reglementărilor legale privind executarea creanţelor bugetare.  +  Articolul 24 (1) Taxele de timbru achitate în numerar sau prin ordin de plată, cu excepţia celor prevăzute la art. 21 alin. (3), la cererea persoanei îndreptăţite, se compensează cu alte obligaţii din impozite şi taxe datorate de aceasta sau se restituie, după caz, în următoarele situaţii: a) dacă se refuza autentificarea unui act în condiţiile prevederilor art. 6 alin. 4 şi ale art. 51 lit. d) din Legea nr. 36/1995; b) când taxa plătită nu era datorată; c) dacă s-a plătit mai mult decât cuantumul legal. (2) Cererea se adresează şi va fi depusa la unitatea trezoreriei în contul căreia s-a făcut plata, în termen de cel mult 5 ani de la data încheierii anului financiar în care a luat naştere dreptul la compensare sau la restituire, împreună cu dovada emisă de notarul public cu privire la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) şi a sumei ce urmează a se restitui. (3) De la data la care actul a fost întocmit ori serviciul notarial a fost prestat, taxele de timbru legal achitate, în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, nu se restituie.  +  Articolul 25 (1) În cazul neachitarii taxelor de timbru în întregime, partea care suporta plata taxei de timbru va fi obligată la plata taxelor ori a diferenţelor până la cuantumul taxei legale datorate. (2) Executarea silită a taxelor de timbru date în debit se efectuează de organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor, în a căror rază teritorială îşi are sediul sau domiciliul debitorul, potrivit legislaţiei privind urmărirea şi executarea veniturilor bugetare. (3) Termenul de prescripţie la stabilirea taxelor de timbru sau a diferenţelor de taxe de timbru este de 5 ani de la data întocmirii actului sau prestării serviciului notarial potrivit art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată şi modificată prin Legea nr. 64/1999, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 26Controlul privind modul de stabilire şi încasare a taxelor de timbru pentru activitatea notarială se efectuează potrivit dispoziţiilor prevăzute de legislaţia privind controlul fiscal.  +  Articolul 27Contestaţiile privind modul de stabilire şi percepere a taxelor de timbru pentru activitatea notarială se soluţionează potrivit dispoziţiilor care se aplică în materie fiscală.  +  Articolul 28 (1) Notarii publici vor comunică, pe baza datelor consemnate în registrele notariale şi în evidenţa contabilă, o dată cu situaţia statistica lunară la camera notarilor publici şi la organele fiscale teritoriale, suma totală percepută cu titlu de taxe de timbru, pentru activitatea notarială. (2) Uniunea Naţionala a Notarilor Publici va comunică Ministerului Justiţiei trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare pentru trimestrul precedent, sumele centralizate pe ţara ale taxelor de timbru, percepute pentru activitatea notarială.  +  Articolul 29Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se fac venit la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, în condiţiile şi cu destinaţia prevăzute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 30 (1) Ministerul Finanţelor va comunică lunar Ministerului Justiţiei situaţia pe conturi a încasării taxelor pentru activitatea notarială şi va pune la dispoziţie acestui minister încasările din taxele de timbru pentru activitatea notarială.  +  Articolul 31Ministerul Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, poate propune Guvernului actualizarea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, în funcţie de rata inflaţiei.  +  Articolul 32Prezentele norme metodologice se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data publicării acestora Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, nr. 618/1998, se abroga.p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Gheorghe Mocuta,secretar de stat---------------