ORDIN nr. 620 din 31 mai 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2017    Văzând Referatul comun de aprobare nr. FB 5.155/2017 al Direcţiei generale juridic, resurse umane si salarizare şi Direcţiei management şi structuri sanitare.având în vedere prevederile art. 176 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările şi completările ulteriore, se modifică după cum urmează:– La articolul 1, alineatul (5) va avea următorul cuprins: (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2016 se realizează până la data de 1.07.2017.  +  Articolul IILa indicatorul prevăzut în anexa nr. 1, litera C „Indicatori economico-financiari“, punctul 3 „Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului“, la evaluarea activităţii managerului spitalului public, pentru anul 2016 se va acorda punctaj maxim.  +  Articolul IIILa indicatorul prevăzut în anexa nr. 1, litera C „Indicatori economico-financiari“, punctul 5 „Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare secţie“, la evaluarea activităţii managerului spitalului public, pentru anul 2016 se va acorda punctaj maxim.  +  Articolul IVDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi managerii spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătăţii,
    Florian-Dorel Bodog
    Bucureşti, 31 mai 2017.Nr. 620.----