ORDIN nr. 226 din 29 aprilie 1999privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea şi calificarea profesională a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare, al mărfurilor periculoase
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 9 august 1999  Ministrul transporturilor,în temeiul art. 11 lit. j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 197/1998, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, ale art. 2 pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi ale Directivei 96/35 a Consiliului C.E.E., referitoare la desemnarea şi calificarea profesională a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru desemnarea şi calificarea profesională a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., Autoritatea Feroviara Română - AFER, Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. şi Direcţia de reglementări şi calitatea serviciilor pe Dunăre şi căile navigabile vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2000.Ministrul transporturilor,Traian Basescu  +  AnexăREGULAMENTULpentru desemnarea şi calificarea profesională a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase  +  Articolul 1 (1) Persoanele fizice sau juridice române care efectuează transporturi rutiere, feroviare sau pe căile navigabile interioare ale mărfurilor periculoase sau care desfăşoară operaţiuni de încărcare şi/sau descărcare aferente acestor transporturi trebuie să desemneze unul sau mai mulţi consilieri de siguranţă. (2) Consilierii de siguranţă au ca principala atribuţie prevenirea riscurilor care pot aparea în timpul desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1) pentru persoane, bunuri sau pentru mediul înconjurător.  +  Articolul 2În cuprinsul prezentului regulament se înţelege prin: a) consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase, denumit în continuare consilier, persoana desemnată de o persoană fizica sau juridică pentru a îndeplini atribuţiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament şi care este titular al certificatului prevăzut la art. 5; b) mărfuri periculoase - mărfurile definite ca atare conform reglementărilor în vigoare şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 3Prevederile prezentului regulament nu se aplică transporturilor militare.  +  Articolul 4 (1) Consilierul urmăreşte ca operaţiunile prevăzute la art. 1 să se desfăşoare în conformitate cu reglementările în vigoare şi în condiţii de deplina siguranţa. (2) Responsabilitatea pentru acţiunile consilierului revine persoanei fizice sau juridice care l-a desemnat. (3) Pentru persoanele juridice funcţia de consilier poate fi asigurata de către conducătorul sau de unul dintre salariaţii acestora ori de o altă persoană din afară persoanei juridice desemnate de aceasta. (4) În cazul persoanelor fizice funcţia de consilier poate fi asigurata de persoana fizica respectiva sau de altă persoană desemnată de aceasta. (5) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 1 vor comunică Ministerului Transporturilor numele persoanelor care au fost desemnate drept consilieri.  +  Articolul 5 (1) Consilierul trebuie să fie titularul unui certificat de consilier de siguranţă, eliberat de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., Autoritatea Feroviara Română - AFER sau prin Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C., după caz, în conformitate cu reglementările în vigoare. (2) Certificatul de consilier de siguranţă va avea forma şi conţinutul prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament. (3) Pentru obţinerea certificatului prevăzut la alin. (1) candidatul trebuie să urmeze un curs de specialitate care se va finaliza prin examen susţinut în faţa unei comisii desemnate de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., Autoritatea Feroviara Română - AFER sau de Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C., după caz. (4) Cursurile se vor organiza de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., Autoritatea Feroviara Română - AFER sau de către Centrul de Perfecţionare a Personalului din Navigaţia Fluviala Galaţi, după caz, care va elabora şi programele acestor cursuri. (5) Cursul de specialitate va urmări să asigure candidatului cunoştinţele necesare referitoare la reglementările în vigoare privind modalităţile de transport al mărfurilor periculoase, precum şi riscurile inerente acestor transporturi. (6) Programele cursurilor vor cuprinde, în principal, tematica prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul regulament.  +  Articolul 6Certificatul de consilier de siguranţă este valabil pe o perioadă de 5 ani. Valabilitatea acestuia se prelungeşte pe perioade de 5 ani, dacă în cursul ultimului an ce precede expirarea certificatului titularul acestuia a urmat cursuri de perfecţionare complementare, finalizate prin examen, organizate de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., Autoritatea Feroviara Română - AFER sau de Centrul de Perfecţionare a Personalului din Navigaţia Fluviala Galaţi, după caz.  +  Articolul 7În cazul producerii unui accident care afectează persoane, bunuri sau mediul înconjurător, consilierul este obligat sa strângă toate informaţiile necesare şi sa înainteze un raport celui care l-a desemnat. Acest raport nu se poate substitui raportului pe care autorităţile competente îl solicita persoanelor fizice sau juridice care efectuează operaţiunile prevăzute la art. 1, în timpul desfăşurării cărora a avut loc accidentul. La solicitarea autorităţilor competente persoanele fizice sau juridice vor pune la dispoziţie acestora şi raportul consilierului.  +  Anexa 1-------la regulament--------------ATRIBUŢIILE CONSILIERULUI DE SIGURANTAConsilierul are următoarele atribuţii: a) verifica respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la transportul mărfurilor periculoase; b) controlează ca transporturile să fie însoţite de toate documentele prevăzute de reglementările în vigoare; c) supraveghează operaţiunile referitoare la transportul mărfurilor periculoase; d) redactează un raport anual, destinat celui care l-a desemnat, referitor la activităţile de transport al mărfurilor periculoase sau la cele de încărcare, descărcare sau de depozitare în incinta portuara, pe care persoana fizica sau juridică le-a efectuat. Raportul este păstrat timp de 5 ani şi este pus la dispoziţie autorităţilor, la cererea acestora; e) urmăreşte modul în care se desfăşoară următoarele operaţiuni:- identificarea mărfurilor periculoase transportate;- verificarea mijloacelor de transport şi a echipamentelor utilizate pentru transportul mărfurilor periculoase şi pentru operaţiunile de încărcare sau descărcare;- instruirea salariaţilor persoanei juridice pentru operaţiunile de transport, încărcare sau descărcare a mărfurilor periculoase;- punerea în practica a procedurilor de urgenta corespunzătoare eventualelor accidente ce pot afecta siguranţa în timpul operaţiunilor de transport, de încărcare sau descărcare a mărfurilor periculoase;- efectuarea de analize şi, dacă este necesar, redactarea rapoartelor referitoare la accidentele sau incidentele constatate în cursul transportului de mărfuri periculoase ori în timpul operaţiunilor de încărcare sau descărcare;- aplicarea măsurilor corespunzătoare pentru evitarea repetarii accidentelor sau incidentelor în cursul transporturilor de mărfuri periculoase ori în timpul operaţiunilor de încărcare sau descărcare;- dotarea cu echipamente de siguranţă a mijloacelor de transport şi a personalului;- respectarea regulilor referitoare la operaţiunile de încărcare sau descărcare.  +  Anexa 2-------la regulament-------------   
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR CERTIFICAT privind formarea profesională a consilierului de siguranţă pentru transportul de mărfuri periculoase în trafic rutier, feroviar şi pe căile navigabile interioare Indicativul statului RO Numele ................................................. Prenumele .............................................. Data şi locul naşterii ................................. Naţionalitatea ......................................... Se certifica prin prezentul certificat ca titularul a absolvit examenul prin care se atesta calitatea de consilier de siguranţă pentru transportul de mărfuri periculoase în trafic rutier, feroviar, pe căile navigabile interioare, precum şi pentru operaţiuni de încărcare sau descărcare, legate de astfel de transporturi.
     
  Emis de Ministerul Transporturilor la data de.................................................. prin ....................................................... Valabil până la data de .................................... Semnatura conducătorului unităţii emitente ............................................................ Semnatura titularului ............................................................ Valabilitatea prezentului certificat se prelungeşte până la data de .......................................... . Semnatura conducătorului unităţii emitente ............................................................
   +  Anexa 3-------la regulament-------------TEMATICA CURSULUI DE SPECIALITATE- Măsuri generale de prevenire şi de siguranţă- Cunoaşterea tipurilor de posibile consecinţe ale unui accident care implica mărfuri periculoase- Cunoaşterea principalelor cauze ale accidentului- Dispoziţiile referitoare la transportul mărfurilor periculoase, cuprinse în legislaţia naţionala şi în convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte şi care privesc, în special:1. clasificarea mărfurilor periculoase:- procedura de clasificare a soluţiilor şi amestecurilor;- sistemul numerotarii materiilor;- clasele de mărfuri periculoase şi principiile clasificarii lor;- natura mărfurilor periculoase transportate;- proprietăţile fizico-chimice şi toxicologice;2. condiţiile generale de ambalare, inclusiv cisterne şi conteinere:- tipurile de ambalaje, codificarea şi marcajul;- prescripţiile referitoare la ambalaje;3. inscriptionarea cu etichete de pericol şi de manipulare;4. menţiunile din documentul de transport:- informaţiile din documentul de transport;- declaraţia de conformitate a expeditorului;5. modul de expediere, restrictii de expediere:- încărcare completa;- transportul în vrac;- transportul în colete;- transportul în conteinere;- transportul în cisterne fixe sau demontabile;6. interdicţiile şi precautiile încărcării în comun;7. separarea mărfurilor periculoase pe clase şi categorii;8. limitarea cantităţilor transportate şi cantităţilor exceptate;9. manipularea şi arimarea:- încărcarea şi descărcarea;- arimarea şi separarea;10. curatarea, degazarea înaintea încărcării şi după descărcare, după caz;11. instruirea personalului sau a echipajului, după caz;12. documentele insotitoare:- documente de transport;- instrucţiuni scrise;- certificat de conformitate a mijloacelor de transport;- atestarea referitoare la instruire în privinta navigaţiei interioare;- exemplare ale oricărui document de derogare;- alte documente specifice;13. consemne de siguranţă;14. obligaţiile de supraveghere; oprirea şi staţionarea;15. regulile privind restricţiile de circulaţie sau de navigaţie;16. deversari operationale sau accidentale de substanţe poluante;17. condiţiile tehnice referitoare la mijloacele de transport al mărfurilor periculoase.--------