HOTĂRÂRE nr. 326 din 11 mai 2017privind constituirea Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat“ și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 24 mai 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Pentru realizarea prevederilor politicii din domeniul ajutorului de stat, asigurarea unei poziții solide a României în relația cu Comisia Europeană în acest domeniu, precum și pentru monitorizarea impactului politicii în domeniul ajutorului de stat, se constituie Consiliul interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat“, organism consultativ, fără personalitate juridică, denumit în continuare CIAS.(2) Rolul CIAS este de a contribui la integrarea, corelarea și aplicarea unitară a principiilor europene de acordare a ajutorului de stat de către toate instituțiile implicate în domeniul ajutorului de stat din România.  +  Articolul 2CIAS are următoarele atribuții principale:a) monitorizarea respectării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;b) monitorizarea/evaluarea aplicării coerente și unitare a politicii în domeniul ajutorului de stat la nivel național;c) asigurarea colaborării dintre toate instituțiile implicate, precum și aplicarea unitară a principiilor de ajutor de stat de către aceste instituții;d) monitorizarea îndeplinirii angajamentelor în domeniul ajutorului de stat, asumate de către România în calitate de stat membru al Uniunii Europene;e) evaluarea, în vederea aprobării de către Guvern, a strategiilor în domeniul ajutorului de stat, în concordanță cu politica aprobată la nivelul Uniunii Europene și cu asigurarea unui mediu concurențial normal;f) dezbaterea rapoartelor furnizorilor referitoare la impactul în economie al ajutoarelor pe care aceștia le acordă;g) transmiterea de informări și/sau memorandumuri către Guvern, în vederea stabilirii unei poziții oficiale și coerente a autorităților române;h) asigurarea cadrului necesar aplicării prevederilor art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 437/2015 pentru procedura de aprobare și conținutul memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;i) stabilirea listei cuprinzând măsurile/cazurile de ajutor de stat ale României propuse a fi analizate cu prioritate de Comisia Europeană;j) informarea cu privire la modificările aduse legislației naționale și europene în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 3(1) CIAS este alcătuit din:a) consilier de stat din aparatul propriu de lucru al prim-ministrului - președinte;b) președintele Consiliului Concurenței - vicepreședinte;c) secretar de stat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - membru;d) secretar de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - membru;e) secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei - membru;f) secretar de stat din cadrul Ministerului Transporturilor - membru;g) secretar de stat din cadrul Ministerului Energiei - membru;h) secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe - membru;i) secretar de stat din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat - membru;j) secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - membru;k) secretar de stat din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor - membru;l) secretar de stat din cadrul Ministerului Mediului - membru;m) secretar de stat din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale - membru;n) secretar de stat din cadrul Ministerului Educației Naționale - membru;o) secretar de stat din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării - membru;p) secretar de stat din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale - membru;q) secretar de stat din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale - membru;r) secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătății - membru;s) secretar de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului - membru;ș) președintele Administrației Fondului pentru Mediu - membru;t) președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului - membru.(2) Președintele CIAS este desemnat de prim-ministru dintre consilierii de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al acestuia.(3) În cazul vacantării funcției de președinte al CIAS, până la desemnarea de către prim-ministru a unui consilier de stat pentru această funcție, interimatul este asigurat de către vicepreședinte.(4) În cazul indisponibilității temporare de participare la reuniunea CIAS a președintelui acestui organism, exercitarea atribuțiilor specifice funcției este preluată de către vicepreședinte.(5) Instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-t) își vor desemna sau, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. ș) și t), vor comunica membrii titulari în CIAS, precum și câte un supleant, care vor participa la ședințele CIAS în lipsa membrilor titulari.(6) Persoanele prevăzute la alin. (5), cu excepția președinților instituțiilor prevăzute la alin. (1) lit. ș) și t), vor fi desemnate, în condițiile legii, prin actul administrativ al conducătorului instituțiilor pe care le reprezintă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(7) Membrii titulari desemnați de instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-s) sunt persoane care ocupă funcția de secretar de stat. Membrii titulari reprezentanți ai instituțiilor prevăzute la alin. (1) lit. ș) și t) sunt președinții acestor instituții. Membrii supleanți desemnați de instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-t) sunt persoane care ocupă funcții de conducere.(8) Actele administrative prevăzute la alin. (6), precum și orice modificare a acestora vor fi comunicate, în copie, secretariatului CIAS.(9) Persoanele prevăzute la alin. (5) vor putea fi însoțite la reuniunile CIAS de experți/specialiști în domeniul ajutorului de stat din cadrul instituției pe care o reprezintă.  +  Articolul 4(1) La lucrările CIAS pot participa și reprezentanți ai altor autorități și instituții publice furnizoare de ajutor de stat, având statut de invitați.(2) CIAS își elaborează și adoptă regulamentul de organizare și funcționare în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) CIAS se întrunește trimestrial sau ori de câte ori va fi nevoie, la convocarea președintelui acestuia.(4) Secretariatul CIAS va fi asigurat de către Consiliul Concurenței.(5) În situația în care este necesar, CIAS va aproba constituirea unor comisii și/sau grupuri de lucru pentru discutarea proiectelor de acte normative sau administrative comune mai multor instituții, proiecte care pot conține măsuri susceptibile de a constitui ajutor de stat.  +  Articolul 5Președintele CIAS îndeplinește următoarele atribuții principale:a) convoacă și conduce ședințele CIAS;b) aprobă lista documentelor ce urmează să fie transmise tuturor participanților la ședință, lista invitaților, proiectul ordinii de zi a ședinței, precum și proiectul ordinii de zi suplimentare a ședinței, după caz;c) dispune consultarea, prin corespondență, a membrilor CIAS cu privire la fișele de prezentare a proiectelor de măsuri de sprijin, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 7;d) orice alte atribuții care derivă din activitatea curentă/normală a activității CIAS.  +  Articolul 6(1) Convocarea membrilor și transmiterea invitațiilor acestora la ședințele CIAS se fac în scris, prin grija secretariatului CIAS, cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței.(2) Invitațiile la ședințele CIAS cuprind în mod obligatoriu data, ora, locul desfășurării și proiectul ordinii de zi, formatul fișei de prezentare a proiectelor de măsuri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și informații și documente privind ședința respectivă, dacă este cazul.(3) În situația în care membrii CIAS propun instituirea unor măsuri de sprijin, aceștia vor transmite secretariatului CIAS, cu cel puțin două zile înainte de data ședinței, fișa de prezentare, completată, pentru fiecare proiect de măsură.(4) La cererea membrilor CIAS, ordinea de zi se poate completa și cu alte teme, cu condiția transmiterii documentelor respective, în scris, secretariatului CIAS cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței. Decizia asupra aprobării completării ordinii de zi revine președintelui CIAS.(5) În urma fiecărei ședințe a CIAS, secretariatul CIAS redactează o minută în care sunt consemnate concluziile discuțiilor purtate. Minuta se transmite tuturor participanților la ședința CIAS și se agreează prin corespondența purtată prin intermediul poștei electronice, în format editabil.(6) În situația în care o instituție/autoritate publică prezentă la ședința CIAS nu transmite observații privind minuta, în termenul acordat de secretariatul CIAS, se consideră că este de acord cu textul minutei, așa cum a fost transmis.(7) O copie a minutei agreate, semnată de către secretariatul CIAS, se transmite de către acesta tuturor participanților, prin intermediul poștei electronice, cu confirmare de primire.  +  Articolul 7(1) În împrejurări excepționale, determinate de caracterul de urgență al necesității implementării unor proiecte de măsuri de sprijin și în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, la solicitarea motivată a furnizorilor/inițiatorilor, președintele CIAS poate propune consultarea, prin intermediul poștei electronice, cu confirmare de primire, a membrilor CIAS cu privire la fișele de prezentare a măsurilor în cauză, iar aceștia își vor exprima punctul de vedere, în scris, în termenul stabilit în solicitarea scrisă, care nu poate depăși 3 zile lucrătoare.(2) În cazul în care, în termenul stabilit, membrii CIAS nu își exprimă punctul de vedere în scris, se consideră că nu au observații cu privire la măsurile de sprijin supuse consultării.(3) În cazul în care, în termenul stabilit, membrii CIAS își exprimă punctul de vedere în scris, observațiile transmise de aceștia vor fi comunicate de către secretariatul CIAS, prin intermediul poștei electronice, în format editabil, tuturor membrilor CIAS. Acestea sunt analizate de inițiatorul/furnizorul măsurii supuse consultării și, după caz, luate în considerare, urmând ca forma finală a fișei de prezentare a proiectelor de măsuri de ajutor de stat/de minimis să fie transmisă de către secretariatul CIAS, spre informare, prin intermediul poștei electronice, cu confirmare de primire, tuturor membrilor CIAS.(4) În urma desfășurării procedurii prevăzute la alin. (1)-(3), secretariatul CIAS va întocmi o notă care va fi transmisă spre informare, în format editabil, cu confirmare de primire, tuturor membrilor CIAS.  +  Articolul 8La anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, punctul XIII se modifică și va avea următorul cuprins:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│"XIII. Consiliul pentru aplicarea politicii în│a) consilier de stat din aparatul propriu de│consilier de stat din aparatul propriu ││domeniul ajutorului de stat (CIAS)            │lucru al prim-ministrului - președinte      │de lucru al prim-ministrului -         ││                                              │b) președintele Consiliului Concurenței -   │președinte președintele Consiliului    ││                                              │vicepreședinte                              │Concurenței - vicepreședinte"          ││                                              │c) secretar de stat din cadrul Ministerului │                                       ││                                              │Finanțelor Publice - membru                 │                                       ││                                              │d) secretar de stat din cadrul Ministerului │                                       ││                                              │Dezvoltării Regionale, Administrației       │                                       ││                                              │Publice și Fondurilor Europene - membru     │                                       ││                                              │e) secretar de stat din cadrul Ministerului │                                       ││                                              │Economiei - membru                          │                                       ││                                              │f) secretar de stat din cadrul Ministerului │                                       ││                                              │Transporturilor - membru                    │                                       ││                                              │g) secretar de stat din cadrul Ministerului │                                       ││                                              │Energiei - membru                           │                                       ││                                              │h) secretar de stat din cadrul Ministerului │                                       ││                                              │Afacerilor Externe - membru                 │                                       ││                                              │i) secretar de stat din cadrul Ministerului │                                       ││                                              │pentru Mediul de Afaceri, Comerț și         │                                       ││                                              │Antreprenoriat - membru                     │                                       ││                                              │j) secretar de stat din cadrul Ministerului │                                       ││                                              │Agriculturii și Dezvoltării Rurale - membru │                                       ││                                              │k) secretar de stat din cadrul Ministerului │                                       ││                                              │Apelor și Pădurilor - membru                │                                       ││                                              │l) secretar de stat din cadrul Ministerului │                                       ││                                              │Mediului - membru                           │                                       ││                                              │m) secretar de stat din cadrul Ministerului │                                       ││                                              │Culturii și Identității Naționale - membru  │                                       ││                                              │n) secretar de stat din cadrul Ministerului │                                       ││                                              │Educației Naționale - membru                │                                       ││                                              │o) secretar de stat din cadrul Ministerului │                                       ││                                              │Cercetării și Inovării - membru             │                                       ││                                              │p) secretar de stat din cadrul Ministerului │                                       ││                                              │Muncii și Justiției Sociale - membru        │                                       ││                                              │q) secretar de stat din cadrul Ministerului │                                       ││                                              │Comunicațiilor și Societății Informaționale │                                       ││                                              │ - membru                                   │                                       ││                                              │r) secretar de stat din cadrul Ministerului │                                       ││                                              │Sănătății - membru                          │                                       ││                                              │s) secretar de stat din cadrul Ministerului │                                       ││                                              │Tineretului și Sportului - membru           │                                       ││                                              │ș) președintele Administrației Fondului     │                                       ││                                              │pentru Mediu - membru                       │                                       ││                                              │t) președintele Autorității pentru          │                                       ││                                              │Administrarea Activelor Statului - membru   │                                       │└──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 98/2010 privind constituirea Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 17 februarie 2010.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Președintele Consiliului Concurenței,
  Bogdan Marius Chirițoiu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela-Leocadia Gavrilescu
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Alexandru Petrescu
  p. Ministrul economiei,
  Petre Iulian Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian-Marius Dobre,
  secretar de stat
  p. Ministrul culturii și identității naționale,
  Alexandru Pugna,
  secretar de stat
  p. Ministrul educației naționale,
  Ariana Oana Bucur,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării și inovării,
  Șerban-Constantin Valeca
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Augustin Jianu
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marius-Alexandru Dunca
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 11 mai 2017.Nr. 326.  +  ANEXĂFișă de prezentare a proiectelor de măsuri de ajutor de stat/de minimis1. Denumirea măsurii2. Obiectivul măsurii3. Baza legală comunitară a măsurii4. Instrumentul de acordare (forma ajutorului)5. Beneficiarii măsurii6. Bugetul estimat al măsurii (se vor atașa documente cu privire la sumele existente în bugetul autorității furnizoare de ajutor de stat sau documente privind rezultatul consultărilor cu Ministerul Finanțelor Publice cu privire la posibilitatea alocării de sume prin legea anuală a bugetului de stat sau prin actele normative de rectificare a legii bugetului de stat)7. Durata măsurii8. Cheltuieli eligibile9. Efectele preconizate ale măsurii10. Coordonarea/Complementaritatea cu alte măsuri de sprijin finanțate din fonduri naționale și comunitare-----