RECTIFICARE nr. 487 din 28 aprilie 2017referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2017
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 18 mai 2017    La art. I pct. 8 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 5 mai 2017, se face următoarea rectificare:– în cuprinsul anexei nr. 1, la tabelul nr. 6, în titlu şi la poziţia nr. 1, în loc de: „...patologii infecţioase, transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice“ se va citi: „...patologii infecţioase, transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice, din cadrul programelor naţionale de sănătate publică, derulate de Ministerul Sănătăţii“.----