HOTĂRÂRE nr. 313 din 11 mai 2017privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 15 mai 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înfiinţează Departamentul pentru dezvoltare durabilă, denumit în continuare Departamentul, structură fără personalitate juridică care funcţionează în subordinea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Departamentul are următoarele funcţii:a) de coordonare a activităţilor de implementare rezultate din setul de 17 obiective de dezvoltare durabilă - ODD ale Agendei 2030;b) de planificare şi de integrare a datelor şi informaţiilor comunicate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu, în vederea formulării propunerilor de măsuri de eficientizare a proceselor/documentelor elaborate de către autorităţile administraţiei publice, de raportare către Guvern, ori de câte ori este cazul, asupra elaborării sau implementării setului de măsuri prin dezvoltare durabilă la nivel naţional şi de coordonare a activităţilor de localizare şi prioritizare a ţintelor şi obiectivelor specifice, elaborate de autorităţile administraţiei publice de specialitate;c) de monitorizare a indicatorilor dezvoltării durabile stabiliţi la nivelul Uniunii Europene (Eurostat) şi la nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite (Comisia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Statistică), precum şi a indicatorilor specifici, adaptaţi la condiţiile României, cu privire la eventuale decalaje şi asupra măsurilor de remediere a acestora; se vor formula propuneri de ajustare a obiectivelor-ţintă pe plan naţional şi a termenelor de execuţie, precum şi de identificare de noi indicatori necesari în funcţie atât de situaţia reală, cât şi de facto constatată de prevederile directivelor Uniunii Europene în materie, adaptate pe parcurs;d) de reprezentare a Departamentului în raporturile cu ministerele, autorităţile administraţiei publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice române şi străine.(3) Departamentul este condus de un consilier de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului.(4) Departamentul are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.  +  Articolul 2Activitatea Departamentului este guvernată de principiile independenţei, imparţialităţii şi subsidiarităţii, în scopul de a contribui la asigurarea unei dezvoltări durabile pentru România, la îmbunătăţirea semnificativă a nivelului de trai pentru toţi cetăţenii ţării, inclusiv pentru acele persoane care sunt într-o poziţie vulnerabilă, printr-o abordare integrată a directivelor şi politicilor care să reflecte natura intersectorială a obiectivelor, corelată cu acţiunea spre un viitor durabil stabilită la nivelul Uniunii Europene şi al Organizaţiei Naţiunilor Unite.  +  Articolul 3(1) Departamentul exercită următoarele atribuţii:a) analizează stadiul îndeplinirii indicatorilor dezvoltării durabile ai României, astfel cum au fost avizaţi de Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional;b) coordonează localizarea şi prioritizarea ţintelor şi obiectivelor specifice, elaborate de autorităţile administraţiei publice de specialitate;c) avizează propunerile aferente setului naţional de măsuri de dezvoltare durabilă, urmărind o abordare integrată şi multidimensională a acestora, precum şi racordarea strategiei naţionale la obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite la nivelul Uniunii Europene şi al Organizaţiei Naţiunilor Unite;d) sprijină Institutul Naţional de Statistică în coordonarea elaborării şi actualizării setului de indicatori pentru monitorizarea implementării obiectivelor dezvoltării durabile la nivel naţional, regional şi sectorial, indicatori realizaţi în cadrul Sistemului statistic naţional, în cooperare cu Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional şi în congruenţă cu reglementările convenite în cadrul Uniunii Europene, vizând asigurarea relevanţei, termenelor de realizare, acurateţei şi comparabilităţii datelor cu cele ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene; e) cooperează cu Institutul National de Statistică, coordonator al activităţii de realizare a indicatorilor disponibili din surse proprii, precum şi din surse administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în vederea măsurării implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă. Sprijină demersurile iniţiate de Institutul Naţional de Statistică în scopul colectării de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale a datelor şi informaţiilor necesare evaluării gradului de implementare şi realizare a obiectivelor prevăzute în Strategia naţională de dezvoltare durabilă. Indicatorii vor fi incluşi în setul de indicatori de dezvoltare durabilă din baza de date a Institutului Naţional de Statistică şi vor fi utilizaţi de Departament pentru realizarea rapoartelor, informărilor şi a altor materiale documentare;f) urmăreşte implementarea setului de măsuri de dezvoltare durabilă;g) propune eventuale măsuri de ajustare a obiectivelor-ţintă pe plan naţional, precum şi măsuri în ceea ce priveşte termenele de execuţie, în funcţie de situaţia reală şi de prevederile europene în materie;h) în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin propune măsuri de eficientizare a proceselor/documentelor elaborate de către autorităţile administraţiei publice centrale reprezentate în Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional şi alte instituţii, în scopul orientării către o perspectivă obiectivă, în concordanţă cu strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a României, precum şi cu Programul de guvernare, din perspectiva abordării multisectoriale şi pentru îndeplinirea măsurilor din Programul de guvernare;i) îndeplineşte orice alte sarcini specifice încredinţate de prim-ministru, în legătură cu Strategia naţională de dezvoltare durabilă;j) analizează rapoartele trimestriale privind stadiul implementării Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă pe fiecare domeniu în parte, elaborate în cadrul Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional, şi face propuneri în scopul integrării şi armonizării tuturor măsurilor în contextul Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă şi în concordanţă cu obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite la nivel european; k) prezintă Guvernului, ori de câte ori este cazul, rapoarte, note şi informări asupra stadiului elaborării sau implementării setului de măsuri de dezvoltare durabilă la nivel naţional, precum şi propuneri de ajustare a acestora, pe baza comunicărilor primite de la Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional şi de la alte instituţii; l) informează Guvernul asupra elementelor care rezultă din activitatea sa în relaţiile cu Comisia Europeană şi celelalte instituţii ale Uniunii Europene şi internaţionale, în privinţa implementării pe plan naţional a Strategiei Uniunii Europene pentru dezvoltare durabilă, precum şi asupra evoluţiei Agendei 2030 la nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al instituţiilor sale;m) elaborează şi înaintează Guvernului, pe baza propunerilor şi a avizului consultativ ale Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional, un raport anual care se prezintă Parlamentului României asupra modului de implementare a Strategiei de dezvoltare durabilă a României, pe baza monitorizării indicatorilor dezvoltării durabile conveniţi la nivelul Uniunii Europene, precum şi a indicatorilor specifici, adaptaţi la condiţiile României;n) contribuie, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale implicate, la îndeplinirea obligaţiei care revine României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, la implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru statele în curs de dezvoltare;o) monitorizează indicatorii dezvoltării durabile conveniţi la nivelul Uniunii Europene, precum şi indicatorii specifici adaptaţi la condiţiile României, utilizând sisteme informatice în procesul de centralizare şi raportare;p) prezintă Comisiei Europene, pe baza datelor furnizate de Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional, şi de alte instituţii, ori de câte ori este cazul, un raport asupra implementării Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, însoţit de propuneri şi recomandări privind eventuala modificare a orientărilor generale, politicilor şi priorităţilor strategiei Uniunii Europene în materie;q) colaborează cu organismele responsabile pentru implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a României, cu Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional, precum şi cu structuri specializate din cadrul Parlamentului şi Administraţiei Prezidenţiale, alte instituţii publice sau private, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu organizaţii internaţionale cu activităţi în domeniu; r) asigură reprezentarea şi ţine legătura cu Reţeaua Europeană pentru Dezvoltare Durabilă (European Sustainable Development Network - ESDN) la nivelul Uniunii Europene, cu Comisia Europeană şi celelalte instituţii ale Uniunii Europene în vederea implementării pe plan naţional a Strategiei Uniunii Europene pentru dezvoltare durabilă şi Organizaţiei Naţiunilor Unite. (2) Departamentul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative.  +  Articolul 4(1) În scopul îndeplinirii activităţii sale, Departamentul poate solicita rapoarte, date şi informări asupra stadiului îndeplinirii măsurilor pe fiecare domeniu în parte autorităţilor administraţiei publice centrale sau altor instituţii implicate, ori de câte ori este necesar.(2) În scopul integrării, monitorizării şi evaluării stadiului măsurilor de dezvoltare durabilă şi în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Departamentul poate constitui grupuri de lucru formate din experţi din cadrul instituţiilor sau organismelor cu responsabilităţi în aplicarea măsurilor.(3) În activitatea de monitorizare a implementării Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, a Agendei 2030 a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă şi a obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite la nivel naţional, Departamentul conlucrează şi poate organiza consultări şi întâlniri cu reprezentanţii comunităţii ştiinţifice şi academice, precum şi ai societăţii civile din România, personalităţi cu prestigiu recunoscut şi competenţe precise în materie.  +  Articolul 5(1) Atribuţiile consilierului de stat care conduce Departamentul se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.(2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, consilierul de stat emite ordine cu caracter individual.(3) Consilierul de stat asigură reprezentarea Departamentului în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice, române şi străine.  +  Articolul 6(1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi structura de personal se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea consilierului de stat care conduce Departamentul.(2) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din cadrul Departamentului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al consilierului de stat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Departamentului se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 7(1) Numărul maxim de posturi ale Departamentului este de 6 posturi, exclusiv demnitarul şi cabinetul demnitarului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.(2) Personalul necesar desfăşurării activităţii Departamentului este alcătuit din funcţionari publici, care sunt numiţi potrivit legii,şi personal contractual angajat cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat. (3) Personalul Departamentului este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela-Leocadia Gavrilescu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Adrian-Marius Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 11 mai 2017.Nr. 313.----