ORDIN nr. 1.381 din 27 aprilie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/ anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 10 mai 2017    În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 316, 317 şi 322 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din data de 19 februarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a) «Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum şi pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)», cod 14.13.01.10.11/a, prevăzute în anexa nr. 1.2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 3. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin. 4. La anexa nr. 6, denumirea secţiunii I se modifică şi va avea următorul cuprins:I. Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum şi pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)5. La anexa nr. 6 secţiunea I, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Denumire: «Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum şi pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)6. La anexa nr. 6 secţiunea I, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 7. Se utilizează la atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA şi la eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau servicii sau pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri, precum şi la actualizarea unor informaţii despre aceste persoane.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVDirecţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
    Bogdan-Nicolae Stan
    Bucureşti, 27 aprilie 2017.Nr. 1.381.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 631/2016)*Font 9*┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A │ FELUL DECLARAŢIEI                                                                    │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│   │ 1. Declaraţie de înregistrare  [ ]             2. Declaraţie de menţiuni  [ ]        ││   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│   │ a) Persoană impozabilă care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se           ││   │    înregistreze conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,        ││   │    cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal)                    [ ]  ││   │ b) Persoană juridică neimpozabilă                                               [ ]  ││   │ c) Agricultor care efectuează livrări intracomunitare de bunuri                 [ ]  │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B │ DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                              │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│   │1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA  .........................................   ││   │2. Denumire/Nume şi prenume .......................................................   ││   │3. Cod de identificare fiscală ....................................................   ││   │4. Date privind domiciliul fiscal                                                     ││   │     Stradă .................. Nr. ............. Bloc .............................   ││   │     Scară ........... Etaj ......... Ap. ...... Localitate .......................   ││   │     Sector ........ Judeţ ............ Cod poştal ................................   ││   │     Fax ..................... Telefon ............................................   ││   │     E-mail ......................................................................    │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ C │ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL                                                         │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│   │1. Reprezentare prin împuternicit               [ ]                                   ││   │   Nr. act împuternicire ................ Data ....................................   ││   │                                                                                      ││   │2. Date de identificare ale împuternicitului                                          ││   │   Cod de identificare fiscală ....................................................   ││   │   Nume, prenume/Denumire .........................................................   ││   │   Adresa: Stradă ............... Nr. ............. Bloc ..........................   ││   │           Scară ...... Etaj ...... Ap. .... Localitate ...........................   ││   │           Sector ...... Judeţ ............. Cod poştal ...........................   ││   │           Fax ............... Telefon ............................................   ││   │           E-mail .................................................................   │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ D │DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                                          │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│   │I.  Înregistrare în scopuri de TVA                                                    ││   │    1. Înregistrare prin depăşirea plafonului de achiziţii intracomunitare         [ ]││   │                                                                                      ││   │    2. Înregistrare pentru prestări de servicii care au locul în alt stat membru,     ││   │       pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei     ││   │       conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 307            ││   │       alin. (2) din Codul fiscal                                                  [ ]││   │                                                                                      ││   │    3. Înregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, persoană          ││   │       impozabilă stabilită în alt stat membru, pentru care beneficiarul este         ││   │       persoană obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2)         ││   │       din Codul fiscal                                                            [ ]││   │                                                                                      ││   │    4. Înregistrare prin opţiune pentru achiziţii intracomunitare, conform            ││   │       art. 268 alin. (6) din Codul Fiscal                                         [ ]││   │                                                                                      ││   │    5. Înregistrarea pentru livrări intracomunitare de bunuri prevăzute la            ││   │       art. 315^1 alin. (8) lit. c) sau d) din Codul Fiscal, efectuate de             ││   │       persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agricultori             ││   │       prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal                                     [ ]││   │                                                                                      ││   │II. Anularea înregistrării în scopuri de TVA                                          ││   │    1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate  ││   │       ca urmare a depăşirii plafonului de achiziţii                               [ ]││   │       a) valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic                 ││   │          anterior solicitării anulării .............................                 ││   │       b) valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic                 ││   │          în care se solicită anularea ..............................                 ││   │       c) nu a fost exercitată opţiunea prevăzută la art. 317 alin. (7) din Codul     ││   │          fiscal                                                                   [ ]││   │                                                                                      ││   │    2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate  ││   │       prin opţiune, conform art. 268 alin. (6) din Codul Fiscal                   [ ]││   │       a) valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic                 ││   │          anterior solicitării anulării .............................                 ││   │       b) valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic                 ││   │          în care se solicită anularea ..............................                 ││   │       c) nu a fost exercitată opţiunea prevăzută la art. 317 alin. (7) din Codul     ││   │          fiscal                                                                   [ ]││   │                                                                                      ││   │    3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri    ││   │       de TVA pentru prestări de servicii intracomunitare sau achiziţii de servicii   ││   │       intracomunitare, pentru care persoana impozabilă s-a înregistrat în            ││   │       conformitate cu prevederile art. 317 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul         ││   │       fiscal                                                                      [ ]││   │                                                                                      ││   │    4. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate  ││   │       în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal                         [ ]││   │                                                                                      ││   │    5. Anularea înregistrării pentru livrări intracomunitare de bunuri                ││   │       prevăzute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) sau d), efectuate de                 ││   │       persoana impozabilă care aplică regimul special pentru                         ││   │       agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal                         [ ]│├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise    ││                  în acest formular sunt corecte şi complete.                             │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    Numele persoanei care face declaraţia ..............................................  ││                                                                                          ││    Semnătura .........................................                                   ││                                                                                          ││    Data ............./.........../....................                                   │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                          Se completează de organul fiscal                                │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    Denumire organ fiscal ...........................................................     ││                                                                                          ││    Nr. de înregistrare ..................... Data înregistrării ...../....../.......     ││                                                                                          ││    Numele şi prenumele persoanei care a verificat .................................      ││                                                                                          ││    Număr legitimaţie ..............................................................      │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/a                                                      A4/t2  +  INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum şi pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)“Declaraţia de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţia de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum şi pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091), denumită în continuare declaraţie, se depune de către:a) persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. b)-d) sau alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară;b) persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, neînregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal şi care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a), c) sau d) ori alin. (2) din Codul fiscal, dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciului;c) persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii economice în România, care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal şi care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a), b) sau d) ori alin. (2) din Codul fiscal, dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor respective;d) persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal, care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a)-c) ori art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, dacă efectuează livrări intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) sau d) din Codul fiscal, înainte de livrarea bunurilor.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute:a) un exemplar, semnat conform legii, se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată;b) un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.A. Felul declaraţieiSe marchează cu „X“ pct. 1 sau 2, după caz. Declaraţia de înregistrare se completează la solicitarea înregistrării în scopuri de TVA, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.În cazul declaraţiei de înregistrare se marchează, după caz, lit. a), b) sau c).Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.B. Date de identificare a contribuabilului1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - nu se completează la înregistrarea iniţială.Atenţie! Acest cod este valabil şi se utilizează numai pentru achiziţii intracomunitare sau pentru serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate către persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau pentru livrări intracomunitare de bunuri efectuate de agricultori. 2. Denumire/Nume şi prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei care efectuează achiziţii intracomunitare (contribuabilul) sau ale agricultorului care efectuează livrări intracomunitare de bunuri.3. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a contribuabilului.4. Date privind domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.C. Alte date despre contribuabil1. Reprezentare prin împuternicit - se marchează cu „X“ în cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul desemnat potrivit Codului de procedură fiscală şi se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.2. Date de identificare ale împuternicitului - se completează cu datele privind codul de identificare fiscală, numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului, precum şi adresa acestuia.D. Date privind vectorul fiscalI. Înregistrare în scopuri de TVA1. Înregistrare prin depăşirea plafonului de achiziţii intracomunitare - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România şi de persoanele juridice neimpozabile stabilite în România, care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară.2. Înregistrare pentru prestări de servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România, care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, dacă acestea prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoană obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 307 alin. (2), înainte de prestarea serviciilor.3. Înregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, pentru care beneficiarul este persoană obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au stabilit sediul activităţii economice în România, care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, dacă primesc de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor.4. Înregistrare prin opţiune pentru achiziţii intracomunitare, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au sediul activităţii în România, dacă nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal şi de persoanele juridice neimpozabile, dacă realizează achiziţii intracomunitare de bunuri conform art. 268 alin. (4) din Codul fiscal şi optează pentru taxarea acestor operaţiuni, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal.5. Înregistrarea pentru livrări intracomunitare de produse agricole efectuate de un agricultor - se marchează cu „X“ de către persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal, care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a)-c) ori art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, dacă efectuează livrări intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) sau d) din Codul fiscal, înainte de livrarea bunurilorII. Anularea înregistrării în scopuri de TVA1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ca urmare a depăşirii plafonului de achiziţii - se marchează cu „X“ de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a depăşirii plafonului de achiziţii, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care au fost înregistrate, dacă valoarea achiziţiilor intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care fac această solicitare sau în anul calendaristic anterior şi dacă nu şi-au exercitat opţiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal.2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate prin opţiune, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA prin opţiune, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea a 2 ani calendaristici care urmează anului în care au optat pentru înregistrare, dacă valoarea achiziţiilor intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care depun această solicitare sau în anul calendaristic anterior şi dacă nu şi-au exercitat opţiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal.1a) şi 2a). Valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic anterior solicitării anulării - se înscrie suma totală a achiziţiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul calendaristic anterior solicitării anulării.1b) şi 2b). Valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic în care se solicită anularea - se înscrie suma totală a achiziţiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul în care face această solicitare.Toate sumele vor fi înscrise în lei.1c) şi 2c). Nu a fost exercitată opţiunea prevăzută la art. 317 alin. (7) din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care solicită anularea înregistrării, în cazul în care nu şi-au exercitat opţiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal.3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru prestări de servicii intracomunitare sau achiziţii de servicii intracomunitare, pentru care persoana impozabilă s-a înregistrat în conformitate cu prevederile art. 317 alin. (1) lit. b) şi c) - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care nu mai efectuează astfel de operaţiuni.4. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii conform art. 317 din Codul fiscal, care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.5. Anularea înregistrării pentru agricultorii care au fost înregistraţi pentru livrări intracomunitare cu produse agricole - se marchează cu „X“ de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri conform art. 317 din Codul fiscal.  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 631/2016)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE                               │├────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. DENUMIRE     │                                                            │├────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. SEDIUL SOCIAL DECLARAT CU OCAZIA ÎNMATRICULĂRII ÎN REGISTRUL COMERŢULUI   │├───────┬─────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────┬─────────┤│Judeţ  │                     │Localitate   │               │Sector │         │├───────┴─┬───────────────────┴─────────────┴─┬─────┬────┬──┴───┬───┴┬────┬───┤│Strada   │                                   │Nr.  │    │Bloc  │    │Sc. │   │├────┬────┴┬────┬────────────┬───────────────┬┴─────┴─┬──┴──────┴────┴────┴───┤│Et. │     │Ap. │            │Cod poştal     │Ţara    │                       │├────┴────┬┴────┴───────────┬┴───────┬───────┴────┬───┴────┬──────────────────┤│Telefon  │                 │Fax     │            │E-mail  │                  │├─────────┴─────────────────┴────┬───┴────────────┴───┬────┼──────────────────┤│3. Numărul de înregistrare      │                    │    │                  ││la Registrul comerţului a       │                    │    │                  ││cererii de înmatriculare        │                    │Data│                  │├────────────────────────────────┴────────────────────┴────┴──────────────────┤│B. SOLICITANT, ÎN CALITATE DE:                                               │├──────────────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────┬──┤│Reprezentant legal                │      │Asociat                         │  │├─────────────────┬───┬────────────┴─┬────┴┬──────────────┬────┬───────────┴──┤│Act constitutiv  │   │Împuternicire │ Nr. │              │Data│              │└─────────────────┴───┴──────────────┴─────┴──────────────┴────┴──────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Date de identificare                                                         │├─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤│DENUMIRE / NUME, PRENUME │                                                   │├─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤│DOMICILIU FISCAL                                                             │├───────┬─────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────┬─────────┤│Judeţ  │                     │Localitate   │               │Sector │         │├───────┴─┬───────────────────┴─────────────┴─┬─────┬────┬──┴───┬───┴┬────┬───┤│Strada   │                                   │Nr.  │    │Bloc  │    │Sc. │   │├────┬────┴┬────┬────────────┬───────────────┬┴─────┴─┬──┴──────┴────┴────┴───┤│Et. │     │Ap. │            │Cod poştal     │Telefon │                       │├────┴────┬┴────┴───────────┬┴───────┬───────┴────────┴───────────────────────┤│Fax      │                 │E-mail  │                                        │├─────────┴─────────────────┴────────┴─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │├──────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL                                          ││Contabilitatea este organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări   ││servicii în domeniul contabilităţii, conform                                 │art. 10 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu      ││modificările şi completările ulterioare                                      ││                                                                             ││[ ] DA  Datele de identificare ale persoanei care asigură organizarea şi     ││        conducerea contabilităţii conform prevederilor                       ││        art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, sunt prevăzute în Anexa la  ││        prezenta cerere                                                      ││                                                                             ││[ ] NU                                                                       │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│C. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ                                                 │├─────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤│1. Cifra de afaceri estimată a se realiza,       │  │  │  │  │  │  │  │  │   ││conform art. 310 alin. (1) din Codul fiscal      │  │  │  │  │  │  │  │  │lei│├─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤│2. Înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a)     │   │pct. 1 din Codul fiscal ca urmare a declarării faptului că cifra de      │   ││afaceri urmează să atingă sau să depăşească plafonul de scutire prevăzut │   ││la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de │   ││scutire pentru întreprinderile mici                                      │   │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│3. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA,       ││conform art. 316 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Codul fiscal, respectiv cifra  ││de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la   ┌───┤art. 310 alin. (1) din Codul fiscal                                      │   │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘┌──────────────────────────┬──────────────────┬──┬────────────────────────┬───┐│4. Perioada fiscală:      │4.1. Lunară       │  │4.2. Trimestrială       │   │└──────────────────────────┴──────────────────┴──┴────────────────────────┴───┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    ││înscrise în acest formular sunt corecte şi complete                          │├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│Numele persoanei care face declaraţia    │                                   │├────────────────────┬────────────────────┴──────┬────────────────────────────┤│Funcţia             │                           │                            │├────────────────────┼───────────────────────────┤                            ││Semnătura           │                           │                            │├────────────────────┴───────────────────────────┴┬──┬──┬─┬──┬──┬─┬──┬──┬──┬──┤│Data                                             │  │  │/│  │  │/│  │  │  │  │└─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴─┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se completează de personalul organului fiscal                                │├─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤│Denumire organ fiscal    │                                                   │├───────────────────┬─────┴─────┬─────────────────┬──┬──┬─┬──┬──┬─┬──┬──┬──┬──┤│Număr înregistrare │           │Dată înregistrare│  │  │/│  │  │/│  │  │  │  │├───────────────────┴───────────┴────────────────┬┴──┴──┴─┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┤│Numele şi prenumele persoanei care a verificat  │                            │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Număr legitimaţie                               │                            │└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘  Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/tva  +  ANEXĂla formularul 098 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE                                                                           │├────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. DENUMIRE │                                                                                                         │├────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────┬────────────────────────┤│2. Numărul de înregistrare la Registrul comerţului a cererii de înmatriculare│          │Data│                        │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────┴────────────────────────┘┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬────────┬───────────────┬────────┬────────┬─────────────────────────┐│Nr. │Denumire/Nume, prenume persoană│   Cod de   │   Nr.  │Data încheierii│ Data   │Data    │ Număr autorizaţie emisă ││crt.│   autorizată potrivit legii,  │identificare│contract│contractului de│început │sfârşit │   de Corpul Experţilor  ││    │  membră a Corpului Experţilor │  fiscală   │        │    prestări   │contract│contract│Contabili şi contabililor││    │   Contabili şi Contabililor   │ (CIF/CNP)  │        │  servicii în  │        │        │  Autorizaţi din România ││    │    Autorizaţi din România     │            │        │   domeniul    │        │        │valabilă la data semnării││    │                               │            │        │ contabilităţii│        │        │       contractului      │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 1  │                               │            │        │               │        │        │                         │├────┼───────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 2  │                               │            │        │               │        │        │                         │└────┴───────────────────────────────┴────────────┴────────┴───────────────┴────────┴────────┴─────────────────────────┘  +  INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, denumită în continuare cerere (formular 098), se completează şi se depune de către societăţile care se înfiinţează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societăţii pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată.Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului.Formularul se completează în două exemplare, înscriinduse cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.A. Date de identificare a persoanei impozabileRândul 1. DenumireSe completează cu denumirea societăţii pentru care a fost depusă cererea de înmatriculare în registrul comerţului şi pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 2. Sediul social declarat cu ocazia înmatriculării în registrul comerţuluiSe completează cu adresa sediului social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului.B. Solicitant, în calitate deSe marchează cu „X“ calitatea de „Reprezentant legal“, în situaţia în care cererea este completată de reprezentantul legal al societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului sau de către altă persoană împuternicită să o reprezinte, potrivit legii.Se marchează cu „X“ calitatea de „Asociat“, în situaţia în care cererea este completată de unul dintre asociaţii societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului.Se marchează cu „X“ rubrica „Act constitutiv“, în situaţia în care calitatea de reprezentant legal sau asociat rezultă din actul constitutiv al societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului.În situaţia în care calitatea de reprezentant legal al societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului rezultă dintr-un alt document, se înscriu numărul şi data împuternicirii.Rubrica „Date de identificare“ se completează cu datele de identificare ale solicitantului.C. Alte date privind contribuabilulSe marchează cu „X“ caseta corespunzătoare, după caz.D. Taxa pe valoarea adăugatăSe completează de către societăţile care se înfiinţează în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.Rândul 1. Se estimează cifra de afaceri preconizată a se realiza în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic din operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, a operaţiunilor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal.Prin excepţie, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activităţii principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, şi livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.Rândul 2 se marchează cu „X“ datorită obligativităţii înregistrării în scopuri de TVA ca urmare a declarării unei cifre de afaceri egale cu/mai mare decât plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei.Rândul 3 se marchează cu „X“ în cazul în care se optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.Rândul 4. Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată.Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. În caz contrar sau în situaţiile prevăzute la art. 322 alin. (7) şi (8) din Codul fiscal, va depune deconturi lunare.  +  INSTRUCŢIUNI de completare a anexei formularului 098 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“Date de identificare a persoanei impozabileRândul 1. DenumireSe completează cu denumirea societăţii pentru care a fost depusă cererea de înmatriculare în registrul comerţului şi pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Coloana „Denumire/Nume, prenume persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România“ se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Coloana „Cod de identificare fiscală (CIF/CNP)“ se completează codul de înregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice.Coloana „Număr contract“ se completează cu numărul contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilităţiiColoana „Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilităţii“ se completează cu data încheierii contractului.Coloanele „Dată început contract“ şi „Dată sfârşit contract“ se completează cu data începerii contractului respectiv cu data de sfârşit a contractului.Coloana „Număr autorizaţie emisă de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România valabilă la data semnării contractului“ se completează cu numărul autorizaţiei emise de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, valabilă la data semnării contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilităţii.----