ORDIN nr. 640 din 28 aprilie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 9 mai 2017  Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3Anexa nr. 29 „Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei“ și anexa nr. 41 „Corelații între formularele de situații financiare“ la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 4Corelațiile între formularele de situații financiare trimestriale sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 28 aprilie 2017.Nr. 640.  +  Anexa nr. 1
  NORME METODOLOGICE
  privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017
   +  Capitolul I Situații financiare trimestriale1.(1). Situațiile financiare care se întocmesc de instituțiile publice la finele trimestrelor I, II și III în anul 2017 se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturi de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative.1.(2). Situațiile financiare trimestriale se întocmesc utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III prevăzute în Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.1.(3). Situațiile financiare trimestriale se întocmesc pe modelele aprobate prin:– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele nr. 2÷7, 7b, 9, 11÷13, 14a, 14b, 15÷19, 20a, 20b, 27, 28, 30, 30b, 30b.1 și 40a÷40c la situațiile financiare);– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare (anexa nr. 32 la situațiile financiare);– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare (anexa nr. 1 la situațiile financiare).1.(4). Modelele formularelor actualizate pentru situațiile financiare trimestriale și raportările financiare lunare în anul 2017 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/ institutii publice/legislatie2.(1).1. Rezultatul patrimonial al exercițiului financiar raportat la finele trimestrului I al anului 2016, în formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare), la coloana 2, rândul 31 sau 32, după caz, se completează în anul 2017 la coloana 1, atât la rândul 31 sau 32, cât și la rândul 29.2 sau 29.3, după caz.2.(1).2. Cheltuielile cu impozitul pe profit aferente anului 2017 determinate potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) pct. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora sunt obligate la plata impozitului pe profit instituțiile publice care desfășoară activități economice, se completează la rândul 29.4 pe col. 2.2.(1).3. Ca urmare a efectuării înregistrărilor contabile: 891 „Bilanț de deschidere“ = 121 „Rezultatul patrimonial“ sau 121 „Rezultatul patrimonial“ = 892 „Bilanț de închidere“ pot exista diferențe între rândurile 87 și 88, coloana 02 din formularul „Bilanț“ (anexa nr. 1 la situațiile financiare), întocmit la raportările trimestriale ale anului precedent și rândurile 31 și 32 coloana 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare), întocmit la raportările trimestriale ale anului curent, la unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Aceste diferențe nu sunt admise la nivelul situațiilor financiare trimestriale centralizate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.2.(1).4. La unitățile administrativ-teritoriale, formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare) care se depune la administrațiile județene ale finanțelor publice și la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice nu cuprinde veniturile și cheltuielile unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru fondurile primite de la bugetul de stat.2.(2). La completarea formularului „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) în anul 2017 se au în vedere următoarele prevederi:– cap. IV pct. 4.1.(3) dinNormele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 191/2017, cu excepția ultimelor trei paragrafe.2.(3). În formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 4 la situațiile financiare), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la administrațiile județene ale finanțelor publice și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, după caz, formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 4 la situațiile financiare) va fi însoțit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități deschise la instituțiile de credit.2.(4).1. La întocmirea conturilor de execuție - venituri (anexele nr. 5, 9, 12, 17) și a conturilor de execuție - cheltuieli (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16, 18) în anul 2017 se au în vedere următoarele:– informațiile referitoare la prevederi bugetare se completează potrivit structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017, prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte acte normative în vigoare;– cap. IV pct. 4.2.(2)÷4.2.(4), 4.3.(2), 4.3.(3), 4.4÷4.8, 4.10÷4.13, 4.16÷4.19 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 191/2017.2.(4).2. La întocmirea conturilor de execuție - venituri (anexele nr. 5, 9, 12, 17) se au în vedere și veniturile încasate în numerar nedepuse în conturile de trezorerie.Sumele raportate în conturile de execuție - venituri la coloana 4 reprezentând „Drepturi constatate din anii precedenți“ trebuie să corespundă cu sumele raportate la coloana 8 „Drepturi constatate de încasat“ din aceleași formulare, întocmite la 31 decembrie 2016.Ca urmare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, sumele raportate la coloana 4 „Drepturi constatate din anii precedenți“ la codul bugetar 36.xx.32 „Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți“ se raportează și la coloana 5 „Drepturi constatate din anul curent“ cu semnul minus, astfel încât aceste sume să nu se mai regăsească pe coloana 8 „Drepturi constatate de încasat“. În contabilitate conturile utilizate pentru evidențierea creanțelor aferente unor sume provenite din finanțarea anilor precedenți nu se dezvoltă în analitic pe clasificația bugetară. 2.(4).3. Conturile de execuție - cheltuieli întocmite de Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Asigurări de Sănătate depuse la Ministerul Finanțelor Publice vor purta viza Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru sumele deduse direct de către angajator din contribuțiile datorate potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) dinLegea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017 și respectiv ale art. 4 alin. (7) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.2.(5). Formularul „Disponibil din mijloace cu destinație specială“ (anexa nr. 14a la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare centrală.Rândul 12 „Alte fonduri cu destinație specială“ se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț.La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(11) dinNormele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.2.(6). Formularul „Disponibil din mijloace cu destinație specială“ (anexa nr. 14b la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare locală.La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(12) dinNormele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.2.(7). Formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare) se completează de către toate instituțiile publice care au calitatea de beneficiari și care derulează proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.Formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare) se completează distinct pe fiecare sursă de finanțare (mai puțin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile).Plățile raportate de instituțiile publice la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ raportate în anexele nr. 7 și 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat, se corelează cu plățile raportate în formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare).În cazul proiectelor derulate în parteneriat, instituțiile publice în calitate de lideri sau parteneri completează anexa nr. 19 cu informații privind plățile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activitățile pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, precum și cu informații privind sumele rambursate/ neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activități.Anexa nr. 19 se completează potrivit prevederilor pct. 4.20 dinNormele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013, ale cap. I pct. 5 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, ale pct. 2.(6) dinNormele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465/2015, și ale pct. 4.20 dinNormele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016, cu completările ulterioare.2.(8). Formularul „Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare“ (anexa nr. 20a la situațiile financiare) se completează de către toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alți donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare și plată, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene etc.) și apoi efectuează plăți către autoritățile de management, agenții de plăți, instituții publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.Anexa nr. 20a se completează potrivit prevederilor pct. 4.21.(1) dinNormele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013.2.(9). Formularul „Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare“ (anexa nr. 20b la situațiile financiare) se completează de toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autorități de certificare, instituții publice ierarhic superioare, după caz, și care ulterior efectuează plăți din aceste sume (de exemplu: autorități de management, agenții de plăți, operatori de program, alte instituții publice).Anexa nr. 20b nu se completează de către instituțiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanțări și rambursări prin autoritățile de management din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.Anexa nr. 20b se completează potrivit prevederilor pct. 4.21. (2) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013.2.(10). Formularul „Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)“ (anexa nr. 27 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice care derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.În anexa nr. 27 „Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)“, totalul plăților raportate de instituțiile publice la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se detaliază pe fiecare sursă de finanțare, pe naturi de cheltuieli, și trebuie să corespundă cu totalul plăților raportate în anexa nr. 7 sau 7b la situațiile financiare, la cele două titluri (coloana 6).2.(11). Formularul „Situația plăților efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabil㻄 (anexa nr. 28 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informații privind plățile efectuate pentru programele cu finanțare rambursabilă.În anexa nr. 28 „Situația plăților efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabil㻓, totalul plăților raportate de instituțiile publice la titlul 65 se detaliază pe fiecare sursă de finanțare, pe naturi de cheltuieli, și trebuie să corespundă cu totalul plăților raportate în anexa nr. 7 la situațiile financiare (coloana 6).2.(12).1. Formularul „Plăți restante“ (anexa nr. 30 la situațiile financiare) se completează de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăți restante din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.2.(12).2. Formularul „Plăți restante“ [anexa nr. 30b la situațiile financiare modificată conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) dinLegea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și de modificare și completare a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009] se completează de unitățile administrativ-teritoriale, precum și de instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare.2.(12).3. Plățile restante se completează potrivit prevederilor cap. IV pct. 4.28.(3)÷4.28.(7) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 96/2015, cu modificările ulterioare.2.(13). Formularul „Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat“ (anexa nr. 32 la situațiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situațiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă și ca modalitate de executare silită a garanțiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanțului specifice operațiunilor respective.2.(14).1. Sectoarele instituționale potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 2010) sunt cele prevăzute la pct. 2.(10) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465/2015.În vederea întocmirii corecte a formularului „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (anexa nr. 40a la situațiile financiare), a formularului „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (anexa nr. 40b la situațiile financiare) și a formularului „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (anexa nr. 40c la situațiile financiare), instituțiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informații detaliate pe sectoare, precum și pe subsectoarele administrației publice: subsectorul administrație publică centrală, subsectorul administrație publică locală, subsectorul asigurări sociale.2.(14).2. Sumele privind plata diferențelor salariale pentru personalul didactic din învățământul de stat, stabilite conform prevederilor art. 2 și 3 din Legea nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 se înregistrează în contabilitate ca provizioane și se raportează în formularele:– „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (anexa nr. 40a la situațiile financiare), la rândurile 489.25 și 489.9;– „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (anexa nr. 40b la situațiile financiare), la rândurile 342.4 și 343.3;– „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (anexa nr. 40c la situațiile financiare), la rândurile 332.4 și 333.3.2.(15). La situațiile financiare trimestriale în anul 2017, unitățile de învățământ preuniversitar de stat ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul „Bilanț“, cuprinzând toate activele, datoriile și capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanțare a acestora.Unitățile de învățământ preuniversitar de stat ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, în bugetele cărora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive școlare fără personalitate juridică, iau măsuri în vederea includerii în situațiile financiare trimestriale în anul 2017 și a operațiunilor efectuate de acestea.Formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde veniturile și cheltuielile instituției efectuate din bugetul local."Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa 3 la situațiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde și coloana 3 pentru finanțarea de la bugetul de stat în scop informativ, fără a fi adunată la coloana 1 - Total.Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitățile teritoriale ale Ministerului Educației Naționale, unitățile de învățământ preuniversitar de stat întocmesc formularele: „Contul de execuție a bugetului de stat“ (anexele nr. 6 și 7 la situațiile financiare), „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare) și „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexele nr. 3 și 4 la situațiile financiare), pe care le prezintă inspectoratelor școlare în vederea centralizării. Aceste formulare cuprind veniturile și cheltuielile instituției efectuate din bugetul de stat.În mod experimental, unitățile de învățământ preuniversitar de stat întocmesc formularul „Bilanț“ distinct pe cele două sectoare, buget de stat și, respectiv, buget local. O copie a formularului „Bilanț“ întocmit experimental pentru sectorul buget de stat se depune în scop informativ și pentru verificare la inspectoratele școlare, fără a fi centralizat de acestea în bilanțul propriu. Acesta conține numai operațiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2017, având ca solduri inițiale soldurile finale raportate la 31 decembrie 2016.Bilanțul întocmit experimental pentru sectorul buget de stat depus de unitățile de învățământ preuniversitar de stat la inspectoratele școlare se centralizează distinct la Ministerul Educației Naționale. 2.(16). Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune depun trimestrial la Ministerul Finanțelor Publice formularul „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 6 la situațiile financiare) și formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7 la situațiile financiare).2.(17). Instituțiile publice care se reorganizează în baza unor acte normative au în vedere prevederile pct. 9 lit. a) și b) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare. Aceste instituții publice întocmesc note explicative detaliate pentru diferențele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2016 și soldurile inițiale de la 1 ianuarie 2017. Pe baza acestor note explicative, ordonatorii ierarhic superiori verifică corectitudinea datelor înscrise în situațiile financiare ale instituțiilor publice reorganizate aflate în subordine.Verificarea corectitudinii datelor înscrise în situațiile financiare pentru instituțiile publice care au calitatea de ordonatori principali de credite se efectuează de către entitatea publică ce realizează centralizarea situațiilor financiare.2.(18). Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice, prevăzute în cap. III la pct. 10 lit. b.5) și b.6) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile și în anul 2017.  +  Capitolul II Depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare1. Situațiile financiare trimestriale întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale, precum și de administrațiile județene ale finanțelor publice și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finanțelor Publice la termenul prevăzut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru trimestrul I - 10 mai, pentru trimestrul II - 9 august, iar pentru trimestrul III - 9 noiembrie 2017.2. Situațiile financiare trimestriale întocmite de instituțiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari și terțiari de credite se depun la instituțiile ierarhic superioare, potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) și (9) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. Situațiile financiare trimestriale întocmite de instituțiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administrațiile județene ale finanțelor publice și la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4.(1).1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare, întocmesc raportările financiare lunare potrivit:– cap. II „Raportări financiare lunare“ din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013;– cap. II pct. 4.(1). din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465/2015;– la raportarea lunară a indicatorilor din bilanț se au în vedere și rândurile 22.1 „Avansuri acordate“ și 61.1 „Avansuri primite“.4.(1).2.1. Începând cu raportarea lunii iulie 2017, autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, precum și instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare, întocmesc raportările financiare lunare prevăzute la pct. 1 lit. c) și d) și la pct. 2 lit. d), e), f) și g) alecap. II „Raportări financiare lunare“ din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.4.(1).2.2. Începând cu raportarea lunii iulie 2017 se suspendă depunerea la Ministerul Finanțelor Publice a raportărilor financiare lunare privind execuția bugetară efectuată prin conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prevăzute la:– cap. II „Raportări financiare lunare“, pct. 1 lit. a)și b) și pct. 2 lit. a), b) și c) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013;– cap. II pct. 4.(1). din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465/2015.Ordonatorii principali de credite pot dispune întocmirea și centralizarea în continuare a raportărilor financiare lunare suspendate, în funcție de necesitățile de informare a acestora.4.(1).2.3. Începând cu raportarea lunii iulie 2017 se depun la Ministerul Finanțelor Publice raportările financiare lunare privind execuția bugetară, prevăzute la cap. II „Raportări financiare lunare“, pct. 1 lit. a)și b) și pct. 2 lit. a), b) și c) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, și la cap. II pct. 4.(1). din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465/2015, efectuată prin conturile deschise la instituțiile de credit, cu excepția sumelor care au tranzitat conturile de venituri și cheltuieli din trezorerie.4.(2). Termenele de depunere la Ministerul Finanțelor Publice a raportărilor financiare lunare nesuspendate sunt cele prevăzute la cap. III „Depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare“ din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.5. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare, transmit raportările financiare lunare în format electronic, însoțite de o adresă de înaintare și note explicative, după caz, scanate și semnate de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.6. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora vor urmări pentru raportările financiare lunare concordanța datelor lunare transmise cu cele raportate prin situațiile financiare trimestriale. În cazul unor diferențe majore, se vor comunica cauzele acestor diferențe. 7. Sancțiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea la Ministerul Finanțelor Publice și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice sunt prevăzute la art. 42 alin. (1) și (8) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.8. Situațiile financiare trimestriale și anuale/Raportările financiare lunare întocmite la nivelul activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București se semnează de persoanele care au calitatea de ordonatori terțiari de credite ai bugetului Trezoreriei Statului și ai bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale și de conducătorul compartimentului financiar-contabil (serviciul contabilitatea generală a statului/serviciul administrarea și contabilitatea contului curent al trezoreriei) sau de alte persoane cărora le-a fost delegată exercitarea acestor competențe.
   +  Anexa nr. 2
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  la Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
  I. CAPITOLUL VI: „Planul de conturi general pentru instituții publice“ se completează astfel:La clasa 3 „Conturi de stocuri și producție în curs de execuție“, grupa 39 „Ajustări pentru deprecierea stocurilor și producției în curs de execuție“, după contul sintetic de gradul III 3920200 „Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar“ se introduce contul sintetic de gradul II 39203 „Ajustări pentru deprecierea materialelor rezervă de stat și de mobilizare“ și contul sintetic de gradul III 3920300 „Ajustări pentru deprecierea materialelor rezervă de stat și de mobilizare“. II. CAPITOLUL VIII „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni“ se modifică astfel:La punctul V „Conturi de trezorerie“ se elimină asteriscul și nota aferentă acestuia de la pct. 6. „Sumele reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituțiilor publice sau venituri cuvenite altor bugete, achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminale de plată electronice instalate la sediile instituțiilor publice beneficiare“, referitoare la completarea formularelor prevăzute în anexele nr. 5, 9 și 12 la situațiile financiare.III. Anexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice“ se modifică și se completează astfel:1. Contul 3920300 „Ajustări pentru deprecierea materialelor rezervă de stat și de mobilizare“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.2. Conturile 6270000 „Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate“, 6290100 „Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente“ și 7660000 „Venituri din dobânzi“:– se dezvoltă în analitic pe clasificația funcțională și economică a cheltuielilor în situația în care sumele sunt cuprinse în bugetul instituției;– nu se dezvoltă în analitic pe clasificația funcțională și economică a cheltuielilor, pentru sumele care nu sunt cuprinse în buget (de exemplu: sumele aferente operațiunilor Trezoreriei Centrale).3. Contul 7180000 „Alte venituri ale trezoreriei statului“ nu se dezvoltă în analitic pe clasificația veniturilor, pentru sumele care nu sunt cuprinse în buget, aferente operațiunilor Trezoreriei Centrale. 4. Conturile în afara bilanțului 8060000 „Credite bugetare aprobate“, 8066000 „Angajamente bugetare“, 8067000 „Angajamente legale“, 8071000 „Credite de angajament aprobate“ și 8072000 „Credite de angajament angajate“:– se dezvoltă în analitic pe clasificația funcțională și economică a cheltuielilor în situația în care sumele sunt cuprinse în bugetul instituției;– nu se dezvoltă în analitic pe clasificația funcțională și economică a cheltuielilor, în situația în care sumele nu sunt cuprinse în buget (de exemplu: sumele provenite din fonduri externe nerambursabile aflate în conturile de disponibilități ale autorităților de management, operator de program, autoritate națională și alte sume gestionate prin conturi de disponibilități, în condițiile legii, de către instituții publice și pentru care nu sunt aprobate bugete de venituri și cheltuieli).
   +  Anexa nr. 3
  CORELAȚII
  între formularele de situații financiare trimestriale
  I. Corelații între formularele de situații financiare trimestriale pentru sectorul Administrația publică (S1311 + S1313 + S1314)(1) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02):(1).1. Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).2. Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(2) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) cu formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) și cu formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 04):(2).1. (Rd. 33 + Rd. 35 + Rd. 41) col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) + Rd. 14 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 04).(2).2. (Rd. 33 + Rd. 35 + Rd. 41) col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) + Rd. 17 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 04).II. Corelații între formularele de situații financiare trimestriale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)(1) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02):(1).1. Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).2. Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).NOTĂ: Corelațiile de la punctele (1).1 și (1).2 nu se respectă în următoarele situații:a) la Ministerul Educației Naționale, cu soldul contului 1210000 „Rezultatul patrimonial“, în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local (de exemplu: unități de învățământ preuniversitar de stat);b) la unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităților teritoriale subordonate:891 „Bilanț de deschidere“ = 121 „Rezultatul patrimonial“sau:121 „Rezultatul patrimonial“ = 892 „Bilanț de închidere“:Excepția de la litera b) nu este valabilă pentru situațiile financiare centralizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, unde corelațiile de mai sus trebuie respectate.(2) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03):(2).1. Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03).NOTA A: Corelația de la punctul (2).1 nu se respectă în următoarele situații:a) la Ministerul Educației Naționale, cu sumele aflate în conturi de sume de mandat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanțarea de la bugetul de stat și care sunt raportate în fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în bilanț;b) la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 41 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) + Rd. 14 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).(2).2. Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03).NOTA B: Corelația de la punctul (2).2 nu se respectă în următoarele situații:a) la Ministerul Educației Naționale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat de subordonare locală, precum și cu sumele aflate în conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în bilanț;b) la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 41 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) + Rd. 17 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).(3) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04):(3).1. Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).(3).2. Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).NOTĂ: Corelațiile de la pct. (3).1 și (3).2 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelațiile de la pct. 2.(1) lit. b) și pct. 2.(2) lit. b).(4) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17):  +  Titluri de participare:(4).1. Rd. 08 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 256 + Rd. 264 + Rd. 274 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(4).2. Rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 256 + Rd. 264 + Rd. 274 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).  +  Creanțe comerciale și avansuri:(4).3. Rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(4).4. Rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(4).5. Rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(4).6. Rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).  +  Creanțele bugetului general consolidat:(4).7. Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA A: Corelația de la punctul (4).7 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(4).8. Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).NOTA B: Corelația de la punctul (4).8 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).  +  Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori:(4).9. Rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 336 + Rd. 337 + Rd. 338 + Rd. 339) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(4).10. Rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 336 + Rd. 337 + Rd. 338 + Rd. 339) col. 02 din formularulanexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).  +  Conturi la trezorerie, casa în lei:(4).11. Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(4).12. Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).  +  Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:(4).13. Rd. 33.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 12 + Rd. 14 + Rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).(4).14. Rd. 33.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 12 + Rd. 14 + Rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (cod 17).  +  Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută:(4).15. Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(4).16. Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).NOTA C: Corelațiile de la punctele (4).11, (4).12, (4).13, (4).14, (4).15 și (4).16 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă următoarele corelații:a) Rd. 41 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 16 + Rd. 21 + Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).b) Rd. 41 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 16 + Rd. 21 + Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).c) Rd. 41.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 17 + Rd. 22 + Rd. 44 + Rd. 64 + Rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).d) Rd. 41.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 17 + Rd. 22 + Rd. 44 + Rd. 64 + Rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).  +  Datorii comerciale și avansuri:(4).17. Rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(4).18. Rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(4).19. Rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(4).20. Rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).  +  Împrumuturi pe termen lung:(4).21. Rd. 54 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 391 + Rd. 437 + Rd. 447) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(4).22. Rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 391 + Rd. 437 + Rd. 447) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).  +  Provizioane pe termen lung:(4).23. Rd. 55 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 489 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(4).24. Rd. 55 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 489 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).  +  Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile:(4).25. Rd. 64 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 478 + Rd. 479 + Rd. 480) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(4).26. Rd. 64 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 478 + Rd. 479 + Rd. 480) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).  +  Sume datorate Comisiei Europene/altor donatori:(4).27. Rd. 66 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(4).28. Rd. 66 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).  +  Împrumuturi pe termen scurt:(4).29. (Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 422 + Rd. 427) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).NOTA D: Corelația de la punctul (4).29 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:(Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(4).30. (Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 422 + Rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).NOTA E: Corelația de la punctul (4).30 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:(Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).  +  Salariile angajaților:(4).31. Rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(4).32. Rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).  +  Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:(4).33. Rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(4).34. Rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).  +  Provizioane pe termen scurt:(4).35. Rd. 75 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 489.3 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(4).36. Rd. 75 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 489.3 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(5) Corelații între formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (cod 03) și formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17):(5).1. Rd. 14 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de....“ (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).NOTA A: Corelațiile de la pct. (5).1 nu se respectă în următoarele situații:a) la Ministerul Educației Naționale, cu sumele aflate în conturi de sume de mandat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanțarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi raportate în anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17);b) la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 14 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de....“ (cod 03) = (Rd. 16 + Rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(5).2. Rd. 15 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de....“ (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).NOTA B: Corelația de la pct. (5).2 nu se respectă în următoarele situații:a) la Ministerul Educației Naționale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat de subordonare locală, precum și cu sumele aflate în conturi de sume de mandat ale acestora, care provin din finanțarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi raportate în anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17);b) la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 15 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de....“ (cod 03) = (Rd. 16 + Rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(5).3. Rd. 14 col. 02 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de....“ (cod 03) = Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(5).4. Rd. 15 col. 02 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de....“ (cod 03) = Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(6) Corelații între formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data...“ (cod 04) și formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17):(6).1. Rd. 14 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data...“ (cod 04) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).NOTA A: Corelația de la pct. (6).1 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 14 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data...“ (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(6).2. Rd. 17 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data...“ (cod 04) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).NOTA B: Corelația de la pct. (6).2 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:Rd. 17 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data...“ (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(6).3. Rd. 14 col. 02 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data...“ (cod 04) = Rd. 54 col. 01 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).(6).4. Rd. 17 col. 02 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data...“ (cod 04) = Rd. 54 col. 02 din formularul anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ (cod 17).III. Corelații între formularele de situații financiare trimestriale la subsectorul Administrația locală (S1313)(1) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02):(1).1. Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).2. Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).NOTĂ: Corelațiile de la pct. (1).1 și (1).2 nu se respectă la unitățile administrativ-teritoriale în situația instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local (de exemplu: unități de învățământ preuniversitar de stat); în bilanțul centralizat al unității administrativ-teritoriale se va prelua și rezultatul patrimonial al instituțiilor subordonate finanțate din bugetul de stat, în timp ce în „Contul de rezultat patrimonial“ al bugetului local acesta nu va fi preluat.(2) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de....“ (cod 03):(2).1. Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de....“ (cod 03).NOTA A: Corelația de la pct. (2).1 nu se respectă în următoarele situații:a) la unitățile administrativ-teritoriale, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanțul centralizat și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora;b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanț și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora.(2).2. Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de....“ (cod 03) + Rd. 15 col. 03 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de...“ (cod 03).NOTA B: Corelația de la pct. (2).2 nu se respectă în următoarele situații:a) la unitățile administrativ-teritoriale, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanțul centralizat și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora;b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanț și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora.(3) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data...“ (cod 04):(3).1. Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data...“ (cod 04).(3).2. Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data...“ (cod 04).(4) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...“ (cod 18):  +  Titluri de participare:(4).1. Rd. 08 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 126 + Rd. 134 + Rd. 142) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...“ (cod 18).(4).2. Rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 126 + Rd. 134 + Rd. 142) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...“ (cod 18).  +  Creanțe comerciale și avansuri:(4).3. Rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...“ (cod 18).(4).4. Rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...“ (cod 18).(4).5. Rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...“ (cod 18).(4).6. Rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...“ (cod 18).  +  Creanțele bugetului general consolidat:(4).7. Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...“ (cod 18).(4).8. Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...“ (cod 18).  +  Sume de primit de la Comisia Europeană:(4).9. Rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...“ (cod 18).(4).10. Rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...“ (cod 18).  +  Conturi la trezorerie, casă în lei:(4).11. Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...“ (cod 18).(4).12. Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...“ (cod 18).  +  Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:(4).13. Rd. 33.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 20 + Rd. 22 + Rd. 23) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...“ (cod 18).(4).14. Rd. 33.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 20 + Rd. 22 + Rd. 23) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...“ (cod 18).  +  Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută:(4).15. Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...“ (cod 18).(4).16. Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).  +  Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:(4).17. Rd. 35.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 37 + Rd. 40 + Rd. 63 + Rd. 65) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).18. Rd. 35.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 37 + Rd. 40 + Rd. 63 + Rd. 65) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).  +  Datorii comerciale și avansuri:(4).19. Rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).20. Rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).21. Rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).22. Rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).  +  Împrumuturi pe termen scurt:(4).23. (Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).24. (Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).  +  Salariile angajaților:(4).25. Rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).26. Rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).  +  Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:(4).27. Rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).28. Rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).  +  Provizioane pe termen scurt:(4).29. Rd. 75 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 343 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).30. Rd. 75 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 343 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).  +  Împrumuturi pe termen lung:(4).31. Rd. 54 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 241 + Rd. 290 + Rd. 298) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).32. Rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 241 + Rd. 290 + Rd. 298) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).  +  Provizioane pe termen lung:(4).33. Rd. 55 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 342.1 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(4).34. Rd. 55 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 342.1 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(5) Corelații între formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) și formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18):(5).1. Rd. 14 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).NOTA A: Corelația de la pct. (5).1 nu se respectă în următoarele situații:a) la unitățile administrativ-teritoriale, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b și nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora;b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b și nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora.(5).2. Rd. 15 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) + Rd. 15 col. 03 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).NOTA B: Corelația de la pct. (5).2 nu se respectă în următoarele situații:a) la unitățile administrativ-teritoriale, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b și nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora;b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, în situația existenței unor conturi de sume de mandat care provin din finanțarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b și nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora.(5).3. Rd. 14 col. 02 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ...“ (cod 03) = Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(5).4. Rd. 15 col. 02 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(6) Corelații între formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) și formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18):(6).1. Rd. 14 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(6).2. Rd. 17 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(6).3. Rd. 14 col. 02 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = Rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).(6).4. Rd. 17 col. 02 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = Rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (cod 18).IV. Corelații între formularele de situații financiare trimestriale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)(1) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02):(1).1. Rd. 87 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(1).2. Rd. 88 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (cod 02).(2) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03):(2).1. Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03).(2).2. Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03).(3) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04):(3).1. Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).(3).2. Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04).(4) Corelații între formularul „Bilanț“ (cod 01) și formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19):  +  Titluri de participare:(4).1. Rd. 08 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 136 + Rd. 144 + Rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).2. Rd. 08 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 136 + Rd. 144 + Rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).  +  Creanțe comerciale și avansuri:(4).3. Rd. 10 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).4. Rd. 10 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).5. Rd. 22 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).6. Rd. 22 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).  +  Creanțele bugetului general consolidat:(4).7. Rd. 24 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).8. Rd. 24 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).  +  Sume de primit de la Comisia Europeană:(4).9. Rd. 26 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).10. Rd. 26 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).  +  Conturi la trezorerie, casa în lei:(4).11. Rd. 33 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).12. Rd. 33 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).  +  Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:(4).13. Rd. 33.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 15 + Rd. 17 + Rd. 18) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).14. Rd. 33.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 15 + Rd. 17 + Rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).  +  Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută:(4).15. Rd. 35 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).16. Rd. 35 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).  +  Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:(4).17. Rd. 35.1 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 32 + Rd. 35 + Rd. 58 + Rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).18. Rd. 35.1 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 32 + Rd. 35 + Rd. 58 + Rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).  +  Datorii comerciale și avansuri:(4).19. Rd. 53 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).20. Rd. 53 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).21. Rd. 61 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).22. Rd. 61 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).  +  Împrumuturi pe termen lung:(4).23. Rd. 54 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 246 + Rd. 291 + Rd. 300) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).24. Rd. 54 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 246 + Rd. 291 + Rd. 300) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).  +  Provizioane pe termen lung:(4).25. Rd. 55 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 332.1 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).26. Rd. 55 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 332.1 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).  +  Împrumuturi pe termen scurt:(4).27. (Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).28. (Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 + Rd. 277 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).  +  Salariile angajaților:(4).29. Rd. 72 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).30. Rd. 72 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).  +  Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:(4).31. Rd. 73 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).32. Rd. 73 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).  +  Provizioane pe termen scurt:(4).33. Rd. 75 col. 01 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(4).34. Rd. 75 col. 02 din formularul „Bilanț“ (cod 01) = Rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(5) Corelații între formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) și formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19):(5).1. Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(5).2. Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(5).3. Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(5).4. Rd. 15 col. 02 din formularul anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie la data de ....“ (cod 03) = Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(6) Corelații între formularul „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) și anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19):(6).1. Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(6).2. Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(6).3. Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = Rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).(6).4. Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 „Situația fluxurilor de trezorerie la data ...“ (cod 04) = Rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (cod 19).
  ----