ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 decembrie 2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015  Notă
  **) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 107 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 31 mai 2016.
  Situaţia extraordinară şi urgenţa reglementării, prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, sunt determinate de necesitatea asigurării continuităţii serviciului regulat de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, pe baza licenţelor de traseu şi a programului de transport cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2015, a evitării unor practici ilicite în activităţile de transport de persoane, a evitării unor practici care au consecinţe negative asupra siguranţei şi calităţii vieţii populaţiei, calităţii serviciilor oferite de operatorii de transport rutier, precum şi a evitării impactului negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport de persoane, ce sunt desfăşurate în lipsa unui cadru legal în vigoare.Astfel, ca urmare a Hotărârii nr. 747 din 18 aprilie 2014, pronunţate de Tribunalul Buzău, prin care s-a dispus suspendarea programelor de transport public de persoane cu autobuzele prin servicii regulate, între unităţile administrativ-teritoriale în zona metropolitană Bucureşti 2014-2020, până la judecarea în fond a cauzei, este pusă în imposibilitate continuarea desfăşurării transportului rutier de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, în condiţii de legalitate.În situaţia în care, începând cu data de 1 ianuarie 2016, programul de transport şi licenţele de traseu în baza cărora se efectuează transportul rutier de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov nu vor fi valabile, se va constata faptul că:- operatorii de transport nu vor avea un cadru legal pentru desfăşurarea acestei activităţi, situaţie care va genera practici ilicite în activitatea de transport derulată în zona respectivă, acest fapt generând inclusiv premisele afectării bugetului de stat prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport de persoane;- este întreruptă activitatea operatorilor de transport începând cu data de 1 ianuarie 2016, fapt care va avea un efect negativ asupra călătorilor prin neasigurarea necesarului de transport, fiind afectaţi aproximativ 110.000 de călători/zi.Având în vedere faptul că prin Legea nr. 225/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport judeţean a fost stabilită în mod expres valabilitatea programului de transport de persoane prin servicii regulate între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov,ţinând cont de faptul că serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov sunt de interes general şi au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu, prorogarea acestui termen este absolut necesară pentru respectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1În situaţiile în care prin hotărâri ale instanţelor de judecată s-a suspendat procedura de atribuire/programul de transport privind serviciile regulate de transport rutier de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, se prelungeşte valabilitatea actualului program de transport în baza căruia se efectuează aceste servicii regulate de transport rutier între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov şi a licenţelor de traseu aferente, până la rămânerea definitivă a hotărârilor instanţelor de judecată, iar după această dată, până la data finalizării procedurilor de atribuire a traseelor cuprinse în următorul program de transport, în condiţiile şi termenele prevăzute de reglementările legale în vigoare şi în măsura în care prin hotărârile definitive ale instanţelor judecătoreşti nu se prevede altfel. (la 20-01-2017, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017 )  +  Articolul 2(1) La solicitarea operatorilor de transport care deţin licenţe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pe traseele cuprinse în actualul program de transport în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport rutier de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează licenţe de traseu însoţite de graficele de circulaţie, pentru autobuzele deţinute şi nominalizate de către aceştia, cu plata tarifului aferent, potrivit legii, care vor avea valabilitate până la rămânerea definitivă a hotărârilor instanţelor de judecată, iar după această dată, până la data finalizării procedurilor de atribuire a traseelor cuprinse în următorul program de transport, în condiţiile şi termenele prevăzute de reglementările legale în vigoare şi în măsura în care prin hotărârile definitive ale instanţelor judecătoreşti nu se prevede altfel. (la 28-05-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 114 din 24 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 25 mai 2017 ) (2) Procedura şi modalitatea de prelungire a valabilităţii licenţelor de traseu pentru situaţiile prevăzute la art. 1 se stabilesc de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., potrivit legii. (la 20-01-2017, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017 )  +  Articolul 3În situaţiile în care procedura de atribuire a traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean sau în programul de transport public local de persoane prin curse regulate a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată, se prelungeşte valabilitatea programului de transport judeţean sau a programului de transport public local de persoane prin curse regulate în vigoare şi a licenţelor de traseu aferente până la rămânerea definitivă a hotărârilor instanţelor de judecată, iar după această dată, până la data finalizării procedurilor de atribuire a traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean sau în programul de transport public local de persoane prin curse regulate, conform hotărârilor definitive ale instanţelor de judecată.  +  Articolul 4(1) La solicitarea operatorilor de transport care deţin licenţe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pe traseele cuprinse în programele de transport public judeţean prevăzute la art. 3, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prelungeşte valabilitatea licenţelor de traseu până la data finalizării procedurilor de atribuire în conformitate cu hotărârile definitive ale instanţelor de judecată, cu plata tarifului aferent, potrivit legii.(2) La solicitarea operatorilor de transport care deţin licenţe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprinşi în programul existent de transport public local prevăzut la art. 3, consiliul local prelungeşte valabilitatea acestora până la data finalizării procedurilor de atribuire, în conformitate cu hotărârile definitive ale instanţelor de judecată, cu plata tarifului aferent, potrivit legii.  +  Articolul 5În situaţia prevăzută la art. 4, caietele de sarcini şi contractele de delegare a gestiunii serviciilor de transport se prelungesc în consecinţă, în aceleaşi condiţii, pe perioada valabilităţii licenţelor de traseu, după caz, de către autoritatea competentă stabilită de Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Programul de transport, documentaţia de atribuire, calendarul sesiunii de atribuire, precum şi condiţiile şi modalitatea de depunere a solicitărilor se vor afişa în maximum 60 de zile de la data hotărârilor definitive ale instanţelor de judecată, iar procedurile de atribuire vor fi finalizate în termenele prevăzute, conform prevederilor Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Procedura şi modalitatea de prelungire a licenţelor de traseu pentru situaţiile prevăzute la art. 3 se stabilesc de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., potrivit legii.----------Art. unic a fost modificat şi înlocuit cu art. 1-7 de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 107 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 31 mai 2016.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOŞ
  Contrasemnează:
  -----------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul transporturilor,
  Dan Marian Costescu
  Bucureşti, 30 decembrie 2015.Nr. 63.------