REGLEMENTĂRI din 8 decembrie 2005 privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 bis din 1 februarie 2006  Notă
  *) Aprobate de ORDINUL nr. 2.134/2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 97 din 1 februarie 2006.
   +  Capitolul 1Obiectul şi domeniul de aplicare. Abrevieri şi definiţii1.1. Prezentele reglementări definesc cerinţele privind agrearea şi inspecţia tehnică periodică a vehiculelor din categoriile N şi O destinate transportului anumitor mărfuri periculoase, precum şi omologarea de tip a acestor vehicule în ceea ce priveşte caracteristicile constructive speciale pentru transportul anumitor mărfuri periculoase.1.1.1. Categoriile de vehicule N şi O sunt cele definite în RNTR 2.1.2. Prezentele reglementări definesc, de asemenea, cerinţele privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor din categoriile N şi O echipate cu suprastructuri destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, precum şi a remorcilorcisternă lente destinate transportului anumitor mărfuri periculoase.1.3. În cuprinsul prezentelor reglementări se utilizează următoarele abrevieri:a) ADR - Acordul european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, restructurat, în vigoare de la 1 ianuarie 2017, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. a), pct 1.3., capitolul 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. (la 01-07-2017, sintagma: 1 ianuarie 2015 a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 ) b) CGEM - Container pentru gaze, cu elemente multiple;c) abrogată;----------Lit. c), pct 1.3., capitolul 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015.d) ME - Ministerul Economiei;e) RAR - Regia Autonomă "Registrul Auto Român";f) Regulamentul CEE-ONU nr. 13 - Regulamentul CEEONU nr. 13 "Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N şi O în ceea ce priveşte frânarea";g) Regulamentul CEE-ONU nr. 105 - Regulamentul CEEONU nr. 105 "Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase în ceea ce priveşte caracteristicile specifice de construcţie";h) RNTR 1 - Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică;i) RNTR 2 - Reglementări privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea;j) RNTR 7 - Reglementări privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere.1.4. În sensul prezentelor reglementări, termenii următori se definesc astfel:1.4.1. agreare ADR: certificarea acordată de RAR care atestă că un vehicul individual destinat transportului de mărfuri periculoase îndeplineşte prescripţiile specifice din partea 9 din anexa B la ADR pentru vehiculele de tip EX/II, EX/III, FL,AT sau MEMU;1.4.2. masa maximă: masa maximă tehnic admisibilă (masa totală maximă autorizată);1.4.3. unitate mobilă pentru fabricarea explozivilor (MEMU): un vehicul care are montată o unitate destinată fabricării explozivilor din mărfuri periculoase care nu sunt explozivi şi încărcării acestora în găuri de mină. Unitatea se compune din diverse cisterne şi containere pentru transportul în vrac, din echipamente pentru fabricarea explozivilor, precum şi din pompe şi accesoriile acestora. MEMU poate avea compartimente speciale pentru explozivi ambalaţi. Deşi definiţia MEMU include expresia "fabricării explozivilor din mărfuri periculoase care nu sunt explozivi şi încărcării acestora în găuri de mină", prescripţiile pentru MEMU se aplică numai transportului, şi nu fabricării şi încărcării explozivilor";1.4.4. vehicul: orice vehicul complet, incomplet sau completat destinat transportului rutier de mărfuri periculoase;1.4.5. vehicul EX/II sau vehicul EX/III: vehicul destinat transportului de substanţe sau obiecte explozive (clasa 1);1.4.6. vehicul FL:a) vehicul destinat transportului de lichide având un punct de aprindere care nu depăşeşte 60° C [cu excepţia combustibililor diesel ce satisfac standardul EN 590:2013 + AC:2014, motorinei şi uleiului de încălzire (uşor) - nr. ONU 1202 - cu un punct de aprindere definit în standardul EN 590:2013 + AC:2014], în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisternă sau cisterne mobile cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc; saub) vehicul destinat transportului de gaze inflamabile, în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc; sauc) vehicul-baterie cu o capacitate totală mai mare de 1 mc, destinat transportului de gaze inflamabile; saud) vehicul destinat transportului de peroxid de hidrogen, stabilizat sau în soluţie apoasă stabilizată, conţinând peste 60% peroxid de hidrogen (clasa 5.1, nr. ONU 2015), în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisternă sau cisterne mobile cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc; (la 01-07-2017, Punctul 1.4.6 din Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 ) c) vehicul-baterie cu o capacitate totală mai mare de 1 mc, destinat transportului de gaze inflamabile; (la 01-07-2017, Punctul 1.4.7 din Capitolul 1 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 ) 1.4.8. vehicul AT:a) vehicul, altul decât un vehicul EX/III, FLsau MEMU, destinat transportului de mărfuri periculoase în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containerecisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc; sau----------Lit. a), punctul 1.4.8, capitolul 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.044 din 19 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 28 august 2013, prin înlocuirea unei sintagme.b) vehicul-baterie cu o capacitate totală mai mare de 1 mc, altul decât un vehicul FL;1.4.9. vehicul complet: orice vehicul care nu necesită nicio altă completare (de exemplu, autoutilitare furgon, camioane, autotractoare, remorci, construite într-o singură etapă);1.4.10. vehicul incomplet: orice vehicul care necesită completarea în cel puţin o etapă (de exemplu, şasiu-cabină, remorcă şasiu);1.4.11. vehicul completat: orice vehicul care este rezultatul unui proces de omologare în mai multe etape (de exemplu, şasiu sau şasiu-cabină, echipat cu caroserie);1.4.12. vehicul omologat de tip: orice vehicul care a fost omologat în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 105.----------Pct. 1.4.12, capitolul 1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015.1.5. Capitolele: 9.2 - Prescripţii referitoare la construcţia vehiculelor, 9.3 - Prescripţii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substanţelor şi obiectelor explozive (clasa 1) în colete, 9.7 - Prescripţii suplimentare referitoare la vehiculecisternă (cisterne fixe), vehicule-baterie şi vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de mărfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc sau în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc (vehicule EX/III, FLşi AT) şi 9.8 - Prescripţii suplimentare referitoare la MEMU complete sau completate din partea 9 din anexa B la ADR sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul 2Omologarea de tip a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase2.1. La cererea producătorului vehiculului sau a reprezentantului acestuia, vehiculele EX/II, EX/III, FL,AT şi MEMU pot fi omologate de tip de către RAR în ceea ce priveşte caracteristicile specifice vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase, conform prevederilor din Regulamentul CEE-ONU nr. 105.----------Pct. 2.1, capitolul 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015.2.2. Prescripţiile tehnice aplicabile din cap. 9.2 din anexa B la ADR sunt considerate ca fiind îndeplinite dacă a fost eliberat un certificat de omologare de tip de către RAR sau de către o altă autoritate competentă, conform Regulamentului CEE-ONU nr. 105, cu condiţia ca prescripţiile tehnice ale regulamentului menţionat să corespundă celor ale cap. 9.2 din anexa B la ADR şi ca nicio modificare a vehiculului să nu afecteze valabilitatea acestuia.----------Pct. 2.2, capitolul 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015.2.3. În cazul vehiculelor MEMU, marca de omologare de tip aplicată în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 105 poate fi marca de omologare prevăzută pentru un vehicul MEMU sau cea pentru un vehicul EX/III. Vehiculele MEMU trebuie desemnate ca atare numai în certificatul de agreare emis conform pct. 3.4.  +  Capitolul 3Agrearea vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase3.1. Vehiculele EX/II, EX/III, FL,AT şi MEMU trebuie să efectueze anual o verificare tehnică ce include efectuarea simultană a:a) agreării, care are drept scop verificarea îndeplinirii cerinţelor precizate în partea 9 cap. 9.2, 9.3, 9.7 şi 9.8 din anexa B la ADR, după caz; şib) inspecţiei tehnice periodice conform celor precizate la pct. 4.1.3.2. Agrearea vehiculelor de tipul EX/II, EX/III, FL,AT şi MEMU se efectuează de către reprezentanţele RAR pentru:a) vehiculele complete sau completate noi, fabricate sau importate;b) vehiculele complete sau completate care au mai fost înmatriculate anterior în altă ţară şi care se află la prima înmatriculare în România;c) vehiculele înmatriculate în România.3.3. Agrearea vehiculelor care au fost supuse unor modificări constructive cu scopul de a fi transformate în vehicule pentru transportul anumitor mărfuri periculoase (vehicule EX/II, EX/III, FL,AT şi MEMU) este admisă numai dacă modificarea respectivă a fost efectuată într-un atelier autorizat de către RAR în acest scop şi dacă vehiculele respective îndeplinesc cerinţele specifice pentru omologarea individuală prevăzute în RNTR 7.3.4. Conformitatea îndeplinirii de către vehiculele EX/II, EX/III, FL,AT şi MEMU a cerinţelor precizate în partea 9 cap. 9.2, 9.3, 9.7 şi 9.8 din anexa B la ADR, după caz, este atestată printr-un certificat de agreare ADR emis de către RAR.3.5. Certificatul de agreare poate fi emis numai dacă pentru suprastructură este prezentat documentul întocmit de către organismul competent desemnat de către ME, care atestă că respectiva suprastructură specializată corespunde constructiv şi funcţional cerinţelor specifice precizate în ADR, şi numai dacă sunt îndeplinite şi cerinţele referitoare la inspecţia tehnică periodică generală conform celor precizate la pct. 4.1.3.6. Atunci când vehiculele trebuie echipate cu un sistem de frânare de încetinire, producătorul (constructorul) vehiculului sau reprezentantul acestuia trebuie să elibereze o declaraţie de conformitate cu prescripţiile pertinente din anexa 5 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13. Această declaraţie trebuie prezentată la prima verificare tehnică în vederea eliberării certificatului de agreare. (la 01-07-2017, Punctul 3.7 din Capitolul 3 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 ) 3.8. Certificatul de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase se eliberează de către RAR deţinătorului vehiculului, individual şi la cererea scrisă a acestuia, şi este valabil maximum un an, cu posibilitate de prelungire.Dacă certificatul există deja, acesta va fi completat cu următoarea dată la care valabilitatea acestuia încetează; dacă cel existent nu mai poate fi prelungit, se eliberează un nou certificat.3.9. Termenul de valabilitate al certificatului de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase nu poate depăşi termenul menţionat în documentele emise de către organismul competent pentru suprastructură.3.10. În cazul unităţilor de transport formate dintr-un autovehicul tractor şi o remorcă sau semiremorcă se eliberează câte un certificat de agreare pentru fiecare vehicul în parte.3.11. Modelele certificatelor de agreare sunt prevăzute în anexele nr. 4, 5 şi 6.Certificatele prevăzute în anexele nr. 4, 5 şi 6 sunt valabile pentru transportul în trafic internaţional şi naţional de mărfuri periculoase şi vor fi barate cu o diagonală de culoare roz. Titlul documentului "Certificat de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase" şi conţinutul rubricii 11 a acestuia trebuie redactate, în funcţie de alegerea solicitantului, fie în limbile română şi engleză (conform modelului prevăzut în anexa nr. 4), fie în limbile română şi franceză (conform modelului prevăzut în anexa nr. 5), fie în limbile română şi germană (conform modelului prevăzut în anexa nr. 6).Certificatul de agreare pentru un vehicul-cisternă pentru deşeuri care operează sub vid trebuie să conţină menţiunea următoare: "vehicul-cisternă pentru deşeuri care operează sub vid", în cazul în care această menţiune este specificată în documentul pentru suprastructură întocmit de către organismul competent desemnat de către ME.  +  Capitolul 4Inspecţia tehnică periodică a vehiculelor care transportă anumite mărfuri periculoase4.1. Vehiculele EX/II, EX/III, FL,AT şi MEMU pentru care se eliberează certificat de agreare trebuie supuse unei inspecţii tehnice periodice generale, efectuată pentru a verifica dacă sunt corespunzătoare cerinţelor generale referitoare la inspecţia tehnică periodică, în conformitate cu reglementările RNTR 1 în vigoare. Această inspecţie tehnică periodică se efectuează de către RAR prin reprezentanţele sale teritoriale.4.2. Reprezentanţele RAR efectuează, de asemenea, inspecţiile tehnice periodice la:a) remorcile-cisternă lente destinate transportului anumitor mărfuri periculoase;b) vehiculele din categoriile N şi O echipate cu suprastructuri destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze.4.3. Perioada de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice este de maximum un an, fără a depăşi termenul menţionat în documentele pentru suprastructură emise de către organismul competent desemnat de către ME.4.4. La prezentarea vehiculelor menţionate la pct. 4.1 şi 4.2 la inspecţia tehnică periodică, deţinătorul va prezenta în plus faţă de documentele precizate în reglementările RNTR 1 şi următoarele documente:a) certificatul de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase, pentru vehiculele menţionate la pct. 4.1, dacă acesta a fost eliberat anterior;b) documentul emis de către organismul competent desemnat de către ME, în termen de valabilitate, pentru suprastructurile specializate montate pe vehiculele menţionate la pct. 4.1 şi 4.2.  +  Capitolul 5Dispoziţii finale şi tranzitorii5.1. Dispoziţiile tranzitorii aplicabile vehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri periculoase sunt cele precizate în partea 1 cap. 1.6.5 din anexa A la ADR.5.2. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele reglementări.  +  Anexa 1la reglementări(cuprinzând cap. 9.2, 9.3, 9.7 şi 9.8 din partea 9 din anexa B la ADR)  +  Capitolul 9.2Prescripții referitoare la construcția vehiculelor9.2.1. Conformitatea cu prescripţiile prezentului capitol9.2.1.1. Vehiculele EX/II, EX/III, FL şi AT trebuie să corespundă prescripţiilor prezentului capitol, conform tabelului de mai jos.Pentru alte vehicule decât vehiculele EX/II, EX/III, FL şi AT:– prescripţiile de la punctul 9.2.3.1.1 (echipament de frânare în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 13 sau Directiva 71/320/CEE) se aplică la toate vehiculele înmatriculate pentru prima dată (sau care au intrat în exploatare, dacă înmatricularea nu este obligatorie) după 30 iunie 1997;– prescripţiile de la punctul 9.2.5 (dispozitiv de limitare a vitezei în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 89 sau Directiva 92/24/CE) se aplică la toate autovehiculele cu o masă maximă mai mare de 12 tone, înmatriculate pentru prima dată după 31 decembrie 1987, şi la toate autovehiculele cu masa maximă mai mare de 3,5 tone, dar mai mică sau egală cu 12 tone, înmatriculate pentru prima dată după 31 decembrie 2007.*Font 7*┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│                                    │           VEHICULE           │                                                    ││      SPECIFICAŢII TEHNICE          ├──────┬───────┬───────┬───────┤                    OBSERVAŢII                      ││                                    │EX/II │EX/III │  AT   │   FL  │                                                    │├──────────┬─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.2.    │ECHIPAMENT ELECTRIC      │      │       │       │       │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.2.1.  │Dispoziţii generale      │  X   │   X   │   X   │   X   │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.2.2.1 │Cabluri                  │  X   │   X   │   X   │   X   │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.2.2.2 │Protecţie suplimentară   │ X*a) │   X   │  X*b) │   X   │*a) Aplicabil vehiculelor cu o masă maximă mai mare ││          │                         │      │       │       │       │de 3,5 tone înmatriculate pentru prima dată (sau    ││          │                         │      │       │       │       │care au intrat în exploatare, dacă înmatricularea   ││          │                         │      │       │       │       │nu este obligatorie) după 31 martie 2018.           ││          │                         │      │       │       │       │*b) Aplicabil vehiculelor înmatriculate pentru prima││          │                         │      │       │       │       │dată (sau care au intrat în exploatare, dacă        ││          │                         │      │       │       │       │înmatricularea nu este obligatorie) după 31 martie  ││          │                         │      │       │       │       │2018.                                               │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.2.3   │Siguranţe şi disjunctoare│ X*b) │   X   │   X   │   X   │*b) Aplicabil vehiculelor înmatriculate pentru prima││          │                         │      │       │       │       │dată (sau care au intrat în exploatare, dacă        ││          │                         │      │       │       │       │înmatricularea nu este obligatorie) după 31 martie  ││          │                         │      │       │       │       │2018.                                               │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.2.4   │Baterii                  │  X   │   X   │   X   │   X   │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.2.5   │Iluminare                │  X   │   X   │   X   │   X   │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.2.6   │Conexiuni electrice      │ X*c) │   X   │   X*b)│   X   │*b) Aplicabil vehiculelor înmatriculate pentru prima││          │                         │      │       │       │       │dată (sau care au intrat în exploatare, dacă        ││          │                         │      │       │       │       │înmatricularea nu este obligatorie) după 31 martie  ││          │                         │      │       │       │       │2018.                                               ││          │                         │      │       │       │       │*c) Aplicabil autovehiculelor destinate să tracteze ││          │                         │      │       │       │       │remorci cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone şi    ││          │                         │      │       │       │       │remorcilor cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone    ││          │                         │      │       │       │       │înmatriculate pentru prima dată (sau care au intrat ││          │                         │      │       │       │       │în exploatare, dacă înmatricularea nu este          ││          │                         │      │       │       │       │obligatorie) după 31 martie 2018.                   │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.2.7   │Tensiune                 │  X   │   X   │       │       │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.2.8   │Întrerupătorul principal │      │       │       │       │                                                    ││          │al bateriei              │      │   X   │       │   X   │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.2.9   │Circuite alimentate în   │      │       │       │       │                                                    ││          │permanenţă               │      │       │       │       │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.2.9.1 │                         │      │       │       │   X   │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.2.9.2 │                         │      │   X   │       │       │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.3     │ECHIPAMENT DE FRÂNARE    │      │       │       │       │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.3.1   │Dispoziţii generale      │  X   │   X   │   X   │   X   │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│          │Sistem de frânare        │ X*e) │  X*d),│  X*d),│  X*d),│*d) Aplicabil autovehiculelor (tractoare şi         ││          │antiblocare              │      │   *e) │   *e) │   *e) │purtătoare) cu o masă maximă mai mare de 16 tone şi ││          │                         │      │       │       │       │autovehiculelor autorizate să tracteze remorci      ││          │                         │      │       │       │       │(remorci complete, semiremorci şi remorci cu axă    ││          │                         │      │       │       │       │centrală) cu o masă maximă mai mare de 10 tone.     ││          │                         │      │       │       │       │Autovehiculele trebuie să fie echipate cu un sistem ││          │                         │      │       │       │       │de frânare antiblocare de categoria 1.              ││          │                         │      │       │       │       │Aplicabil remorcilor (remorci complete, semiremorci ││          │                         │      │       │       │       │şi remorci cu axă centrală) cu o masă maximă mai    ││          │                         │      │       │       │       │mare de 10 tone. Remorcile trebuie să fie echipate  ││          │                         │      │       │       │       │cu un sistem de frânare antiblocare de categoria A. ││          │                         │      │       │       │       │*e) Aplicabil tuturor autovehiculelor, precum şi    ││          │                         │      │       │       │       │remorcilor cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone    ││          │                         │      │       │       │       │înmatriculate pentru prima dată (sau care au intrat ││          │                         │      │       │       │       │în exploatare, dacă înmatricularea nu este          ││          │                         │      │       │       │       │obligatorie) după 31 martie 2018.                   │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│          │Sistem de frânare de     │ X*f) │  X*g) │  X*g) │  X*g) │*f) Aplicabil autovehiculelor cu o masă maximă mai  ││          │                         │      │       │       │       │mare de 16 tone sau autorizate să tracteze remorci  ││          │                         │      │       │       │       │cu o masă maximă mai mare de 10 tone înmatriculate  ││          │                         │      │       │       │       │pentru prima dată după 31 martie 2018. Sistemul de  ││          │                         │      │       │       │       │frânare de încetinire trebuie să fie de tip IIA.    ││          │                         │      │       │       │       │*g) Aplicabil autovehiculelor cu o masă maximă mai  ││          │                         │      │       │       │       │mare de 16 tone sau autorizate să tracteze remorci  ││          │                         │      │       │       │       │cu o masă maximă mai mare de 10 tone. Sistemul de   ││          │                         │      │       │       │       │frânare de încetinire trebuie să fie de tip IIA.    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.4     │PREVENIREA RISCURILOR    │      │       │       │       │                                                    ││          │DE INCENDIU              │      │       │       │       │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.4.3   │Rezervoare de combustibil│  X   │   X   │       │   X   │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.4.4   │Motor                    │  X   │   X   │       │   X   │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.4.5   │Sistem de evacuare       │  X   │   X   │       │   X   │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.4.6   │Frâna de încetinire a    │      │       │       │       │*f) Aplicabil autovehiculelor cu o masă maximă mai  ││          │vehiculului              │ X*f) │   X   │   X   │   X   │mare de 16 tone sau autorizate să tracteze remorci  ││          │                         │      │       │       │       │cu o masă maximă mai mare de 10 tone înmatriculate  ││          │                         │      │       │       │       │pentru prima dată după 31 martie 2018. Sistemul de  ││          │                         │      │       │       │       │frânare de încetinire trebuie să fie de tip IIA.    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.4.7   │Dispozitive de încălzire │      │       │       │       │                                                    ││          │cu combustie             │      │       │       │       │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.4.7.1 │                         │ X*h) │  X*h) │  X*h) │  X*h) │*h) Aplicabil autovehiculelor echipate după 30 iunie││9.2.4.7.2 │                         │      │       │       │       │1999. Conformitate obligatorie nu mai târziu de     ││9.2.4.7.5 │                         │      │       │       │       │1 ianuarie 2010 pentru vehiculele echipate înainte  ││          │                         │      │       │       │       │de 1 iulie 1999. Se utilizează data primei          ││          │                         │      │       │       │       │înmatriculări atunci când data echipării nu este    ││          │                         │      │       │       │       │disponibilă.                                        │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.4.7.3 │                         │      │       │       │  X*h) │*h) Aplicabil autovehiculelor echipate după 30 iunie││9.2.4.7.4 │                         │      │       │       │       │1999. Conformitate obligatorie nu mai târziu de     ││          │                         │      │       │       │       │1 ianuarie 2010 pentru vehiculele echipate înainte  ││          │                         │      │       │       │       │de 1 iulie 1999. Se utilizează data primei          ││          │                         │      │       │       │       │înmatriculări atunci când data echipării nu este    ││          │                         │      │       │       │       │disponibilă.                                        │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.4.7.6 │                         │  X   │   X   │       │       │                                                    │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.5     │DISPOZITIVE DE LIMITARE  │ X*i) │  X*i) │  X*i) │  X*i) │*i) Aplicabil autovehiculelor cu masa maximă mai    ││          │A VITEZEI                │      │       │       │       │mare de 12 tone, înmatriculate pentru prima dată    ││          │                         │      │       │       │       │după 31 decembrie 1987, şi la toate autovehiculele  ││          │                         │      │       │       │       │cu masa maximă mai mare de 3,5 tone, dar mai mică   ││          │                         │      │       │       │       │sau egală cu 12 tone, înmatriculate pentru prima    ││          │                         │      │       │       │       │dată după 31 decembrie 2007.                        │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.6     │DISPOZITIVE DE CUPLARE   │  X   │   X   │  X*j) │ X*j)  │*j) Aplicabil dispozitivelor de cuplare ale         ││          │ALE AUTOVEHICULELOR ŞI   │      │       │       │       │autovehiculelor şi remorcilor înmatriculate (sau    ││          │REMORCILOR               │      │       │       │       │care au intrat în exploatare, dacă înmatricularea   ││          │                         │      │       │       │       │nu este obligatorie) pentru prima dată după         ││          │                         │      │       │       │       │31 martie 2018.                                     │├──────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┤│9.2.7     │PREVENIREA ALTOR RISCURI │      │       │       │       │                                                    ││          │CAUZATE DE COMBUSTIBILI  │      │       │   X   │   X   │                                                    │└──────────┴─────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┘9.2.1.2. MEMU trebuie să satisfacă prescripţiile din prezentul capitol aplicabile vehiculelor EX/III.9.2.2. Echipament electric9.2.2.1. Dispoziţii generaleInstalaţia electrică trebuie să fie proiectată, construită şi protejată astfel încât să nu provoace nicio aprindere sau niciun scurtcircuit, în condiţii normale de utilizare a vehiculelor.Instalaţia electrică, în ansamblul său, trebuie să satisfacă prescripţiile de la pct. 9.2.2.2 până la pct. 9.2.2.9, conform tabelului de la pct. 9.2.1.9.2.2.2. Cablaj9.2.2.2.1. CabluriNiciun cablu al circuitului electric nu trebuie să transmită un curent de o intensitate mai mare decât cea pentru care a fost proiectat. Conductorii trebuie să fie izolaţi în mod corespunzător.Cablurile trebuie să fie adecvate condiţiilor în care se prevede a fi utilizate, în special condiţiile de temperatură şi de compatibilitate cu fluidele care sunt specificate în ISO 16750-4:2010 şi ISO 16750-5:2010.Cablurile trebuie să fie conforme cu ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012 sau ISO 6722-2:2013.Cablurile trebuie să fie fixate sigur şi poziţionate astfel încât să fie protejate faţă de solicitările mecanice şi termice.9.2.2.2.2. Protecţie suplimentarăCablurile situate în spatele cabinei şoferului şi pe remorci trebuie protejate suplimentar pentru a reduce la minimum riscurile accidentale de aprindere sau scurtcircuit în cazul unui impact sau deformări.Protecţia suplimentară trebuie să fie adecvată condiţiilor normale de utilizare a vehiculului.Protecţia suplimentară se consideră conformă dacă sunt utilizate cabluri multifilare conforme cu ISO 14572:2011 sau se utilizează unul din exemplele din figurile de la 9.2.2.2.2.1 la 9.2.2.2.2.4 de mai jos sau orice altă configuraţie care prezintă o protecţie similară adecvată.Cablurile senzorilor de viteză de la roţi nu au nevoie de protecţie suplimentară.Vehiculele EX/II care sunt van-uri cu pereţi rigizi construite într-o singură etapă şi la care cablajul din spatele cabinei şoferului este protejat de caroserie sunt considerate ca îndeplinind cerinţa referitoare la protecţia suplimentară.Figura 9.2.2.2.2.1Figura 9.2.2.2.2.2Figura 9.2.2.2.2.3Figura 9.2.2.2.2.49.2.2.3. Siguranţe şi disjunctoareToate circuitele trebuie protejate prin siguranţe fuzibile sau disjunctoare automate, cu excepţia următoarelor circuite:– de la bateria de pornire la sistemul de pornire la rece;– de la bateria de pornire la alternator;– de la alternator la cutia cu siguranţe fuzibile sau disjunctoare;– de la bateria de pornire la demarorul motorului;– de la bateria de pornire la cutia de comandă a sistemului de frânare de încetinire (a se vedea punctul 9.2.3.1.2), dacă acest sistem este electric sau electromagnetic;– de la bateria de pornire la mecanismul electric de ridicare a axei.Circuitele neprotejate de mai sus trebuie să fie cât mai scurte posibil.9.2.2.4. BateriiBornele bateriei trebuie să fie izolate electric sau bateria trebuie acoperită cu un capac izolator.Bateriile care pot produce gaze inflamabile şi care nu sunt situate sub capota motorului trebuie instalate într-o cutie ventilată.9.2.2.5. IluminareNu trebuie utilizate surse de lumină cu dulie filetată.9.2.2.6. Conexiuni electrice dintre autovehicule şi remorci9.2.2.6.1. Conexiunile electrice trebuie să fie proiectate astfel încât să prevină:– pătrunderea umezelii şi a murdăriei; părţile conectate trebuie să aibă cel puţin gradul de protecţie IP54 conform standardului CEI 60529;– debranşarea accidentală; conectoarele trebuie să îndeplinească prescripţiile de la punctul 5.6 din ISO 4091:2003.9.2.2.6.2. Prescripţiile de la punctul 9.2.2.6.1 se consideră a fi îndeplinite:– pentru conectoarele standardizate pentru scopuri specifice în conformitate cu ISO 12098:2004^1), ISO 7638:2003^1), EN 15207:2014^1) sau ISO 25981:2008^1); Notă
   ^1) ISO 4009, la care se face referinţă în acest standard, nu trebuie aplicat.
  – în cazul în care conexiunile electrice fac parte dintr-un sistem automat de cuplare (a se vedea Regulamentul CEE-ONU nr. 55^2)). Notă
  ^2) Regulamentul CEE-ONU nr. 55 (Prescripţii uniforme referitoare la omologarea componentelor mecanice de cuplare ale ansamblurilor de vehicule).
  9.2.2.6.3. Conexiunile electrice folosite pentru alte scopuri care ţin de buna funcţionare a vehiculelor şi echipamentelor acestora pot fi folosite cu condiţia să corespundă prescripţiilor de la pct. 9.2.2.6.1.
  9.2.2.7. TensiuneTensiunea nominală a sistemului electric nu trebuie să depăşească 25 V c.a. sau 60 V c.c.Tensiuni superioare sunt admise în părţile izolate galvanic ale sistemului electric cu condiţia ca aceste părţi să nu fie localizate la mai puţin 0,5 metri de exteriorul compartimentului de încărcare sau al cisternei.În plus, sistemele care funcţionează la o tensiune mai mare de 1000 V c.a. sau 1500 V c.c. trebuie amplasate într-o cutie închisă.Utilizarea surselor de lumină cu xenon este permisă numai în cazul în care acestea au startere integrate.9.2.2.8. Întrerupătorul principal al bateriei9.2.2.8.1. Un întrerupător pentru întreruperea circuitelor electrice trebuie montat cât mai aproape posibil de baterie. Dacă se utilizează un întrerupător monopolar, acesta trebuie plasat pe conductorul de alimentare, şi nu pe cel de legare la masă.9.2.2.8.2. Un dispozitiv de comandă pentru facilitarea funcţiilor de deconectare şi reconectare ale întrerupătorului trebuie instalat în cabina conducătorului auto. Acesta trebuie să fie uşor accesibil pentru conducătorul auto şi semnalizat distinct. Acest dispozitiv trebuie protejat împotriva acţionării involuntare, fie printr-un capac de protecţie, fie cu un dispozitiv de comandă cu mişcare dublă, fie prin alte mijloace corespunzătoare. Pot fi instalate dispozitive de comandă suplimentare, cu condiţia ca acestea să fie identificate în mod distinct şi protejate împotriva unei acţionări involuntare. Dacă dispozitivul (dispozitivele) de comandă este (sunt) acţionat(e) electric, circuitele dispozitivului (dispozitivelor) de comandă trebuie să respecte prescripţiile de la pct. 9.2.2.9.9.2.2.8.3. Întrerupătorul trebuie să întrerupă circuitele într-un interval de 10 secunde după acţionarea dispozitivului de comandă.9.2.2.8.4. Întrerupătorul trebuie plasat într-o cutie având un grad de protecţie IP65 conform standardului CEI 60529.9.2.2.8.5. Conexiunile electrice la întrerupător trebuie să aibă un grad de protecţie IP54 conform standardului CEI 60529. Totuşi, acest lucru nu este necesar dacă aceste conexiuni se află în interiorul unei cutii, care poate fi cea a bateriei. În acest caz este suficientă protejarea acestor conexiuni împotriva scurtcircuitelor prin intermediul unui capac din cauciuc, de exemplu.9.2.2.9. Circuite alimentate în permanenţă9.2.2.9.1. a) Acele părţi ale instalaţiei electrice, inclusiv conductorii, care trebuie să rămână sub tensiune atunci când întrerupătorul bateriei este deschis, trebuie să aibă caracteristici adecvate pentru utilizarea în zone periculoase. Acest echipament trebuie să satisfacă dispoziţiile generale ale standardului CEI 60079, părţile 0 şi 14^3) şi dispoziţiile suplimentare aplicabile ale standardului CEI 60079, părţile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 sau 18. Notă
  ^3) Dispoziţiile standardului CEI 60079, partea 14, nu prevalează asupra dispoziţiilor prezentei părţi
  b) Pentru aplicarea standardului CEI 60079, partea 14^3), trebuie utilizată clasificarea următoare:Echipamentul electric aflat permanent sub tensiune, inclusiv conductorii, care nu este supus prescripţiilor pct. 9.2.2.4 şi 9.2.2.8 trebuie să satisfacă prescripţiile aplicabile zonei 1 pentru echipamentul electric în general sau prescripţiile aplicabile zonei 2 pentru echipamentul electric situat în cabina conducătorului auto. Trebuie îndeplinite prescripţiile aplicabile grupei de explozie IIC, clasa de temperatură T6.Totuşi, pentru echipamentul electric aflat în permanenţă sub tensiune, instalat într-un mediu unde temperatura determinată de echipamentul neelectric situat în acelaşi mediu depăşeşte limita de temperatură T6, clasa de temperatură a echipamentului electric aflat sub tensiune în permanenţă trebuie să fie cel puţin T4.c) Conductorii de alimentare pentru echipamentul electric aflat în permanenţă sub tensiune fie trebuie să îndeplinească prescripţiile standardului CEI 60079, partea 7 („Securitate crescută“), şi să fie protejaţi de o siguranţă sau întrerupător automat al circuitului plasat cât mai aproape posibil de sursa de alimentare, fie, în cazul unui „echipament de siguranţă intrinsec“, trebuie să fie protejaţi printr-un dispozitiv de siguranţă plasat cât mai aproape posibil de sursa de alimentare.
  9.2.2.9.2. Conexiunile de derivaţie ale întrerupătorului principal al bateriei pentru echipamentul electric care trebuie să rămână sub tensiune atunci când întrerupătorul bateriei este deschis trebuie protejate împotriva supraîncălzirii printr-o metodă adecvată, cum ar fi o siguranţă fuzibilă, un întrerupător sau un dispozitiv de siguranţă (limitator de curent).
  9.2.3. Echipament de frânare9.2.3.1. Dispoziţii generale9.2.3.1.1. Autovehiculele şi remorcile destinate să constituie o unitate de transport pentru mărfuri periculoase trebuie să îndeplinească toate prescripţiile tehnice aplicabile din Regulamentul CEE-ONU nr. 13^4), cu modificările ulterioare, conform datelor de aplicare specificate în acesta. Notă
  ^4) Regulamentul CEE-ONU nr. 13 (Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N şi O în ceea ce priveşte frânarea).
  9.2.3.1.2. Vehiculele EX/II, EX/III, FL şi AT trebuie să îndeplinească dispoziţiile din anexa 5 a Regulamentului CEE-ONU nr. 13^4). Notă
  ^4) Regulamentul CEE-ONU nr. 13 (Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N şi O în ceea ce priveşte frânarea).
  9.2.3.2. (Abrogat)
  9.2.4. Prevenirea riscurilor de incendiu9.2.4.1. Dispoziţii generaleDispoziţiile tehnice de mai jos se aplică conform tabelului de la pct. 9.2.1.9.2.4.2. (Abrogat)9.2.4.3. Rezervoare de combustibilRezervoarele de combustibil pentru alimentarea motorului vehiculului trebuie să corespundă următoarelor prescripţii:a) în caz de scurgere în condiţii normale de transport, combustibilul lichid sau faza lichidă a combustibilului gazos trebuie să se scurgă către sol şi nu trebuie să vină în contact cu încărcătura sau cu părţile calde ale vehiculului;b) rezervoarele pentru combustibili lichizi trebuie să respecte prescripţiile Regulamentului CEE-ONU nr. 34^5); rezervoarele care conţin benzină trebuie echipate cu un dispozitiv antiflacără eficient, care să se adapteze la orificiul de umplere, sau cu un dispozitiv care permite menţinerea acestui orificiu închis ermetic. Rezervoarele pentru GNL şi GNC trebuie să îndeplinească prescripţiile aplicabile ale Regulamentului CEE-ONU nr. 110^6). Rezervoarele pentru GPL trebuie să îndeplinească prescripţiile Regulamentului CEE-ONU nr. 67^7); Notă
  ^5) Regulamentul CEE-ONU nr. 34 (Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte riscurile de incendiu).
  ^6) Regulamentul CEE-ONU nr. 110 [Prescripţii uniforme referitoare la omologarea:I. Componentelor specifice ale autovehiculelor care utilizează în sistemele lor de propulsie gaz natural comprimat (GNC) şi/sau gaz natural lichefiat (GNL);II. Vehiculelor în ceea ce priveşte instalarea componentelor specifice de un tip omologat pentru utilizarea gazului natural comprimat (GNC) şi/sau a gazului natural lichefiat (GNL) în sistemul lor de propulsie].
  ^7) Regulamentul CEE-ONU nr. 67 (Prescripţii uniforme referitoare la omologarea:I. Echipamentelor specifice pentru vehiculele din categoria M şi N, care utilizează gaz petrolier lichefiat în sistemul de propulsie;II. Vehiculelor din categoria M şi N dotate cu echipamente specifice pentru utilizarea gazului petrolier lichefiat în sistemul lor de propulsie, în ceea ce priveşte instalarea unui astfel de echipament).
  c) orificiile de descărcare ale dispozitivelor de siguranţă şi/sau ale supapelor de siguranţă ale rezervoarelor de combustibil care conţin combustibili gazoşi trebuie să fie orientate într-o altă direcţie decât cea a prizelor de aer, a rezervoarelor de combustibil, a încărcăturii sau a părţilor calde ale vehiculului şi nu trebuie să afecteze suprafeţele închise, alte vehicule, sistemele montate la exterior care au prize de aer (de exemplu, sistemele de aer condiţionat), admisia motorului sau evacuarea motorului. Conductele sistemului de alimentare nu trebuie fixate pe rezervorul cisternei care conţine încărcătura.
  9.2.4.4. MotorMotorul care propulsează vehiculul trebuie echipat şi amplasat astfel încât să se evite orice pericol pentru încărcătură ca urmare a încălzirii sau aprinderii. Utilizarea GNC sau GNL drept combustibil este permisă numai dacă componentele specifice pentru GNC şi GNL sunt omologate în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 110^6) şi îndeplinesc prescripţiile de la pct. 9.2.2. Instalarea pe vehicul trebuie să respecte prescripţiile de la pct. 9.2.2 şi prescripţiile tehnice ale Regulamentului CEE-ONU nr. 110^6). Utilizarea GPL drept combustibil este permisă numai dacă componentele specifice sunt omologate în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 67^7) şi îndeplinesc prescripţiile de la pct. 9.2.2. Instalarea pe vehicul trebuie să respecte prescripţiile de la pct. 9.2.2 şi prescripţiile tehnice ale Regulamentului CEE-ONU nr. 67^7). Notă
  ^7) Regulamentul CEE-ONU nr. 67 (Prescripţii uniforme referitoare la omologarea:I. Echipamentelor specifice pentru vehiculele din categoria M şi N, care utilizează gaz petrolier lichefiat în sistemul de propulsie;II. Vehiculelor din categoria M şi N dotate cu echipamente specifice pentru utilizarea gazului petrolier lichefiat în sistemul lor de propulsie, în ceea ce priveşte instalarea unui astfel de echipament).
  În cazul vehiculelor EX/II şi EX/III, motorul trebuie să fie un motor cu aprindere prin comprimare care foloseşte numai combustibili lichizi cu punct de aprindere mai mare de 55° C. Gazele nu trebuie utilizate.
  9.2.4.5. Sistem de evacuareSistemul de evacuare (inclusiv tubulatura de evacuare) trebuie direcţionat sau protejat astfel încât să se evite orice pericol pentru încărcătură ca urmare a încălzirii sau aprinderii. Părţile sistemului de evacuare situate direct sub rezervorul de combustibil (diesel) trebuie să se găsească la o distanţă de cel puţin 100 mm sau să fie protejate printr-un ecran termic.9.2.4.6. Frâna de încetinire a vehicululuiVehiculele echipate cu un sistem de frânare de încetinire care emite temperaturi ridicate, plasat în spatele peretelui din spate al cabinei, trebuie prevăzute cu un ecran termic între acest sistem şi cisternă sau încărcătură, fixat solid şi astfel dispus încât să permită evitarea oricărei încălziri, chiar locală, a peretelui cisternei sau a încărcăturii. În plus, acest ecran termic trebuie să protejeze sistemul de frânare împotriva scurgerilor, chiar accidentale, ale produsului transportat. Se va considera drept satisfăcătoare o protecţie care are, de exemplu, un ecran cu pereţi dubli.9.2.4.7. Dispozitive de încălzire cu combustie9.2.4.7.1. Dispozitivele de încălzire cu combustie trebuie să îndeplinească prescripţiile tehnice aplicabile din Regulamentul CEE-ONU nr. 122^8), cu modificările ulterioare, în conformitate cu datele de aplicare specificate în acesta, precum şi prevederile de la pct. 9.2.4.7.2 până la pct. 9.2.4.7.6 aplicabile conform tabelului de la pct. 9.2.1. Notă
  ^8) Regulamentul CEE-ONU nr. 122 (Prescripţii uniforme privind omologarea vehiculelor din categoriile M, N şi O în ceea ce priveşte sistemele lor de încălzire).
  9.2.4.7.2. Dispozitivele de încălzire cu combustie şi conductele lor de evacuare a gazelor trebuie concepute, amplasate şi protejate sau acoperite astfel încât să prevină orice risc inacceptabil de încălzire ori de aprindere a încărcăturii. Această prescripţie se consideră satisfăcută dacă rezervorul şi sistemul de evacuare ale dispozitivului sunt conforme cu dispoziţiile similare celor prescrise pentru rezervoarele de combustibil şi sistemele de evacuare ale vehiculelor de la pct. 9.2.4.3 şi respectiv pct. 9.2.4.5.9.2.4.7.3. Dispozitivele de încălzire cu combustie trebuie să poată fi scoase din funcţiune cel puţin prin următoarele metode:a) întrerupere manuală deliberată din cabina conducătorului auto;b) oprirea motorului vehiculului; în acest caz, dispozitivul de încălzire poate fi repus în funcţiune manual de către conducătorul auto;c) pornirea unei pompe de alimentare de pe autovehiculul pentru substanţele periculoase transportate.9.2.4.7.4. O funcţionare reziduală este permisă după ce dispozitivele de încălzire au fost scoase din funcţiune. Pentru metodele de la pct. 9.2.4.7.3 lit. b) şi c), alimentarea cu aer de combustie trebuie să fie întreruptă prin măsuri adecvate, după un ciclu de funcţionare reziduală de maximum 40 de secunde. Trebuie utilizate numai dispozitive de încălzire cu combustie pentru care s-a demonstrat că schimbătorul de căldură rezistă la un ciclu de funcţionare reziduală redus de 40 secunde pe durata utilizării normale.9.2.4.7.5. Dispozitivul de încălzire cu combustie trebuie pus în funcţiune manual. Dispozitivele de programare sunt interzise.9.2.4.7.6. Sistemele de încălzire cu combustie care utilizează combustibili gazoşi nu sunt permise.
  9.2.5. Dispozitiv de limitare a vitezeiAutovehiculele (purtătoare şi tractoarele pentru semiremorci) cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone trebuie echipate cu un dispozitiv de limitare a vitezei, conform prescripţiilor tehnice din Regulamentul CEE-ONU nr. 89^9), cu modificările ulterioare. Dispozitivul va fi reglat astfel încât viteza să nu depăşească 90 km/h, ţinând seama de toleranţa tehnică a dispozitivului. Notă
  ^9) Regulamentul CEE-ONU nr. 89 [Prescripţii uniforme referitoare la omologarea:I. Vehiculelor, în ceea ce priveşte limitarea vitezei lor maxime sau funcţia lor de limitare reglabilă a vitezei;II. Vehiculelor, în ceea ce priveşte instalarea unui dispozitiv limitator de viteză (DLV) sau a unui dispozitiv limitator reglabil de viteză (DLRV) de un tip omologat;III. Dispozitivelor limitatoare de viteză (DLV) şi a dispozitivelor limitatoare reglabile de viteză (DLRV)].
  9.2.6. Dispozitive de cuplare ale autovehiculelor şi remorcilorDispozitivele de cuplare ale autovehiculelor şi remorcilor trebuie să îndeplinească prescripţiile Regulamentului CEE-ONU nr. 55^2), cu modificările ulterioare, conform datelor de aplicare specificate în acesta. Notă
   ^2) Regulamentul CEE-ONU nr. 55 (Prescripţii uniforme referitoare la omologarea componentelor mecanice de cuplare ale ansamblurilor de vehicule).
  9.2.7. Prevenirea altor riscuri cauzate de combustibili9.2.7.1. Sistemele de alimentare cu GPL ale motoarelor trebuie să fie echipate şi situate astfel încât să fie evitat orice pericol pentru încărcătură care poate fi cauzat de faptul că gazul este refrigerat. (la 01-07-2017, Capitolul 9.2 din Anexa 1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 )
   +  Capitolul 9.3Prescripţii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substanţelor şi obiectelor explozive (clasa 1) în colete9.3.1. Materiale care trebuie utilizate pentru construcţia caroseriei vehiculelorÎn componenţa caroseriilor nu trebuie să intre materiale susceptibile de a forma combinaţii periculoase cu substanţele explozive transportate.9.3.2. Dispozitive de încălzire cu combustie9.3.2.1. Dispozitive de încălzire cu combustie pot să fie instalate în vehicule EX/II şi EX/III pentru încălzirea cabinei conducătorului auto sau a motorului.9.3.2.2. Dispozitivele de încălzire cu combustie trebuie să îndeplinească prescripţiile de la pct. 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 şi 9.2.4.7.6.9.3.2.3. Întrerupătorul dispozitivului de încălzire poate fi instalat în exteriorul cabinei conducătorului auto.Nu este necesar să se demonstreze că schimbătorul de căldură al dispozitivelor de încălzire rezistă la un ciclu redus de funcţionare reziduală.9.3.2.4. Niciun dispozitiv de încălzire cu combustie, rezervor de carburant, surse de energie, priză de aer de combustie sau de aer de încălzire şi nicio ieşire a ţevilor de evacuare necesare funcţionării unui dispozitiv de încălzire cu combustie nu trebuie instalate în compartimentul de încărcare.9.3.3. Vehicule EX/IIVehiculele trebuie concepute, construite şi echipate astfel încât substanţele şi obiectele explozive să fie protejate de riscuri exterioare şi de intemperii. Ele trebuie să fie închise sau acoperite cu o prelată. Prelata trebuie să fie rezistentă la sfâşiere şi realizată dintr-un material impermeabil şi greu inflamabil*1). Ea trebuie întinsă bine, astfel încât să închidă suprafaţa de încărcare pe toate laturile.----------*1) În cazul inflamabilităţii, această cerinţă va fi considerată îndeplinită dacă, în concordanţă cu procedura specificată în standardul ISO 3795:1989 "Vehicule rutiere, tractoare şi maşini agricole şi forestiere - Determinarea comportamentului la ardere al materialelor interioare", eşantioane ale prelatelor au o viteză de ardere care nu depăşeşte 100 mm/min.Toate deschiderile compartimentului pentru încărcătură al vehiculelor acoperite trebuie să fie prevăzute cu uşi sau panouri ajustate care pot fi zăvorâte. Compartimentul conducătorului auto trebuie separat de compartimentul pentru încărcătură printr-un perete fără interstiţii.9.3.4 Vehicule EX/III9.3.4.1. Vehiculele trebuie concepute, construite şi echipate astfel încât substanţele şi obiectele explozive să fie protejate de riscuri exterioare şi de intemperii. Aceste vehicule trebuie să fie închise. Compartimentul conducătorului auto trebuie separat de compartimentul pentru încărcătură printr-un perete fără interstiţii. Suprafaţa de încărcare nu trebuie să prezinte interstiţii. Pot fi instalate puncte de ancorare pentru reţinerea încărcăturii. Toate îmbinările trebuie să fie etanşe. Toate deschiderile trebuie să poată fi zăvorâte. Ele trebuie plasate şi construite astfel încât să se suprapună la îmbinări.9.3.4.2. Caroseria trebuie să fie realizată din materiale rezistente la căldură şi la flacără, cu o grosime minimă de 10 mm. Materialele clasificate în clasa B-s3-d2 conform standardului EN 13501-1:2007 + A1: 2009 sunt considerate ca îndeplinind această cerinţă.Dacă materialul utilizat pentru caroserie este metalic, tot interiorul caroseriei trebuie acoperit cu materiale care îndeplinesc aceeaşi cerinţă.----------Pct. 9.3.4.2 de la capitolul 9.3 din anexa 1 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.9.3.5. Motorul şi compartimentul pentru încărcăturăMotorul unui vehicul EX/II sau EX/III trebuie să fie plasat în faţa peretelui din faţă al compartimentului pentru încărcătură; totuşi, el poate fi plasat sub compartimentul de încărcare, cu condiţia ca instalarea sa să fie astfel realizată încât căldura emisă în exces să nu constituie niciun risc pentru încărcătură prin creşterea temperaturii la suprafaţa interioară a compartimentului pentru încărcătură peste 80°C.9.3.6. Surse de căldură externe şi compartimentul pentru încărcăturăSistemul de evacuare al vehiculelor EX/II şi EX/III sau alte părţi ale acestor vehicule complete sau completate trebuie construite şi amplasate astfel încât căldura emisă în exces să nu constituie un risc pentru încărcătură prin creşterea temperaturii la suprafaţa interioară a compartimentului pentru încărcătură peste 80°C.9.3.7. Echipament electric9.3.7.1. Instalaţia electrică trebuie să satisfacă prescripţiile pertinente de la pct. 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.7, 9.2.2.8 şi 9.2.2.9.2.9.3.7.2. Instalaţia electrică situată în compartimentul pentru încărcătură trebuie protejată împotriva prafului cu un grad de protecţie cel puţin IP54 în conformitate cu standardul CEI 60529 sau echivalent. Pentru transportul articolelor sau obiectelor din grupa de compatibilitate J trebuie prevăzută o protecţie cel puţin IP65 în conformitate cu standardul CEI 60529 sau echivalent.9.3.7.3. Niciun cablaj nu trebuie să fie poziţionat în interiorul compartimentului pentru încărcătură. Echipamentul electric accesibil din interiorul compartimentului pentru încărcătură trebuie să fie protejat suficient de impactul mecanic din interior. (la 01-07-2017, Punctul 9.3.7 din Capitolul 9.3 , Anexa 1 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 )  +  Capitolul 9.7Prescripţii suplimentare referitoare la vehicule-cisternă (cisterne fixe), vehicule-baterie şi vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de mărfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc sau în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate mai mare de 3 mc (vehicule EX/III, FLşi AT)9.7.1. Prescripţii generale9.7.1.1. În afara vehiculului propriu-zis sau a elementelor sistemului de rulare utilizate în locul acestuia, un vehiculcisternă cuprinde unul sau mai multe rezervoare, echipamentele lor şi piesele de legătură la vehicul sau la sistemul de rulare.9.7.1.2. Odată ataşată o cisternă demontabilă la vehiculul purtător, ansamblul trebuie să corespundă prescripţiilor referitoare la vehiculele-cisternă.9.7.2. Prescripţii referitoare la cisterne9.7.2.1. Cisternele fixe sau demontabile metalice trebuie să corespundă prescripţiilor pertinente din cap. 6.8.9.7.2.2. Elementele vehiculelor-baterie şi CGEM trebuie să corespundă prescripţiilor pertinente din cap. 6.2 în cazul buteliilor, tuburilor, rezervoarelor sub presiune şi cadrelor de butelii sau ale cap. 6.8 în cazul cisternelor.9.7.2.3. Containerele-cisternă metalice trebuie să corespundă prescripţiilor cap. 6.8; cisternele mobile trebuie să corespundă prescripţiilor cap. 6.7 sau, dacă este cazul, celor ale codului IMDG (a se vedea paragraful 1.1.4.2).9.7.2.4. Cisternele din material plastic ranforsat cu fibre trebuie să corespundă prescripţiilor cap. 6.9.9.7.2.5. Cisternele pentru deşeuri care operează sub vid trebuie să corespundă prescripţiilor cap. 6.10.9.7.3. Mijloace de fixareMijloacele de fixare trebuie concepute pentru a rezista la solicitările statice şi dinamice în condiţii normale de transport, precum şi la eforturile minime, aşa cum sunt definite la pct. 6.8.2.1.2, 6.8.2.1.11 până la 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.15 şi 6.8.2.1.16, în cazul vehiculelor-cisternă, vehiculelor-baterie şi vehiculelor purtătoare de cisterne demontabile. (la 01-07-2017, Punctul 9.7.3 din Capitolul 9.7 , Anexa 1 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 ) 9.7.4. Legarea la pământ a vehiculelor FLCisternele metalice sau din material plastic ranforsat cu fibre ale vehiculelor-cisternă FL şi elementele vehiculelor-baterie FL trebuie legate la şasiul vehiculului prin intermediul cel puţin al unei bune conexiuni electrice. Orice contact metalic care ar putea provoca o coroziune electrochimică trebuie evitat.NOTĂ: A se vedea, de asemenea, pct. 6.9.1.2 şi 6.9.2.14.3.9.7.5. Stabilitatea vehiculelor-cisternă9.7.5.1. Lăţimea totală a suprafeţei de sprijin pe sol (distanţa dintre punctele exterioare de contact cu solul ale pneurilor dreapta şi stânga ale aceleiaşi axe) trebuie să fie cel puţin egală cu 90% din înălţimea centrului de greutate al vehiculului-cisternă încărcat. Pentru vehiculele articulate, masele pe axe ale unităţii purtătoare a semiremorcii încărcate nu trebuie să depăşească 60% din masa totală a ansamblului vehiculului articulat complet.9.7.5.2. În plus, vehiculele-cisternă cu cisterne fixe, de capacitate mai mare de 3 mc, destinate transportului de substanţe periculoase în stare lichidă sau topită şi încercate la o presiune mai mică de 4 bari, trebuie să fie conforme prescripţiilor tehnice ale Regulamentului CEE-ONU nr. 111*1) referitoare la stabilitatea laterală, modificat, conform datelor de aplicare specificate. Aceste prescripţii se aplică vehiculelorcisternă înmatriculate pentru prima dată începând cu 1 iulie 2003.---------*1) Regulamentul CEE-ONU nr. 111: Prescripţii referitoare la omologarea vehiculelor-cisternă din categoriile N şi O în ceea ce priveşte stabilitatea la răsturnare.9.7.6. Protecţia spate a vehiculelorPartea din spate a vehiculului trebuie prevăzută, pe toată lăţimea cisternei, cu o bară de protecţie suficient de rezistentă la impactul din spate. Între peretele spate al cisternei şi partea din spate a barei de protecţie trebuie să existe un spaţiu de cel puţin 100 mm (această distanţă fiind măsurată faţă de cel mai din spate punct al peretelui cisternei sau de accesoriile proeminente în contact cu substanţa transportată). Vehiculele cu rezervoare basculante pentru transportul substanţelor pulverulente sau granuloase şi cisternele pentru deşeuri care operează sub vid, cu rezervor basculant, care se descarcă prin partea din spate, nu trebuie să fie prevăzute cu bară de protecţie dacă echipamentele spate ale rezervoarelor au în compunere un mijloc de protecţie a rezervoarelor care le protejează în acelaşi mod ca şi bara de protecţie.NOTA 1: Această prescripţie nu se aplică vehiculelor utilizate pentru transportul substanţelor periculoase în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM.NOTA 2: Pentru protecţia cisternelor împotriva deteriorării în urma unui impact lateral sau răsturnării, a se vedea pct. 6.8.2.1.20 şi 6.8.2.1.21, iar pentru cisternele mobile, pct. 6.7.2.4.3 şi 6.7.2.4.5.9.7.7. Dispozitive de încălzire cu combustie9.7.7.1. Dispozitivele de încălzire cu combustie trebuie să corespundă prescripţiilor de la 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 şi următoarelor prescripţii:a) întrerupătorul poate fi instalat la exteriorul cabinei conducătorului auto;b) dispozitivul de încălzire poate fi scos din funcţiune din exteriorul compartimentului pentru încărcătură; şic) nu este necesar să se demonstreze că schimbătorul de căldură al dispozitivului de încălzire rezistă la un ciclu redus de funcţionare reziduală.În plus, pentru vehiculele FL, trebuie să fie îndeplinite prescripţiile de la 9.2.4.7.3 şi 9.2.4.7.4.9.7.7.2. Dacă vehiculul este destinat transportului de mărfuri periculoase pentru care este prescrisă o etichetă conform modelelor nr. 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 sau 5.2, niciun rezervor de combustibil, nicio sursă de energie, priză de aer de combustie sau de aer de încălzire şi nicio ieşire a ţevilor de evacuare necesare funcţionării unui dispozitiv de încălzire cu combustie nu trebuie instalate în compartimentul pentru încărcătură. Se va asigura ca ieşirea pentru aerul cald să nu fie obturată de încărcătură. Temperatura la care încărcătura este supusă nu trebuie să depăşească 50 oC. Aparatele de încălzire instalate în interiorul compartimentelor pentru încărcătură trebuie concepute astfel încât să împiedice aprinderea unei atmosfere explozive în condiţiile de exploatare.9.7.8. Echipamentul electric9.7.8.1. Instalaţia electrică a vehiculelor FL trebuie să satisfacă prescripţiile pertinente de la pct. 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.8 şi 9.2.2.9.1. (la 01-07-2017, Primul paragraf al pct. 9.7.8.1 din Capitolul 9.7 , Anexa 1 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 ) Totuşi, orice suplimentări sau modificări ale instalaţiei electrice trebuie să corespundă prescripţiilor aplicabile echipamentului electric din grupa şi clasa de temperatură pertinente, conform substanţelor de transportat.NOTĂ: Pentru dispoziţiile tranzitorii, a se vedea pct. 1.6.5.9.7.8.2. Echipamentul electric al vehiculelor FL, situat în zonele în care există sau poate exista o atmosferă explozivă într-o proporţie care necesită luarea de măsuri speciale, trebuie să posede caracteristici adecvate pentru utilizarea în zone periculoase. Acest echipament trebuie să satisfacă dispoziţiile generale ale standardului CEI 60079, părţile 0 şi 14, şi dispoziţiile suplimentare aplicabile din standardul CEI 60079, părţile 1, 2, 5, 6, 7, 11 sau 18*2). Echipamentul electric trebuie să corespundă prescripţiilor aplicabile echipamentului electric din grupa şi clasa de temperatură pertinente, conform substanţelor de transportat.Pentru aplicarea standardului CEI 60079 partea 14*2) trebuie utilizată următoarea clasificare:*2) Abrogat.----------Nota de subsol *2) de la capitolul 9.7 din anexa 1 a fost abrogată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015.ZONA 0------Interiorul compartimentelor cisternei, accesoriile de încărcare şi de golire şi tubulatura de recuperare a vaporilorZONA 1------Interiorul casetelor de protecţie pentru echipamentul utilizat la încărcare şi golire şi zona situată la mai puţin de 0,5 m de dispozitivele de aerisire şi supapele de decompresiune9.7.8.3. Echipamentul electric aflat în permanenţă sub tensiune, inclusiv conductorii, situat în afara zonelor 0 şi 1, trebuie să satisfacă prescripţiile care se aplică zonei 1 pentru echipamentul electric în general sau prescripţiile aplicabile zonei 2 pentru echipamentul electric situat în cabina conducătorului auto, conform CEI 60079 partea 14*2) . Echipamentul electric trebuie să corespundă prescripţiilor aplicabile echipamentului electric din grupa şi clasa de temperatură pertinente, conform substanţelor de transportat.---------*2) Ca alternativă, pot fi aplicate dispoziţiile generale ale standardului european EN 50014 şi dispoziţiile suplimentare ale standardelor EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 sau 50028.9.7.9 Prescripţii suplimentare de siguranţă referitoare la vehiculele EX/III9.7.9.1 Vehiculele EX/III trebuie să fie echipate cu sisteme automate pentru stingerea incendiilor la compartimentul motor.9.7.9.2 Protecţia încărcăturii împotriva incendiului cauzat de pneuri trebuie asigurată prin scuturi termice din metal.----------Punctul 9.7.9, capitolul 9.7 din anexa 1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.044 din 19 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 28 august 2013.  +  Capitolul 9.8Prescripţii suplimentare referitoare la MEMU complete sau completate9.8.1. Prescripţii generaleÎn afara vehiculului propriu-zis sau a elementelor sistemului de rulare utilizate în locul acestuia, o MEMU cuprinde una sau mai multe cisterne şi containere pentru transportul în vrac, echipamentele lor şi piesele de legătură la vehicul sau la sistemul de rulare.9.8.2. Prescripţii referitoare la cisterne şi la containerele pentru transportul în vracCisternele, containerele pentru transportul în vrac şi compartimentele speciale pentru coletele de explozivi ale MEMU trebuie să corespundă prescripţiilor din cap. 6.12.9.8.3. Legarea la pământ a MEMUCisternele, containerele pentru transportul în vrac şi compartimentele speciale pentru coletele de explozivi, din metal sau din material plastic ranforsat cu fibre, trebuie legate la şasiul vehiculului prin intermediul cel puţin al unei bune conexiuni electrice. Trebuie evitat orice contact metalic care ar putea provoca o coroziune electrochimică sau care ar putea reacţiona cu mărfurile periculoase transportate în cisterne sau în containerele pentru transportul în vrac.9.8.4. Stabilitatea MEMULăţimea totală a suprafeţei de sprijin pe sol (distanţa dintre punctele exterioare de contact cu solul ale pneurilor dreapta şi stânga ale aceleiaşi axe) trebuie să fie cel puţin egală cu 90% din înălţimea centrului de greutate al vehiculului încărcat. Pentru vehiculele articulate, masele pe axe ale unităţii purtătoare a semiremorcii încărcate nu trebuie să depăşească 60% din masa totală a ansamblului vehiculului articulat complet.9.8.5. Protecţia spate a MEMUPartea din spate a vehiculului trebuie prevăzută, pe toată lăţimea cisternei, cu o bară de protecţie suficient de rezistentă la impactul din spate. Între peretele spate al cisternei şi partea din spate a barei de protecţie trebuie să existe un spaţiu de cel puţin 100 mm (această distanţă fiind măsurată faţă de cel mai din spate punct al peretelui cisternei sau de echipamentele de protecţie ori accesoriile în contact cu substanţa transportată). Vehiculele cu rezervoare basculante care se descarcă prin partea din spate nu trebuie să fie prevăzute cu bară de protecţie dacă echipamentele spate ale rezervoarelor au în compunere un mijloc de protecţie a rezervoarelor care le protejează în acelaşi mod ca şi bara de protecţie.NOTĂ: Această prescripţie nu se aplică la MEMU ale căror cisterne sunt protejate într-un mod adecvat împotriva impactului din spate prin alte mijloace, cum ar fi echipamente sau conducte care nu conţin mărfuri periculoase.9.8.6. Dispozitive de încălzire cu combustie9.8.6.1. Dispozitivele de încălzire cu combustie trebuie să corespundă prescripţiilor de la 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5, 9.2.4.7.6 şi următoarelor prescripţii:a) întrerupătorul poate fi instalat la exteriorul cabinei conducătorului auto;b) dispozitivul de încălzire trebuie să poată fi scos din funcţiune din exteriorul compartimentului MEMU; şic) nu este necesar să se demonstreze că schimbătorul de căldură al dispozitivului de încălzire rezistă la un ciclu redus de funcţionare reziduală.9.8.6.2. Niciun rezervor de combustibil, nicio sursă de energie, priză de aer de combustie sau de aer de încălzire şi nicio ieşire a ţevilor de evacuare necesare funcţionării unui dispozitiv de încălzire cu combustie nu trebuie instalate în compartimentele pentru încărcătură care conţin cisterne. Se va asigura ca ieşirea pentru aerul cald să nu fie obturată. Temperatura la care este supus oricare echipament nu trebuie să depăşească 50oC. Aparatele de încălzire instalate în interiorul compartimentelor trebuie concepute astfel încât să împiedice aprinderea unei atmosfere explozive în condiţiile de exploatare.9.8.7. Prescripţii suplimentare referitoare la siguranţă9.8.7.1. MEMU trebuie să fie echipate cu sisteme automate pentru stingerea incendiilor la compartimentul motor.9.8.7.2. Protecţia încărcăturii împotriva incendiului cauzat de pneuri trebuie asigurată prin scuturi termice din metal.9.8.8. Prescripţii suplimentare referitoare la securitateEchipamentele pentru fabricarea explozivilor şi compartimentele speciale ale MEMU trebuie prevăzute cu dispozitive de zăvorâre.
  (la 01-07-2017, Anexa 2 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 ) (la 01-07-2017, Anexa 3 a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 )  +  Anexa 4la reglementări*Font 9*(faţă)ROMÂNIA REGISTRULMINISTERUL TRANSPORTURILOR (SIGLĂ) AUTOŞI INFRASTRUCTURII ROMÂN┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING ││ CERTAIN DANGEROUS GOODS ││ This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the conditions ││ prescribed by the European Agreement concerning the Internaţional Carraige of Dangerous ││ Goods by Road (ADR) ││ CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE CARE TRANSPORTĂ ANUMITE MĂRFURI PERICULOASE ││ Acest certificat atestă ca vehiculul definit mai jos îndeplineşte condiţiile cerute de ││ Acordul european pentru transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR) │├──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┤│1. Seria numărul │2. Constructor: │3. Nr. identificare al │4. Nr. înmatriculare:││ │ │ vehiculului: │ │├──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┤│5. Numele şi sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Definirea vehiculului*1): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Încadrarea (încadrările) vehiculului conform pct. 9.1.1.2 al ADR*2): ││ EX/II EX/III FL AT MEMU │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Sistemul frânei de încetinire*3): ││ [ ] Nu este aplicabil acestui vehicul. ││ [ ] Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficientă pentru o masă a unităţii││ de transport de: t*4). │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisternă/vehicul-baterie (dacă este cazul): ││9.1. Constructorul suprastructurii: ││9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.4. Anul fabricaţiei suprastructurii: ││9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR: ││9.6. Dispoziţii speciale TC şi TE conf. pct. 6.8.4 din ADR (dacă sunt aplicabile)*6): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Mărfurile periculoase autorizate pentru transport: ││Vehiculul îndeplineşte condiţiile cerute pentru transportul mărfurilor periculoase admise ││conform încadrării (încadrărilor) de la pct. 7 ││10.1. În cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3) ││ [ ] mărfuri din Clasa 1 inclusiv grupa de compatibilitate J ││ [ ] mărfuri din Clasa 1 exclusiv grupa de compatibilitate J ││10.2. În cazul unui vehicul cisternă/vehicul baterie*3): ││ [ ] pot fi transportate numai substanţele permise conform codului cisternei şi ││ tuturor dispoziţiilor speciale indicate la pct. 9*5) ││ sau ││ [ ] pot fi transportate numai următoarele substanţe (Clasa, nr. ONU, şi, dacă este ││ cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficială a mărfii transportate): ││ ││Pot fi transportate numai substanţele care nu sunt susceptibile de a reacţiona periculos ││cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor şi invelişurilor de protecţie (dacă ││este aplicabil). │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. Remarks - Observaţii: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Valabil până la: Ştampila emitentului ││ ││ Localitatea, data, semnătura ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘*1) conform definiţiilor autovehiculelor şi remorcilor din categoriile N şi O aşa cum sunt definite în Rezoluţia de ansamblu pentru construcţia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 2007/46/CE.----------Nota de subsol *1) din anexa 4 la reglementări (faţă) a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015.*2) Se va (vor) bara simbolizarea (simbolizarile) neadecvată(e).*3) Se va bifa menţiunea valabilă.*4) Se va înscrie valoarea constructivă corectă. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maximă autorizată înscrisă în documentele de înmatriculare.*5) Substanţele admise pentru cisternele cu codul menţionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, ţinând seama de dispoziţiile speciale, dacă există.*6) Nu este necesar când substanţele autorizate sunt precizate la pct. 10.2.*Font 9* (verso)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│13. Prelungiri ale valabilităţii: ││ │├───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ Valabilitate prelungită până la: │Ştampila emitentului, locul, data, ││ │ semnătura. ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ │└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘NOTĂ: Acest certificat trebuie să fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacă vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, aşa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilităţii sale sau dacă vehiculul suferă modificări ale uneia sau mai multe caracteristici principale.  +  Anexa 5la reglementari*Font 9*(faţă)  ROMÂNIA REGISTRUL  MINISTERUL TRANSPORTURILOR (SIGLĂ) AUTO  ŞI INFRASTRUCTURII ROMÂN┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CERTIFICAT D'AGREMENT POUR LES VEHICULES TRANSPORTANT CERTAINES MARCHANDISES DANGEREUSES ││ Ce certificat atteste que le vehicule designe ci-apres remplit les conditions ││ requises par l'Accord europeen relatif au transport internaţional ││ de merchandises dangereuses par route (ADR) ││ CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE CARE TRANSPORTĂ ANUMITE MĂRFURI PERICULOASE ││ Acest certificat atestă că vehiculul definit mai jos îndeplineşte condiţiile cerute de ││ Acordul european pentru transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR) │├──────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┤│1. Seria numărul │2. Constructor: │3. Nr. identificare al │4. Nr. înmatriculare: ││ │ │ vehiculului: │ │├──────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┤│5. Numele şi sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Definirea vehiculului*1): │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Încadrarea (încadrările) vehiculului conform pct. 9.1.1.2 al ADR*2): ││ EX/II EX/III FL AT MEMU │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Sistemul frânei de încetinire*3): ││[ ] Nu este aplicabil acestui vehicul. ││[ ] Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficientă pentru o masă a unităţii de ││ transport de: t*4). │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisternă/vehicul-baterie (dacă este cazul): ││9.1. Constructorul suprastructurii: ││9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.4. Anul fabricaţiei suprastructurii: ││9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR: ││9.6. Dispoziţii speciale TC şi TE conf. pct. 6.8.4. din ADR (dacă sunt aplicabile)*6: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Mărfurile periculoase autorizate pentru transport: ││Vehiculul îndeplineşte condiţiile cerute pentru transportul mărfurilor periculoase admise ││conform încadrării (încadrărilor) de la pct. 7 ││10.1. În cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3) ││ [ ] mărfuri din Clasa 1 inclusiv grupa de compatibilitate J ││ [ ] mărfuri din Clasa 1 exclusiv grupa de compatibilitate J ││10.2. În cazul unui vehicul cisternă/vehicul baterie*3): ││ [ ] pot fi transportate numai substanţele permise conform codului cisternei şi tuturor ││ dispoziţiilor speciale indicate la pct. 9*5) ││ sau ││ [ ] pot fi transportate numai următoarele substanţe (Clasa, nr. ONU, şi, dacă este ││ cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficială a mărfii transportate): ││ ││Pot fi transportate numai substanţele care nu sunt susceptibile de a reacţiona periculos cu ││materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor şi învelişurilor de protecţie (dacă este ││aplicabil). │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. Observations - Observaţii: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Valabil până la: Ştampila emitentului ││ ││ Localitatea, data, semnătura ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------*1) conform definiţiilor autovehiculelor şi remorcilor din categoriile N şi O aşa cum sunt definite în Rezoluţia de ansamblu pentru construcţia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 2007/46/CE.----------Nota de subsol *1) din anexa 5 la reglementări (faţă) a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015.*2) Se va (vor) bara simbolizarea (simbolizarile) neadecvată(e).*3) Se va bifa menţiunea valabilă.*4) Se va înscrie valoarea constructivă corectă. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maximă autorizată înscrisă în documentele de înmatriculare.*5) Substanţele admise pentru cisternele cu codul menţionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, ţinând seama de dispoziţiile speciale, dacă există.*6) Nu este necesar când substanţele autorizate sunt precizate la pct. 10.2.*Font 9*                                                                                      (verso)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│13. Prelungiri ale valabilităţii: ││ │├───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤│ Valabilitate prelungită până la: │Ştampila emitentului, locul, data, semnătura.││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ │└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘NOTĂ: Acest certificat trebuie să fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacă vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, aşa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilităţii sale sau dacă vehiculul suferă modificări ale uneia sau mai multe caracteristici principale.  +  Anexa 6la reglementări*Font 9*    (faţă)ROMÂNIA REGISTRULMINISTERUL TRANSPORTURILOR SIGLA AUTOŞI INFRASTRUCTURII ROMÂN┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG FUR FAHRZEUGE ││ ZUR BEFORDERUNG BESTIMMTER GEFAHRLICHER GUTER ││ Mit dieser Bescheinigung wird bestatigt, dass das nachstehend bezeichnete Fahrzeug die ││ Anforderungen des Europaischen Ubereinkommens uber die Internaţionale Beforderung ││ gefahrlicher Guter auf der Strasse (ADR) erfullt ││ CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE ││ CARE TRANSPORTĂ ANUMITE MĂRFURI PERICULOASE ││ Acest certificat atestă că vehiculul definit mai jos îndeplineşte condiţiile cerute de ││ Acordul european pentru transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR) │├──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤│1. Seria numărul │2. Constructor: │3. Nr. identificare al │4. Nr. înmatriculare: ││ │ │ vehiculului: │ │├──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┤│5. Numele şi sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Definirea vehiculului*1): │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Încadrarea (încadrările) vehiculului conform pct. 9.1.1.2 al ADR*2): ││ EX/II EX/III FL AT MEMU │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Sistemul frânei de încetinire*3): ││[] Nu este aplicabil acestui vehicul. ││[] Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficientă pentru o masă a unităţii ││ de transport de: t*4). │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisternă/vehicul-baterie (dacă este cazul): ││9.1. Constructorul suprastructurii: ││9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.4. Anul fabricaţiei suprastructurii: ││9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR: ││9.6. Dispoziţii speciale TC şi TE conform pct. 6.8.4 din ADR (dacă sunt aplicabile)*6): │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Mărfurile periculoase autorizate pentru transport: ││Vehiculul îndeplineşte condiţiile cerute pentru transportul mărfurilor periculoase admise ││conform încadrării (încadrărilor) de la pct. 7 ││10.1. În cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3) ││ [] mărfuri din Clasa 1 inclusiv grupa de compatibilitate J ││ [] mărfuri din Clasa 1 exclusiv grupa de compatibilitate J ││10.2. În cazul unui vehicul cisternă/vehicul baterie*3): ││ [] pot fi transportate numai substanţele permise conform codului-cisternă şi tuturor ││ dispoziţiilor speciale indicate la pct. 9*5) ││ sau ││ [] pot fi transportate numai următoarele substanţe (Clasa, nr. ONU, şi, dacă este ││ cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficială a mărfii transportate): ││ ││Pot fi transportate numai substanţele care nu sunt susceptibile de a reacţiona periculos cu ││materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor şi învelişurilor de protecţie (dacă este ││aplicabil). │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. Bemerkungen - Observaţii: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Valabil până la: Ştampila emitentului ││ ││ Localitatea, data, semnătura ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------*1) conform definiţiilor autovehiculelor şi remorcilor din categoriile N şi O aşa cum sunt definite în Rezoluţia de ansamblu pentru construcţia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 2007/46/CE.----------Nota de subsol *1) din anexa 6 la reglementări (faţă) a fost modificată de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015.*2) se va (vor) bara simbolizarea (simbolizările) neadecvată(e).*3) se va bifa menţiunea valabilă.*4) se va înscrie valoarea constructivă corectă. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maximă autorizată înscrisă în documentele de înmatriculare.*5) substanţele admise pentru cisternele cu codul menţionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, ţinând seama de dispoziţiile speciale, dacă există.*6) nu este necesar când substanţele autorizate sunt precizate la pct. 10.2*Font 9*                                                                                      (verso)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│13. Prelungiri ale valabilităţii: ││ │├───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤│ Valabilitate prelungită până la: │Ştampila emitentului, locul, data, semnătura.││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ │└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘NOTA: Acest certificat trebuie să fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacă vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, aşa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilităţii sale sau dacă vehiculul suferă modificări ale uneia sau mai multe caracteristici principale.----------Reglementările au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa din ORDINUL nr. 396 din 1 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009, potrivit art. I din acelaşi act normativ.-------