NORMA din 4 martie 2003privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 13 martie 2003    Notă
    *) Aprobate de HOTARÂREA nr. 235/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 162 din 13 martie 2003.
     +  Articolul 1(1) Comitetul pentru Audit Public Intern este un organism cu caracter consultativ, care funcţionează pe lângă Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern din Ministerul Finanţelor Publice.(2) Comitetul pentru Audit Public Intern este format din:a) preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România;b) 2 profesori universitari cu specialitate în domeniul auditului public intern;c) 3 specialişti cu înaltă calificare în domeniul auditului public intern;d) 1 expert în contabilitate publică; (la 15-05-2017, Litera d) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 307 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 15 mai 2017 ) e) 1 expert în domeniul juridic;f) 1 expert în sisteme informatice;g) conducătorul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern. (la 15-05-2017, sintagma: directorul general al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 307 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 15 mai 2017 ) h) 1 reprezentant din conducerea structurilor asociative ale autorităţilor publice locale. (la 15-05-2017, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 307 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 15 mai 2017 )  +  Articolul 2(1) Membrii Comitetului pentru Audit Public Intern, cu excepţia preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România şi a conducătorului Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern, sunt selectaţi în baza propunerilor formulate de ministere şi instituţii publice, ca urmare a scrisorilor de intenţie adresate în acest scop de către ministrul finanţelor publice. (la 15-05-2017, sintagma: directorului general al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 307 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 15 mai 2017 ) (2) Pentru desemnarea profesorilor universitari cu specialitate în domeniul auditului public intern se vor consulta cel puţin 5 instituţii de învăţământ superior din România.(3) Desemnarea auditorilor specialişti cu o înaltă calificare în domeniul auditului public intern se efectuează prin consultarea următoarelor instituţii publice:a) ministere cu atribuţii economice, respectiv Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;b) ministere cu atribuţii sociale, respectiv Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;c) instituţii publice din sistemul de apărare naţionala, ordine publică, securitate şi siguranţa, respectiv Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Informaţii Externe.(4) Pentru desemnarea experţilor în domeniul contabilităţii publice se va consulta Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, precum şi Asociaţia Generală a Economistilor din România.(5) Pentru desemnarea de experţi în domeniul juridic se va consulta Ministerul Justiţiei, iar pentru desemnarea de experţi în sisteme informatice se va consulta Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei.(5^1) Pentru desemnarea reprezentantului din conducerea structurilor asociative ale autorităţilor publice locale se consultă Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din România şi Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România. (la 15-05-2017, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 307 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 15 mai 2017 ) (6) Instituţiile nominalizate la alin. (2)-(5^1) formulează propuneri în termen de 10 zile de la primirea scrisorilor de intenţie. (la 15-05-2017, Alineatul (6) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 307 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 15 mai 2017 ) (7) Persoanele desemnate depun la Secretariatul tehnic al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern un curriculum vitae detaliat, precum şi alte materiale reprezentative privind activitatea lor.(8) Ministrul finanţelor publice, pe baza analizei documentaţiei prezentate, precum şi a consultărilor directe cu persoanele nominalizate, aproba prin ordin lista membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3(1) Calitatea de membru al Comitetului pentru Audit Public Intern încetează în următoarele situaţii:a) la cerere;b) în cazul incapacităţii de a-şi exercită atribuţiile o perioadă mai mare de 6 luni;c) în cazul unei condamnări penale aplicate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă;d) deces.e) la data primirii de către Ministerul Finanţelor Publice a comunicării încetării raporturilor de muncă/raporturilor de serviciu, după caz, cu entitatea publică care l-a desemnat pentru a face parte din Comitetul pentru Audit Public Intern; (la 15-05-2017, Articolul 3 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 307 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 15 mai 2017 ) f) la data încetării funcţiei de conducere din cadrul structurii asociative. (la 15-05-2017, Articolul 3 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 307 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 15 mai 2017 ) (2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) este de competenţa preşedintelui Comitetului pentru Audit Public Intern, care le aduce la cunoştinţa ministrului finanţelor publice.(3) Încetarea calităţii de membru în situaţiile prevăzute la alin. (1) se dispune prin ordin al ministrului finanţelor publice, la sesizarea preşedintelui Comitetului pentru Audit Public Intern.(4) Locul de membru al Comitetului pentru Audit Public Intern devenit vacant se ocupa după aceeaşi procedura utilizata la numirea acestuia.  +  Articolul 4(1) Conducătorul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern este numit de ministrul finanţelor publice numai după obţinerea avizului favorabil al Comitetului pentru Audit Public Intern şi a rezultatului obţinut în urma parcurgerii etapelor de selecţie stabilite în desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice. (la 15-05-2017, sintagma: Directorul general al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 307 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 15 mai 2017 ) (2) În vederea obţinerii avizului candidaţii pentru funcţia de conducător depun la Secretariatul tehnic al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern un curriculum vitae detaliat privind activitatea în domeniul auditului, precum şi alte documente reprezentative privind activitatea lor. (la 15-05-2017, sintagma: director general a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 307 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 15 mai 2017 ) (3) Comitetul pentru Audit Public Intern analizează materialul documentar al fiecărui candidat şi efectuează consultări directe cu persoanele nominalizate în legătură cu activitatea profesională desfăşurată, conform procedurii prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului pentru Audit Public Intern, urmând ca în termen de 10 zile sa emita şi sa comunice avizul favorabil sau nefavorabil, după caz.  +  Articolul 5(1) Conducătorul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern poate fi eliberat din funcţie de către ministrul finanţelor publice numai cu avizul Comitetului pentru Audit Public Intern. (la 15-05-2017, sintagma: Directorul general al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 307 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 15 mai 2017 ) (2) Ministrul finanţelor publice îşi exprima intenţia de eliberare din funcţie a conducătorului Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern printr-o scrisoare adresată Comitetului pentru Audit Public Intern, însoţită de motivatia corespunzătoare. (la 15-05-2017, sintagma: directorului general al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 307 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 15 mai 2017 ) (3) Comitetul pentru Audit Public Intern analizează motivele, efectuează investigaţiile necesare şi în termen de 10 zile prezintă avizul favorabil sau nefavorabil la cererea de eliberare din funcţie a conducătorului Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern. (la 15-05-2017, sintagma: directorului general al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 307 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 15 mai 2017 )