HOTĂRÂRE nr. 260 din 27 aprilie 2017privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru acest imobil și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 28 aprilie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 863 lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare, al art. 3 alin. (1) și art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 144/2015, precum și al art. II alin. (2) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se înscrie în fondul locativ de protocol și bunuri mobile, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 2 Se aprobă atribuirea destinației de reședință oficială a imobilului prevăzut la art. 1 pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Imobilul prevăzut la art. 1, împreună cu dotările aferente, se pune la dispoziția beneficiarului de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" pe întreaga perioadă a exercitării mandatului.(2) Cheltuielile aferente utilizării imobilului și a dotărilor aferente vor fi suportate conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 3 - Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", după numărul curent 70 se introduce un nou număr curent, numărul curent 71, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresa Teren - m.p.-
  71.Imobil garaj cu teren aferent situat în București, str. Dimitrie Orbescu nr. 7, sectorul 2 - fostă Pictor Margareta Sterian nr. 7 382,00
  2. La anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", numărul curent 847 se abrogă.
   +  Articolul 5 La anexa nr. 2 "Lista bunurilor mobile și imobile care fac parte din baza materială destinată activității de reprezentare și protocol" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013, cu modificările și completările ulterioare, după numărul curent 18 se introduce un nou număr curent, numărul curent 19, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Imobilul
  19Imobil garaj cu teren aferent în suprafață de 382,00 mp, situat în București, str. Dimitrie Orbescu nr. 7, sectorul 2 – fostă Pictor Margareta Sterian nr. 7
   +  Articolul 6 La anexa nr. 3 "Lista imobilelor din domeniul privat al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare, poziția nr. 588 se abrogă.  +  Articolul 7 Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 27 aprilie 2017. Nr. 260.  +  Anexă
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului
  Protocolului de Stat", care trece din domeniul privat al statului în domeniul public al statului
  Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmiteimobilul Persoana juridică la care se transmite Poz. HG nr. 60/2005Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Imobil garaj cu terenaferent str. DimitrieOrbescu nr. 7, sectorul 2 – fostă Pictor Margareta Sterian nr. 7, București Domeniul privat al statului, administrareaRegiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Domeniul public al statului, administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"847 - construcție formată din demisol, casascării, cameră depozitare, degajament, cameră personal, wc, spațiu sub scară (depozitare), culoar spălătorie, casa scării, cămară, centrală termică, depozit carburanți, cameră personal, cameră personal, cameră depozitare - Su = 121,91 mp, suprafață garaj 31,76 mp, parter înalt - hol, cameră dezi, living, degajament, casa scării, wc bucătărie, casa scării - Su = 139,52 mp - suprafață terasă + scară - 10,45 mp - suprafață terasă acoperită - 19,64 mp etaj - casa scară, cameră zi, dormitor, baie, debara, dormitor, baie, casă scară, debara - Su = 117 mp, suprafață terasă - 29,54 mp - teren 382,00 mp CF nr. 208419
  ----------