ORDIN nr. 310 din 27 aprilie 2017pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)^1, (**)^1Ω și (**)^1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 28 aprilie 2017  Având în vedere:– art. 56,art. 278 alin. (1) și art. 280 alin. (1) lit. b) și e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 25-27, art. 8,art. 18 pct. 17 și art. 37 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. DG 647 din 27.04.2017 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul dispozițiilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)^1, (**)^1Ω și (**)^1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 și 151 bis din 28 februarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. În tabel, după poziția 66 se introduc unsprezece noi poziții, pozițiile 67-77, cu următorul cuprins:┌────┬────────────┬─────────────────────────────────┐│Nr. │Cod formular│ DCI/afecțiune                   ││crt.│ specific   │                                 │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│"67 │J05AX65-G7.1│COMBINAȚII (SOFOSBUVIR +         ││    │            │LEDIPASVIR) - pacienți cu        ││    │            │toleranță la Ribavirină          │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│68  │J05AX65-G7.2│COMBINAȚII (SOFOSBUVIR +         ││    │            │LEDIPASVIR) - pacienți cu        ││    │            │intoleranță/contraindicații la   ││    │            │Ribavirină                       │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│69  │J05AX65-G4  │COMBINAȚII (SOFOSBUVIR +         ││    │            │LEDIPASVIR) - pacienți cu        ││    │            │infecție cu VHC posttranplant    ││    │            │hepatic                          │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│70  │J05AX66.1   │COMBINAȚII (OMBITASVIR +         ││    │            │PARITRAPEVIR + RITONAVIR) +      ││    │            │DASABUVIR - pacienți cu diverse  ││    │            │forme clinice de infecție cu VHC │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│71  │J05AX66.2   │COMBINAȚII (OMBITASVIR +         ││    │            │PARITRAPEVIR + RITONAVIR) +      ││    │            │DASABUVIR - pacienți cu infecție ││    │            │cu VHC și insuficiență renală    ││    │            │cronică aflați în dializă        │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│72  │L01XC17     │NIVOLUMABUM - melanom malign     │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│73  │L01XE23-25  │COMBINAȚII: DCI DABRAFENIBUM +   ││    │            │DCI TRAMETINIBUM                 │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│74  │L01XE15     │VEMURAFENIBUM                    │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│75  │L02BB04.1   │ENZALUTAMIDUM - carcinom al      ││    │            │prostatei - indicație            ││    │            │postchimioterapie                │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│76  │L02BB04.2   │ENZALUTAMIDUM - carcinom al      ││    │            │prostatei - indicație            ││    │            │prechimioterapie                 │├────┼────────────┼─────────────────────────────────┤│77  │L01XE02     │GEFITINIBUM"                     │└────┴────────────┴─────────────────────────────────┘2. După formularul specific corespunzător poziției 66 se introduc unsprezece noi formulare specifice corespunzătoare pozițiilor 67-77, prevăzute în anexele nr. 1-11 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1-11 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la adresa www.cnas.ro.
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Marian Burcea
  București, 27 aprilie 2017.Nr. 310.  +  Anexa nr. 1-11ANEXE din 27 aprilie 2017----