HOTĂRÂRE nr. 29 din 26 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 27 aprilie 2017  În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 23 iunie 1993, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, înaintea alineatului (1) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:Prezenta hotărâre reglementează organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, denumită în continuare comisia.2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Comisia veghează la îndeplinirea de către Serviciul Român de Informaţii a misiunilor ce îi revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi efectuează un control concret şi permanent asupra activităţilor Serviciului Român de Informaţii.3. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Membrii comisiei nu pot face parte, în acelaşi timp, din alte comisii parlamentare permanente.4. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Calitatea de membru al comisiei este incompatibilă cu celelalte funcţii şi calităţi prevăzute de lege.(4^2) Nu pot fi membri ai comisiei parlamentarii care:a) au fost condamnaţi penal, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiuni contra securităţii naţionale;b) au făcut parte din organele de securitate, ca poliţie politică, sau au colaborat cu acestea.5. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Membrii comisiei nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.6. Articolul 3 se abrogă.7. La articolul 5, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Controlul parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii se exercită de către comisie, astfel:8. La articolul 5, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) verifică dacă, în exercitarea atribuţiilor ce revin Serviciului Român de Informaţii, sunt respectate prevederile Constituţiei şi ale celorlalte acte normative;9. La articolul 5, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) verifică modul în care Serviciul Român de Informaţii asigură respectarea, în cadrul activităţii de informaţii, a drepturilor şi libertăţilor persoanelor;10. La articolul 5, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) analizează şi cercetează, la cererea oricăreia dintre comisiile permanente pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale celor două Camere, sesizările cetăţenilor care se consideră lezaţi în drepturile şi libertăţile lor, prin mijloacele de obţinere a informaţiilor privind securitatea naţională; examinează şi soluţionează celelalte plângeri şi sesizări ce îi sunt adresate în legătură cu încălcarea legii de către Serviciul Român de Informaţii;11. La articolul 5, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:i) hotărăşte asupra rapoartelor, informărilor şi explicaţiilor scrise, documentelor, datelor şi informaţiilor care urmează a fi solicitate Serviciului Român de Informaţii, precum şi a personalului militar şi civil din cadrul acestuia ce va fi audiat;j) întocmeşte şi prezintă birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului rapoarte cu privire la constatările şi concluziile rezultate în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.12. Articolele 6 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) În exercitarea controlului concret şi permanent asupra Serviciului Român de Informaţii, comisia:a) se informează permanent şi sistematic cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii Serviciului Român de Informaţii prin:(i) examinarea documentelor de planificare şi reglementare a activităţii de informaţii;(ii) verificarea modului în care sunt respectate normele legale în domeniul operaţional, pe baza rapoartelor sau informărilor transmise de Serviciul Român de Informaţii;(iii) analizarea situaţiilor statistice privind destinaţia informărilor realizate şi structura tematică a acestora, în funcţie de ameninţările, riscurile, vulnerabilităţile, disfuncţiile, precum şi natura problemelor semnalate, după caz;(iv) analizarea raportului statistic trimestrial privind punerea în aplicare a autorizărilor judecătoreşti pentru acte de culegere a informaţiilor prin operaţiuni care implică restrângerea temporară a exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale, în care se vor menţiona natura motivelor în funcţie de ameninţări, durata restrângerilor, relevanţa şi destinaţia informaţiilor obţinute;(v) examinarea raportului statistic anual privind indicatorii activităţii informativ-operative desfăşurate;(vi) analizarea situaţiei statistice referitoare la notificările persoanelor ale căror drepturi sau libertăţi au fost afectate prin activităţile autorizate, cu privire la activităţile desfăşurate faţă de acestea şi perioadele în care s-au desfăşurat;b) verifică concordanţa activităţii Serviciului Român de Informaţii cu Strategia naţională de apărare, precum şi cu politicile şi strategiile de securitate aprobate;c) monitorizează modul de îndeplinire de către Serviciul Român de Informaţii a cerinţelor legale în ceea ce priveşte măsurile care presupun restrângerea exerciţiului drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; în situaţia respingerii unor astfel de solicitări de către instanţele competente, conform legii, comisia verifică oportunitatea şi temeinicia propunerii unor astfel de măsuri;d) analizează buletinele informative, sintezele informative tematice, notele de evenimente transmise cu regularitate de către Serviciul Român de Informaţii care privesc securitatea naţională;e) examinează proiectul de buget al Serviciului Român de Informaţii şi modul de utilizare a fondurilor băneşti destinate prin buget, constituirea şi destinaţia fondurilor şi mijloacelor extrabugetare;f) examinează rapoartele de audit intern realizate la nivelul Serviciului Român de Informaţii;g) analizează rapoartele şi deciziile Curţii de Conturi care privesc Serviciul Român de Informaţii şi unităţile subordonate;h) evaluează anual situaţia statistică şi rapoartele privind activităţile comisiilor de disciplină, consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată.(2) În vederea informării, membrii comisiei primesc din partea Serviciului Român de Informaţii materiale cu scop documentar care privesc domeniul securităţii naţionale şi al activităţii serviciilor de informaţii, elaborate sistematic de către acesta, ca urmare a exploatării specializate a surselor deschise ori rezultate din cercetarea ştiinţifică cu caracter sistematic.(3) Atribuţiile de control ale comisiei pot fi exercitate inclusiv prin controale la sediile unităţilor Serviciului Român de Informaţii, cu notificarea prealabilă a perioadei şi tematicii de control. Comisia poate hotărî şi realizarea unor controale inopinate.(4) Comisia poate iniţia proiecte de legi în domeniul securităţii naţionale.(5) Comisia examinează proiectele şi propunerile legislative ce i-au fost transmise de birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, în vederea elaborării rapoartelor şi/sau avizelor.(6) Comisia îşi adoptă propriul regulament de organizare şi funcţionare, pe care îl supune aprobării birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului şi îl revizuieşte ori de câte ori este necesar.(7) Comisia poate reprezenta Camera Deputaţilor şi Senatul în activităţi de diplomaţie parlamentară, cum ar fi întrevederi cu reprezentanţi ai comisiilor omoloage din alte ţări ale Uniunii Europene sau state membre ale Alianţei Nord-Atlantice, precum şi la alte consultări parlamentare în cadrul cărora se dezbat teme specifice activităţii comisiei.  +  Articolul 7(1) În realizarea atribuţiilor care îi revin, comisia solicită Serviciului Român de Informaţii, prin intermediul directorului acestuia, rapoarte, informări, explicaţii, documente, date şi informaţii şi poate audia persoane în legătură cu problemele analizate.(2) Serviciul Român de Informaţii este obligat să pună la dispoziţia comisiei, în timp util, rapoartele, informările, explicaţiile, documentele, datele şi informaţiile solicitate şi să permită audierea personalului militar şi civil indicat de comisie.(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) şi (2) documentele, datele şi informaţiile în legătură cu acţiunile informative privind securitatea naţională, aflate în curs sau care urmează a fi executate, precum şi informaţiile care pot conduce la deconspirarea calităţii reale a cadrelor operative, la identificarea surselor de informare, a metodelor şi mijloacelor de muncă concrete folosite în activitatea de informaţii. Nu fac obiectul excepţiei acele situaţii în care un organ judiciar a constatat încălcarea unor drepturi sau libertăţi cetăţeneşti.(4) Comisia se poate sesiza din oficiu cu privire la acele acţiuni care ar putea afecta activitatea Serviciului Român de Informaţii sau ar crea suspiciuni cu privire la legalitatea acesteia.(5) Comisia poate sesiza, după caz, Preşedintele României, organele de cercetare penală şi alte instituţii, precum: Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Conturi, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, ministere, în situaţia în care se constată posibile încălcări ale legii de către Serviciul Român de Informaţii.(6) Serviciul Român de Informaţii, prin director, se poate adresa comisiei ori de câte ori consideră că imparţialitatea sau reputaţia instituţiei este afectată, în orice mod.(7) Comisia apără onoarea şi demnitatea cadrelor instituţiei lezate de afirmaţii sau acţiuni prin care se nasc suspiciuni asupra integrităţii lor morale.(8) Comisia poate dispune efectuarea de verificări pentru clarificarea aspectelor prevăzute la alin. (1)-(3) şi prezintă public concluziile acestora.(9) Comisia poate solicita Serviciului Român de Informaţii, în vederea realizării atribuţiilor de control parlamentar, punerea la dispoziţie de mijloace specifice necesare, cu respectarea standardelor de protecţie a informaţiilor clasificate.(10) La solicitarea comisiei, Serviciul Român de Informaţii poate asigura, în condiţiile legii, protecţia membrilor acesteia.13. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Anual, în şedinţa comună a celor două Camere, comisia prezintă un raport referitor la activitatea desfăşurată de către aceasta. Raportul se prezintă în termen de 5 luni de la încheierea anului anterior.14. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Concluziile cuprinse în rapoartele comisiei sunt autorizate de a fi făcute publice prin hotărârea birourilor permanente reunite a celor două Camere.15. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Comisia poate să invite la şedinţele sale preşedinţii birourilor permanente ale celor două Camere, preşedinţii comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, membri ai Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai altor organisme, precum şi specialişti în domeniu.16. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:(2) Solicitările adresate Serviciului Român de Informaţii de către senatori, deputaţi, precum şi de oricare dintre comisiile parlamentare se realizează prin intermediul comisiei.(3) Răspunsurile Serviciului Român de Informaţii la solicitările prevăzute la alin. (2) se realizează prin intermediul comisiei.17. Articolele 11, 12, 13 și 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) În exercitarea atribuţiilor sale, comisia poate colabora cu specialişti în domeniu.(2) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să:a) îndeplinească condiţiile de acces la informaţiile clasificate;b) aibă o bună reputaţie profesională şi experienţă în domeniul securităţii naţionale;c) respecte interdicţiile prevăzute la art. 1 alin. (4^2). (3) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să respecte dispoziţiile legale cu privire la protecţia informaţiilor clasificate şi să protejeze datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă.(4) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (3) atrage răspunderea materială, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 12(1) În exercitarea atribuţiilor care îi sunt conferite prin prezenta hotărâre, lucrările comisiei se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor săi.(2) Comisia adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  +  Articolul 13(1) Lucrările şi actele comisiei fac parte din categoria informaţiilor clasificate, cu excepţia concluziilor cuprinse în rapoartele comisiei care sunt autorizate a fi făcute publice de birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.(2) Membrii comisiei au obligaţia să respecte reglementările legale cu privire la protecţia informaţiilor clasificate în legătură cu toate documentele, datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor ce le revin, asigurând deplina protejare a acestora, conform legii.(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) atrage de drept încetarea calităţii de membru al comisiei.  +  Articolul 14Cazurile de încălcare a prevederilor art. 2 şi art. 13 alin. (1) şi (2), sesizate în conformitate cu prevederile programului propriu de prevenire a scurgerii de informaţii, vor fi cercetate de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, care vor prezenta birourilor permanente ale celor două Camere concluziile şi propunerile ce se impun.18. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Comisia are dreptul de a accesa oricare dintre documentele din arhiva preluată de la comisiile anterioare.19. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile aplicabile din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din Regulamentul Senatului, precum şi din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în măsura în care acestea din urmă nu contravin prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul IIHotărârea Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 23 iunie 1993, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 26 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  NICULAE BĂDĂLĂU
  Bucureşti, 26 aprilie 2017.Nr. 29.----