LEGE nr. 75 din 25 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 27 aprilie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31 din 28 iunie 2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 30 iunie 2016, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă2. La articolul unic, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) După articolul 14^1 se introduce un nou articol, articolul 14^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^2(1) Dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană, aferentă programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, rămasă neutilizată, respectiv sumele recuperate ulterior, se utilizează în exclusivitate pentru reîntregirea la bugetul de stat a sumelor utilizate pentru cofinanţarea programelor operaţionale, respectiv a proiectelor aferente Programului operaţional sectorial Transport şi se evidenţiază conform art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi Ministerul Transporturilor să vireze sumele reprezentând dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană, aferentă programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, aflate în contul de disponibil 50.01.51 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. X din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015“, conform prevederilor alin. (1).(3) În cazul în care sumele respective au fost virate în conturile de venituri ale bugetului de stat pe anul 2017, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 4.017/4.374/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management şi Ministerul Transporturilor să vireze, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul 20.A.31.09.00 „Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră“ codificat cu codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, respectiv al Ministerului Transporturilor, sumele determinate ca diferenţă dintre veniturile bugetare încasate în anul 2017 şi totalul plăţilor dispuse din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, conform prevederilor alin. (1).(4) Pentru sumele existente în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (3) codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Fondurilor Europene, virarea se efectuează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.(5) Se autorizează Autoritatea de certificare şi plată să vireze sumele existente în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaţionale deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea de certificare şi plată, reprezentând dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană, aferentă programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, conform prevederilor alin. (1).Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 25 aprilie 2017.Nr. 75.-----