GHID DE FINANŢARE din 24 aprilie 2017a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 25 aprilie 2017  Notă
  Aprobat de Ordinul ministrului mediului nr. 660 din 24 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2017.
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 Rolul Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic(1) Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, denumit în continuare program.(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:a) sursa de finanţare şi durata de aplicare a programului;b) cuantumul, condiţiile de acordare a ecotichetului şi modalitatea de utilizare;c) categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate;d) modalitatea de finanţare.  +  Articolul 2 Definiţii şi acronime(1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:a) Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu;b) aplicaţia informatică - software administrat de către Autoritate şi având dublu rol: de gestionare a bugetului alocat programului şi a ecotichetelor acordate în cadrul acestuia şi de stocare şi verificare a informaţiilor privind solicitanţii înscrişi;c) autoturism - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;d) autoutilitară uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N1, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;e) autospecială/autospecializată uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;f) autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată; din punct de vedere al sistemului de propulsie, autovehiculul nou achiziţionat prin program poate fi: electric hibrid (plug-in) şi electric;g) autovehicul electric hibrid - autovehicul hibrid care, pentru a-şi asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu: baterie, condensator, volant/generator etc.) şi care are o sursă de alimentare externă - Plug-in şi care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50 g/km;h) autovehicul pur electric - orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară propulsat/ propulsată de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero;i) beneficiar - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea juridică fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, ce a achiziţionat autovehiculul nou sub beneficiul ecotichetului; operatorul economic reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată, inclusiv persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfăşoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice entitate definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;j) comercializarea autovehiculului nou - operaţiunile constând în încheierea formalităţilor de vânzare-cumpărare, emiterea facturii, certificatului de conformitate şi cărţii de identitate a autovehiculului, predarea-primirea autovehiculului de către producătorul validat, în nume propriu sau în numele şi pentru acesta, prin puncte de lucru/agenţi/parteneri autorizaţi;k) criterii de eligibilitate - cerinţe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ;l) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către solicitantul persoană juridică, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau de către solicitantul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în vederea acceptării în program;m) dosar de participare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la producătorul validat de către solicitant, în vederea achiziţionării autovehiculului nou;n) dosar de validare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către producător, în vederea validării în program;o) ecotichet - parte din preţul de achiziţie a unui autovehicul electric nou, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019;p) persoană eligibilă - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea juridică fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care îndeplineşte criteriile de eligibilitate;q) producător - persoană juridică română, operator economic constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/ importatorului;r) producător validat - producătorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;s) notă de înscriere - documentul generat de aplicaţia informatică, eliberat de către producătorul validat în vederea înscrierii în program a solicitantului, persoană fizică, persoană juridică, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, prevăzută în anexele nr. 4.1 şi 4.2;ş) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată în interiorul căreia: producătorul poate depune la Autoritate dosarul de validare; solicitantul persoană juridică, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate depune la Autoritate dosarul de acceptare;t) solicitant - persoana fizică, persoana juridică, entitatea juridică fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care intenţionează să achiziţioneze unul sau mai multe autovehicule noi sub beneficiul ecotichetului şi depune actele necesare în acest sens;ţ) unitate alocată - valoare ce reprezintă echivalentul ecotichetului.(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) termenul de "zi" sau "zile" reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel;b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) A - autoturism;b) AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;c) ASU - autospecială/autospecializată uşoară;d) AU - autoutilitară uşoară;e) TVA - taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 3 Obiectul, scopul şi obiectivele programului(1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma ecotichetului, pentru achiziţionarea autovehiculelor noi pur electrice sau autovehiculelor noi electrice hibride cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50 g/km.(2) Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin achiziţionarea de autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride.(3) Programul vizează atingerea următoarelor deziderate de protecţie a mediului de interes general:a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament;b) diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la autovehiculele ce utilizează alte sisteme de propulsie decât cele electric şi sau electric hibrid prin înlocuirea treptată a acestora cu autovehicule pur electrice sau electrice hibride.  +  Articolul 4 Indicatorul de performanţă şi eficienţă al programului Indicatorul de performanţă şi eficienţă al programului îl reprezintă numărul de autovehicule electrice şi/sau electrice hibride achiziţionate prin program.  +  Articolul 5 Caracterul programului şi aria geografică de aplicare(1) Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.(2) Programul se desfăşoară în perioada 2017-2019.  +  Articolul 6 Sursa de finanţare şi suma prevăzută pentru derularea programului(1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.(2) Programul se derulează în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.  +  Articolul 7 Ecotichetul(1) Ecotichetul este în cuantum de:a) 45.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric;b) 20.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO(2) mai mică de 50 g/km.(2) Solicitantul beneficiază de 1 (un) ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou electric hibrid (autoturism, autoutilitară uşoară, autospecială/autospecializată uşoară), sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi respectării termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.(3) Solicitantul poate achiziţiona mai multe autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe ecotichete.(4) Ecotichetul se scade din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou pur electric sau autovehiculului nou electric hibrid, denumit în continuare preţ de comercializare, diferenţa fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar.(5) În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019 şi doreşte să achiziţioneze un autovehicul nou pur electric sau un autovehicul nou electric hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, ecotichetul se poate cumula numai cu prima de casare. Un ecotichet nu se poate cumula cu mai multe prime de casare.(6) Cumulul ecotichetului cu prima de casare se poate efectua doar în cazul în care solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019 şi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019.(7) Prima de casare se poate obţine în condiţiile prevăzute de Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017.(8) Acordarea ecotichetului solicitantului - operator economic cu personalitate juridică sau entitate juridică fără personalitate juridică - se face în baza schemei intitulate "Ajutor de minimis pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic", denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.(9) Schema de minimis se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.(10) În situaţia în care, în urma procesului de analiză, solicitantul prevăzut la alin. (8) este declarat eligibil şi este acceptat spre finanţare, Autoritatea, prin structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor, comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma ecotichetului şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.(11) Solicitantul prevăzut la alin. (8) poate solicita prin cererea de finanţare cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare, în caz contrar solicitarea fiind nulă, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.(12) În cadrul programului, solicitantul acceptat nu poate ceda dreptul său de beneficiu asupra ecotichetului.  +  Articolul 8 Condiţii de acordare a ecotichetului(1) Beneficiază de ecotichet persoana fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a) are domiciliul sau reşedinţa în România;b) nu are obligaţii de plată la bugetul local;c) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obţinând nota de înscriere;d) a achiziţionat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.(2) Beneficiază de ecotichet solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, solicitantul entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a) a obţinut din partea Autorităţii aprobarea dosarului de acceptare;b) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obţinând nota de înscriere;c) a achiziţionat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.  +  Articolul 9 Sesiunea de înscriere în vederea validării/acceptării în program(1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea validării producătorilor şi acceptării solicitanţilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entităţi juridice fără personalitate juridică sau organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale.(2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării producătorilor se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.(3) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea acceptării precum şi sumele destinate finanţării în cadrul programului, se aprobă, anual, prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.(4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu maximum 5 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de înscriere.(5) Pe parcursul derulării programului, orice modificare a sumelor destinate finanţării pe categorii de solicitanţi eligibili se face prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.(6) Înscrierea persoanei fizice se face potrivit opţiunii acesteia, la unul dintre producătorii validaţi care au perfectat contractul de finanţare cu Autoritatea.  +  Capitolul II Categoriile de persoane eligibile, criteriile de eligibilitate şi participarea în cadrul programului  +  Secţiunea 1 Producătorul  +  Articolul 10 Eligibilitate(1) Este eligibil pentru a participa în cadrul programului producătorul care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) este operator economic cu personalitate juridică română şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;b) are ca obiect de activitate producţia şi/sau comercializarea autovehiculelor noi (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511;c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului", în caz contrar, producătorul angajându-se ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea;e) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;f) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.g) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.(2) Producătorul care întruneşte, cumulativ, criteriile de eligibilitate poate depune dosarul de validare în cadrul sesiunii de înscriere a producătorilor.(3) Este exclusă deţinerea de către producător a dublei calităţi în cadrul programului, şi anume cea de producător validat şi cea de solicitant acceptat, în acelaşi timp.(4) Este exclusă depunerea dosarului de validare de către producător în cadrul programului în dublă calitate, şi anume cea de constructor de autovehicule/importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului şi, respectiv, cea de agent/partener autorizat al acestora, pentru aceeaşi marcă a autovehiculului nou.  +  Articolul 11 Conţinutul dosarului de validare Dosarul de validare a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de validare a producătorului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;c) certificatul de cazier fiscal al societăţii, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;g) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;h) actul doveditor al calităţii de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, în copie certificată "conform cu originalul". În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată în original sau în copie legalizată;i) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului", în copie certificată "conform cu originalul"; prin excepţie, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea, în original şi copie certificată "conform cu originalul" (originalul se restituie), conform celor declarate în cererea de validare;j) certificatul de cazier judiciar al societăţii, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată.  +  Articolul 12 Depunerea dosarului de validare(1) Dosarul de validare se depune paginat şi opisat, îndosariat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii.(2) Plicul conţinând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.(3) Plicul conţinând dosarul de validare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:a) denumirea completă a producătorului şi adresa sediului social;b) titlul: "Dosar de validare în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019" - producător;c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.(4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de validare, acesta din urmă primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.(5) Nedepunerea dosarului în condiţiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia celei referitoare la paginaţie, determină respingerea acestuia.  +  Articolul 13 Validarea producătorului(1) Validarea producătorului se face pentru perioada 2017-2019 şi are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de validare.(2) Comisia de validare se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.(3) Comisia de validare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate completând grila de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului, prevăzută în anexa nr. 2.(4) Atrag respingerea dosarului de validare:a) cererea de validare şi documentele ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii ce se dovedesc neconforme cu realitatea;b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.(5) Comisia de validare înaintează Comitetului director al Autorităţii proiectele propuse spre validare şi lista proiectelor propuse spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.(6) Comitetul director analizează şi aprobă lista proiectelor propuse spre respingere.(7) Lista proiectelor respinse se publică pe pagina de internet a Autorităţii.(8) Comitetul director avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii proiectele propuse spre validare.(9) În termen de cel mult două zile lucrătoare de la data aprobării validării producătorilor de către Comitetul de avizare, comisia de validare înaintează direcţiei de specialitate responsabile cu implementarea programului dosarele de validare aprobate, în vederea perfectării contractelor de finanţare nerambursabilă.(10) În vederea perfectării contractelor de finanţare nerambursabilă, Autoritatea stabileşte programarea producătorilor validaţi pe judeţe şi municipiul Bucureşti.(11) Programarea prevăzută la alin. (10) se publică pe pagina de internet a Autorităţii.  +  Articolul 14 Contractul de finanţare nerambursabilă(1) Contractul de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract, reprezintă actul juridic în temeiul căruia Autoritatea asigură producătorului validat decontarea ecotichetelor acordate solicitanţilor în cadrul programului.(2) Prin contract se stabilesc:a) marca şi tipul autovehiculului nou comercializat prin program, inclusiv sistemul de propulsie al acestuia;b) data depunerii documentelor necesare decontării;c) drepturile şi obligaţiile Autorităţii, precum şi drepturile şi obligaţiile producătorului validat.(3) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 3.(4) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.(5) Contractul se redactează şi se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.(6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la data de 31 decembrie 2019 sub condiţia menţinerii de către producător a criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării.(7) Se consideră renunţare la calitatea de producător validat neprezentarea producătorului pentru semnarea contractului la termenul stabilit conform dispoziţiilor art. 13 alin. (11).(8) Din partea producătorului validat, contractul se semnează de către reprezentantul legal ori de către persoana mandatată în mod expres prin împuternicire notarială prezentată în original, în baza actului de identitate.(9) După încheierea contractului, Autoritatea furnizează producătorului validat parola personalizată de acces în aplicaţia informatică.(10) Lista producătorilor validaţi în cadrul unei sesiuni de validare, care au încheiat contracte cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorităţii în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii tuturor contractelor de finanţare.  +  Articolul 15 Solicitarea unităţilor alocate solicitanţilor persoane fizice(1) Solicitarea unităţilor de către solicitantul persoană fizică se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, în condiţiile prevăzute la art. 22, dar nu mai târziu de 15 decembrie a fiecărui an aferent desfăşurării programului cu excepţia anului 2019, când data-limită de înscriere la unul din producătorii validaţi este 20 noiembrie.(2) Finanţarea unităţilor solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate solicitanţilor persoane fizice.(3) Unităţile rămase neutilizate la sfârşitul fiecărui an aferent programului vor fi anulate.  +  Articolul 16 Solicitarea unităţilor alocate solicitanţilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entităţi juridice fără personalitate juridică şi solicitanţilor organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale(1) Solicitantul persoană juridică, entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate solicita alocarea unităţilor numai după includerea sa în lista solicitanţilor acceptaţi, publicată pe pagina de internet a Autorităţii.(2) Solicitarea unităţilor de către solicitanţii persoane juridice, entităţi juridice fără personalitate juridică sau solicitanţii organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, dar nu mai târziu de 15 decembrie a fiecărui an aferent desfăşurării programului cu excepţia anului 2019, când data limită de înscriere la unul din producătorii validaţi este 20 noiembrie.(3) Finanţarea unităţilor solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate solicitanţilor persoane juridice, entităţi juridice fără personalitate juridică şi solicitanţilor organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale.(4) Unităţile rămase neutilizate la sfârşitul fiecărui an aferent programului vor fi anulate.  +  Articolul 17 Înscrierea solicitantului(1) Producătorul validat care a perfectat contractul cu Autoritatea şi se află cuprins în lista prevăzută la art. 14 alin. (10), poate efectua înscrierea solicitantului persoană fizică, în baza dosarului de participare constituit de către acesta în condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (2), şi a solicitanţilor persoane juridice, entităţi juridice fără personalitate juridică şi solicitanţilor organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în baza dosarului de participare constituit de către acesta în condiţiile prevăzute la art. 45 alin. (2).(2) Înscrierea solicitantului persoană fizică constă în:a) identificarea acestuia şi introducerea în aplicaţia informatică a următoarelor date:– atributele de identificare a solicitantului persoană fizică: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data eliberării acestuia, localitatea sau reşedinţa de judeţ, numărul de telefon/fax, e-mail;– numărul de înregistrare şi data de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente;b) generarea automată a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.1, şi eliberarea acesteia solicitantului.(3) Înscrierea solicitantului persoană juridică, entitate juridică fără personalitate juridică sau a solicitantului organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale constă în:a) identificarea solicitantului în baza documentelor prezentate;b) verificarea includerii acestuia în lista solicitanţilor acceptaţi de către Autoritate;c) introducerea în aplicaţia informatică a următoarelor date:– atributele de identificare a solicitantului persoană juridică: denumire, forma juridică de organizare, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/tribunal/judecătorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numărul de telefon/fax, e-mail;– suma aprobată de către Autoritate cu titlu de ecotichet;d) generarea automată a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.2, şi eliberarea acesteia solicitantului.(4) În cazul reprezentării solicitantului înscris, se introduc în aplicaţia informatică şi atributele de identificare a împuternicitului (numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data eliberării acestuia, localitatea sau reşedinţa de judeţ, numărul de telefon/fax, e-mail, numărul şi data încheierii de autentificare a împuternicirii notariale şi denumirea biroului notarului public).(5) Nota de înscriere se întocmeşte în 2 exemplare: unul pentru producătorul validat şi unul pentru solicitantul înscris.(6) Nota de înscriere este valabilă până la data de 31 decembrie inclusiv a fiecărui an aferent desfăşurării programului, cu excepţia anului 2019, când valabilitatea acesteia nu poate depăşi 25 noiembrie.(7) Producătorul validat emite factura autovehiculului nou după eliberarea notei de înscriere, în termenul prevăzut la alin. (6).(8) Epuizarea fondurilor destinate programului determină imposibilitatea introducerii în aplicaţia informatică a datelor prevăzute la alin. (2)-(4). În acest caz, producătorul validat nu eliberează notă de înscriere.(9) Responsabilitatea privind înscrierea solicitantului în program revine, în integralitate, producătorului validat.(10) Documentele cuprinse în dosarul de participare rămân în păstrarea producătorului validat cel puţin 60 de luni de la data încetării contractului de finanţare nerambursabilă.(11) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum şi în termen de 60 de luni de la data încetării contractului de finanţare nerambursabilă orice document depus de către solicitantul înscris şi aflat în păstrarea producătorului validat.(12) Solicitantul acceptat în program se poate înscrie la producătorul validat doar în cursul anului în care a fost aprobată cererea de finanţare de către Autoritate.  +  Articolul 18 Confirmarea informaţiilor introduse în aplicaţia informatică(1) La data emiterii notei de înscriere, producătorul validat introduce în aplicaţia informatică datele privind:a) datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, cuantumul ecotichetului solicitat);b) în situaţia finanţării solicitantului în baza unui contract de leasing financiar se menţionează numărul şi data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea şi codul de identificare fiscală ale societăţii de leasing;c) informaţii privind achiziţia autovehiculului nou (seria, numărul şi data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat şi data efectuării plăţii).(2) Responsabilitatea în ceea ce priveşte corectitudinea şi realitatea datelor introduse în aplicaţia informatică, precum şi introducerea acestora în termenele stabilite aparţine, în integralitate, producătorului validat.(3) În situaţia erorilor de completare, îndreptarea acestora se efectuează de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM, pe bază de solicitare scrisă, însoţită de documente justificative, care se depune de către producătorul validat la sediul Autorităţii şi este supusă aprobării acesteia.  +  Articolul 19 Decontarea ecotichetului(1) Decontarea ecotichetelor se face prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza cererii de decontare al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 5. Decontarea se efectuează în ordinea depunerii de către producătorii validaţi a cererilor de decontare, în măsura în care acestea sunt complete şi corect întocmite, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de către Autoritate.(2) Cererea de decontare se înregistrează şi se depune la Autoritate la data stipulată prin contract, la aceasta anexându-se următoarele documente:a) lista beneficiarilor, pe suport hârtie, semnată şi ştampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta şi certificată "conform aplicaţiei informatice" de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM;b) facturile emise beneficiarilor la achiziţionarea autovehiculelor noi, în original şi în copii certificate "conform cu originalul"; facturile prezentate în original se restituie producătorului validat;c) declaraţiile pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care beneficiarii îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculele noi pe numele lor la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul în care aceştia au obţinut finanţare în baza unor contracte de leasing financiar; declaraţia trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente: atributele de identificare a beneficiarului; datele de identificare a autovehiculului nou: marca şi modelul, numărul de identificare, numărul şi data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea şi codul de identificare fiscală ale societăţii de leasing; achiziţionarea autovehiculului prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic pentru anul .....; denumirea şi codul de identificare fiscală ale producătorului validat;d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele producătorului validat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau în copie legalizată;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele producătorului validat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau în copii legalizate;f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele producătorului validat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau în copie legalizată;g) certificatul de conformitate al autovehiculului nou, în copie certificată "conform cu originalul".(3) În factura autovehiculului nou-emisă beneficiarului, producătorul validat trebuie să evidenţieze preţul de vânzare şi, distinct, să facă menţiunea "Suma de ................... lei, din care ............. lei reprezintă prima de casare şi .................. lei reprezintă ecotichet, se suportă din Fondul pentru mediu", sub rubrica "Total de plată" se înscrie textul "Diferenţă de plată beneficiar" şi se menţionează suma rămasă de achitat de către solicitant. Cuantumul primei de casare se va completa în factură doar dacă beneficiază de finanţare şi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.(4) Factura trebuie să cuprindă cumulativ următoarele elemente:a) atributele de identificare a producătorului validat;b) atributele de identificare a beneficiarului: numele şi prenumele/denumire, codul numeric personal/codul de identificare fiscală, adresa de domiciliu/reşedinţă/sediul social;c) atributele de identificare a societăţii de leasing, în cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar: denumirea, numărul de înregistrare în registrul comerţului, codul de identificare fiscală, adresa sediului social, numărul de cont bancar;d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca şi tipul, modelul, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului şi tipul sistemului de propulsie, inclusiv emisia de CO(2));e) în situaţia în care unele dintre elementele prevăzute la lit. d) nu se regăsesc în cuprinsul facturii prezentate în vederea decontării, producătorul validat se va asigura că respectivele elemente se regăsesc în certificatul de conformitate al autovehiculului nou.(5) Lista beneficiarilor trebuie să conţină următoarele informaţii:a) în cazul beneficiarului persoană fizică:– informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a);– informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1);b) în cazul beneficiarului persoană juridică, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale:– informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c);– informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1).(6) Lista beneficiarilor persoane fizice se prezintă separat de lista beneficiarilor persoane juridice sau entităţi juridice fără personalitate juridică.(7) Responsabilitatea în ceea ce priveşte corectitudinea şi realitatea datelor şi/sau informaţiilor înscrise în documentele depuse la Autoritate aparţine, în integralitate, producătorului validat.(8) Data-limită pentru depunerea cererilor de decontare este 20 decembrie inclusiv a fiecărui an aferent desfăşurării programului cu excepţia anului 2019 când data-limită pentru depunerea cererilor de decontare este 25 noiembrie; decontul depus în luna noiembrie 2019 este ultimul din cadrul programului.(9) Producătorul validat garantează vânzarea autovehiculului nou, din al cărui preţ de comercializare se va scădea cuantumul ecotichetului, către solicitantul înscris, care, în condiţiile prevăzute de prezentul ghid, a completat dosarul de participare cu toate documentele obligatorii şi s-a prezentat în vederea efectuării formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou.(10) În cazul în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligaţia de a oferi solicitantului înscris, în maximum 90 de zile de la data încetării contractului de finanţare nerambursabilă, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ de comercializare se va scădea cuantumul ecotichetului.(11) Documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă sunt emise în cadrul programului prin puncte de lucru/agenţi/parteneri autorizaţi, vor purta în mod expres menţiunea că sunt emise în numele şi pentru producătorul validat, în caz contrar acestea fiind nule.  +  Secţiunea a 2-a Solicitantul  +  Articolul 20 Eligibilitate(1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate poate participa în cadrul programului orice persoană fizică domiciliată sau rezidentă în România.(2) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului următoarele categorii de persoane juridice române:a) unitatea administrativ-teritorială;b) unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată;c) instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;d) organizaţia neguvernamentală;e) unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România;f) operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic;g) societate profesională de avocaţi cu răspundere limitată;h) unităţile medico-sanitare înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ-teritorială se înţelege şi subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului.(4) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate pot participa în cadrul programului următoarele categorii de entităţi juridice fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România:a) persoana fizică autorizată;b) întreprinderea individuală;c) întreprinderea familială;d) instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.(5) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului organizaţiile profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispoziţiilor legale speciale.  +  Articolul 21 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului persoana fizică care îndeplineşte, cumulativ, condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) şi are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 22 Obţinerea notei de înscriere(1) După publicarea listei producătorilor validaţi care au încheiat contract cu Autoritatea, solicitantul se poate prezenta la oricare dintre aceştia în vederea înscrierii în program.(2) Pentru înscriere, solicitantul constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente preliminare:a) actul de identitate al solicitantului, în termen de valabilitate, în copie certificată "conform cu originalul";b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original.(3) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) sau prezentarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage imposibilitatea eliberării notei de înscriere.(4) Producătorul validat eliberează nota de înscriere, generată de aplicaţia informatică, după verificarea documentelor prevăzute la alin. (2) şi introducerea în sistemul informatic a datelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a).  +  Articolul 23 Achiziţionarea autovehiculului nou(1) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (6), producătorul validat şi solicitantul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul ecotichetului şi, după caz, a primei de casare.(2) La achiziţionarea autovehiculului nou, producătorul validat eliberează solicitantului factura şi certificatul de conformitate.  +  Articolul 24 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului unitatea administrativ-teritorială care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) acţionează în nume propriu;b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală.  +  Articolul 25 Conţinutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;g) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).  +  Articolul 26 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) acţionează în nume propriu;b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală.  +  Articolul 27 Conţinutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;g) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ, în copie certificată "conform cu originalul";h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).  +  Articolul 28 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu sau fără personalitate juridică ce îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) acţionează în nume propriu;b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală.  +  Articolul 29 Conţinutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;g) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituţiei publice, în copie certificată "conform cu originalul"; având în vedere caracterul secret al actului administrativ de numire al conducătorului instituţiei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se depune extras din ordinul de numire/adeverinţă, în original, din care să rezulte conducătorul instituţiei;h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentul ghid, în original, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).  +  Articolul 30 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului organizaţia neguvernamentală care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) acţionează în nume propriu;b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu se află în stare de dizolvare, lichidare, radiere şi nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.h) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală.  +  Articolul 31 Conţinutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;g) documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată "conform cu originalul";h) adeverinţă/extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, în original, eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizaţia nu a fost radiată şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situaţia în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înfiinţat;i) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice);k) actul de înfiinţare, în copie certificată "conform cu originalul" (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească, actul constitutiv şi statutul etc., după caz).  +  Articolul 32 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România şi care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) acţionează în nume propriu;b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu se află în stare de desfiinţare, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute mai sus şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice în anexa nr. 10;g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală.  +  Articolul 33 Conţinutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul";d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul";e) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;i) actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/ dispoziţia, după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unităţii de cult, în copie certificată "conform cu originalul";j) hotărârea Guvernului pentru recunoaşterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I) şi actul de înfiinţare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în copie certificată "conform cu originalul";k) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;l) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).  +  Articolul 34 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic, care îndeplineşte următoarele criterii de eligibilitate:a) acţionează în nume propriu;b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;c) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;d) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;e) desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;f) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;g) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri;h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;j) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.  +  Articolul 35 Conţinutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; în situaţia în care reprezentantul legal are calitatea de director general al solicitantului, se va prezenta actul juridic/administrativ prin care i-au fost conferite aceste atribuţii, în copie certificată conform cu originalul;b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;g) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator, emis de Serviciul INFOCERT;h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora, conform certificatului constatator).  +  Articolul 36 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului societatea profesională cu răspundere limitată înfiinţată potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplineşte următoarele criterii de eligibilitate:a) acţionează în nume propriu;b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;d) desfăşoară activităţi pe teritoriul României;e) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;h) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;i) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;j) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.  +  Articolul 37 Conţinutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;c) decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societăţii, în copie certificată "conform cu originalul";d) certificat de înregistrare a societăţii profesionale de avocaţi cu răspundere limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societăţii, în copie certificată "conform cu originalul";e) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;i) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).  +  Articolul 38 Criterii de eligibilitate(1) Poate participa în cadrul programului unitatea medico-sanitară, înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Criteriile de eligibilitate, precum şi conţinutul dosarului de acceptare sunt cele prevăzute la art. 34 şi 35, aferente operatorului economic cu personalitate juridică.  +  Articolul 39 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului entitatea juridică fără personalitate juridică, respectiv persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) acţionează în nume propriu;b) are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;e) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;f) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;g) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;h) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare.  +  Articolul 40 Conţinutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;g) certificatul constatator de bază emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se acceptă formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;h) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora, conform certificatului constatator).  +  Articolul 41 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale şi care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) acţionează în nume propriu;b) are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi pe teritoriul României;c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;e) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;f) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;g) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanţii care desfăşoară şi declară activităţi economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar - inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;i) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;j) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară.  +  Articolul 42 Conţinutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;g) actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia etc., după caz) prin care a fost înregistrată modalitatea de exercitare a profesiei, conform dispoziţiilor legale speciale, în copie certificată "conform cu originalul";h) adeverinţă eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a exercita profesia liberală, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, în original;i) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora în cazul solicitanţilor care desfăşoară şi declară activităţi economice).  +  Articolul 43 Depunerea dosarului de acceptare(1) Dosarul de acceptare se depune paginat şi opisat, într-un dosar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii.(2) Plicul conţinând dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.(3) Plicul conţinând dosarul de acceptare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:a) denumirea completă a solicitantului şi adresa sediului/sediului social/sediului profesional;b) titlul: "Dosar de acceptare în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic .......... - solicitant - unitatea administrativ-teritorială; unitatea sau instituţia de învăţământ; de stat ori privată; instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu sau fără personalitate juridică; organizaţia neguvernamentală; unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România; operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic; societatea profesională cu răspundere limitată; unitatea medico-sanitară; solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitant organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale";c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.(4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de acceptare, acesta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.(5) Nedepunerea dosarului în condiţiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia celei referitoare la paginaţie, determină respingerea acestuia.  +  Articolul 44 Acceptarea solicitantului(1) Acceptarea are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de acceptare, efectuată de către o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de acceptare.(2) Comisia de acceptare se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.(3) Comisia de acceptare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate completând, în funcţie de categoria solicitantului, grilele de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor, prevăzute în cuprinsul anexelor nr. 8 şi 9.(4) Atrag respingerea dosarului de acceptare:a) formularul cererii de finanţare, anexele şi documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea;b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.(5) În cazul în care solicitantul se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi/sau în cazul în care acesta prezintă un document sub altă formă decât cea solicitată, precum şi neîndeplinirea prevederilor art. 43 alin. (5), poate prezenta o singură dată completări/clarificări la dosarul de acceptare, care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului în condiţiile art. 43 alin. (4).(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), preşedintele comisiei de acceptare va publica săptămânal, în vederea remedierii, pe site-ul Autorităţii, lista solicitanţilor propuşi spre respingere.(7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei prevăzute la alin.(6), solicitantul are posibilitatea de a remedia motivele care au condus la propunerea respingerii cererii de finanţare.(8) În vederea remedierii motivelor care au condus la propunerea de respingere, documentele necesare completării/clarificării dosarului de acceptare vor fi depuse în plic sigilat la registratura Autorităţii. Plicul cuprinzând toate documentele necesare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură recepţionarea şi înregistrarea acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei prevăzute la alin. (7).(9) Comisia de acceptare analizează documentele depuse în condiţiile alin. (5), alin. (7) şi alin. (8) şi propune acceptarea/respingerea dosarului de acceptare.(10) Neprezentarea documentelor la termenul stabilit la alin. (7), precum şi lipsa remedierii motivelor publicate, în condiţiile alin. (6) duc la respingerea dosarului de acceptare. În acest caz, comisia de acceptare sunt aplicabile prevederile alin. (11).(11) Comisia de acceptare înaintează Comitetului director al Autorităţii dosarele de acceptare propuse spre aprobare, însoţite de centralizatoarele cuprinzând solicitanţii propuşi spre acceptare şi solicitanţii propuşi spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere. Comitetul director analizează şi aprobă lista proiectelor propuse spre respingere.(12) Comitetul director avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii dosarele de acceptare însoţite de centralizatorul cuprinzând solicitanţii propuşi spre acceptare.(13) Comitetul de avizare aprobă finanţarea dosarelor de acceptare propuse spre aprobare în baza propunerii Comitetului director.(14) Aprobarea finanţării solicitanţilor care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis se face în limita fondurilor destinate acestora şi prevăzute prin schema de minimis.(15) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului care se supune reglementărilor privind ajutorul de minimis, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia se înscrie în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu trebuie să depăşească echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri). În situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.(16) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării de către Comitetul de avizare a finanţării solicitanţilor acceptaţi, comisia de acceptare elaborează şi transmite structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii lista solicitanţilor care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis, acceptaţi în program, cu atributele de identificare ale acestora, numele şi prenumele reprezentanţilor legali, codurile CAEN ale activităţilor principale şi codurile CAEN ale activităţilor pentru care au fost solicitate finanţările, precum şi cuantumul sumelor aprobate spre finanţare.(17) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii poate solicita comisiei de acceptare orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea solicitanţilor care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis în baza schemei de minimis.(18) Lista solicitanţilor acceptaţi, precum şi sumele aprobate acestora se publică pe pagina de internet a Autorităţii.(19) Lista solicitanţilor respinşi se publică pe pagina de internet a Autorităţii.  +  Articolul 45 Obţinerea notei de înscriere(1) După includerea sa în lista prevăzută la art. 44 alin. (18), solicitantul acceptat se poate înscrie la oricare producător validat care a încheiat contract cu Autoritatea şi se află cuprins în lista prevăzută la art. 14 alin. (10). Solicitantul acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achiziţiilor publice se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condiţiile şi termenele impuse prin lege.(2) Pentru înscriere, solicitantul acceptat constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie solicitantul şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie;b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie solicitantul şi achiziţionează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată "conform cu originalul".(3) Solicitantul persoană juridică se poate înscrie la orice producător validat şi achiziţionează autovehiculul nou/autovehiculele noi cu respectarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (6).(4) Solicitantul înscris poate solicita producătorului validat retragerea dosarului de participare, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6).(5) La data retragerii dosarului de participare, solicitantul depune la producătorul validat nota de înscriere, în original. Producătorul anulează nota de înscriere şi introduce în aplicaţia informatică datele privind anularea acesteia şi retragerea dosarului de participare.(6) Solicitantul care şi-a retras dosarul de participare se mai poate înscrie o dată în program, la acelaşi sau la un alt producător validat, în condiţiile prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.(7) Retragerea pentru a doua oară a dosarului de participare atrage excluderea solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.  +  Articolul 46 Achiziţionarea autovehiculului nou În termenul prevăzut la art. 17 alin. (6), producătorul validat şi proprietarul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul ecotichetului şi, după caz, al primei de casare.  +  Articolul 47 Contestarea rezultatului(1) Producătorul/Solicitantul al cărui dosar de validare/ acceptare a fost respins în condiţiile art. 13 alin. (6) sau art. 44 alin. (11) poate introduce contestaţie la decizia Autorităţii.(2) Contestaţia, formulată în scris, se înregistrează la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei producătorilor/solicitanţilor respinşi.(3) Contestaţia poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acesteia de către Autoritate în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).(4) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare.(5) Contestaţia trebuie să cuprindă:a) atributele de identificare a contestatarului;b) numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorităţii dosarului de validare sau dosarului de acceptare, după caz;c) obiectul contestaţiei;d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază;e) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia, semnătura şi ştampila.(6) Aprobarea componenţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.(7) Soluţionarea contestaţiilor formulate se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).(8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor înaintează Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a contestaţiei. În situaţia avizării contestaţiei de către Comitetul director, acesta înaintează Comitetului de avizare propunerea de admitere.(9) Împotriva deciziei Comitetului director de respingere a contestaţiei, solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 48 Păstrarea documentelor(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.(2) Documentele depuse de către producătorul sau solicitantul al cărui dosar de validare ori, după caz, dosar de acceptare a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera producătorului validat sau solicitantului acceptat copii ale documentelor depuse.(3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui documentele depuse de către producătorul sau solicitantul al cărui dosar de validare ori, după caz, dosar de acceptare a fost respins.(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), cererile de validare, cererile de finanţare, precum şi declaraţiile nu pot face obiectul restituirii.  +  Articolul 49 Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal(1) Autoritatea şi producătorul validat răspund pentru gestionarea, în condiţiile legii, a datelor cu caracter personal aparţinând solicitanţilor participanţi în cadrul programului.(2) În vederea verificării corectitudinii şi realităţilor datelor vizând solicitanţii participanţi la program, Autoritatea poate încheia, în condiţiile legii, protocoale de colaborare cu alte instituţii sau autorităţi publice, competente material şi teritorial.  +  Articolul 50 Reguli de publicitate(1) Orice demers publicitar efectuat de către producătorul validat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că aceasta se realizează prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019 derulat de Autoritate şi finanţat din Fondul pentru mediu.(2) Orice reducere de preţ, sub orice denumire, promovată de către producătorul validat, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta şi ecotichet.(3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai şi în cazul proiectului sau programului promovat de către producătorul validat, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi programul finanţat din Fondul pentru mediu.  +  Articolul 51 Publicarea informaţiilor relevante(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea Programe finanţate - maşini electrice.(2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate şi/sau autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.  +  Articolul 52 Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor Dacă din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la, disfuncţionalităţi ale aplicaţiei informatice), terţii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de terţi prin alte acte de natură juridică.  +  Articolul 53 Raportul ghidului cu alte acte normative Unde prezentul ghid nu dispune se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.  +  Articolul 54 Anexe Anexele nr. 1-3, 4.1, 4.2 şi 5-10 fac parte integrantă din prezentul ghid.  +  Anexa nr. 1 la ghid Nr. de înregistrare la AFM ...../..../...............
  CERERE
  de validare a producătorului
  Nr. de înregistrare la AFM ...../...../.......... Denumirea completă a producătorului solicitant .................... Forma juridică de organizare .................... Forma de proprietate .................... (publică/privată) Înregistrat/înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ........... cu nr. de ordine ....../........../.........., cod de identificare fiscală .........., cont nr. .......... deschis la Trezoreria ................... . Adresa sediului social: localitatea ................, str. ............... nr. .........., bl. ....., sc. ....., et. ..............., ap. ..........., judeţul/sectorul ............, cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ........, fax ........, e-mail .........., website ................ Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal (persoana care reprezintă sau persoana împuternicită) ................, cod numeric personal ..........., posesor al actului de identitate tip ..... seria ...... nr. .........., eliberat de către ............ la data de ............, domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ................, str. ..................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ......................, cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ........, fax ..............., e-mail .................. . Prin prezenta solicităm validarea în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, denumit în continuare program, şi perfectarea contractului de finanţare nerambursabilă cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). În cadrul programului, societatea noastră intenţionează să comercializeze autovehicule noi având următoarele caracteristici:*Font 8*┌────┬─────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┐│Nr. │ Categoria de│ Sistem de propulsie │ Autonomie │Emisii de CO(2)│Preţ de bază ││crt.│ folosinţă, ├──────┬───────────────┬───────────────┤ [km] │ [gkm] │cu TVA inclus││ │ marca │Tip*) │ Capacitate │ Putere maximă │între ....-....│între ....-....│ [euro] ││ │ │ │ cilindrică │ │ │ │ ││ │ │ │ [cmc] │ [kW]/[CP] │ │ │ ││ │ │ │între ....-....│între ....-....│ │ │ │├────┼─────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤│"n" │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴──────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┘ Notă
  *) Se înscrie, după caz:– electric hibrid;– electric.
  Comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului se va efectua de către societatea noastră în nume propriu sau în numele şi pentru noi prin punctul de lucru/punctele de lucru/agentul/agenţii/partenerul/partenerii autorizaţi având următoarele atribute de identificare:1. Denumirea ....................., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ...................., înregistrat în localitatea ............, str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ............., cod poştal .............., telefon (fix şi mobil) ............, fax .............., e-mail .............., obiect de activitate ......(comerţul cu autovehicule).....2. Denumirea ....................., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ...................., înregistrat în localitatea ............, str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ............., cod poştal .............., telefon (fix şi mobil) ............, fax .............., e-mail .............., obiect de activitate ......(comerţul cu autovehicule).....3. Denumirea ....................., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ...................., înregistrat în localitatea ............, str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ............., cod poştal .............., telefon (fix şi mobil) ............, fax .............., e-mail .............., obiect de activitate ......(comerţul cu autovehicule)..... Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:a) societatea pe care o reprezint este operator economic cu personalitate juridică română şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;b) societatea pe care o reprezint are ca obiect de activitate producţia şi/sau comercializarea autovehiculelor noi;c) societatea pe care o reprezint nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţi economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;d) societatea pe care o reprezint nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. c) şi nici pentru orice altă situaţie similară;e) societatea pe care o reprezint are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului"/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului", însă ne angajăm ca, în situaţia validării societăţii noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu AFM şi să prezentăm actul doveditor, în original şi în copie;f) societatea pe care o reprezint nu a fost condamnată pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;g) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate. Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii. Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de validare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte. Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societăţii noastre de către AFM în cadrul programului. Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii pe care o reprezint. Prin semnarea prezentei cereri de validare şi aplicarea ştampilei confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
  Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
  Numele şi prenumele ...................
  Funcţia ...............................
  Semnătura .............................
  Data ..................................
  L.S.
  NOTĂ: Cererea de validare şi documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de validare.
   +  Anexa nr. 2 la ghid
  GRILA
  de evaluare a conformităţii documentelor şi
  eligibilităţii producătorului
  Denumirea producătorului solicitant: .................. Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de validare: ..............*Font 8*┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────────┐│Nr. │ │ │ │ ││crt. │ I. Conformitatea documentelor │Da│Nu│Comentarii│├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 1. │Dosarul de validare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere, conform │ │ │ ││ │dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din ghid. │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2. │Dosarul de validare al producătorului cuprinde: │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.1.│Formularul cererii de validare, conform anexei nr. 1 la ghid, în original, │ │ │ ││ │semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul│ │ │ ││ │acestuia; │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.2.│Împuternicirea notarială, dacă este cazul, în original; │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.3.│Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe │ │ │ ││ │lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social │ │ │ ││ │producătorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile │ │ │ ││ │la data depunerii dosarului de validare; nu se acceptă formatul electronic al │ │ │ ││ │certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT; │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.4.│Actul doveditor al calităţii de constructor de autovehicule, importator de │ │ │ ││ │autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/ │ │ │ ││ │importatorului, în copie certificată "conform cu originalul". În cazul în care │ │ │ ││ │acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea │ │ │ ││ │autorizată în original sau copie legalizată; │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.5.│Certificatul de cazier fiscal al societăţii, eliberat de către organul │ │ │ ││ │teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de │ │ │ ││ │valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie │ │ │ ││ │legalizată; │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.6.│Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de │ │ │ ││ │stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul │ │ │ ││ │teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de │ │ │ ││ │valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie │ │ │ ││ │legalizată; │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.7.│Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte │ │ │ ││ │venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică │ │ │ ││ │de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul │ │ │ ││ │social, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de │ │ │ ││ │validare, în original sau în copie legalizată; │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.8.│Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe │ │ │ ││ │numele solicitantului persoană juridică de către AFM, aflat în termen de │ │ │ ││ │valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie │ │ │ ││ │legalizată; │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.9.│Documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 "Disponibil din sume │ │ │ ││ │alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare │ │ │ ││ │nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului", în copie certificată │ │ │ ││ │"conform cu originalul"; prin excepţie, acest document poate fi prezentat cel │ │ │ ││ │mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea, în │ │ │ ││ │original şi copie certificată "conform cu originalul" (originalul se │ │ │ ││ │restituie), conform celor declarate în cererea de validare; │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│2.10.│Certificatul de cazier judiciar al societăţii, eliberat de către organul │ │ │ ││ │teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de │ │ │ ││ │valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie │ │ │ ││ │legalizată. │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ │ II. Eligibilitate │Da│Nu│Comentarii│├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 3.│Este operator economic cu personalitate juridică română. │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 4.│Are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare │ │ │ ││ │(sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511. │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 5.│Producătorul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin │ │ │ ││ │hotărâre judecătorească definitivă. │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 6.│Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor, │ │ │ ││ │amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru │ │ │ ││ │mediu, conform prevederilor legale în vigoare. │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 7.│Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu se │ │ │ ││ │află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de │ │ │ ││ │reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, │ │ │ ││ │administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile │ │ │ ││ │economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată; nu face│ │ │ ││ │obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate│ │ │ ││ │şi nici pentru orice altă situaţie similară. │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 8.│Nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară. │ │ │ │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┘ NOTE:1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de validare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 2.9 din grilă, dacă prin cererea de validare producătorul s-a angajat la depunerea acestuia până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare nerambursabilă.2. Se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" conformitatea/neconformitatea documentelor, respectiv îndeplinirea/ neîndeplinirea criteriului de eligibilitate, şi se înscriu comentariile de rigoare.3. Neîndeplinirea unuia dintre criteriile de eligibilitate atrage respingerea cererii de validare.4. Neîndeplinirea condiţiei referitoare la paginaţie din cadrul criteriului prevăzut la pct. 1 din grilă nu atrage respingerea cererii de validare.5. Pct. 1-2.4, 2.10, 3-5 şi 7 sunt evaluate de către consilierul juridic, iar pct. 2.5-2.9, 6 şi 8 sunt evaluate de către economist.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Concluzii │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂŢII PRODUCĂTORULUI┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS │ PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ Juridic │ Economic │└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
  Evaluator (juridic), ............................
  Data .......................
  Semnătura ................

  Evaluator (economic), ............................
  Data ......................
  Semnătura ................

  Preşedintele comisiei de validare, ............................
  Data ......................
  Semnătura ................
   +  Anexa nr. 3 la ghid
  CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
  Nr. ......./N din .................
  Între părţile contractante: Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sector 6, cod poştal 060031, cod de identificare fiscală ................, cont nr. .................. deschis la Trezoreria Statului Sector 6, Bucureşti, reprezentată legal prin ........................ - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM, şi ........................ S.R.L./S.A., cu sediul social în ................, cod poştal ............., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ............. sub nr. ........., cod de identificare fiscală ............., cont nr. .................. deschis la Trezoreria .................., reprezentată legal prin .................. - administrator, în calitate de producător validat, denumită în continuare producător, a intervenit prezentul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract.  +  Articolul 1 Obiectul contractului1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă producătorului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, denumit în continuare program, sub forma decontării ecotichetelor obţinute de către beneficiarii programului.1.2. Programul este finanţat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizaţi termenii consacraţi prin ghid.1.3. Cuantumul unitar al ecotichetului este de:a) 45.000 lei, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou, pur electric;b) 20.000 lei, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou, electric hibrid (plug-in), al cărui sistem de propulsie generează o cantitate de emisii sub 50 g CO(2)/km.1.4. Ecotichetul se poate cumula cu prima de casare acordată în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, în condiţiile prevăzute prin ghidurile celor două programe. În această situaţie, cumularea ecobonusului acordat pe lângă prima de casare în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019 este exclusă.1.5. Ecotichetul şi, dacă este cazul, prima de casare se scad de către producător din preţul de comercializare cu TVA al autovehiculului nou.1.6. Finanţarea se acordă pentru comercializarea în cadrul programului a autovehiculelor noi, marca:a) .............., cu sistem de propulsie ...................;b) .............., cu sistem de propulsie ...................;c) .............., cu sistem de propulsie ....................  +  Articolul 2 Durata contractului Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la data de 31 decembrie 2019 inclusiv.  +  Articolul 3 Modalitatea de finanţare3.1. Finanţarea se face în tranşe lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.3.2. Finanţarea se realizează pe măsura decontării primelor de casare şi ecobonusurilor, prin debitarea contului de trezorerie al AFM şi creditarea contului nr. ............ deschis la Trezoreria ................. de către producător, pe bază de cerere de decontare, însoţită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 19 alin. (2) din ghid, în condiţiile în care cererea de decontare şi documentele aferente sunt complete şi corect întocmite.3.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 5 la ghid.3.4. Programul se derulează pe o perioadă de 3 ani, 2017-2019, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.3.5. Virarea sumelor din contul AFM în contul producătorului se face în ordinea depunerii cererilor de decontare de către producători, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de AFM.3.6. Anual, cererea de decontare se depune la AFM, la data de ........ a fiecărei luni, cu excepţia lunii decembrie, când cererea de decontare se depune la data de .........3.7. Prin excepţie de la prevederile pct. 3.6, în anul 2019, ultima cerere de decontare din cadrul programului se depune la data de ........ noiembrie.3.8. În situaţia în care, pe parcursul derulării programului, data stabilită în cuprinsul pct. 3.5 este o zi nelucrătoare sau o zi de sărbătoare legală, cererea de decontare se depune în următoarea zi lucrătoare.3.9. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, producătorul având obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.  +  Articolul 4 Obligaţiile părţilor4.1. Producătorul se obligă:a) să utilizeze finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;b) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;c) să comercializeze autovehicule noi în cadrul programului, numai prin punctele de lucru/agenţii autorizaţi/partenerii autorizaţi declarate/declaraţi în cererea de validare aprobată de AFM;d) să se asigure că documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă acestea sunt emise în cadrul programului prin puncte de lucru/agenţi autorizaţi/parteneri autorizaţi, vor purta în mod expres menţiunea că sunt emise în numele şi pentru producător;e) să plătească toate taxele, impozitele, contribuţiile şi amenzile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale şi în termenele prevăzute de acestea;f) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediul său social şi punctele sale de lucru, precum şi la sediul social şi punctele de lucru aparţinând agenţilor sau partenerilor săi autorizaţi, pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, precum şi a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;g) să informeze AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de validare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;h) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care este supus procedurii de insolvenţă sau faliment, executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială ori în cazul în care i-au fost suspendate sau restricţionate activităţile economice ori se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;i) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă şi/sau în cazul în care a fost înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;j) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării;k) să prezinte, în perioada 10 ianuarie - 10 februarie 2018, certificatul constatator, certificatul de cazier fiscal şi certificatul de cazier judiciar (în termen de valabilitate) în vederea verificării respectării criteriilor de eligibilitate îndeplinite la momentul validării; această condiţie se aplică întocmai şi pentru anul 2019;l) să nu comercializeze, fără aprobarea prealabilă a AFM, autovehicule noi având alte caracteristici (marcă şi sistem de propulsie) în afara celor declarate prin cererea de validare; să prezinte AFM, în vederea aprobării, solicitarea privind introducerea unor noi autovehicule (marcă şi sistem de propulsie) spre a fi comercializate prin program, situaţie în care va pune la dispoziţia AFM orice document relevant pentru aprobarea solicitării;m) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;n) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informaţii sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;o) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă şi în orice mediu, că aceasta se realizează prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, derulat de AFM şi finanţat din Fondul pentru mediu;p) să prezinte orice reducere de preţ, indiferent de denumirea sub care este promovată, în aşa fel încât să nu genereze confuzii între aceasta şi ecotichetul acordat din Fondul pentru mediu;q) să pună la dispoziţia solicitanţilor, potenţiali beneficiari ai programului, informaţii cu privire la condiţiile şi termenele de desfăşurare a programului;r) să verifice, la înscrierea solicitanţilor, autenticitatea documentelor prezentate, precum şi concordanţa şi realitatea datelor cuprinse în acestea;s) să justifice în scris solicitantului motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera notă de înscriere sau, dacă aceasta i-a fost eliberată, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a efectua formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou;ş) să gestioneze, în condiţiile legii, datele cu caracter personal aparţinând solicitanţilor participanţi în cadrul programului şi să păstreze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către aceştia;t) în situaţia în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa sa exclusivă, să ofere solicitantului înscris, în maximum 90 de zile de la data expirării valabilităţii notei de înscriere, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ de comercializare, cu TVA, se va scădea cuantumul ecotichetului;ţ) să înscrie solicitanţii în program numai după cuprinderea sa în lista producătorilor validaţi care au încheiat contracte de finanţare nerambursabilă, publicată pe pagina de internet a AFM;u) să respecte integral condiţiile, etapele şi termenele stabilite în cuprinsul ghidului.4.2. AFM se obligă:a) să asigure finanţarea în condiţiile menţionate prin prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu;b) să pună la dispoziţia producătorului informaţiile legate de finanţare;c) să furnizeze producătorului parola personalizată de acces la aplicaţia informatică;d) să permită accesul producătorului la aplicaţia informatică în vederea introducerii datelor, corectării sau modificării ori completării acestora, în condiţiile prevăzute prin ghid;e) să informeze producătorul, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenţie tehnică a personalului propriu asupra aplicaţiei informatice şi care poate determina imposibilitatea accesului producătorului la aceasta.4.3. În situaţia în care, pe parcursul derulării prezentului contract, se constată erori sau survin modificări cu privire la actele şi/sau informaţiile furnizate de către producător referitoare la autovehiculul nou şi/sau solicitantul înscris, AFM, prin personalul cu atribuţii în implementarea programului, efectuează modificări în cadrul aplicaţiei informatice, dar numai în baza documentelor transmise de către producător.  +  Articolul 5 Răspunderea contractuală5.1. Nerespectarea de către producător a oricăreia dintre obligaţiile asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.5.2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale producătorului:a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului şi în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;b) nu introduce în aplicaţia informatică, în mod corect şi în timp util, informaţiile privind solicitantul înscris şi autovehiculul nou.5.3. Producătorul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.5.4. Producătorul îşi asumă integral răspunderea pentru refuzul de a elibera notă de înscriere solicitantului sau pentru refuzul de a efectua formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou solicitantului înscris.5.5. Producătorul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente.5.6. Producătorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.5.7. Orice caz de culpă şi orice disfuncţionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate producătorului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. În cazul în care deficienţele nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:a) sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;b) sistarea definitivă a finanţării şi rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către producător, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.  +  Articolul 6 Încetarea contractului6.1. Prezentul contract încetează de drept:a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia;b) la data intervenţiei unui act de autoritate;c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat producătorului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a luat cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe;d) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că împotriva producătorului a fost demarată procedura falimentului, procedura de executare silită, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, sau i-au fost suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, sau se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;e) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că producătorul face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. d), precum şi pentru orice altă situaţie similară;f) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că producătorul a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă şi/sau în cazul în care a fost înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;g) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că producătorul nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul validării.6.2. Încetarea prezentului contract în condiţiile pct. 6.1 lit. d) şi e) are drept consecinţă recuperarea sumelor virate către producător, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată începând cu data producerii evenimentului care determină încetarea, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.  +  Articolul 7 Forţa majoră şi cazul fortuit7.1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.7.2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei;b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.7.3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.7.5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.7.6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.7.7. Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit.  +  Articolul 8 Cesiunea Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parţiale.  +  Articolul 9 Litigii9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.9.2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul AFM.  +  Articolul 10 Dispoziţii finale10.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sector 6, cod poştal ...........;b) pentru producător: ................................., cod poştal ............; în cazul în care producătorul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată AFM în scris.10.2. Notificările făcute producătorului la adresa menţionată în cuprinsul pct. 10.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia. Sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite şi prin fax la următoarele numere telefonice:a) pentru AFM:................................................;b) pentru producător: .........................................10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanţii legali ai producătorului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.10.5. Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, exprimat în scris, prin act adiţional.10.6. Prezentul contract a fost semnat astăzi, .............., la sediul AFM, în două exemplare originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. Administraţia Fondului pentru Mediu Societatea ........... - S.A./S.R.L. Preşedinte, ........................ ...................... Prin reprezentant legal/împuternicit, Direcţia economică ....................... Director, ........................ Direcţia generală proiecte Director general, ........................ Direcţia implementare proiecte Director, ........................ Direcţia juridică Director, ........................ Referent de specialitate, ........................
   +  Anexa nr. 4.1 la ghid Nr. de înregistrare ....../........... (Se completează la eliberarea notei de înscriere cu numărul generat de aplicaţia informatică şi data.)
  NOTĂ DE ÎNSCRIERE
  a solicitantului - persoană fizică
  *Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ÎNSCRIERE ││Prin prezenta notă de înscriere, denumită în cele ce urmează notă, ││Societatea ...................... - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, ││localitatea ............., str. ......... nr. ..., bl. ..., sc ...., et. ..., ap...., ││judeţul/sectorul ..........., cod poştal ......, telefon (fix şi mobil) ............., ││fax ........, e-mail: ........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe ││lângă Tribunalul ............. cu nr. ....../.../....., cod de identificare fiscală ││............., cont nr. ................deschis la Trezoreria ..........., prin ││reprezentant legal*) ........................ -, ││având calitatea de producător validat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor ││de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport ││rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, denumit în ││continuare program, titular al Contractului de finanţare nerambursabilă ││nr. ...../../.... încheiat cu AFM, confirmă înscrierea, în cadrul programului, a ││domnului/doamnei ............, cod numeric personal ..........., posesor/posesoare al/a ││actului de identitate tip ...., seria .... nr. ........, eliberat de către .............││la data de ........, având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ............., ││str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul...., ││cod poştal...., telefon (fix şi mobil) ......, fax ........, e-mail ......., denumit/ ││denumită în continuare solicitant/|nu este cazul, în baza Dosarului de participare ││constituit şi înregistrat cu nr. ../.... şi care cuprinde următoarele documente: ││a) actul de identitate tip ...., seria ...., nr. .........., eliberat de către ....... ││la data de ......., în copie; ││b) Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri││ale bugetului local, înregistrat cu nr. ../......, eliberat de către .........., în a ││cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, în termen de ││valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original; ││c) Împuternicire notarială autentificată cu nr. ..../..... de către Biroul Notarului ││Public ........., cu sediul în localitatea ........, în copie, din care rezultă ││calitatea de împuternicit a persoanei care, în numele, pe seama şi în interesul ││solicitantului, procedează la înscrierea la un producător validat şi achiziţionarea ││autovehiculului nou, dacă este cazul; ││d) act de identitate tip ...., seria ...... nr. ..........., eliberat de către ..... la ││data de ........, pe numele împuternicitului ........, având domiciliul/reşedinţa în ││România, localitatea ......., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., ││judeţul/sectorul ......, cod poştal ......, telefon (fix şi mobil) ......., fax .......,││e-mail ......./nu este cazul. ││Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data ...... . ││ ││---------- ││*) Poate fi completată şi semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în ││condiţiile în care la nota de înscriere se ataşează documentul de împuternicire. │├───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤│ Data: .......... │ ││Semnăturile autorizate ale producătorului validat │ Solicitantul înscris, ││ ............................ │ ..................... ││ L.S. │ │└───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ Prezenta notă de înscriere a fost realizată în două exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat şi unul pentru solicitantul înscris.
   +  Anexa nr. 4.2 la ghid Nr. de înregistrare ....../............ (Se completează la eliberarea notei de înscriere cu numărul generat de aplicaţia informatică şi data.)
  NOTA DE ÎNSCRIERE
  a solicitantului - persoană juridică sau
  entitate juridică fără personalitate juridică
  *Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ÎNSCRIERE ││ ││Societatea ............... - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ││........, str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ││........, cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) ........, fax ........, ││e-mail .........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul││.............. cu nr. ../../..., cod de identificare fiscală ......, cont nr. ....... ││deschis la Trezoreria .........., prin reprezentant legal*) ........., având calitatea ││de producător validat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect││de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi ││eficiente din punct de vedere energetic pentru anul ........, denumit în continuare ││program, titular al Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ...../..../........ ││încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), confirmă înscrierea în cadrul ││programului a .......(denumirea persoanei juridice sau a entităţii juridice fără ││personalitate juridică)......., înregistrat/înregistrată la ............... cu nr. ....,││cod de identificare fiscală ........, cu sediul/sediul social/sediul profesional în ││România, localitatea ................, str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ││et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .........., cod poştal ........, telefon (fix şi ││mobil) ............, fax ........, e-mail ........., reprezentat/reprezentată de către ││..........., cod numeric personal ......, posesor al actului de identitate tip ...., ││seria ...... nr. ........., eliberat de către ....... la data de ........, domiciliat/ ││cu reşedinţa în România, localitatea ........., str. ........ nr. ..., bl. ..., sc. ...,││et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......, cod poştal ....., telefon (fix şi mobil) ││........, fax ......., e-mail ........., în calitate de reprezentant legal/împuternicit ││al reprezentantului legal, denumit în continuare solicitant, în baza dosarului de ││participare la program înregistrat cu nr. ../.... şi care cuprinde următoarele ││documente: ││a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei ││împuternicite/delegate/desemnate să înscrie solicitantul şi să achiziţioneze ││autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie; ││b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie solicitantul şi ││achiziţionează autovehiculul nou, în copie/nu este cazul; ││c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi ││fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată ││"conform cu originalul"; ││d) suma aprobată de către Autoritate cu titlu de ecotichet: ......; ││e) numărul de unităţi alocate: ....... ││Menţionăm că solicitantul a fost aprobat în şedinţa Comitetului de avizare din data ││de ......., la poziţia ....... . ││Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data de ........ . ││ ││Data: .......... ││---------- ││*) Poate fi completată şi semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în ││condiţiile în care la nota de înscriere se ataşează documentul de împuternicire. │├───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤│ │ ││Semnăturile autorizate ale producătorului validat │ Solicitantul înscris, ││ ............................ │ ..................... ││ L.S. │ │└───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ Prezenta notă de înscriere a fost realizată în două exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat şi celălalt pentru solicitantul înscris.
   +  Anexa nr. 5 la ghid Nr. de înregistrare la AFM .../.../.........
  CERERE DE DECONTARE
  Denumirea completă a producătorului validat solicitant .......... Forma juridică de organizare ............................ Forma de proprietate ................................. (publică/privată) Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ....................... cu nr. de ordine ..../..../....., cod de identificare fiscală ............, cont nr. ........., deschis la Trezoreria ..................... Adresa sediului social: localitatea ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ..........., cod poştal ............, telefon (fix şi mobil) ............, fax ............, e-mail ........., website ............., Reprezentat/Reprezentată legal de ...................., în calitate de ............, prin .................., Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ............, cod numeric personal ................., posesor al actului de identitate tip.........., seria .... nr. ........., eliberat de către............ la data de ............, domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ............, str. .......... nr. ...., bl. ........, sc. ...., et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ..........., cod poştal ........, telefon (fix şi mobil) .........., fax ..........., e-mail ..............., În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ....../..../......., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ........... lei (în cifre şi litere). Prezenta cerere este însoţită de:1. Lista beneficiarilor persoane fizice, pe suport hârtie, semnată şi ştampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al ..................., în original, certificată "conform aplicaţiei informatice" de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM;2. Lista beneficiarilor persoane juridice şi entităţi juridice fără personalitate juridică, pe suport hârtie, semnată şi ştampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al ....................., în original, certificată "conform aplicaţiei informatice" de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM;3. facturile emise beneficiarilor, aferente achiziţionării autovehiculelor noi, în original şi copie, însoţite de certificatul de conformitate;4. certificatele de conformitate a autovehiculelor noi, în copii certificate conform cu originalul;5. certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizată;6. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială avem sediul social, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizată;7. certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizată. Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019. Îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de decontare, în listele beneficiarilor, inclusiv documentele financiare, şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
  Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
  Numele şi prenumele ..................
  Funcţia .................................
  Semnătura .............................
  Data ....................................
  L.S.

  Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu:
  Preşedinte
  Numele şi prenumele ..................
  Semnătura .............................
  L.S.

  Direcţia economică
  Director
  Numele şi prenumele ...................
  Semnătura ..............................

  Direcţia generală proiecte
  Director general
  Numele şi prenumele ....................
  Semnătura ..............................

  Direcţia implementare proiecte
  Director
  Numele şi prenumele ..................
  Semnătura ..............................

  Serviciul implementare ................
  Şef serviciu
  Numele şi prenumele ..................
  Semnătura .............................

  Referent de specialitate
  Numele şi prenumele ..................
  Semnătura ..............................
   +  Anexa nr. 6 la ghid Nr. de înregistrare la AFM ..../.../..........
  CERERE DE FINANŢARE
  1. Date generale Denumirea completă a solicitantului: .................... Forma juridică de organizare: .................. Forma de proprietate ................ (publică/privată) ............... Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului/Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz, ..../../.., cod de identificare fiscală ................, cont nr. ...................., deschis la Trezoreria/Banca ................ Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea .................., str. .............. nr. ............., bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ............, cod poştal ................, telefon (fix şi mobil) .........., fax ..........., e-mail .............., website ............., Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal (persoana care reprezintă sau persoana împuternicită) .................., cod numeric personal ......................, posesor al actului de identitate tip .................. seria .................. nr. ............, eliberat de către ...................... la data de ................, domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ..............., str. .................... nr. .........., bl. ........., sc. ..........., et. ........., ap. ........., judeţul/sectorul .........., cod poştal ........., telefon (fix şi mobil) .........., fax ............, e-mail ................, solicităm acceptarea în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019 şi finanţarea sumei de ............., reprezentând contravaloarea unui număr de .......... ecotichete, necesare pentru achiziţionarea unui număr de ......... autovehicule noi, astfel:a) un număr de .............. autovehicule noi electrice hibride ale căror motoare generează o cantitate de CO(2) mai mică de 50 g/km, în regim de funcţionare mixt, potrivit menţiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou;b) un număr de ...... autovehicule noi cu sistem de propulsie electric.2. Declaraţie pe propria răspundere Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al .................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:a) prezenta cerere de finanţare are la bază hotărârea privind participarea la program din care rezultă asigurarea contribuţiei proprii necesare achiziţionării autovehiculului/autovehiculelor nou/noi în cadrul programului;b) solicitantul finanţării nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;c) solicitantul finanţării nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. b) şi nici pentru orice altă situaţie similară;d) solicitantul finanţării nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene;e) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;f) autovehiculele noi achiziţionate prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, nu vor fi destinate transportului rutier de mărfuri;g) solicitantul finanţării nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program;h) solicitantul finanţării nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;i) solicitantul finanţării a depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a ne interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;j) solicitantul finanţării este de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră;k) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate. Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii. Subsemnatul, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse, Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de finanţare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, cu titlu de ecotichet. Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
  Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului
  ..........................
  Semnătura
  ..........................
  LS.
  ..........................
   +  Anexa nr. 7 la ghid
  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a reprezentantului legal privind ajutoarele de minimis
  Subsemnatul, ................., cod numeric personal ............, posesor al actului de identitate tip ......... seria .......... nr. .........., eliberat de către ................ la data de ............, având domiciliul/reşedinţa la adresa ........................, în calitate de reprezentant legal al ..................., operator economic înregistrat/înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ...../../.., cod de identificare fiscală .........., cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:I. Solicitantul finanţării a beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia am depus dosarul de acceptare în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019) de la Administraţia Fondului pentru Mediu şi/sau de la alt furnizor de ajutor de stat: NU [] DA [] după cum urmează:I.1. anul .................., tranşa 1 ................ lei data acordării ..................., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ....................; tranşa 2 ................ lei data acordării ..................., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ....................; tranşa "n" ............. lei data acordării .................., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ....................;I.2. anul ......................., tranşa 1 ............... lei data acordării .................., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ....................; tranşa 2 ............... lei data acordării .................., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ....................; tranşa "n" ............. lei data acordării .................., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ....................;I.3. anul ...................... tranşa 1 .............. lei data acordării .................., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ....................; tranşa 2 .............. lei data acordării .................., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ....................; tranşa "n" ............ lei data acordării .................., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................... .II. Solicitantul finanţării că deţine [] DA/[] NU calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită în art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, regăsindu-ne în cel puţin una dintre următoarele relaţii:a) întreprinderea deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;b) întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) întreprinderea are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) întreprinderea care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. De asemenea, declar că întreprinderile cu care solicitantul finanţării întreţine cel puţin una dintre relaţiile de mai sus au beneficiat de ajutoare de minimis astfel: Denumirea societăţii ...............................II.1. anul .................., tranşa 1 ............ lei data acordării ........................, sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ....................; tranşa 2 ............. lei data acordării ........................, sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ....................; tranşa "n" .......... lei data acordării ........................, sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ....................;II.2. anul ................., tranşa 1 ............ lei data acordării ........................, sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ....................; tranşa 2 ............ lei data acordării ........................, sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ....................; tranşa "n" .......... lei data acordării ........................, sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ....................;II.3. anul ............... tranşa 1 ........... lei data acordării ........................, sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ....................; tranşa 2 ........... lei data acordării ........................, sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ....................; tranşa "n" ......... lei data acordării ........................, sursa de finanţare/instituţia finanţatoare .................... . Data .................
  Reprezentant legal
  Numele şi prenumele
  .........................
  Semnătura şi ştampila
   +  Anexa nr. 8 la ghid
  GRILA
  de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor
  şi eligibilităţii solicitanţilor în cadrul Programului
  privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în
  transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier
  nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019,
  pentru sesiunea aferentă anului ...........
  Denumirea solicitantului: ................. Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ................ Suma solicitată prin cererea de finanţare: .................... lei Grilă pentru evaluare economică Etapa I*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ Îndeplinirea ││ │ criteriului de ││ │ eligibilitate ││ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate ├──┬──┬──────────┤│ │Da│Nu│Comentarii│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┤│I. CONFORMITATE │├─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────────┤│ │Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 1. │Certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică │ │ │ ││ │de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice,│ │ │ ││ │în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original│ │ │ ││ │sau copie legalizată. │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.│Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de │ │ │ ││ │stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul │ │ │ ││ │teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de │ │ │ ││ │valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie │ │ │ ││ │legalizată. │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 3.│Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte │ │ │ ││ │venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică │ │ │ ││ │de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul │ │ │ ││ │solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de │ │ │ ││ │acceptare, în original sau în copie legalizată. │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 4.│Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe │ │ │ ││ │numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, în termen de │ │ │ ││ │valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie │ │ │ ││ │legalizată │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 5.│Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv │ │ │ ││ │2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se │ │ │ ││ │înscrie în program, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, │ │ │ ││ │conform anexei nr. 7 la ghid, în original. │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 6.│Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului │ │ │ ││ │prevăzut în anexa nr. 10 din ghid, în original, care trebuie să conţină │ │ │ ││ │activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv│ │ │ ││ │activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul │ │ │ ││ │nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona │ │ │ ││ │codurile CAEN însoţite de denumirea acestora). │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┤│II. ELIGIBILITATE │├─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────────┤│ 7.│Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi │ │ │ ││ │contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru │ │ │ ││ │mediu, conform prevederilor legale în vigoare. │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 8.│Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal. │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 9.│Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a │ │ │ ││ │ajutoarelor de minimis de care a beneficiat solicitantul pe o perioadă de 3 ani│ │ │ ││ │consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune │ │ │ ││ │dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare │ │ │ ││ │acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data │ │ │ ││ │depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă │ │ │ ││ │activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri). │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 10.│Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 10 la ghid ajutorul de minimis │ │ │ ││ │solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea │ │ │ ││ │de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la │ │ │ ││ │Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului │ │ │ ││ │(UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, şi nici pentru │ │ │ ││ │achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri. │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 11.│Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu a │ │ │ ││ │obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe │ │ │ ││ │finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru │ │ │ ││ │achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi │ │ │ ││ │achiziţionat/achiziţionate prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze │ │ │ ││ │cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport │ │ │ ││ │rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic. │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 12.│Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în sectorul transporturilor rutiere de │ │ │ ││ │mărfuri şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de │ │ │ ││ │3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia se solicită │ │ │ ││ │finanţarea). │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┘ Etapa II Analiza remedierii motivelor în baza art. 44 alin. (5) din ghid┌────────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────┐│ Documente prezentate │ Remedierea motivelor de │ ││ │ respingere evidenţiate în etapa I │ Observaţii │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │└────────────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────┘ Etapa III Propunere înaintare Comitet Director Propus spre acceptare Propus spre respingere┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────┐│Referent de specialitate │ │ ││(numele şi prenumele) │Semnătura │Data │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┤│Grila este completată integral şi însuşită de evaluator. │├─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────┤│Preşedintele comisiei de acceptare │ │ ││(numele şi prenumele) │Semnătura │Data │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤│ │ │ │└─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┘
   +  Anexa nr. 9 la ghid
  GRILA
  de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
  solicitantului, pentru sesiunea aferentă anului ...........
  Denumirea solicitantului: .................. Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ................ Grilă pentru analiza juridică Etapa I*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ Evaluator ││ Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate ├──┬──┬──────────┤│ │Da│Nu│Comentarii│├─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ │Solicitantul │ │ │ ││ │ I. CONFORMITATE │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 1.│Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate │ │ │ ││ │de AFM, în condiţiile prevăzute de art. 43 alin. (1) din Ghidul de finanţare a │ │ │ ││ │Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în │ │ │ ││ │transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi │ │ │ ││ │eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019 (ghid). │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.│Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde: │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.1.│Formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, completat │ │ │ ││ │integral, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau │ │ │ ││ │de către împuternicitul acestuia; │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.2.│Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în │ │ │ ││ │original, pentru situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către o │ │ │ ││ │persoană împuternicită, după caz; │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.3.│Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost │ │ │ ││ │numit/validat conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ/instituţiei │ │ │ ││ │publice, în copie certificată "conform cu originalul"/Extras din ordinul de │ │ │ ││ │numire/adeverinţă, în original, din care rezultă numirea în funcţie a │ │ │ ││ │conducătorului instituţiei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă│ │ │ ││ │naţională/Documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie│ │ │ ││ │certificată "conform cu originalul"(pentru organizaţii neguvernamentale)/Actul │ │ │ ││ │administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin │ │ │ ││ │care a fost recunoscut/numit conducătorul unităţii de cult, în copie │ │ │ ││ │certificată "conform cu originalul" (pentru unităţi de cult); │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.4.│Adeverinţă/Extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, │ │ │ ││ │în original, eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche de 10 zile de la │ │ │ ││ │data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizaţia nu a │ │ │ ││ │fost radiată şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situaţia│ │ │ ││ │în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune │ │ │ ││ │actul normativ prin care a fost înfiinţat (pentru organizaţii │ │ │ ││ │neguvernamentale); │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.5.│Actul de înfiinţare, în copie certificată "conform cu originalul" (lege/ │ │ │ ││ │hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească, actul constitutiv şi statutul │ │ │ ││ │etc., după caz), pentru organizaţii neguvernamentale; │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.6.│Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform │ │ │ ││ │cu originalul", pentru unităţi de cult; │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.7.│Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform │ │ │ ││ │cu originalul", pentru unităţi de cult; │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.8.│Hotărârea Guvernului pentru recunoaşterea cultului (extras din Monitorul │ │ │ ││ │Oficial al României, Partea I) şi actul de înfiinţare/statutul sau alt document│ │ │ ││ │din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în copie │ │ │ ││ │certificată "conform cu originalul", pentru unităţi de cult; │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 2.9.│Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe │ │ │ ││ │lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social │ │ │ ││ │solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile │ │ │ ││ │la data depunerii dosarului de acceptare; nu se acceptă formatul electronic al │ │ │ ││ │certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT (pentru solicitantul │ │ │ ││ │operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare- │ │ │ ││ │dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic/ entitate juridică│ │ │ ││ │fără personalitate juridică/unitate medico-sanitară); │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│2.10.│Decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află │ │ │ ││ │sediul principal al societăţii, în copie certificată "conform cu originalul", │ │ │ ││ │pentru proprietarul societate profesională cu răspundere limitată; │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│2.11.│Certificat de înregistrare a societăţii profesionale de avocaţi cu răspundere │ │ │ ││ │limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se află sediul │ │ │ ││ │principal al societăţii, în copie certificată "conform cu originalul", pentru │ │ │ ││ │proprietarul societate profesională cu răspundere limitată; │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│2.12.│Adeverinţă eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a │ │ │ ││ │exercita profesia liberală, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii │ │ │ ││ │dosarului de acceptare, în original (pentru organizaţia profesională care este │ │ │ ││ │organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a │ │ │ ││ │profesiei liberale); │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│2.13.│Actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia etc., după caz) prin │ │ │ ││ │care a fost înregistrată modalitatea de exercitare a profesiei, conform │ │ │ ││ │dispoziţiilor legale speciale, în copie certificată "conform cu originalul" │ │ │ ││ │(pentru organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară │ │ │ ││ │activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale). │ │ │ │├─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┤│ II. ELIGIBILITATE │├─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──────────┤│ 3.│Solicitantul acţionează în nume propriu. │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 4.│Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu se află│ │ │ ││ │în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară │ │ │ ││ │legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru │ │ │ ││ │situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară/ │ │ │ ││ │Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare, nu se află în stare de │ │ │ ││ │insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, │ │ │ ││ │dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, │ │ │ ││ │nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate │ │ │ ││ │activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară│ │ │ ││ │legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru │ │ │ ││ │situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară. │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──────────┤│ 5.│Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, │ │ │ ││ │solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin │ │ │ ││ │hotărâre judecătorească definitivă. │ │ │ │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──────────┘ Etapa II Analiza remedierii motivelor în baza art. 44 alin. (5) din ghid┌────────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────┐│ Documente prezentate │ Remedierea motivelor de │ ││ │ respingere evidenţiate în etapa I │ Observaţii │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │└────────────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────┘ Etapa III Propunere înaintare Comitet Director Propus spre acceptare Propus spre respingere┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────┐│Consilier juridic │ │ ││(numele şi prenumele) │Semnătura │Data │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤│Preşedintele comisiei de acceptare │ │ ││(numele şi prenumele) │Semnătura │Data │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤│ │ │ │└─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┘
   +  Anexa nr. 10 la ghid
  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  a reprezentantului legal privind domeniul de
  activitate pentru care se utilizează autovehiculul nou
  Subsemnatul, ....................., CNP ....................., posesor al CI/BI seria ..... nr. ........., eliberat de către .................. la data de .............., având domiciliul/reşedinţa la adresa ................., în calitate de reprezentant legal al ......................, înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ..../......./......., CIF ................., cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente, precum şi dispoziţiile Legii nr. privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că solicitantul finanţării desfăşoară activităţi economice [] DA/[] NU astfel:– domeniile de activitate principale sunt următoarele: ..........................................................; (Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)– domeniile de activitate în care solicitantul finanţării îşi desfăşoară efectiv activitatea sunt următoarele: ..........................................................; (Se vor preciza codurile CAEN autorizate şi denumirea acestora.)– domeniile de activitate pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, sunt următoarele: ..........................................................; (Se vor preciza codul CAEN autorizat şi denumirea acestuia.) Data .............
  Reprezentant legal/Împuternicit
  Numele şi prenumele
  ........................
  Semnătura şi ştampila
  ------