ORDIN nr. 660 din 24 aprilie 2017pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 25 aprilie 2017    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 660/CAB/2017 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. w) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,viceprim-ministrul, ministrul mediului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Contractele pentru finanţare nerambursabilă aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se definitivează în baza Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 955/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 955/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 25 mai 2016, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
    Graţiela-Leocadia Gavrilescu
    Bucureşti, 24 aprilie 2017.Nr. 660.  +  ANEXĂGHID DE FINANȚARE din 24 aprilie 2017