ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 20 aprilie 2017pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 aprilie 2017  Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii sistemului de protecţie socială prin implementarea unor măsuri de lărgire a sferei de asiguraţi ai sistemului public de pensii, care să dea posibilitatea exercitării dreptului fundamental la pensie,luând în considerare perioada scurtă de timp prevăzută de legislaţia în vigoare pentru plata retroactivă a contribuţiilor de asigurări sociale care nu a dat posibilitatea tuturor categoriilor de solicitanţi de a plăti contribuţiile sociale pe o perioadă anterioară,ţinând cont de existenţa a numeroase solicitări din partea unor cetăţeni români din ţară şi străinătate privind asigurarea la sistemul public de pensii,luând în considerare că plăţile efectuate către bugetul asigurărilor sociale de stat au permis, cel puţin pentru un timp, refacerea echilibrului bugetar,ţinând seama de faptul că măsura legislativă are drept consecinţă evitarea de la excluderea socială a unor categorii de persoane care nu ar putea accede la pensie pentru limită de vârstă în cadrul sistemului public de pensii,având în vedere că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat şi că neadoptarea acestor măsuri ar avea drept consecinţe negative afectarea unui interes public,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 24 octombrie 2016, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Persoanele interesate prevăzute la art. 1 alin. (1) încheie un contract de asigurare socială, până la data de 31 decembrie 2017, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.2. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 decembrie 2017.3. În anexă la articolul 2, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Plata contribuţiei se efectuează:a) integral, într-o singură tranşă - până la data de 31 decembrie 2017;b) în tranşe lunare - până la data de 31 decembrie 2017.4. În anexă la articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Durata contractului expiră la data de 31 decembrie 2017, cu menţinerea efectelor dobândite în temeiul acestuia.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 20 aprilie 2017.Nr. 32.-----