HOTĂRÂRE nr. 214 din 12 aprilie 2017pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 19 aprilie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6 alin. (2^1) şi (3), precum şi al art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Amenajamentele pastorale, aşa cum sunt definite la art. 1 lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, se întocmesc potrivit ghidului-cadru pentru amenajamentul pastoral prevăzut în Normele metodologice şi beneficiază de finanţare în vederea acoperirii cheltuielilor cu efectuarea de către oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene a studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente.(2) Finanţarea prevăzută la alin. (1) se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în baza contractelor încheiate de către acestea cu oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene, în cadrul Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, şi se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“.(3) Fondurile necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru realizarea proiectului de amenajament pastoral, aşa cum este prevăzut la art. 9 alin. (2) din Normele metodologice, se asigură din bugetul aprobat direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti cu această destinaţie de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 2(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, anual, după aprobarea legii bugetului de stat, stabileşte şi repartizează, potrivit legii, fondurile necesare pentru realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură.(2) Procedura privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3(1) Contravaloarea studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, se solicită de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza recepţiei lucrărilor executate de către oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene. (2) După primirea solicitărilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte documentele necesare cererilor de deschidere de credite bugetare şi le înaintează Ministerului Finanţelor Publice.(3) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale repartizează credite bugetare direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.(4) Răspunderea privind modul de utilizare a sumelor primite potrivit prevederilor alin. (3) revine direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 24 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 8, alineatele (3) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (3) Grupul de lucru prevăzut la alin. (2) îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la sediul primăriei unităţii administrativ-teritoriale sau la sediul administratorului legal al pajiştii permanente, cu acordul acestuia, pentru care se execută proiectul de amenajament pastoral.………………………………………………………………….....(9) Consiliul local, după aprobarea proiectului de amenajament pastoral valabil pentru toate pajiştile aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale în cauză, va stabili, în condiţiile legii, procedura distribuirii extraselor din proiectul de amenajament pastoral tuturor proprietarilor şi/sau utilizatorilor de pajişti, extrase ce vor cuprinde cel puţin suprafaţa, capacitatea de păşunat, lucrările de întreţinere a pajiştii şi perioadele de execuţie a acestora.2. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu următorul cuprins: (3^1) Coordonarea grupului de lucru este asigurată de către specialistul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. (3^2) În cazul în care consiliile locale nu deţin specialişti pentru a face parte din grupul de lucru prevăzut la alin. (2), ceilalţi membri preiau atribuţiile acestora, în limitele competenţelor legale.(3^3) Pentru arboretele şi vegetaţia forestieră aflate în suprafeţele cu pajişti permanente, identificarea, delimitarea, determinarea caracteristicilor dendrometrice şi soluţiile de gospodărire se realizează de specialiştii din cadrul unităţilor atestate, specializate să elaboreze amenajamente silvice, care fac parte din grupul de lucru prevăzut la alin. (2). Inventarierea, marcarea şi exploatarea masei lemnoase rezultate din suprafeţele cu pajişti permanente sunt supuse normelor tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase şi reglementărilor privind circulaţia materialului lemnos.(3^4) Semnarea proiectului de amenajament pastoral se face de către toţi membrii grupului de lucru.3. La articolul 8, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (6^1)-(6^3), cu următorul cuprins: (6^1) Pentru a furniza în mod curent autorităţii competente sau altor instituţii cu responsabilităţi în domeniu date cu privire la menţinerea suprafeţei de pajişti înregistrate în Registrul agricol la data de 1 ianuarie 2007, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, la proiectul de amenajament se ataşează planul cu amplasamentul pajiştilor permanente aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, care va cuprinde reprezentarea grafică a suprafeţelor de pajişti permanente, indiferent de forma de proprietate, însoţit de un tabel nominal în care sunt prevăzuţi proprietarii şi utilizatorii de pajişti, persoane fizice sau juridice.(6^2) Tabelul nominal prevăzut la alin. (6^1) cuprinde:a) adresa sau sediul utilizatorului de pajişte;b) suprafaţa şi identificatorul parcelei de pe planul cu amplasamentul pajiştilor permanente;c) categoria şi subcategoriile de folosinţă ale parcelei;d) numărul cadastral şi/sau numărul de carte funciară, în situaţia în care imobilul - pajişte permanentă este înscris în evidenţele de cadastru şi carte funciară;e) totalul suprafeţelor ocupate de pajişti permanente aflate pe teritoriul UAT-ului.(6^3) Suprafaţa de pajişti aflată în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice sau a asociaţilor acestora se stabileşte pe baza datelor din Registrul agricol.4. La articolul 8, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) În cazul pajiştilor aflate în zone eligibile pentru agromediu şi climă, măsurile de management din amenajamentele pastorale vor fi elaborate astfel încât să fie complementare cerinţelor specifice ale măsurii 10 - agromediu şi climă a PNDR 2014-2020.5. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, asigură şi urmăreşte realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, în condiţiile art. 9 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, se realizează de către oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene, în condiţiile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2002, cu modificările şi completările ulterioare,(3) Elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice prevăzute la alin. (2) se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare în domeniu, precum şi ale ghidului-cadru pentru amenajamentul pastoral prevăzut la art. 9 alin. (1).(4) Analizele probelor de sol se realizează de laboratoarele din cadrul reţelei naţionale de oficii de studii pedologice şi agrochimice judeţene, precum şi de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti, conform metodologiilor în vigoare la data efectuării analizelor.6. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:(1^1)  La începerea activităţii de întocmire a proiectului de amenajament pastoral, membrii desemnaţi în grupul de lucru prevăzut la art. 8 alin. (2) prezintă:a) informaţiile din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară - limitele unităţii administrativ-teritoriale, coordonatele conturului imobilelor înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară, extrasele de carte funciară pentru informare furnizate de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară - ortofotoplanurile şi alte documente cartografice utilizate la întocmirea planului cu amplasamentul pajiştilor permanente;b) planul cu amplasamentul pajiştilor permanente, care cuprinde reprezentarea grafică a suprafeţelor de pajişti permanente, drumurilor de acces, surselor de apă, limitelor ariei/ariilor naturale protejate, după caz, precum şi a limitelor administrative ale unităţii administrativ-teritoriale pentru care este întocmit;c) tabelul nominal prevăzut la art. 8 alin. (6^1);d) buletinele de analize de sol privind calitatea pajiştilor;e) studii pedologice;f) studii agrochimice;g) plan de fertilizare;h) plan de măsuri agropedoameliorative.(1^2) Suprafaţa totală de pajişti aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se calculează prin însumarea suprafeţelor tuturor parcelelor de pajişti permanente situate în extravilan, având categoria de folosinţă păşune sau fâneaţă.7. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:(4) Controlul implementării amenajamentelor pastorale urmăreşte îndrumarea proprietarilor/utilizatorilor de pajişti de a respecta activităţile şi măsurile de creştere cantitativă şi calitativă a producţiei pajiştilor şi a metodelor de înlăturare/diminuare a efectului factorilor limitativi ai productivităţii acestora conform proiectului de amenajament pastoral, de menţinere şi utilizare a pajiştilor permanente, aşa cum sunt definite la art. 1 alin. (1^1) şi (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare.(5) În vederea controlului şi monitorizării aplicării amenajamentului pastoral, procedurile, criteriile de evaluare şi punctajul/calificativul se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh

  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela-Leocadia Gavrilescu

  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan

  Ministrul apelor şi pădurilor,
  Adriana Petcu
  Bucureşti, 12 aprilie 2017.Nr. 214.----