METODOLOGIE din 4 aprilie 2017privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 bis din 14 aprilie 2017 Notă
  Aprobată de Ordinul nr. 322 din 4 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 265 din 14 aprilie 2017
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează:a) centru de Tineret (CT) - proiect în cadrul Programului de centre de tineret care implică dezvoltarea unui set de activităţi/servicii specifice pentru tineri, în funcţie de nevoile şi interesele identificate ale tinerilor, într-o locaţie determinată, cu caracter permanent, asigurate preponderent de consilieri, lucrători şi lideri de tineret, precum şi de alte persoane;b) program în domeniul tineretului: set de proiecte de tineret, denumite în continuare proiecte, în realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale în domeniul Politicii de Tineret şi a Programului de Guvernare 2017 - 2020;c) proiect de tineret: activităţi de şi pentru tineri în implementarea programelor în domeniul tineretului;d) activităţi de tineret: activităţi în beneficiul tinerilor, comunităţii, societăţii în general, de care beneficiază în proporţie de 100% tineri;e) activităţi pentru tineret: activităţi în beneficiul tinerilor în care nu sunt implicaţi în principal tineri;f) activitate de tineret proprie: activitate care respectă prevederile lit. c) şi este realizată de Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret - DJST, respectiv a Municipiului Bucureşti - DSTMB sau în parteneriat cu o altă/alte/persoană juridică/persoane juridice;g) parteneriat: relaţie de cooperare/colaborare între persoane fizice şi/sau juridice, statuată prin convenţie/protocol în care se precizează responsabilităţile fiecărui partener în realizarea activităţii.  +  Capitolul II Cadrul legal  +  Articolul 2 Cadrul legal pentru finanţarea Programului de centre de tineret al Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS) este reprezentat de:a) Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare;c) Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020;d) Legea nr. 333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri;e) Legea bugetului de stat pe anul în curs;f) Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul III Programul de Centre de Tineret  +  Articolul 3(1) Scopul Programului de centre de tineret este dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineret.(2) Scopul proiectului Centrul de tineret este facilitarea dezvoltării personale şi sociale a tinerilor.  +  Articolul 4(1) Obiectivul Programului de centre de tineret este crearea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru tineret.(2) Obiectivele proiectului Centrul de tineret:a) deprinderea de competenţe, abilităţi şi aptitudini pentru participarea activă a tinerilor la viaţa comunităţii şi integrarea lor în societate;b) asigurarea unor spaţii de întâlnire şi socializare pentru tineri într-un climat de siguranţă şi securitate;c) asigurarea activităţilor/serviciilor de informare, consiliere, orientare în carieră, consultanţă şi educaţie pentru dezvoltarea personală a tinerilor şi creşterea gradului de participare activă la viaţa publică;d) asigurarea activităţilor de promovarea a voluntariatului, a educaţiei civice, a implicării sociale şi a educaţiei nonformale;e) asigurarea activităţilor de informare şi documentare în diferite domenii de activitate: educaţie, piaţa muncii, sănătate, ecologie şi mediu, cultură şi timp liber, sport şi turism pentru tineret, asociativitate, viaţă practică  +  Articolul 5(1) Ministerul Tineretului şi Sportului, prin direcţiile de specialitate asigură coordonarea, monitorizarea şi evaluarea Programului de centre de tineret.(2) Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret (DJST), respectiv a Municipiului Bucureşti (DSTMB) asigură implementarea Programului de centre de tineret.  +  Articolul 6(1) În cadrul proiectului, se pot derula activităţi de tineret proprii de informare, documentare, consiliere consultanţă, educaţie nonformală tip: curs, seminar, concurs, cinematecă/videotecă, bancă de date, bibliotecă online, sesiune/campanie informativă, pagină web, platformă educaţională web şi aplicaţie mobilă, schimb de experienţă (inclusiv schimb de tineri), şedinţă de consiliere, sesiune de consultanţă în domenii de interes pentru tineri şi organizaţii de şi pentru tineret, expoziţie, târg, conferinţă, atelier de lucru, masă rotundă, marcarea unor evenimente, activităţi sportive pentru susţinerea sportului de masă, activităţi culturale.(2) Sunt eligibile în vederea finanţării, în baza bugetului aprobat, activităţile de tineret proprii ale DJST/DSTMB, desfăşurate în cadrul Centrului de tineret.(3) Activităţile de tineret proprii pot fi realizate în parteneriat cu alte persoane juridice, în baza unei scrisori de intenţie şi sau a unei convenţii/protocol de parteneriat, în care să fie stipulate detaliat responsabilităţile şi drepturile părţilor.  +  Capitolul IV Centrul de tineret  +  Articolul 7 Activităţile organizate/serviciile oferite în cadrul centrelor de tineret sunt următoarele:a) Informare şi documentare în diferite domenii de activitate: educaţie, piaţa muncii, sănătate, ecologie şi mediu, cultură şi timp liber, sport şi turism pentru tineret, asociativitate, viaţă practică etc.;b) Consultanţă în diferite domenii: juridic (legislaţie în domenii de interes pentru tineri); managementul proiectelor, antreprenoriat etc.;c) Consiliere privind orientarea în carieră, psihologică, relaţii interpersonale etc.;d) Educaţie şi învăţare nonformală: învăţarea integrată în cadrul unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare, care nu urmează în mod explicit un curriculum şi poate diferi ca durată. Acest tip de învăţare depinde de intenţia celui care învaţă şi nu conduce în mod automat la certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite*1). Notă
  *1) Educaţia şi învăţarea nonformală pot fi caracterizate ca: voluntare, accesibile tuturor (în mod ideal), un proces cu obiective clare de învăţare, participativă şi orientată către formabil, centrată pe deprinderea abilităţilor de viaţă şi pregătirea pentru cetăţenie activă, bazată pe procese de învăţare individuală şi de grup, holistică şi orientată pe proces.
   +  Articolul 8 Activităţile organizate/serviciile oferite în cadrul centrelor de tineret se adresează unui grup ţintă format din tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 ani, sunt gratuite, accesibile şi orientate către nevoile tinerilor.  +  Articolul 9 Personalul implicat în activitatea centrelor de tineret este reprezentat de:a) specialişti;b) personal DJST/DSTMB;c) voluntari (membri ai structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret sau alte categorii).  +  Articolul 10 Evaluarea centrelor de tineret se face prin rapoarte de activitate ale DJST/DSTMB şi/sau prin Programul de cercetare socială în domeniul tineretului.  +  Articolul 11(1) Centrele de tineret se înfiinţează în municipii reşedinţă de judeţ, precum şi în alte localităţi, dacă se consideră necesar, la solicitarea fundamentată a DJST/DSTMB.(2) DJST/DSTMB pot înfiinţa centre de tineret în parteneriat cu autorităţile publice locale, ONG - uri etc.(3) În vederea înfiinţării unui centru de tineret trebuie respectate următoarele standarde cu privire la locaţie:a) locaţia trebuie să aibă avizele necesare funcţionării în condiţii de securitate, conform legislaţiei în vigoare; să fie accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi; să fie situată favorabil din punct de vedere al circulaţiei; să fie amplasată într-o zonă accesibilă pentru un număr cât mai mare de tineri; să aibă acces direct şi facil spre exterior;b) să prezinte garanţia funcţionării şi neînstrăinării pentru o perioadă de cel puţin 3 ani;c) să nu fie sediul unei organizaţii politice, religioase etc, care prin statut ar crea discriminare;d) să deţină un spaţiu distinct, să nu îl împartă cu alte activităţi, astfel încât identitatea lui să poată fi definită în mod clar şi tinerii să simtă că le este anume destinat;e) să poziţioneze sigla/logo-ul într-un loc cât mai vizibil, uşurând rapiditatea cu care poate fi găsit centrul de tineret.(4) Centrul de tineret trebuie să dispună de un spaţiu cu o suprafaţă minimă de 70 mp, recomandat a fi compartimentat astfel:a) spaţiu distinct pentru primirea tinerilor în centru;b) spaţiu distinct pentru activităţi de informare;c) spaţiu distinct pentru activităţi de consultanţă/consiliere;d) spaţiu distinct pentru alte activităţi.(5) Centrul de tineret trebuie să dispună de mobilier, aparatură IT, aparatură electronică adecvată.(6) Centrul de tineret trebuie să dispună de un registru de evidenţă a tinerilor care beneficiază de activităţile centrului de tineret.(7) Centrul de tineret trebuie să dispună de toalete, folosite atât de personal cât şi de public.(8) Orice modificare privind locaţia şi dotările centrului de tineret (schimbarea locaţiei, închiderea centrului temporar sau definitv, mutarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din centru/centre în altă locaţie etc.) se face doar cu aprobarea conducerii MTS.  +  Articolul 12(1) Dosarul necesar înfiinţării centrului de tineret, conform Formularului nr. 1, este însoţit de:a) analiza socio-economică a situaţiei tineretului din judeţ şi a localităţii în care se înfiinţează;b) documente privind locaţia (dovada de sediu, harta zonei în care va fi amplasat centrul de tineret, schiţa detaliată a spaţiului);c) parteneriate, încheiate cu: servicii publice deconcentrate ale administraţiei publice centrale, structuri neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, alte organisme interesate.(2) Dosarul conţinând documentele de mai sus, se transmite la MTS de către DJST/DSTMB în vederea analizării necesităţii şi oportunităţii.  +  Articolul 13(1) Înfiinţarea sau închiderea centrului de tineret se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, în baza unui raport elaborat de un grup de lucru, numit de Secretarul de Stat cu atribuţii în domeniul tineretului.(2) Mutarea unui centru de tineret funcţional într-un spaţiu care duce la creşterea calităţii activităţilor/serviciilor, sc face cu avizul Secretarului de Stat cu atribuţii în domeniul tineretului, în baza solicitării DJST/DSTMB, conform Formularului nr. 9.(3) Suspendarea unui centru de tineret, din motive întemeiate, se face cu avizul Secretarului de Stat cu atribuţii în domeniul tineretului.
   +  Capitolul V Finanţarea şi derularea acţiunilor proprii sau acţiunilor proprii în parteneriat ale direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret  +  Articolul 14 Cheltuielile pentru centrele de tineret, se asigură din bugetul Programului de centre de tineret, astfel:a) cheltuieli pentru susţinerea centrului de tineret: internet; telefon; închiriere spaţiu; prestări servicii: service echipamente electronice; prestări servicii*2): persoană fizică autorizată - PFA/ persoană juridică -PJ, cu atribuţii în domeniul tineretului, care prestează servicii în cadrul P1; fond documentar: cărţi, publicaţii de specialitate şi materiale pe suport magnetic; Notă
  *2) Precizări: Persoanele (persoană fizică autorizată - PFA sau persoană juridică - PJ) care prestează servicii în cadrul P1, beneficiază de remuneraţie în condiţiile legii, funcţie de activitatea prestată şi timpul alocat.
  b) cheltuieli pentru organizarea de activităţi de tineret proprii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare;c) cheltuieli pentru dotarea centrelor: mobilier, aparatură IT, aparatură electronică etc, conform legislaţiei în vigoare.
   +  Articolul 15 Bugetul alocat fiecărui DJST/DSTMB se repartizează de către o comisie numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.  +  Articolul 16(1) Sunt eligibile în vederea finanţării activităţi de tineret proprii ale DJST/DSTMB, care:a) sunt cuprinse în calendarul de activităţi de tineret proprii al DJST/DSTMB, transmis spre aprobare conducerii MTS. În mod excepţional, direcţia poate derula activităţi de tineret care nu au fost incluse în calendar, cu condiţia ca suma necesară să fie disponibilă în bugetul programului, situaţie în care conducerea DJST/DSTMB supune spre aprobare conducerii MTS, modificarea/ completarea Calendarului, în baza unei note de fundamentare;b) se încadrează în tipurile de activităţi prevăzute la art. 6, alin. (1);c) prevăd cheltuieli eligibile, aşa cum sunt acestea stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare.(2) Orice modificare efectuată ulterior în calendarul de activităţi de tineret proprii al DJST/DSTMB, se aprobă de conducerea MTS, cu minimum o zi înainte de producerea acesteia.(3) În situaţia în care suma alocată capitolului de cheltuieli "susţinere centre de tineret" nu este cheltuită în totalitate, suma rămasă poate fi redistribuită la capitolul de cheltuieli "organizarea de activităţi de tineret proprii", în baza unei note de fundamentare aprobată de conducerea MTS.(4) În situaţia în care suma alocată unei subcategorii de cheltuieli din cadrul Capitolului de cheltuieli "susţinere centre de tineret" nu este decontată în totalitate, diferenţa poate fi redistribuită la alt subcapitol de cheltuieli cu aprobarea conducerii DJST/DSTMB şi se comunică la MTS.(5) Cheltuielile în cadrul activităţilor de tineret proprii sunt efectuate exclusiv de către DJST/DSTMB.  +  Articolul 17(1) În vederea finanţării activităţii de tineret proprii desfăşurate în Centrele de tineret sunt necesare:a) calendarul de activităţi de tineret proprii al DJST/DSTMB;b) referat;c) propunere de angajare;d) convenţie/protocol de colaborare, în cazul activităţilor în parteneriat;e) documente privind achiziţiile publice;f) contract/notă de comandă;g) decont de cheltuieli;h) ordonanţare de plată.(2) Convenţia/protocolul de colaborare se încheie:a) după angajarea cheltuielii (referat şi propunere de angajare) şi se bazează pe fundamentarea deciziei de colaborare şi alegerii partenerului;b) după ce partenerul a depus în copie certificată "Conform cu originalul" documentele care să ateste personalitatea juridică şi calitatea de reprezentant a persoanei ce semnează convenţiei/protocolul, cu excepţia instituţiilor publice;c) după aprobarea calendarului de activităţi de tineret proprii;d) în maxim 30 de zile după angajarea cheltuielii, înainte de începerea activităţii.  +  Articolul 18(1) La activităţile de tineret desfăşurate în cadrul Programului de centre de tineret, salariaţii DJST/DSTMB cu atribuţii în domeniul programelor de tineret şi/sau reprezentanţii MTS desemnaţi să participe, beneficiază de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare.(2) Participarea salariaţilor DJST/DSTMB cu atribuţii în domeniul programelor de tineret şi/sau a reprezentanţilor MTS la activităţile de tineret desfăşurate în cadrul Programului de centre de tineret se efectuează în baza dispoziţiei conducătorului instituţiei şi a ordinului de deplasare.(3) Se recomandă ca minimum 80% dintre participanţii la activităţile de tineret desfăşurate în centrele de tineret să aibă vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani.(4) În cazul proiectelor care vizează participarea exclusivă a salariaţilor MTS/DJST/DSTMB nu se aplică prevederile art. 1 lit. d).
   +  Capitolul VI Decontarea cheltuielilor pentru susţinere şi pentru activităţile derulate în centrele de tineret  +  Articolul 19(1) Sumele aferente Programului de centre de tineret se virează lunar/trimestrial de către MTS în contul DJST/DSTMB, în baza solicitării transmise de către DJST/DSTMB la MTS - structura de specialitate, până la data de 10 a lunii anterioare în care trebuie efectuate plăţile.(2) Structura de specialitate din cadrul MTS centralizează în termen de 5 zile solicitările şi le transmite la direcţia economică din cadrul MTS.(3) Pentru activităţile de tineret proprii organizate în cadrul centrelor de tineret şi care au o durată mai mare de 15 zile, se pot realiza decontări parţiale de până la 70% din valoarea bugetului aprobat/activitate, în baza documentelor justificative de cheltuieli, legal întocmite.(4) Pentru susţinerea activităţii centrelor de tineret (internet, telefon, service echipamente electronice, fond documentar, chirii, prestări servicii: persoană fizică autorizată - PFA/ persoană juridică - PJ etc.) sc pot realiza decontări lunare, în funcţie de contractele încheiate cu prestatorii de servicii, în baza documentelor justificative de cheltuieli, legal întocmite.  +  Articolul 20 Pentru justificarea cheltuielilor efectuate în cadrul activităţilor de tineret proprii, sunt necesare următoarele documente:a) decont de cheltuieli, întocmit conform Formularului nr. 7;b) facturi emise de prestatori, în original, în care se detaliază categoriile de cheltuieli efectuate, însoţite de documentele justificative;c) documente privind achiziţii publice;d) lista de participanţi - este obligatorie pentru toate tipurile de activităţi, cu excepţia activităţilor de promovare a CT, campaniilor de informare şi se întocmeşte conform Formularului nr. 2;e) raportul de implementare*3), după caz, semnat de către responsabilul de activitate al DJST/DSTMB şi contrasemnat de conducătorul direcţiei organizatoare, se întocmeşte conform Formularului nr. 4. Notă
  *3) Pentru susţinerea CT (telefon, internet, chirie spaţiu, publicaţii de specialitate, service echipamente) nu se întocmeşte raport de implementare.
   +  Articolul 21(1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocaţia de masă (masă servită sau alimente) sunt:a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, pentru masă servită;b) facturi sau bonuri fiscale până la valoarea stabilită de lege, pentru alimente;c) pontajul de masă, în original, întocmit conform Formularului nr. 6.(2) Alocaţia de masă pe durata unei zile se calculează astfel: mic dejun - 15%, dejun - 50%, cină - 35% din valoarea totală a acesteia.  +  Articolul 22 Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea participanţilor sunt:a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă;b) diagrama de cazare, conform modelului prezentat în Formularul nr. 5;c) la stabilirea cheltuielilor de cazare se iau în considerare taxa de parcare hotelieră, taxa de staţiune şi alte taxe prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 23(1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul sunt:a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferată, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Formularului nr. 3;b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Formularului 3;c) bilete şi tichete de îmbarcare pentru transportul cu avionul şi bilete pentru transportul pe căile de navigaţie fluvială, transport efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, potrivit dispoziţiilor legale şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Formularului 3;d) factura fiscală detaliată şi foaia de parcurs/scrisoarea de transport în copie (cu menţiunea "copie conform cu originalul") pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispoziţiilor legale;e) bonuri fiscale de combustibil, pentru transportul cu autoturismul. În cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul proprietate personală, se decontează pentru fiecare autoturism contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă, iar calculul şi valoarea decontată se completează în tabel conform Anexei 3. Participantul va prezenta un bon fiscal, din perioada desfăşurării activităţii la care participă sau cu maxim 2 zile în avans, cu privire la costul carburantului. Dacă transportul este realizat cu maşinile DJST/DSTMB, la tabel se anexează şi copia foii de parcurs, certificată "copie conform cu originalul".(2) Se decontează drept cheltuieli de transport şi:a) taxele pentru trecerea podurilor;b) taxele de traversare cu bacul;c) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.(3) Toate documentele menţionate la art. 23, alin. (1) lit. a) - c), e) şi alin. (2) vor fi centralizate în cadrul aceluiaşi tabel, întocmit conform modelului de la Formularului nr. 3.(4) În cazul efectuării deplasărilor internaţionale cu avionul, participantul/participanţii va/vor face deplasarea dus-întors, de la domiciliul propriu până la destinaţia menţionată în invitaţie, sau în localitatea cea mai apropiată de locul de desfăşurare al activităţii. Perioada deplasării trebuie să concorde cu perioada de desfăşurare a proiectului, cu o marjă de timp rezonabilă în funcţie de orarul de zbor sau distanţa de la aeroport la locul de desfăşurare al activităţii.  +  Articolul 24 Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri şi servicii sunt:a) contract de închiriere de bunuri şi servicii;b) factură fiscală.  +  Articolul 25 Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţii de bunuri şi servicii altele decât cele menţionate în prezenta metodologie, sunt:a) factura fiscală sau bon fiscal până la valoarea stabilită de lege;b) nota de recepţie şi constatare de diferenţe, pentru bunurile intrate în gestiunea instituţiei, după caz;c) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru activitatea decontată, după caz;d) proces verbal de recepţie a bunurilor/serviciilor, după caz.  +  Articolul 26(1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea sunt:a) factura fiscală, chitanţă sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;b) notă de recepţie şi constatare de diferenţe, pentru bunurile intrate în gestiunea instituţiei;c) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru activitatea decontată;d) proces verbal de recepţie a produselor pentru tipărituri, inscripţionări;e) un exemplar din produsul multiplicat/imprimat, dacă este posibil. În caz contrar se vor ataşa imagini cu acesta.(2) Tipăriturile se realizează cu respectarea OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 27 Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activităţi social - culturale sunt: factura fiscală sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 28 Documentele justificative privind decontarea cheltuielilor pentru prestări de servicii efectuate în cadrul activităţilor (persoană fizică autorizată sau persoană juridică) sunt:a) contract de prestări servicii;b) factură fiscală;c) raport de implementare cu privire la activitatea prestată şi proces verbal de recepţie;d) pentru training/curs: CV trainer/lector, suport de curs.  +  Articolul 29(1) Documentele justificative privind decontarea cheltuielilor pentru trataţii (cafea, ceai, apă minerală etc.) sunt: factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege.(2) Suma alocată pentru fiecare participant este în cuantum de maxim 6,5 lei/zi.  +  Articolul 30(1) Documentele justificative pentru decontarea premiilor în obiecte acordate de DJST/DSTMB, sunt:a) factura fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;b) nota de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiune având confirmarea responsabilului de activitate;c) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru activitatea decontată;d) proces verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate;e) proces verbal de acordare a premiilor conform Formularului nr. 8.(2) Documentele justificative pentru decontarea premiilor în bani acordate de DJST/DSTMB, sunt:a) proces verbal de acordare a premiilor, conform Formularului nr. 8;b) dovada plăţii către beneficiari.  +  Articolul 31 Decontarea altor cheltuieli prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare, altele decât cele menţionate anterior, se face prin documente justificative potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 32 Achiziţiile publice se efectuează în condiţiile legii, respectiv Legii nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, ale HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 33 Documentele pentru decontarea cheltuielilor pentru activităţile proprii sau proprii în parteneriat ale DJST/DSTMB se întocmesc de responsabilul de proiect desemnat, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea activităţii.  +  Articolul 34 Se acceptă spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada de derulare a activităţilor.  +  Articolul 35 Formularele nr. 1-9, fac parte integrantă din prezenta metodologie.
   +  Formularul nr. 1 la metodologie - Antet - Centrul de tineret ........... 1. Perioadă ................ 2. Localitate............... 3. Scop .................... 4. Obiective ............... 5. Participanţi ............ 6. Beneficiari ............. 7. Indicatori ..............┌─────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────┐│ Indicatori stabiliţi pe obiectiv │Denumire │Standard (măsura stabilită││ │indicator│ a fi atinsă) │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤│Indicatori cantitativi (cifre, │ │ ││activităţi, timp, servicii etc.) │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤│Indicatori calitativi (efecte, progresul,│ │ ││cât de bine, bun etc.) │ │ │├─────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┤│Indicatori financiari (cheltuieli medii, │ │ ││cost/beneficiu etc.) │ │ │└─────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────────────┘ 8. Calendar de activităţi (pentru perioada din an în care funcţioneazăcentrul de tineret):┌───────────────────┬─────────────┬───────────────────────┬────────────────────┐│ Denumire │ Perioadă │ Mod de realizare │ Resurse alocate ││ activitate │ │ │ │├───────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │├───────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴───────────────────────┴────────────────────┘ 9. Monitorizare┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Ce se monitorizează │ Cine monitorizează │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 10. Metode de colectare a datelor ─────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Evaluare┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Ce se evaluează │ Cine evaluează │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ Metode de evaluare ───────────────────────────────────────────────────── 12. Parteneri Enumeraţi partenerii în cadrul proiectului. Pentru fiecare partenercompletaţi un formular de tipul celui de mai jos:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Partener 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Denumire partener: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Adresa: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Telefon: fax: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│E-mail: website: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Persoana de contact: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Responsabilităţi (Atribuţii; Contribuţii): │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 13. Promovare (indicaţi modalităţile de promovare a centrului de tineret şi a imaginiiMinisterul Tineretului şi Sportului) ───────────────────────────────────────────────────────────── 14. Buget 14.1. cheltuieli pentru susţinerea centrului de tineret: internet,telefon, service echipamente electronice, publicaţii de specialitate,prestări servicii, chirii. 14.2. cheltuieli pentru organizarea de activităţi/servicii: informare şidocumentare; consiliere şi consultanţă; educaţie non-formală. 14.3. cheltuieli pentru dotarea centrului de tineret 15. Locaţia┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────┐│Locaţia centrului de tineret: │ DA │ NU │ Dacă NU,││ │ │ │precizaţi││ │ │ │ motivul │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────┤│a) are avizele necesare funcţionării în condiţii de │ │ │ ││securitate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────┤│b) este accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi │ │ │ ││(rampă, toalete adaptate etc.) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────┤│c) este centrală │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────┤│d) este amplasată într-o zonă accesibilă pentru un număr │ │ │ ││cât mai mare de tineri │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────┤│e) are acces direct şi facil spre exterior │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────┤│f) prezintă garanţia funcţionării şi neînstrăinării │ │ │ ││spaţiului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────┤│g) nu este sediul unei organizaţii politice, religioase │ │ │ ││etc. care prin statut ar crea discriminare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────┤│h) spaţiul este destinat doar activităţilor centrului de │ │ │ ││tineret (în sensul că acesta nu împarte spaţiul cu un alt│ │ │ ││serviciu) │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────┘ Director Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Responsabil financiar Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Consilier/Inspector  +  Formularul nr. 2 la metodologie - Antet - LISTA DE PARTICIPANŢI Centrul de tineret .......................... Denumire activitate de tineret .............. Localitatea ................................. Perioada ....................................┌────┬───────────┬──────────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────────┐│Nr. │ Numele şi │ONG/instituţia│ Data │ Seria şi │Date contact│ Semnătura ││crt.│ prenumele │ │naşterii│ numărul CI │(telefon/ │ ││ │ │ │ │ │e-mail) │ │├────┼───────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴──────────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────────┘ Semnătura responsabilului de activitate a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret/ Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti/a organizaţiei/ instituţiei partenere (dacă este cazul) şi ştampila (dacă se aplică)  +  Formularul nr. 3 la metodologie - Antet - TABEL cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului Centrul de tineret ............................ Denumire activitate de tineret ................ Localitatea ................................... Perioada ......................................┌────┬─────────────┬────────┬────────────────┬─────────┬──────────────┐│Nr. │ Numele şi │ Ruta │ Seria bilet │ Suma │ Semnătura ││crt.│ prenumele │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴────────┴────────────────┴─────────┴──────────────┘ Semnătura responsabilului de activitate a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret/ Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti /a organizaţiei/instituţiei partenere (dacă este cazul) şi ştampila (dacă se aplică)  +  Formularul nr. 4 la metodologie - Antet -┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ RAPORT DE IMPLEMENTARE │├───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│Denumirea activităţii │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Locul şi Perioada de desfăşurare │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Organizator │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Parteneri │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Participanţi/beneficiari │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Total cheltuieli │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Suma decontată din bugetul │ ││Direcţiei Judeţene pentru Sport şi │ ││Tineret │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Suma reprezentând contribuţie atrasă │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Concordanţa între obiectivele propuse │ ││şi rezultate obţinute │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Descrierea detaliată activităţilor │ ││realizate, în special a metodelor de │ ││lucru folosite şi impactul asupra │ ││participanţilor │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Centralizarea feedback-ului primit de │ ││la participanţi │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Promovarea activităţii şi a │se vor ataşa în mod obligatoriu copii ││finanţatorului │după materialele (articole în presa ││ │scrisă şi/sau on-line, comunicate de ││ │presă, tipărituri, promoţionale, în ││ │situaţia în care aceasta s-a realizat ││ │în cadrul unor emisiuni radio sau ││ │televizate, se vor preciza postul, ││ │data şi emisiunea iar pentru afişe se ││ │va preciza locul afişării) prin care ││ │aceasta s-a realizat │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Probleme/obstacole în desfăşurarea │ ││activităţii, sugestii │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Concluzii, menţiuni │ │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Lista documente, materiale ataşate │se va ataşa în mod obligatoriu CD cu ││ │fotografii concludente din timpul ││ │derulării proiectului (locaţie, ││ │activităţi, mijloace şi materiale ││ │folosite, participanţi) │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Responsabil activitate │Numele şi prenumele: ││ │..................................... ││ │Semnătura ........................... │└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘  +  Formularul nr. 5 la metodologie - Antet - Diagrama de cazare*4) Notă
  *4) Prezenta ţine loc de proces verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea ei de către responsabilul de proiect certifică faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.
  Centrul de tineret ................................ Denumire activitate de tineret .................... Perioada de desfăşurare ........................... Locul de desfăşurare .............................. Unitatea prestatoare de servicii ..................┌────┬─────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────────┐│Nr. │ Nr. │ Numele şi prenumele│ Tarif/zi │ Nr. zile │ Valoare serviciu ││crt.│ camerei │ participantului │ │ │ │├────┼─────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────────┘ Semnătura responsabilului de activitate a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret/ Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti/a organizaţiei/ instituţiei partenere (dacă este cazul) şi ştampila (dacă se aplică) Unitatea prestatoare de servicii Semnătura şi ştampila (dacă se aplică)
   +  Formularul nr. 6 la metodologie - Antet - PONTAJ DE MASĂ*5) Notă
  *5) Prezentul ţine loc de proces verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea lui de către responsabilul de proiect certifică faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.
  Centrul de tineret.............................. Denumire activitate de tineret.................. Perioada........................................ Locul de desfăşurare............................ Unitatea prestatoare de servicii................*Font 9*┌────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬───────────────┐│Nr. │Nume │ZIUA....│ZIUA....│ZIUA....│ZIUA....│ZIUA....│Seria şi │ Semnătura ││Crt.│Prenume│ │ │ │ │ │numărul CI│participanţilor││ │ ├──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┤ │ ││ │ │M │D │C │M │D │C │M │D │C │M │D │C │M │D │C │ │ ││ │ │D │ │ │D │ │ │D │ │ │D │ │ │D │ │ │ │ │├────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────┴───────────────┘ MD - mic dejun; D - dejun; C - Cină Semnătura responsabilului de activitate a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret/ Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti/a organizaţiei/instituţiei partenere (dacă este cazul) şi ştampila (dacă se aplică)
   +  Formularul nr. 7 la metodologie - Antet - Unitatea prestatoare de servicii semnătura şi ştampila (dacă se aplică) DECONT DE CHELTUIELI Nr. ...... din ........... Centrul de tineret ........................................... Denumire activitate de tineret: .............................. Tip activitate (proprie/proprie în parteneriat): ............. Locul de desfăşurare: ........................................ Perioada de desfăşurare: ..................................... Documente justificative de cheltuieli anexate: ...............┌────┬────────────────────┬─────────┬───────────────────┬───────────┐│Nr. │ Felul, nr. /data │ Emitent │Denumire cheltuieli│ Valoare ││crt.│ documentului │ │ │ │├────┼────────────────────┼─────────┼───────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼─────────┼───────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │└────┴────────────────────┴─────────┴───────────────────┴───────────┘ Decontul mai cuprinde: se precizează documentele care sunt anexate la decont (ex- raport deimplementare, NIR, lista participanţi, CD/DVD imagini etc.)┌──────────────────────┬────────────────────┬─────────────┬─────────────────┐│ Subdiviziunea │Disponibil înaintea │Suma de plată│ Disponibil după ││clasificaţiei bugetare│ efectuării plăţii │ (lei) │efectuarea plăţii│├──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ P1 │ │ │ │├──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────────┤│Buget angajat pe │ │ │ ││acţiune: ........... │ │ │ │└──────────────────────┴────────────────────┴─────────────┴─────────────────┘ Notă : Decontul înaintat spre aprobare respectă prevederile prezenteiMetodologiei privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor detineret în cadrul Programului de centre de tineret, aprobată prin Ordinulministrului tineretului şi sportului nr. 322/2017. ┌──────────────────────────────────────┐ │ Aprobat │ │ │ │Nume: ............................... │ │Funcţie: ............................ │ │Data ................................ │ │Semnătura ........................... │ ├──────────────────────────────────────┤ │ Verificat │ │ │ │Nume: ............................... │ │Funcţie: ............................ │ │Data ................................ │ │Semnătura ........................... │ └──────────────────────────────────────┘  +  Formularul nr. 8 la metodologie - Antet - Proces Verbal*6) Notă
  *6) Procesul verbal se va adapta funcţie de specificul activităţii
  Încheiat astăzi ......... cu ocazia premierii ........... la concursul ............. organizat în cadrul activităţii .............. JURIUL FORMAT DIN┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ Numele/prenumele │ Instituţia │├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ │ │├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ │ │└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘ A DESEMNAT Următorii câştigători:┌─────────────────┬──────────────────┬────────┬───────────┬───────────┐│ Premiul Obţinut │ Numele/prenumele │ Vârsta │ Nr./Seria │ Semnătura ││ (obiectul/suma) │ câştigătorului │ │ BI/CI/CNP │ │├─────────────────┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────────┼──────────────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │└─────────────────┴──────────────────┴────────┴───────────┴───────────┘ Semnătură responsabil activitate
   +  Formularul nr. 9 la metodologie - Antet - Centrul de tineret ............ 1. JUSTIFICARE MUTARE CENTRU DE TINERET ................................................ ................................................ 2. DATE IDENTIFICARE CENTRU DE TINERET┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Coordonate centru: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- Adresă: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- Telefon, fax: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Coordonate responsabil Centru de tineret (salariatul Direcţiei Judeţeane ││pentru Sport şi Tineret) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- Nume, prenume: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- email, telefon, fax: │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 3. LOCAŢIE (se trece doar spaţiul în care centrul funcţionează) 3.1. Spaţiu┌────────────────────┬───────────────────────┬───────────┬────────────────────┐│ Suprafaţă totală │ Compartimentare │Destinaţia/│ Proprietar spaţiu ││ centru │ (nr. încăperi şi │ încăpere │ ││ │ suprafaţa/încăpere) │ │ │├────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │└────────────────────┴───────────────────────┴───────────┴────────────────────┘ 3.2. Locaţia┌─────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────────────────┐│Locaţia centrului de tineret: │ DA │ NU │ Dacă NU, ││ │ │ │precizaţi motivul│├─────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────────┤│a) are avizele necesare funcţionării în condiţii │ │ │ ││de securitate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────────┤│b) este accesibilă pentru persoane cu │ │ │ ││dizabilităţi (rampă, toalete adaptate etc.) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────────┤│c) este centrală │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────────┤│d) este amplasată într-o zonă accesibilă pentru │ │ │ ││un număr cât mai mare de tineri │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────────┤│e) are acces direct şi facil spre exterior │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────────┤│f) prezintă garanţia funcţionării şi │ │ │ ││neînstrăinării spaţiului pentru o perioadă de cel│ │ │ ││puţin 3 ani, cu posibilitate de prelungire │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────────┤│g) nu este sediul unei organizaţii politice, │ │ │ ││religioase etc. care prin statut ar crea │ │ │ ││discriminare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────────────────┤│h) spaţiul este destinat doar activităţilor │ │ │ ││centrului de tineret (în sensul că acesta nu │ │ │ ││împarte spaţiul cu un alt serviciu) │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────────────────┘ 4. PROGRAM DE FUNCŢIONARE CENTRU ...................... 5. PERSOANE IMPLICATE ÎN ACTIVITATEA CENTRULUI┌────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────────┬───────────┐│ Personal centru │ Da │ Nu │ Nr. pers │ Observaţii│├────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼───────────┤│Angajaţi DJST │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼───────────┤│Voluntari │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼───────────┤│Specialişti consiliere/consultanţă/informare│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┼───────────┤│Specialişti activităţi educaţie nonformală │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────┴───────────┘ 6. PARTENERI┌──────────┬────────────┬────────────────────┬───────────────┬────────────────┐│ An │ Denumire │ Date de contact │ Domeniul de │ Contribuţie ││ │ partener │ (e-mail, telefon) │ colaborare │ partener │├──────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │└──────────┴────────────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────┘ Director Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Responsabil financiar Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Consilier/Inspector -----