METODOLOGIE din 12 aprilie 2017privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru Programul Naţional "Tabere Studenţeşti 2017" şi alte activităţi privind segmentul studenţesc
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 bis din 14 aprilie 2017  Notă
  Aprobată de Ordinul nr. 345 din 12 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 14 aprilie 2017.
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1(1) Ministerul Tineretului şi Sportului denumit în continuare Ministerul, colaborează în vederea desfăşurării de activităţi de tabără pentru Programul Naţional "Tabere Studenţeşti 2017" şi alte activităţi privind segmentul studenţesc, cu persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate, române sau străine cu filialele sau sucursale în România, care au ca obiect de activitate administrarea unităţilor de cazare şi alimentaţie publică şi sunt clasificate în acest sens şi care deţin/au în administrare unităţi de cazare şi alimentaţie publică.(2) Pe perioada acreditării nu este permisă subînchirierea locaţiilor acreditate sau încheierea unor alte acorduri sau contracte cu terţii, în ceea ce priveşte administrarea locaţiilor.  +  Articolul 2(1) În vederea acreditării vor fi constituite comisii de acreditare.(2) În vederea soluţionării contestaţiilor vor fi constituite comisii în acest sens.(3) Comisiile de acreditare şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor, vor fi constituite numai din angajaţi ai Direcţiei Generale Tineret, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.(4) În cazuri excepţionale, la propunerea Direcţiei Generale Tineret, cu avizul secretarului de stat cu atribuţii în domeniul tineretului, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului se pot delega atribuţiile referitoare la acreditarea operatorilor economici privaţi, unor angajaţi ai direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv ai Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 3(1) Procesul de acreditare se organizează o singură dată pe an şi se realizează în 2 (două) etape, după cum urmează:a) Depunerea şi verificarea dosarelor în vederea acreditării;b) Verificarea faptică a locaţiilor în vederea acreditării.(2) Perioada de desfăşurare a procesului de acreditare va fi anunţată pc site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului.  +  Capitolul II Depunerea şi verificarea dosarelor în vederea acreditării  +  Articolul 4(1) Persoanele juridice şi/sau persoanele fizice autorizate, române sau străine cu filialele sau sucursale în România, vor depune dosarele de acreditare la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului din Strada Vasile Conta, nr. 16, parter, sector 2, Bucureşti.(2) Dosarele de acreditare depuse trebuie să conţină următoarele documente:a) cerere de acreditare - formular tip - (Anexa nr. 1);b) copie legalizată după contractul încheiat cu o persoană juridică sau persoană fizică autorizată care deţine unitatea de alimentaţie publică, prin care se asigură studenţilor servirea mesei pe toată perioada acreditării (în cazul în care solicitantul nu deţine unitate proprie de servire a mesei);c) copie legalizată după Certificatul de conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică, valabilă la data solicitării acreditării (operatorul economic are obligaţia de a reînnoi autorizaţia, în cazul în care aceasta expiră în perioada de colaborare cu Ministerul);d) copie legalizată după Autorizaţia sanitară veterinară eliberată conform legislaţiei specifice în vigoare, de către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Judeţeană, valabilă la data solicitării acreditării (operatorul economic are obligaţia de a reînnoi autorizaţia, în cazul în care aceasta expiră în perioada de colaborare cu Ministerul);e) copie legalizată după certificatul de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare, emis de Ministerul Turismului, inclusiv anexele: "fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii din unitate";f) copie legalizată după certificatul de clasificare a spaţiilor de alimentaţie publică emis de Ministerul Turismului, inclusiv anexele: "fişa privind clasificarea unităţii de alimentaţie";g) copie legalizată după Autorizaţia de securitate la incendiu eliberată conform legislaţiei în vigoare, valabilă la data solicitării acreditării (operatorul economic are obligaţia de a reînnoi autorizaţia, în cazul în care aceasta expiră în perioada de colaborare cu ministerul);h) oferta de preţ pentru vacanţa de vară/zi/persoană şi programul taberei pentru grupuri de studenţi;i) certificat de atestare fiscală valabil, în original;j) declaraţie pe proprie răspundere, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2;k) contract de servicii de animaţie cu animatori centre de vacanţă (facultativ).  +  Articolul 5(1) Existenţa şi valabilitatea documentelor din dosarul de acreditare vor fi verificate în cadrul comisiei constituite prin ordin al ministrului tineretului şi sportului;(2) Absenţa unuia dintre documentele specificate la art. 4, lit. a) - j), conduce la respingerea dosarului;(3) Toate documentele trebuie să fie valabile la momentul acordării certificatului de acreditare de către Ministerul Tineretului şi Sportului;(4) Comisia de verificare a dosarelor poate solicita pe parcursul perioadei de verificare, informaţii şi documente suplimentare, neprezentarea acestora conducând la neacordarea acreditării (ex: ultima notă de control/notă de inspecţie/proces verbal de constatare eliberat de direcţia sanitar veterinară, etc.);(5) în cazul în care documentele dosarului de acreditare îşi pierd valabilitatea, după acordarea certificatului de acreditare, în perioada colaborării cu Ministerul Tineretului şi Sportului, operatorul economic este obligat să efectueze demersurile necesare reînnoirii acestora. Certificatul de acreditare se suspendă până la transmiterea către Minister a dovezii de reînnoire a documentelor expirate.  +  Capitolul III Verificarea faptică a locaţiilor în vederea acreditării  +  Articolul 6(1) Comisia de acreditare constituită în baza Ordinului ministrului tineretului şi sportului va proceda la verificarea faptică a structurilor de primire turistică în vederea acreditării. Verificarea se va face la faţa locului, având în vedere următoarele elemente:a) starea generală a construcţiei (starea fizică a clădirii, tipul de încălzire);b) starea spaţiilor de cazare;c) starea cazarmamentului moale;d) starea grupurilor sanitare proprii;e) starea mobilierului;f) starea unităţii de preparare a mesei;g) starea unităţii de servire a mesei;h) facilităţi, servicii şi animaţie oferite (club de vacanţă, teren de agrement, animatori de vacanţă, etc.).(2) Numărul locurilor în cameră trebuie să corespundă cu "fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii din unitate", anexă la Certificatul de Clasificare;(3) Cazarea studenţilor, se va face în unităţi clasificate conform legislaţiei şi standardelor naţionale, acceptându-se unităţi de cazare clasificate cu cel puţin categoria 2 stele sau 3 margarete, în limita a maximum 60 lei/zi/student beneficiar. Nu se admite cazarea într-o cameră a unui număr mai mare de studenţi beneficiari decât numărul de locuri pentru care aceasta a fost clasificată, şi anume nu mai mult de 2 locuri;(4) Pentru cazarea studenţilor se cer a fi respectate condiţiile prevăzute de HG nr. 237/2001 pentru aprobarea "Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice", republicată;(5) În vederea obţinerii acreditării, operatorii economici vor respecta cumulativ următoarele condiţii minime:a) Asigurarea unui număr de maxim 2 studenţi în cameră şi a unei dotări minime a camerei: 2 paturi, dulap, masă, scaune, cuier, televizor, frigider, aer condiţionat/respectarea unei temperaturi ambientale de minim de 21 grade C în sezonul rece şi de maximum 25 grade C în sezonul cald, etc. (în cererea de acreditare se vor prezenta structura unităţii de cazare cu numărul de camere şi numărul locurilor în cameră, inclusiv numărul fiecărei camere), în conformitate cu "fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii din unitate", anexă la Certificatul de Clasificare emis de Ministrul Turismului;b) Fiecare cameră va dispune de grup sanitar propriu;c) Asigurarea spaţiilor de cazare împotriva furturilor;d) Instalaţiile sanitare şi electrice în stare perfectă de funcţionare;e) Asigurarea curăţeniei în camere şi dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare;f) Schimbarea lenjeriei şi a prosoapelor la începutul fiecărei serii de tabără;g) Asigurarea apei calde şi reci pe tot parcursul seriei.(6) În vederea obţinerii acreditării, unităţile de servire a mesei trebuie să respecte cumulativ următoarele condiţii minime:a) spaţiul destinat servirii mesei va avea o capacitate de cel puţin jumătate din capacitatea de cazare, fiind în conformitate cu "fişa de clasificare a unităţii de alimentaţie";b) studenţii beneficiari de locuri în tabără se vor bucura de toate serviciile de care beneficiază ceilalţi turişti în ceea ce priveşte atât locul de servire a mesei, indiferent de modalitatea de plată (bonuri valorice sau plata în numerar), cât şi de alte eventuale variante de meniu decât cea prezentată oficial, cu încadrarea în 40 lei/pers/zi/3 mese;c) oferta de meniu (a la carte) prezentată, va conţine obligatoriu următoarele feluri de mâncare în mai multe variante: gustări calde, supe, ciorbe, mâncăruri gătite, preparate din carne, garnituri, salate, deserturi, răcoritoare, apa minerală;d) la fiecare masă (mic dejun, dejun, cină) se vor asigura minimum 50% din sortimentele fiecărui fel de mâncare (în sensul mai sus amintit), specific mesei respective ( dar nu mai puţin de 3 variante de meniu complet);e) asigurarea locurilor în sala de mese astfel încât timpul de aşteptare pentru ocuparea unui loc la masă să fie redus, maxim 10 minute;f) timpul maxim de aşteptare de la ocuparea locului la masă până la preluarea comenzii este de 10 minute;g) timpul maxim de aşteptare de la preluarea comenzii până la servire poate varia între 10-30 de minute, în funcţie de complexitatea comenzii;h) tarifele practicate trebuie să asigure servirea a trei mese pe zi şi să se încadreze în cuantumul sumei de 40 lei. În acest sens vor exista minimum 3 variante de meniuri zilnice care să nu depăşească suma de 40 de lei.(7) Operatorul economic va prezenta, pentru fiecare produs din oferta de meniu, preţurile cu TVA inclus precum şi gramajul fiecărui preparat.  +  Articolul 7 În cadrul verificării faptice, fiecare membru al comisiei va efectua individual evaluarea conform fişei de evaluare (Anexa nr. 3).  +  Articolul 8 Constatările comisiei de acreditare vor fi consemnate într-un proces verbal, încheiat la faţa locului în prezenţa tuturor membrilor comisiei precum şi a operatorului economic care solicită acreditarea, sau a reprezentantului acestuia. O copie a procesului verbal mai sus menţionat va fi înmânat operatorului economic.  +  Articolul 9 Acreditarea se va face în baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de către toţi membrii comisiei. Punctajul maxim va fi 10 (zece) puncte şi punctajul minim va fi 1 (unu) punct. Acordarea acreditării presupune obţinerea punctajului final de minim 7 (şapte) puncte.  +  Articolul 10 În funcţie de punctajele obţinute, structurile vor fi clasificate în 3 (trei) categorii, după cum urmează:a) categoria A - structuri cu media între 9 şi 10;b) categoria B - structuri cu media între 8 şi 8,99;c) categoria C - structuri cu media între 7 şi 7,99.  +  Articolul 11(1) După verificarea faptică a locaţiilor, Ministerul Tineretului şi Sportului, va publica punctajele obţinute, pe site-ul propriu (www.mts.ro);(2) Operatorii economici care au obţinut punctajul necesar privind acreditarea, vor fi notificaţi în scris, în vederea prezentării reprezentantului legal sau persoanei împuternicite la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului pentru semnarea şi ştampilarea "Protocoalelor de colaborare" şi ridicarea "Certificatelor de acreditare" (Anexa nr. 4);(3) Acreditarea devine valabilă în momentul semnării şi ştampilării protocoalelor de colaborare de ambele părţi;  +  Articolul 12 Operatorii economici care nu au obţinut minimum 7 puncte vor fi notificaţi în scris, la respectiva notificare anexându-se fişa cu nota obţinută în urma verificării faptice.  +  Articolul 13 Operatorii economici, după obţinerea acreditării, pot încheia contracte de prestări servicii cu Casele de Cultură ale Studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei.  +  Capitolul IV Contestaţii  +  Articolul 14 Contestaţiile în urma evaluării faptice a structurilor pentru care s-a solicitat acreditarea şi a punctajelor obţinute de acestea, cu privire la neacordarea certificatului de acreditare, se depun/transmit la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului (Strada Vasile Conta, nr. 16, parter, sector 2, Bucureşti) în termen de 2 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 15 Comisia de contestaţie se va deplasa la structurile pentru care s-au făcut contestaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul perioadei de depunere a contestaţiilor. În urma constatărilor făcute ca urmare a deplasării la faţa locului, decizia privind acordarea/neacordarea acreditării va fi finală.  +  Articolul 16 În urma soluţionării contestaţiei, decizia comisiei de contestaţii va fi transmisă în scris operatorului economic, de către Direcţia Generală Tineret, în termen de 15 zile lucrătoare.  +  Capitolul V Suspendarea şi anularea Certificatului de Acreditare  +  Articolul 17 Suspendarea/anularea certificatului de acreditare se poate face doar de către Ministerul Tineretului şi Sportului, ca instituţie emitentă a acestuia.  +  Articolul 18(1) În cazul în care se constată nerespectarea legislaţiei în vigoare care stă la baza acordării certificatului de acreditare sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza acordării acestuia, acesta se suspendă până la remedierea deficienţelor constatate.(2) Pe perioada suspendării, operatorii economici nu mai pot organiza activităţi de tabără pentru Programul Naţional "Tabere Studenţeşti 2017" şi alte activităţi privind segmentul studenţesc în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 19(1) Certificatul de acreditare emis de Minister se anulează în cazul în care în urma verificărilor efectuate, se constată:a) că grupurilor de studenţi li s-au oferit servicii de cazare şi masă în alte spaţii decât cele avizate;b) că sunt/au fost oferite servicii de cazare şi masă pentru mai multe persoane decât numărul de locuri avizate;c) nerespectarea cazării în camere conform anexei Certificatului de clasificare prin suplimentarea de paturi sau de locuri.(2) În cazul în care certificatul de acreditare se anulează, contractele de prestări servicii încheiate cu Casele de Cultură ale Studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei, devin nule.  +  Articolul 20 În cazul în care autorităţile de control ale statului suspendă activitatea operatorului economic acreditat de Minister, certificatul de acreditare se suspendă sau se anulează de drept (când situaţia impune acest lucru) până când agentul economic face dovada respectării reglementărilor impuse de autorităţile de control ale statului.  +  Articolul 21 În cazul anulării certificatului de acreditare, protocolul de colaborare încheiat între Minister şi agentul economic respectiv, devine nul.  +  Articolul 22 În cazul în care operatorii economici privaţi nu respectă întocmai prevederile protocolului de colaborare (Anexa nr. 4), Ministerul Tineretului şi Sportului are dreptul de a anula certificatul de acreditare şi de a rezilia protocolul de colaborare.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 23 În urma aprobării prezentei Metodologii, Casele de Cultură ale Studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei au obligaţia de a transmite operatorilor economici privaţi interesaţi, informaţiile referitoare la posibilitatea şi modul de colaborare al acestora cu Ministerul.  +  Articolul 24 În urma semnării protocolului de colaborare între Minister şi operatorii economici acreditaţi, Direcţia Generală Tineret va publica pe site-ul Ministerului oferta acestora, specificându- se preţul, numărul şi structura locurilor de cazare în conformitate cu acreditarea acordată.  +  Articolul 25 Prezenta metodologie va fi disponibilă pe site-ul ministerului şi în format letric la sediul ministerului.  +  Articolul 26 Certificatele de acreditare vor fi valabile 1 an de la data acordării. Certificatele de acreditare îşi încep valabilitatea din momentul în care protocolul de colaborare este semnat şi ştampilat de ambele părţi.  +  Articolul 27 Neridicarea certificatelor de acreditare şi nesemnarea protocoalelor de colaborare în termenul prevăzut în notificare, va duce la anularea acreditării.  +  Articolul 28 Anexele de la 1 la 4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologie.  +  Anexa nr. 1 la Metodologie
  CERERE DE ACREDITARE
  Subsemnatul .............., reprezentant al ..........., cu sediul în .........., solicit acreditarea în vederea colaborării privind desfăşurarea activităţilor de tabără pentru studenţi.A. DATE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ*Font 9*┌────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│Denumire: │Nr. Ord. Reg. Com./an: │CIF: │├────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ │ │ │├────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│Adresa sediului: │├───────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────────┬───────┤│ │Nr. │Bl. │Sc. │Ap. │├────────────────────────┬──────────────────┴───────┴─────────┼──────────┴───────┤│Localitatea: │Judeţul/Sectorul: │Codul Poştal: │├─────────────────────┬──┴───────────────────┬────────────────┼──────────────────┤│Telefon: │Fax: │e-mail: │Web: │├─────────────────────┴──────────────────────┼────────────────┴──────────────────┤│Banca: │Trezoreria: │├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│IBAN: │IBAN: │├────────────────────────────────────────────┼──────────┬──────────┬─────────────┤│Numele şi prenumele reprezentantului legal: │ │Telefon: │ ││ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤│Numele şi prenumele persoanei împuternicite:│ │Telefon: │ ││ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┘B. DATE PRIVIND UNITATEA DE CAZARE ŞI RESTAURANTUL PENTRU CARE SE SOLICITĂ AVIZAREA*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Denumirea unităţii de cazare: │Categoria de clasificare: │├─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│Adresa locaţiei: │├─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Telefon (recepţie): │Persoană de contact: │└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│1. Număr locuri de cazare (total): │1. Număr camere de cazare (total): ││2. Număr locuri solicitate pentru │2. Număr camere solicitate pentru ││acreditare: │acreditare: ││ │ │├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Denumirea restaurantului: │Categoria de clasificare: │├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Adresa restaurantului: │ │├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Telefon: │Persoană de contact: │├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│1. Capacitate restaurant total nr. locuri: │3. Denumirea operatorului economic ││2. Capacitate restaurant (nr. locuri │care deţine restaurantul ││solicitate pentru avizare): │(dacă este cazul): ││ │ │└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘C. OBSERVAŢII PRIVIND UNITATEA PE CAZARE ŞI RESTAURANTUL*Font 9*┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│ INFORMAŢII DESPRE SPAŢIILE DE │ INFORMAŢII DESPRE RESTAURANT ││ CAZARE │ │├──────────────────────────────┬────────────────────┼───────────────────┬───────────────┤│Anul construcţiei spaţiilor │ Anul ultimei │ Anul construcţiei │ Anul ultimei ││ de cazare: │renovări a spaţiilor│ restaurantului: │ renovări a ││ │ de cazare: │ │restaurantului:│├──────────────────────────────┴────────────────────┼───────────────────┴───────────────┤│ Număr de camere cu 2 paturi: │ Număr locuri: │├─────────────────────┬─────────────────────────────┼────────────────┬──────────────────┤│Cu aer condiţionat: │ Cu televizor: │Bar/Terasă/Club │ Locuri destinate ││ │ │ │ servirii mesei: ││ │ │ │ │├─────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┤│ FACILITĂŢI │├─────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┤│ Teren de sport │ da/nu │ Activităţi outdoor │ da/nu │├─────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┤│ Acces internet │ da/nu │ Sală conferinţă │ da/nu │└─────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┘ Semnătura/ştampila: ...... Data ...../...../2017
   +  Anexa nr. 2 la Metodologie
  DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
  Subsemnatul .........., reprezentant al .........., posesor al CI seria ........., nr. ......., declar pe proprie răspundere că având în vedere prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, atât informaţiile prezentate în cererea de acreditare cât şi documentele anexate sunt conforme cu realitatea. Semnătura/ştampila: ............ Data ....../......./2017
   +  Anexa nr. 3 la Metodologie
  FIŞĂ DE EVALUARE
  Operatorul economic: ............................. Denumirea structurii: ............................ Punctaj FINAL: [ ] Criterii de evaluare: 1. Starea generală a construcţiei: a) starea fizică a clădirii: - foarte bună - 10 puncte [] - bună - 8 puncte [] - satisfăcătoare - 6 puncte [] - nesatisfăcătoare - 4 puncte [] Punctaj: ......... b) Tipul de încălzire: - centrală - 10 puncte [] - sobe de teracotă - 5 puncte [] - fără încălzire - 2 puncte [] Punctaj: La acordarea punctajului se va ţine cont şi de tipul de încălzire(centrale sau cu sobe de teracotă) - excepţie de la acest criteriu facspaţiile de cazare de pe litoral, acestea fiind prin natura lordestinaţii sezoniere. 2. Starea spaţiilor de cazare: a) Suprafaţa camerelor: - 1-2 paturi - 15-18mp - 10 puncte [] - 1-2 paturi - >15-18mp - 5 puncte [] Punctaj: ....... b) Număr de locuri în camerele cu 2 paturi: - până la 100 - 8 puncte [] - 100-200 - 9 puncte [] - peste 200 - 10 puncte [] Punctaj: ....... c) Starea fizică a spaţiului de cazare (pereţi interiori, tavane, uşi, ferestre, podea): - foarte bună - 10 puncte [] - bună - 8 puncte [] - satisfăcătoare - 6 puncte [] - nesatisfăcătoare - 4 puncte [] Punctaj: ....... Dotări obligatorii: - TV [] - frigider [] - existenţa unei truse medicale în incinta locaţiei [] Alte dotări: .............. Punctajul final se va acorda făcând media punctajelor de la lit. a) şi lit. c). Punctaj: ......... 3. Starea cazarmamentului moale: (saltele, mochetă, lenjerie, perdele, prosoape): - noi - 10 puncte [] - întreţinute - 6 puncte [] - vechi - 2 puncte [] Punctaj: ......... 4. Starea mobilierului: - nou - 10 puncte [] - recondiţionat - 9 puncte [] - vechi nedeteriorat - 8 puncte [] - nou, dar deteriorat - 7 puncte [] - vechi - 6 puncte [] - foarte vechi - 2 puncte [] Punctaj: ....... 5. Starea grupurilor sanitare proprii: - noi - 10 puncte [] - întreţinute - 7 puncte [] - nerenovate - 4 puncte [] Punctaj: ....... 6. Starea unităţii de preparare a mesei: Bucătărie: da/nu (se acordă câte 1 punct pentru fiecare din următoarele dotări): - Circuitul alimentelor [] - Cuptoare [] - Lăzi frigorifice [] - Frigidere [] - Veselă nedeteriorată [] - Aragaz/plită [] - Hotă [] - Mese de inox [] - Camere specifice fiecărui tip de aliment [] - Personal calificat [] Punctaj: ........ 7. Starea unităţii de servire a mesei: Sală de mese: da/nu - Capacitatea sălii de mese: ● peste 50% din locurile de cazare - 4 puncte [] ● sub 50% din locurile de cazare - 2 puncte [] - Starea spaţiului de servire a mesei: ● foarte bună - 6 puncte [] ● bună - 4 puncte [] ● satisfăcătoare - 2 puncte [] ● nesatisfăcătoare - 1 punct [] Punctaj: ...... 8. Facilităţi, servicii şi animaţie/animatori: Vor obţine punctaj maxim locaţiile care au spaţii amenajate de agrement, terenuri de sport multifuncţionale, sală de conferinţe şi activităţi, echipamente pentru diferite jocuri (masă de ping pong, biliard, masă de fussball). - Teren de sport multifuncţional 1 punct [] - Spaţii amenajate de agrement 1 punct [] - Sală de conferinţe şi activităţi 1 punct [] - Echipamente pentru diferite jocuri 1 punct [] - Sală de spectacole 1 punct [] - Training-uri 1 punct [] - Activităţi outdoor 1 punct [] - Acces internet 1 punct [] - Piscină 1 punct [] - Foişor 1 punct [] Punctaj: ........... Membrii comisiei pot să acorde puncte de la 1 la 10. Punctajul final se calculează efectuând media aritmetică a tuturor notelor. Punctajul final obligatoriu pentru acordarea acreditării este de minimum 7 puncte. Membrii Comisiei: SOCIETATEA COMERCIALĂ 1. 2. 3.
   +  Anexa nr. 4 la Metodologie
  PROTOCOL DE COLABORARE
  I. PĂRŢILE Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sediul în strada Strada Vasile Conta, nr. 16, parter, sector 2, Bucureşti, reprezentat de domnul ........., în calitate de ......... . şi Societatea Comercială cu sediul în .......... reprezentată prin ....... în calitate de ADMINISTRATOR convin următoarele:II. OBIECTUL Părţile vor colabora pentru organizarea de tabere pentru studenţi, pe perioada acreditării, în cadrul: .......... din localitatea .......III. DURATA: de la ..../...../2017 până la ...../..../2018.IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:A. Ministerul Tineretului şi Sportului are obligaţia:a) de a posta pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului oferta operatorilor economici acreditaţi, cuprinzând denumirea societăţilor, a unităţilor de cazare, numărul şi structura locurilor de cazare, tarifele şi datele de contact;b) de a verifica şi monitoriza modul de desfăşurare a obligaţiilor contractuale în cazul semnării unor contracte cu Casele de Cultură ale Studenţilor şi cu Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei pentru organizarea de tabere pentru studenţi;c) de a media neînţelegerile dintre operatorii privaţi avizaţi şi unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.B. Operatorul economic are obligaţia:a) de a desfăşura activităţi în concordanţă cu obiectul de activitate;b) de a avea toate avizele pentru funcţionare vizate la zi;c) de a-şi reînnoi avizele care îşi pierd valabilitatea în timpul desfăşurării prezentului protocol şi să transmită Ministerului Tineretului şi Sportului noile avize valabile;d) de a respecta condiţiile de cazare specificate în certificatul de clasificare;e) de a presta servicii în conformitate cu contractul semnat cu unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului;f) de a informa Ministerul, periodic sau la solicitare, în legătură cu grupurile de studenţi pe care le-au primit;g) de a afişa la recepţie tarifele stabilite pentru taberele pentru studenţi;h) de a asigura în permanenţă apă caldă şi rece la grupurile sanitare;i) de a asigura în spaţiile de cazare, de servire şi în cele comune, o temperatura minimă de 21 grade C în sezonul rece şi de maximum 25 grade C, în sezonul cald;j) de a expune la loc vizibil, în exteriorul clădirii: denumirea, tipul şi însemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice;k) de a permite verificarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de tabără oricând pe perioada valabilităţii acreditării.V. ALTE CLAUZEa) În cazul în care operatorul economic privat acreditat nu respectă condiţiile pentru care a obţinut acreditarea sau i se retrage unul dintre avizele de funcţionare, acreditarea Ministerului Tineretului şi Sportului este nulă de drept;b) În cazul în care partenerul nu respectă prevederile pct. IV lit. b) şi c) din prezentul protocol, acreditarea Ministerului Tineretului şi Sportului se suspendă până la transmiterea noilor avize valabile către Direcţia Programe şi Tabere Pentru Tineret şi Studenţi;c) Contractele încheiate între persoanele fizice/juridice şi unităţile subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului sunt contracte ferme.VI. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI Prezentul protocol încetează:a) prin ajungerea la termen;b) de comun acord între părţi cu menţionarea în scris a datei încetării prezentului protocol;c) în cazul nerespectării obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de către una dintre părţi.VII. CLAUZE FINALE Prezentul protocol a fost încheiat în 2 exemplare astăzi ...../..../2017, unul pentru Ministerul Tineretului şi Sportului şi altul pentru operatorul economic. Semnătura şi ştampila Semnătura şi ştampila Data: Data:
  -----