METODOLOGIE din 12 aprilie 2017pentru organizarea şi desfăşurarea de proiecte proprii
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 bis din 14 aprilie 2017  Notă
  Aprobată de Ordinul nr. 347 din 12 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 14 aprilie 2017.
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1(1) Ministerul Tineretului şi Sportului, organizează, proiecte proprii de tineret şi studenţeşti prin structurile aparatului central al Ministerului Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MTS şi prin Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare DJST/DSTMB, în cadrul programelor Ministerului Tineretului şi Sportului.(2) Prezenta Metodologie nu se aplică Programului de centre de tineret şi proiectelor desfăşurate în Casele de cultură ale studenţilor, respectiv Complexul Cultural-Sportiv Studenţesc Tei.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei Metodologii, următorii termeni se definesc astfel:a) proiect de tineret propriu: activităţi de tineret şi pentru tineri desfăşurate în procesul de implementare a programelor în domeniul tineretului, realizate de către Ministerului Tineretului şi Sportului sau DJST/DSTMB;b) activităţi de tineret: activităţi în beneficiul tinerilor, comunităţii, societăţii în general, în care sunt implicaţi numai tineri;c) activităţi pentru tineret: activităţi în beneficiul tinerilor, comunităţii, societăţii în general, în care nu sunt implicaţi numai tineri.d) proiect studenţesc propriu: activităţi studenţeşti şi pentru studenţi în implementarea programelor în domeniul tineretului, realizate de către Ministerul Tineretului şi Sportului;e) activităţi studenţeşti: activităţi în beneficiul studenţilor, comunităţii, societăţii în general, în care sunt implicaţi numai studenţi;f) activităţi pentru studenţi: activităţi în beneficiul studenţilor, comunităţii, societăţii în general, în care nu sunt implicaţi numai studenţi.  +  Capitolul II Organizarea proiectelor  +  Articolul 3(1) Proiectele de tineret proprii şi proiectele studenţeşti proprii pot fi realizate şi în parteneriat/colaborare cu autorităţi/instituţii/agenţii naţionale şi/sau organizaţii/organisme internaţionale, denumite în continuare "structuri", în baza unei scrisori de intenţie/invitaţii din partea Ministerului Tineretului şi Sportului şi a unei convenţii de parteneriat, conform Formularului nr. 1, în care să fie stipulate detaliat responsabilităţile şi drepturile părţilor.(2) Proiecte de tineret eligibile: stagii/cursuri; concursuri; tabere; festivaluri; campanii; caravane; expoziţii; târguri; manifestări sportive şi turistice; cluburi de tineret; seminarii; simpozioane; mese rotunde; dezbateri; conferinţe; centre de resurse; bănci de date; biblioteci electronice; conferinţe de presă; evenimente; întâlniri de lucru; ateliere de lucru; schimburi internaţionale de tineret, reprezentări internaţionale.  +  Articolul 4(1) În vederea finanţării proiectelor de tineret proprii şi a proiectelor studenţeşti proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi proiectelor de tineret proprii ale DJST/DSTMB, desfăşurate pe teritoriul României, fără componentă internaţională, sunt necesare:a) calendarul de proiecte proprii al structurii iniţiatoare din cadrul MTS, aprobat de ordonatorul de credite sau al DJST/DSTMB, după caz;b) scrisoarea de intenţie/invitaţia MTS, dacă este cazul;c) referat de necesitate;d) contract sau notă de comandă, dacă este cazul;e) documente de achiziţie publică întocmite de structura de specialitate, dacă este cazul;f) propunere de angajare şi angajament bugetar;g) convenţia de parteneriat/acordul de colaborare, dacă este cazul;h) decont de cheltuieli;i) ordonanţare de plată.(2) În vederea finanţării proiectelor de tineret proprii şi a proiectelor studenţeşti proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi proiectelor de tineret proprii ale DJST/DSTMB, desfăşurate pe teritoriul României, cu componentă internaţională, sunt necesare:a) calendarul de proiecte proprii al structurii iniţiatoare din cadrul MTS, aprobat de ordonatorul de credite sau al DJST/DSTMB, după caz;b) scrisoarea de intenţie/invitaţia MTS, dacă este cazul;c) acordul ordonatorului principal de credite şi avizul secretarului de stat cu atribuţii în domeniul tineretului (doar în cazul proiectelor de tineret proprii DJST/DSTMB);d) referat de necesitate;e) contract sau notă de comandă, dacă este cazul;f) documente de achiziţie publică întocmite de structura de specialitate, dacă este cazul;g) propunere de angajare şi angajament bugetar;h) convenţia de parteneriat, dacă este cazul;i) lista participanţilor, cu menţionarea vârstei şi a apartenenţei la autoritatea/instituţia/agenţia naţională şi/sau organizaţia/organismul internaţional. În vederea cazării oaspeţilor, va fi specificat sexul fiecărui participant.j) decont de cheltuieli;k) ordonanţare de plată.(3) În vederea finanţării proiectelor de tineret proprii şi a proiectelor studenţeşti proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi proiectelor de tineret proprii ale DJST/DSTMB, organizate în alte ţări, cu componentă internaţională, sunt necesare:a) scrisoarea de intenţie/invitaţia MTS, dacă este cazul;b) notă de fundamentare;c) acordul ordonatorului principal de credite şi avizul secretarului de stat cu atribuţii în domeniul tineretului (doar în cazul proiectelor de tineret proprii ale DJST/DSTMB);d) invitaţie din partea organizatorilor redactată într-o limbă de circulaţie internaţională, însoţită de traducerea în limba română, realizată de către structura de specialitate cu atribuţii în relaţii internaţionale din cadrul MTS. Invitaţia trebuie să includă condiţiile financiare în care urmează a se derula proiectul, dacă este cazul;e) convenţia de parteneriat, dacă este cazul;f) calendarul de proiecte proprii al structurii iniţiatoare din cadrul MTS, aprobat de ordonatorul de credite sau al DJST/DSTMB, după caz;g) lista participanţilor, cu menţionarea vârstei şi a apartenenţei la autoritatea/instituţia/agenţia naţională şi/sau organizaţia/organismul internaţional. În vederea cazării oaspeţilor, va fi specificat sexul fiecărui participant;h) referat de necesitate;i) contract sau notă de comandă, dacă este cazul;j) documente de achiziţie publică întocmite de structura de specialitate, dacă este cazul;k) propunere de angajare şi angajament bugetar;l) decont de cheltuieli;m) ordonanţare de plată.(4) Fiecare structură de specialitate din cadrul MTS va întocmi un calendar de proiecte proprii pe care le derulează, în baza unei note de fundamentare.(5) Fiecare DJST/DSTMB va întocmi un calendar de proiecte proprii, în baza unei note de fundamentare.(6) În cazul în care după decontarea cheltuielilor din cadrul proiectelor care fac parte din calendarul de proiecte proprii se constată că rămân sume de bani necheltuite, structurile responsabile din cadrul MTS/DJST/DSTMB, după caz, pot propune completarea calendarului de proiecte proprii. Aceasta se face pe baza unei note de fundamentare motivată. Nota de fundamentare se supune aprobării conducerii MTS şi este obligatorie pentru modificarea calendarului de proiecte proprii. În cazul DJST/DSTMB aprobarea se realizează în baza unei analize de oportunitate a direcţiei de specialitate.(7) Calendarul de proiecte proprii al DJST/DSTMB se transmite în vederea aprobării de către conducerea MTS. Orice modificare efectuată ulterior în calendar, se aprobă de către conducerea MTS, la propunerea DJST/DSTMB transmisă cu minimum 5 zile înainte de producerea acesteia.(8) În situaţia în care suma disponibilă rămâne nealocată, în urma desfăşurării Concursului Local de Proiecte organizat de DJST/DSTMB, aceasta poate fi transferată pentru proiectele proprii, cu aprobarea conducerii MTS.(9) În situaţia în care DJST/DSTMB nu respectă prevederile alin. (2) lit. c) şi/sau alin. (3) lit. c), după caz, precum şi alin. (6) şi alin. (8) al prezentului articol, sumele aferente proiectelor implementate pentru care nu s-a obţinut aprobarea conducerii MTS, vor fi deduse din viramentele următoare care se vor efectua de către MTS către DJST/DSTMB.  +  Articolul 6(1) Criteriile minimale obligatorii pentru selectarea colaboratorilor/partenerilor de către MTS sunt:a) tipul de activitate pentru care MTS propune colaborarea este prevăzut în atribuţiile/scopul/obiectivele/activităţile organizaţiei cu care se propune colaborarea;b) structura cu care MTS îşi propune să colaboreze să aibă capacitatea de implementare a activităţilor în care este implicată (resurse umane, materiale, experienţă în domeniu);c) structura cu care MTS îşi propune să colaboreze a respectat obligaţiile prevăzute în convenţii/protocoale/contracte de finanţare încheiate cu MTS şi cu DJST/DSTMB, în ultimii doi ani, dacă este cazul.(2) Criteriile minimale obligatorii pentru selectarea colaboratorilor/partenerilor de către DJST/DSTMB sunt:a) tipul de activitate pentru care DJST/DSTMB propune colaborarea este prevăzut în atribuţiile/scopul/obiectivele/activităţile organizaţiei cu care se propune colaborarea;b) proiectul propus de DJST/DSTMB să fie de nivel judeţean/local;c) structura cu care DJST/DSTMB îşi propune să colaboreze să aibă capacitatea de implementare a activităţilor în care este implicată (resurse umane, materiale, experienţă în domeniu);d) structura cu care DJST/DSTMB îşi propune să colaboreze a respectat obligaţiile prevăzute în convenţii/protocoale/contracte de finanţare încheiate cu MTS şi cu DJST/DSTMB, în ultimii doi ani, dacă este cazul.(3) Iniţiativa colaborării aparţine doar MTS, DJST/DSTMB, după caz şi se formalizează printr-o scrisoare de intenţie/invitaţie şi o convenţie de parteneriat.(4) Criteriile minimale obligatorii pentru selectarea colaboratorilor/partenerilor de către MTS nu se aplică instituţiilor publice.  +  Articolul 7(1) Convenţia de parteneriat se încheie:a) după ce colaboratorul a depus în copie certificată "Conform cu originalul" documentele care să ateste personalitatea juridică şi calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează convenţia de parteneriat;b) după aprobarea calendarului de proiecte proprii;c) după aprobarea referatului de necesitate, a propunerii de angajare a cheltuielii şi a angajamentului bugetar;d) în maximum 30 de zile calendaristice după angajarea cheltuielii, înainte de începerea proiectului.  +  Capitolul III Decontarea cheltuielilor  +  Articolul 8(1) Pentru justificarea cheltuielilor în cadrul proiectelor, organizatorul trebuie să prezinte următoarele:a) decontul de cheltuieli întocmit conform Formularului nr. 2;b) documente justificative: facturi fiscale, bonuri fiscale etc., în original;c) documente privind achiziţii publice;d) lista de participanţi întocmită conform Formularului nr. 3, în original (este obligatorie, pentru toate tipurile de proiecte, cu excepţia proiectelor de promovare, festivalurilor, campaniilor de informare, monitorizare a activităţii de tineret şi celor din cadrul Programului de cercetare sociala în domeniul tineretului);e) raportul de implementare, semnat de către responsabilul de proiect din cadrul MTS, respectiv DJST/DSTMB şi avizat de către conducătorul structurii (se va întocmi conform Formularului nr. 4).(2) În cazul proiectelor proprii, a celor cuprinse în Programele de cooperare bilaterală şi regională, negociate şi semnate de MTS, atunci când la acţiunile internaţionale participă şi persoane la nivel înalt (miniştri, secretari de stat, şefi de departamente, directori generali, reprezentanţi ai ţărilor oaspete în organismele internaţionale, continentale şi regionale, membri ai reprezentanţelor diplomatice străine acreditate la Bucureşti şi membri ai corpului diplomatic român), lista de participanţi şi pontajul de masă nu vor fi semnate nominal de cei menţionaţi anterior, ci doar de responsabilul de proiect.  +  Articolul 9(1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocaţia de masă (masă servită sau alimente) sunt:a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, pentru masă servită;b) facturi sau bonuri fiscale până la valoarea stabilită de lege, pentru alimente;c) pontajul de masă, în original, întocmit conform Formularului nr. 5.(2) Alocaţia de masă pe durata unei zile se calculează astfel: mic dejun - 15%, dejun - 50%, cină - 35% din valoarea totală a acesteia.  +  Articolul 10(1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea participanţilor sunt:a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă;b) diagrama de cazare, în original, conform modelului prezentat în Formularului nr. 6.(2) La stabilirea cheltuielilor de cazare care se decontează se iau în considerare taxa de parcare hotelieră, taxa de staţiune şi alte taxe prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 11(1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul sunt:a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferată, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Formularului nr. 7;b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Formularului nr. 7;c) bilete şi tichete de îmbarcare pentru transportul cu avionul şi bilete pentru transportul pe căile de navigaţie fluvială, transport efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, potrivit dispoziţiilor legale şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Formularului nr. 7;d) factura fiscală detaliată şi foaia de parcurs/scrisoarea de transport în copie (cu menţiunea "copie conform cu originalul") pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispoziţiilor legale.(2) Se decontează drept cheltuieli de transport şi:a) taxele pentru trecerea podurilor;b) taxele de traversare cu bacul;c) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.(3) Toate documentele menţionate la alin. (1) lit. a)-c) şi la alin. (2) al prezentului articol, precum şi documentele menţionate la art. 12 vor fi centralizate în cadrul aceluiaşi tabel, întocmit conform modelului prevăzut în Formularului nr. 7.(4) În cazul efectuării deplasărilor internaţionale cu avionul, participantul/participanţii va/vor face deplasarea dus-întors, de la domiciliul propriu până la destinaţia menţionată în invitaţie, sau în localitatea cea mai apropiată de locul de desfăşurare al proiectului. Perioada deplasării trebuie să concorde cu perioada de desfăşurare a proiectului, cu o marjă de timp rezonabilă în funcţie de orarul de zbor sau distanţa de la aeroport la locul de desfăşurare al proiectului.  +  Articolul 12 Cheltuielile de transport se decontează pe bază de documente justificative, cu excepţia cazului în care deplasarea în şi din localitatea unde se desfăşoară activitatea se face cu autoturismul proprietate personală. În cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul proprietate personală, se decontează pentru fiecare autoturism contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă, iar calculul şi valoarea decontată se completează în tabel conform Formularului nr. 3. Participantul va prezenta un bon fiscal, din perioada desfăşurării activităţii la care participă sau cu o zi în avans, cu privire la costul carburantului.  +  Articolul 13 Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri sunt:a) contract de închiriere de bunuri şi servicii;b) factură fiscală.  +  Articolul 14 Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţii bunuri şi servicii, altele decât serviciile de cazare, masă, transport şi serviciile menţionate în prezentul ordin, sunt:a) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;b) proces verbal de recepţie a bunurilor sau serviciilor, după caz;c) notă de recepţie şi constatare de diferenţe pentru bunurile intrate în gestiunea instituţiei după caz;d) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat, după caz.  +  Articolul 15(1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea sunt:a) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;b) proces verbal de recepţie a produselor pentru tipărituri, inscripţionări;c) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat, dacă este posibil. În caz contrar se vor ataşa imagini cu acesta;c) notă de recepţie şi constatare de diferenţe pentru bunurile intrate în gestiunea instituţiei;d) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat.(2) Tipăriturile se realizează cu respectarea prevederilor OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16 Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activităţi social-culturale sunt: factura fiscală sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 17 Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind studii: documentare, cercetare ştiinţifică, sondarea opiniei publice, realizarea materialelor audio-video, licenţe soft, traduceri oficiale sunt:a) contract prestări servicii sau contract de cesiune de drepturi de autor;b) factură fiscală sau stat de plată, în cazul contractului de cesiune de drepturi de autor;c) proces verbal de recepţie a rezultatului contractat: studii, lucrări etc.;d) o copie pe suport electronic CD/DVD/USB a rezultatului contractat: studii, lucrări etc.  +  Articolul 18(1) Documentele justificative privind decontarea cheltuielilor pentru trataţii (cafea, ceai, apă minerală etc.) sunt: factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege.(2) Suma alocată pentru fiecare participant este în cuantum de maximum 6,5 lei/zi.  +  Articolul 19 Documentele justificative pentru decontarea premiilor, în obiecte, acordate de Ministerul Tineretului şi Sportului sau DJST/DSTMB, sunt:a) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;b) notă de recepţie şi constatare de diferenţe pentru bunurile intrate în gestiune având confirmarea responsabilului de proiect;c) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat;d) proces verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate;e) proces verbal de acordare a premiilor conform Formularului nr. 8.(2) Documentele justificative pentru decontarea premiilor, în bani, acordate de Ministerul Tineretului şi Sportului sau DJST/DSTMB, sunt:a) proces verbal de acordare a premiilor, conform Formularului nr. 8;b) dovada plăţii către beneficiari.  +  Articolul 20 Decontarea altor cheltuieli prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 cu modificările ulterioare, altele decât cele menţionate anterior, se va face prin documente justificative potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 21(1) Achiziţiile publice se efectuează în condiţiile legii, respectiv Legii nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, ale HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În vederea realizării achiziţiei publice, structura de specialitate iniţiatoare a proiectului va transmite structurii cu atribuţii în achiziţiile publice, referatul de necesitate aprobat, în copie, însoţit de caracteristicile specifice pentru fiecare categorie de achiziţie.(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situaţia în care bunurile sau serviciile sunt puse la dispoziţie de unităţile subordonate; în acest caz, procedura de achiziţie publică se va realiza de către structura iniţiatoare a proiectului.(4) În situaţia în care, în urma realizării unor proiecte, au rămas sume de bani necheltuite pentru anumite categorii de cheltuieli incluse în planul anual de achiziţii publice, realizarea de noi proiecte care presupun aceleaşi categorii de cheltuieli, prin introducerea ulterioară în calendarul de proiecte cu respectarea art. 4 alin. (3), se va face fără a fi necesară modificarea planului anual de achiziţie publică, în limita sumelor programate. În referatul de necesitate se va menţiona explicit acest aspect.  +  Articolul 22 Documentele necesare decontării cheltuielilor pentru proiectele proprii şi proprii în parteneriat ale MTS/DJST/DSTMB se întocmesc de către responsabilul de proiect, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea proiectului.  +  Articolul 23 Se acceptă spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită ca perioadă de derulare a proiectului.  +  Articolul 24 Participarea salariaţilor MTS, respectiv ai DJST/DSTMB cu atribuţii în domeniul programelor de tineret la proiectele proprii ale MTS, respectiv DJST/DSTMB se face în următoarele condiţii:a) în baza dispoziţiei conducătorului instituţiei şi a ordinului de deplasare pentru proiectele desfăşurate în altă localitate;b) cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 cu modificările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;c) în cazul proiectelor care vizează participarea exclusivă a salariaţilor MTS/DJST/DSTMB/CCS nu se aplică prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi lit. e).  +  Articolul 25 În cazul proiectelor şi acţiunilor care presupun cheltuieli în valută se vor considera cheltuieli eligibile comisioanele bancare precum şi diferenţele nefavorabile de curs valutar.  +  Articolul 26(1) Sumele aferente Programului de susţinere a acţiunilor de tineret se virează lunar/trimestrial de către MTS în contul DJST/DSTMB, în baza solicitării transmise de către DJST/DSTMB, direcţiei de specialitate din cadrul MTS, până la data de 10 a lunii anterioare în care trebuie efectuate plăţile.(2) Direcţia de specialitate din cadrul MTS centralizează în termen de 5 zile solicitările şi le transmite la Direcţia responsabilă pentru operaţiunile financiare şi de contabilitate din cadrul MTS.  +  Articolul 27 Formularele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologic.  +  Formular nr. 1
  CONVENŢIE DE PARTENERIAT
  NR. .......... din ..........
   +  Articolul 1 Baza legală Având în vedere: Hotărârea Guvernului nr. .......... privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare; Calendarul de proiecte proprii aprobat la nivelul MTS/DJST/DSTMB; Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr. ........ pentru aprobarea Metodologiei de finanţare a proiectelor proprii; Actul care certifică personalitatea juridica a partenerului  +  Articolul 2 Părţile MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI cu sediul în Bucureşti, strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, tel: +40 (0)21 318 90 32-41, fax: +40 (0)21 307 64 18, cod fiscal nr. 26604620, cont nr. R007TREZ23A670502590800X, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul/doamna ................. în calitate de Ministru sau DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET ............./DIRECŢIA PENTRU SPORT ŞI TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Şi ................, denumit în continuare Partenerul/Colaboratorul. Au convenit cele de mai jos:  +  Articolul 3 Obiectul convenţiei de parteneriat Realizarea în colaborare de către MTS/DJST/DSTMB şi ..............., a proiectului de tineret/studenţesc ....................., înscris în calendarul de proiecte proprii al MTS/DJST/DSTMB, aşa cum este descris acesta în referatul de necesitate/nota de fundamentare realizat/realizată la nivelul MTS/DJST/DSTMB, anexă la prezenta convenţie de parteneriat/acord de colaborare.  +  Articolul 4 Durata convenţiei de parteneriat Prezenta/ul convenţie de parteneriat/acord de colaborare se încheie pentru perioada ..................  +  Articolul 5 Obligaţiile şi drepturile părţilor(1) OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE Ministerului Tineretului şi Sportului/Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret/Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti:a) în implementarea proiectului, MTS/DJST/DSTMB nu suportă decât cheltuielile generate de activitatea proprie.b) ...c) ...(2) OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PARTENERULUIa) în implementarea proiectului, partenerul suportă toate cheltuielile generate de activitatea proprie din surse proprii sau din surse atrase în bani şi/sau în natură.b) ...c) ...  +  Articolul 6 Modificarea şi încetarea convenţiei de parteneriat(1) Prezenta convenţie de parteneriat/acord de colaborare poate fi modificată doar prin Act adiţional semnat şi ştampilat de ambele părţi.(2) Prezenta convenţie de parteneriat/acord de colaborare poate înceta în următoarele cazuri:a) prin ajungerea la termen;b) prin acordul părţilor - cu menţionarea în scris a datei încetării prezentei convenţii/acord de colaborare;c) în cazul în care una dintre părţi nu respectă obligaţiile asumate prin convenţie/acord de colaborare, cealaltă parte, printr-o notificare scrisă, poate rezilia convenţia/acordul de colaborare, rezilierea producând efecte de plin drept.  +  Articolul 7 Litigii(1) Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentei convenţii/acord de colaborare se vor soluţiona pe cale amiabilă.(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.  +  Articolul 8 Dispoziţii finale(1) Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra derulării activităţii finanţate din fondurile publice.(2) Prezenta convenţie de parteneriat/acord de colaborare reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală între acestea, anterioară încheierii sale.(3) Prezenta convenţie a fost încheiată în 2 (două) exemplare, în original, câte unul pentru fiecare parte. MINISTERUL TINERETULUI ŞI PARTENERUL/COLABORATORUL SPORTULUI/DJST/DSTMB Nume, prenume reprezentant legal Nume, prenume reprezentant legal Semnătura ...................... Semnătura ...................... Data ........................... Data ...........................
   +  Formular nr. 2 Antet MTS/DJST/DSTMB
  DECONT DE CHELTUIELI
  Nr. ......... din ...........
  Denumirea proiectului de tineret/studenţesc ......................... Numele colaboratorului (dacă este cazul): ........................... Locul de desfăşurare: ............................................... Perioada de desfăşurare: ............................................ Documente justificative de cheltuieli anexate: ┌────┬───────────────┬─────────┬──────────┬───────────┐ │Nr. │Felul, nr./data│ Emitent │ Denumire │ Valoare │ │crt.│ documentului │ │cheltuieli│ │ ├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ └────┴───────────────┴─────────┴──────────┴───────────┘ Decontul mai cuprinde: Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (de exemplu, raport de evaluare, nota de intrate recepţie (NIR), listă participanţi, CD/DVD imagini etc.)┌─────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────────┐│ Subdiviziunea │Disponibil înaintea│Suma de plată│ Disponibil după ││ clasificaţiei │ efectuării plăţii │ - lei - │efectuarea plăţii││ bugetare │ - lei - │ │ - lei - │├─────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤│P2 sau P4 │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤│Buget angajat pe proiect:│ │ │ │└─────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┴─────────────────┘ Notă: Decontul înaintat spre aprobare respectă prevederile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. ........ pentru aprobarea metodologiei de finanţare a proiectelor de tineret şi studenţeşti proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi ale direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru programele în domeniul tineretului. ┌──────────────────────────┐ │ Vizat/Aprobat │ │ Nume: .................. │ │ Funcţie: ............... │ │ Data ................... │ │ Semnătura .............. │ ├──────────────────────────┤ │ Verificat │ │ Nume: .................. │ │ Funcţie: ............... │ │ Data ................... │ │ Semnătura .............. │ └──────────────────────────┘
   +  Formular nr. 3– Antet MTS/DJST/DSTMB/al organizaţiei/instituţiei partenere (dacă este cazul)
  LISTA DE PARTICIPANŢI
  Proiectul de tineret/studenţesc: ......................... Localitatea; ............................................. Perioada: ................................................*Font 8*┌────┬───────┬──────────┬────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Nume/ │ ONG/ │ Data │ Seria şi │ Date contact │ Seria şi numărul │Semnătura││crt.│prenume│instituţia│naşterii│numărul CI*1)│(telefon/email)│Carnet de student*2)│ │├────┼───────┼──────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼──────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴──────────┴────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────────┴─────────┘ Semnătura responsabilului de proiect al MTS/DJST/DSTMB/sau a reprezentantului legal al organizaţiei/instituţiei partenere (dacă este cazul) şi ştampila (dacă se aplică) Notă
  *1) Doar pentru proiectele studenţeşti
   +  Formular nr. 4
  RAPORT DE IMPLEMENTARE
  *Font 9*┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│Denumirea proiectului │ │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Locul şi perioada de desfăşurare │ │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Organizator │ │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Colaborator (dacă este cazul) │ │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Participanţi/beneficiari │ │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Total cheltuieli │ │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Suma decontată din bugetul MTS/DJST/DSTMB│ │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Suma reprezentând contribuţie proprie şi/│ ││sau atrasă │ │├───────────┬─────────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────┤│Indicatorii│ Indicatori stabiliţi pe │ Denumire indicator │ Standard/Realizat ││proiectului│ obiective │ │ ││ ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤│ │Indicatori calitativi │ │ ││ ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤│ │Indicatori cantitativi │ │ ││ ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤│ │Indicatori financiari │ │ │├───────────┴─────────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────┤│Descrierea activităţilor realizate │ │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Rezultate obţinute(pe obiective) │ │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Promovarea proiectului şi a │se vor ataşa în mod obligatoriu copii după ││finanţatorului │materialele (articole în presa scrisă şi/sau ││ │online, comunicate de presă, tipărituri, ││ │materiale promoţionale, în situaţia în care ││ │promovarea s-a realizat în cadrul unor ││ │emisiuni radio sau televizate, se vor preciza ││ │postul, data şi emisiunea iar pentru afişe se ││ │va preciza locul afişării) prin care aceasta ││ │s-a realizat. │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Probleme/obstacole în desfăşurarea │ ││proiectului, sugestii │ │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Concluzii, menţiuni │ │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Listă documente, materiale ataşate │se va ataşa în mod obligatoriu CD cu ││ │fotografii concludente din timpul derulării ││ │proiectului (locaţie, activităţi, mijloace şi ││ │materiale folosite, participanţi) │├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│Responsabil proiect din cadrul MTS, │Numele şi prenumele: ││respectiv DJST/DSTMB │Semnătura: ││ │Ştampila: │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Formular nr. 5– Antet MTS/DJST/DSTMB
  PONTAJ DE MASA*1)
  Notă
  *1) Prezentul ţine loc de proces verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea lui de către responsabilul de proiect certifică faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.
  Proiectul de tineret/studenţesc ......................... Perioada ................................................ Locul de desfăşurare .................................... Unitatea prestatoare de servicii*2) ..................... Notă
  *2) În situaţia mesei servite. În cazul achiziţionării de alimente nu se va trece unitatea prestatoare de servicii, iar pontajul va fi semnat şi ştampilat doar de ONGT/Instituţie.
  ┌────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────────────┐│Nr. │ Nume │ZIUA...│ZIUA...│ZIUA...│ZIUA...│ZIUA...│Seria şi│ Semnătura ││crt.│Prenume├─┬─┬───┼─┬─┬───┼─┬─┬───┼─┬─┬───┼─┬─┬───┤numărul │participanţilor││ │ │M│D│ C │M│D│ C │M│D│ C │M│D│ C │M│D│ C │CI │ ││ │ │D│ │ │D│ │ │D│ │ │D│ │ │D│ │ │ │ │├────┼───────┼─┼─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼───┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼─┼─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼───┼────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴─┴─┴───┴─┴─┴───┴─┴─┴───┴─┴─┴───┴─┴─┴───┴────────┴───────────────┘ Semnătura responsabilului de proiect al MTS/DJST/DSTMB/sau a reprezentantului legal al organizaţiei/instituţiei partenere (după caz)şi ştampila (dacă se aplică) Unitatea prestatoare de servicii Semnătură
   +  Formular nr. 6Antet MTS/DJST/DSTMB/al organizaţiei/instituţiei partenere (dacă este cazul)
  Diagrama de cazare*3)
  Notă
  *3) Prezenta ţine loc de proces verbal de recepţie a serviciului prestat. Semnarea ei de către responsabilul de proiect certifică faptul că serviciul a fost prestat în condiţiile solicitate.
  Proiectul de tineret/studenţesc ......................... Perioada ................................................ Locul de desfăşurare .................................... Unitatea prestatoare de servicii ........................ ┌────┬───────┬───────────────────┬──────┬────────┬────────┐ │Nr. │Nr. │Numele şi prenumele│Tarif/│Nr. Zile│Valoare │ │Crt.│camerei│participantului │ zi │ │serviciu│ ├────┼───────┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────┴───────────────────┴──────┴────────┴────────┘ Semnătura responsabilului de proiect al MTS/DJST/DSTMB/saua reprezentantului legal al organizaţiei/instituţiei partenere (după caz)şi ştampila (dacă se aplică) Unitatea prestatoare de servicii Semnătură
   +  Formular nr. 7Antet MTS/DJST/DSTMB/al organizaţiei/instituţiei partenere (dacă este cazul)
  TABEL
  cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului
  Proiectul de tineret/studenţesc ......................... Localitatea ............................................. Perioada ................................................ ┌────┬────────────┬────────┬────────┬──────┬─────────┐ │Nr. │Nume/prenume│ Ruta │ Seria │ Suma │Semnătura│ │Crt.│ │ │bilet*4)│ │ │ ├────┼────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────┼────────┼──────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────┴────────┴────────┴──────┴─────────┘Semnătura responsabilului de proiect al MTS/DJST/DSTMB/sau a reprezentantului legal al organizaţiei/instituţiei partenere (după caz) şi ştampila (dacă se aplică) Notă
  *4) În situaţia în care transportul se face cu mijloace auto personale/DJST/DSTMB/MTS coloana aferentă seriei biletului se va înlocui cu "7.5% x nr. km x 2 x preţ carburant/l". Dacă transportul este realizat cu maşinile DJST/DSTMB/MTS, la tabel se anexează şi copia foii de parcurs, întocmite conform legislaţiei în vigoare şi certificată "copie conform cu originalul".
   +  Formular nr. 8
  Proces Verbal*5)
  Notă
  *5) Procesul verbal se va adapta funcţie de specificul activităţii.
  Încheiat astăzi ........... cu ocazia premierii ........... la concursul ........... organizat în cadrul proiectului .................. JURIUL FORMAT DIN:┌───────────────────────────────────────────────────────────┐│Numele/prenumele Instituţia │├──────────────────────────┬────────────────────────────────┤├──────────────────────────┼────────────────────────────────┤└──────────────────────────┴────────────────────────────────┘ A DESEMNAT: Următorii câştigători:┌───────────────┬────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐│Premiul obţinut│Numele/prenumele│Vârsta│Nr./Seria│Semnătura││(obiectul/suma)│ câştigătorului │ │BI/CI/CNP│ │├───────────────┼────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │└───────────────┴────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘Semnătura responsabilului de proiect al MTS/DJST/DSTMB/sau a reprezentantului legal al organizaţiei/instituţiei partenere (după caz) şi ştampila (dacă se aplică)
  -------