REGULAMENT din 10 ianuarie 2012de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2012    Notă
    *) Aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 69 din 27 ianuarie 2012.
     +  Capitolul I Cadru general  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art. 81 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu Recomandarea Consiliului Europei din 30 aprilie 2003, care menţionează direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului echivalent al activităţii educative şcolare şi extraşcolare cu cel al educaţiei formale, din perspectiva contribuţiei egale la dezvoltarea personalităţii copilului şi a integrării lui sociale.(2) Principiile în baza cărora sunt organizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare sunt:a) recunoaşterea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă;b) recunoaşterea activităţii educative extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii;c) importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi a competenţelor;d) contribuţia activităţii educative extraşcolare pentru crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie, pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi a excluziunii sociale;e) potenţialul activităţii educative extraşcolare ca modalitate complementară de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;f) importanţa promovării cooperării tuturor factorilor interesaţi, în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare creşterii calităţii procesului educaţional;g) necesitatea asigurării resurselor umane şi financiare pentru implementarea optimă şi recunoaşterea valorică a programelor educative extraşcolare din perspectiva rezultatelor învăţării;h) recunoaşterea activităţii educative extraşcolare ca dimensiune semnificativă a politicilor naţionale şi europene în domeniul educaţiei.  +  Articolul 2(1) În conformitate cu prevederile legale, antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar au drepturi egale de participare la activităţi educative, şcolare şi extraşcolare, organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS.(2) Activităţile educative, şcolare şi extraşcolare sunt realizate în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, în palate şi cluburi ale copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte unităţi acreditate în acest sens.(3) Activităţile educative se desfăşoară în afara orelor de curs şi aduc elemente de noutate faţă de disciplinele studiate de elevi prin curriculumul obligatoriu. Ele pot avea la bază informaţiile acumulate şi competenţele dezvoltate de elevi pe parcursul anului şcolar, fiind complementare sau vizând aplicarea practică a acestor informaţii şi competenţe.(4) Organizarea activităţilor educative are la bază dorinţa elevilor de a se implica în proiecte extraşcolare, parteneriatul unităţii şcolare cu alte instituţii care pot furniza resurse pentru astfel de activităţi, dorinţa profesorilor de a realiza şi alte activităţi, în afara orelor de curs, opţiunea managerilor şcolari pentru diversificarea serviciilor educaţionale în scopul creşterii atractivităţii ofertei unităţii şcolare, impactul pozitiv asupra comunităţii etc.(5) În cazul palatelor şi cluburilor copiilor, implementarea de proiecte educative este una dintre modalităţile de evaluare a activităţii de cerc a copiilor şi a profesorilor deopotrivă.  +  Capitolul II Prevederi generale  +  Articolul 3(1) Activităţile educative desfăşurate de preşcolari/elevi sunt cuprinse în calendarul activităţilor educative.(2) Calendarul activităţilor educative este structurat în 3 părţi: calendarul activităţilor educative naţionale, calendarul activităţilor educative regionale şi interjudeţene şi calendarul activităţilor educative judeţene.(3) Pe baza propunerilor venite de la inspectoratele şcolare, precum şi de la parteneri - organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale, MECTS elaborează anual calendarul activităţilor educative naţionale, denumit în continuare CAEN, şi calendarul activităţilor educative regionale şi interjudeţene, denumit în continuare CAER.  +  Articolul 4(1) CAEN este elaborat de MECTS şi cuprinde:a) evenimente naţionale organizate de MECTS şi parteneri, care au etape de desfăşurare: etapă locală, judeţeană, regională (după caz), naţională şi internaţională.b) activităţi naţionale şi internaţionale organizate de inspectoratele şcolare, unităţi şcolare, palate şi cluburi ale copiilor şi parteneri.(2) CAER se elaborează pe baza propunerilor inspectoratelor şcolare judeţene, denumite în continuare ISJ, respectiv ale Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, denumit în continuare ISMB, şi este avizat de MECTS.(3) Calendarul activităţilor educative judeţene, denumit în continuare CAEJ, este elaborat de inspectorul de specialitate din cadrul ISJ/ISMB, pe baza propunerilor unităţilor şcolare, şi este avizat de inspectorul şcolar general.  +  Articolul 5(1) Elaborarea CAEN şi a CAER se face anual, în urma unui proces de selecţie a proiectelor, concursurilor, festivalurilor sau a altor programe propuse.(2) CAEN şi CAER sunt publicate de site-ul MECTS în perioada ianuarie-februarie a fiecărui an.  +  Capitolul III CAEN  +  Secţiunea 1 Prevederi generale  +  Articolul 6(1) În luna septembrie a fiecărui an se lansează Apelul de propuneri pentru CAEN, pentru anul calendaristic următor, publicat pe site-ul MECTS.(2) Apelul de propuneri pentru CAEN conţine: formularul de aplicaţie, fişa de evaluare, criterii de eligibilitate, criterii de evaluare, termene şi condiţii de participare la concursul de proiecte educative extraşcolare, alte precizări pentru anul şcolar respectiv.(3) Concursul de proiecte pentru CAEN se realizează anual, în luna noiembrie.  +  Articolul 7Proiectele pentru CAEN sunt încadrate în următoarele domenii:a) artistic, cu subdomeniile arte vizuale, teatru, literatură, folclor, tradiţii şi obiceiuri, culturi şi civilizaţii, muzică, dans;b) ecologie şi protecţia mediului;c) educaţie civică;d) sportiv-turistic;e) tehnic;f) ştiinţific.  +  Articolul 8(1 Se consideră că un proiect este de nivel internaţional dacă participă reprezentanţi din minimum 4 ţări invitate şi minimum 10 judeţe.(2) Se consideră că un proiect este de nivel naţional, dacă la activitate participă un număr de judeţe, după cum urmează:a) pentru proiectele la care participarea este individuală sau pe echipaje formate din 2-4 participanţi, reprezentanţi din minimum 25 de judeţe;b) pentru proiectele la care participă echipaje formate din 5-7 elevi, reprezentanţi din minimum 20 de judeţe;c) pentru proiectele la care participă echipaje/formaţii formate din mai mult de 8 elevi, reprezentanţi din minimum 15 judeţe;d) pentru festivaluri de folclor, minimum 10 ansambluri din cel puţin 5 zone folclorice ale ţării (Banat, Crişana, Maramureş, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania).(3) Se consideră că un proiect este de nivel regional dacă la activităţi participă reprezentanţi din minimum 5 judeţe.(4) Se consideră că un proiect este de nivel interjudeţean dacă la activităţi participă reprezentanţi din minimum 3 judeţe.(5) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) activităţile derulate în domeniile în care nu există centre de instruire/antrenament în fiecare judeţ. În acest caz, proiectul se consideră de nivel naţional dacă la competiţie participă reprezentanţi din minimum 70% dintre judeţele în care se desfăşoară activitatea respectivă.  +  Articolul 9(1) Instituţiile eligibile să depună proiecte pentru includerea în CAEN/CAER sunt ISJ/ISMB, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, palatele şi cluburile copiilor, unităţile de învăţământ preuniversitar, consorţii de unităţi şcolare.(2) Instituţiile menţionate la alin. (1) pot încheia parteneriate publice ori public-private cu alte unităţi de învăţământ sau inspectorate şcolare, cu organizaţii neguvernamentale, cu firme private, cu autorităţile publice locale, cu biblioteci, case de cultură, tabere şcolare, cu alte instituţii ale statului etc.(3) La implementarea proiectelor pot contribui şi consiliile elevilor.  +  Articolul 10(1) Proiectele eligibile pentru înscrierea în CAEN/CAER sunt doar cele care au ca grup-ţintă copiii şi adolescenţii, preşcolari şi elevi, implicaţi direct în activităţi extraşcolare, în cadrul palatelor şi cluburilor copiilor şi/sau al unităţilor de învăţământ preuniversitar.(2) Proiectele cuprinse în CAEN/CAER constituie finalitatea unor activităţi desfăşurate cu copiii în afara orelor de curs, în cadrul palatelor şi cluburilor copiilor, în cadrul unor cercuri organizate în unităţile de învăţământ preuniversitar, în cadrul unor programe comune cu organizaţii neguvernamentale, denumite în continuare ONG-uri, sau cu alţi parteneri, al unor programe de voluntariat, al altor programe.  +  Articolul 11(1) Pentru a fi inclus în CAEN/CAER, un proiect trebuie să fi desfăşurat anterior minimum o ediţie locală şi una judeţeană sau interjudeţeană.(2) Se consideră activităţi/proiecte neeligibile pentru includerea în CAEN/CAER:a) concursurile adresate exclusiv elevilor care fac activitate de performanţă, în unităţile şcolare vocaţionale; excepţie o constituie acele concursuri care au secţiuni pentru participanţi care provin de la alte unităţi şcolare, în afara celor vocaţionale. În cazul în care aceste concursuri solicită finanţare, vor primi alocare bugetară doar pentru secţiunea dedicată elevilor care studiază domeniul respectiv în afara orelor de curs;b) proiectele aflate la prima ediţie;c) proiectele care fac parte din programele europene Comenius şi Tineret în acţiune;d) concursurile şcolare care vizează evaluarea competenţelor dobândite de elevi la una sau mai multe discipline cuprinse în ariile curriculare, acestea putând fi incluse în Calendarul olimpiadelor şi al concursurilor şcolare;e) proiectele care s-au desfăşurat în anul anterior fără respectarea datelor precizate în fişa de aplicaţie: nerespectarea bugetului de cheltuieli, nerespectarea numărului de participanţi conform nivelului de desfăşurare, nerealizarea activităţilor propuse, acumularea de reclamaţii etc.(3) Proiectele eligibile au ca grup-ţintă copii, respectiv elevi, conform art. 10, dar pot propune şi activităţi dedicate profesorilor care instruiesc sau antrenează participanţii-copii, cum ar fi simpozioane, prezentări, ateliere, schimb de bune practici şi alte activităţi de acest tip, fără ca proiectul să se limiteze la acestea.(4) Sunt eligibile proiectele care includ activităţi ce pot fi organizate prin internet, ca parte integrantă a proiectului. În cazul în care astfel de activităţi se vor desfăşura pe parcursul fazei naţionale a proiectului, pentru acestea nu se acordă finanţare separată.(5) Experienţa în organizarea proiectelor educative constituie un avantaj în procesul de evaluare.(6) Aprobarea unui proiect/concurs/festival este valabilă pentru un an calendaristic.(7) La nivel de unitate de învăţământ preuniversitar pot fi aprobate şi înaintate spre avizarea ISJ/ISMB maximum două proiecte de nivel naţional/internaţional.(8) La nivel de palat sau club al copiilor vor fi aprobate şi înaintate spre avizarea ISJ/ISMB maximum 10 proiecte de nivel naţional/internaţional.  +  Secţiunea a 2-a Scrierea proiectelor  +  Articolul 12(1) Pentru elaborarea proiectelor ce vor fi supuse evaluării în vederea includerii în CAEN, respectiv CAER, autorii vor avea în vedere definiţia proiectului, ca investiţie de resurse pe o perioadă determinată, având ca scop realizarea unui obiectiv sau unui set de obiective precise. Obiectivele se realizează printr-un set de activităţi care conduc la obţinerea unor rezultate.(2) Proiectele propuse pentru evaluare vor conţine secţiuni separate, care să prezinte motivaţia, scopul şi obiectivele, strategiile, căile de realizare, planurile şi acţiunile, responsabilităţile, resursele umane şi financiare, termenele de realizare.(3) În vederea scrierii unui proiect este necesară stabilirea echipei de proiect, care să realizeze o analiză a nevoilor şi o documentare prealabile.(4) Echipa de proiect menţionată la alin. (3) parcurge următorii paşi înainte de scrierea propriu-zisă a proiectului:a) analiza de nevoi - identificarea nevoilor organizaţiei, prioritizarea acestora şi selectarea celor care corespund criteriilor, respectiv condiţiilor de finanţare identificate;b) identificarea liniei sau a sursei de finanţare posibile pentru implementarea unor soluţii de diminuare a nevoii identificate. În funcţie de experienţă pot fi accesate fonduri din diferite surse de finanţare: fundaţii, organizaţii locale, regionale, naţionale sau internaţionale, sponsorizări, consilii locale, linii de finanţare locale, regionale, naţionale ori internaţionale etc.;c) lansarea apelului de propuneri - în care sunt precizate criteriile de eligibilitate, de excludere, de selecţie, de acordare a finanţării, precum şi priorităţile europene şi naţionale (în funcţie de amploarea liniei de finanţare);d) lansarea documentelor pentru aplicant: ghidul solicitantului, regulamente, condiţii, criterii, formularul de aplicaţie, grila de evaluare etc.(5) Proiectele care vor fi depuse în vederea evaluării pentru includerea în CAEN sau CAEJ trebuie să conţină următoarele elemente de bază:a) ideea proiectului sau problema ce se doreşte a fi rezolvată prin proiect;b) motivaţia proiectului (de ce se doreşte realizarea proiectului şi ce vine în sprijinul realizării lui);c) titlul proiectului;d) scopul proiectului;e) obiectivele proiectului;f) resursele solicitate fie pe obiective, fie descrise pentru fiecare activitate în parte;g) grupul-ţintă al proiectului şi/sau cine beneficiază de rezultatele punerii lui în practică (cui îi este adresat), care de cele mai multe ori poate să rezulte din scop ori obiective şi/sau trebuie definit distinct;h) activităţile care duc la realizarea obiectivelor, cu descrierea lor şi stabilirea întinderii în timp şi a dependenţelor dintre ele;i) rezultatele de bază ale proiectului, care se stabilesc pentru fiecare obiectiv;j) impactul proiectului;k) bugetul proiectului, care poate fi defalcat pe fiecare activitate şi pe fiecare sursă în parte, pe perioade de realizare a proiectului şi în final pentru întregul proiect;l) indicatorii prin care rezultatele pot fi urmărite;m) modalităţi de monitorizare şi evaluare a rezultatelor proiectului;n) descrierea căilor/modalităţilor prin care pot fi diseminate informaţiile despre rezultatele proiectului şi cum pot fi valorizate acestea;o) sustenabilitatea proiectului - descrierea modului în care poate fi asigurată continuitatea proiectului la sfârşitul perioadei de finanţare (dacă este cazul unui astfel de proiect) sau prognozarea în timp a evoluţiei produsului/rezultatului proiectului.  +  Articolul 13La depunerea proiectului ce candidează pentru includerea în CAEN sau CAER, aplicantul trebuie să respecte următoarele reguli:a) dosarul va cuprinde următoarele documente: formularul de aplicaţie, care nu va depăşi 6 pagini; contracte sau declaraţii de parteneriat, dacă există; angajamente bugetare din partea partenerilor, dacă există; regulamentul de organizare; raportul narativ pentru ediţia anterioară, avizat de inspectorul educativ;b) formularul de aplicaţie se completează cu caractere Times New Roman, dimensiunea 12;c) pe copertă/prima pagină se va preciza clar titlul şi domeniul, în vederea împărţirii pe categorii, care are loc înaintea evaluării propriu-zise; perioada de derulare a fazei finale; nivelul propus;d) toate documentele care fac parte integrantă din proiect trebuie legate cu dosar, şină, arc etc.;e) referitor la parteneri, persoane sau instituţii care contribuie la buna desfăşurare a proiectului, se vor anexa în copie contractele ori declaraţiile de parteneriat, dacă este cazul, sau alte angajamente din partea acestora;f) rezumatul proiectului trebuie să conţină o precizare referitoare la tipul proiectului;g) perioada minimă de implementare a proiectului este de 4 luni;h) numărul maxim de activităţi este de două pentru fiecare obiectiv;i) dosarul proiectului desfăşurat sub formă de concurs va conţine, în mod obligatoriu, regulamentul de organizare, lipsa acestuia determinând eliminarea din procesul de evaluare;j) dosarul proiectului va conţine, în mod obligatoriu, raportul narativ al ediţiei naţionale sau, după caz, al ediţiei internaţionale anterioare, avizat de inspectorul educativ;k) numărul maxim de instituţii aplicante este de 3;l) numărul de parteneri, organizaţii publice sau private care sprijină aplicantul în implementarea proiectului nu este limitat;m) constituie avantaje: varietatea activităţilor, abordarea crosscurriculară, implicarea unui număr mare de parteneri, aducerea unor elemente de noutate şi adaptare la nevoile şi preferinţele grupului-ţintă;n) proiectele transmise după termenul de predare sau la alte adrese decât cele precizate în Apelul de propuneri pentru CAEN nu vor intra în evaluare.  +  Secţiunea a 3-a Transmiterea şi evaluarea proiectelor  +  Articolul 14(1) Toate proiectele vor fi transmise de către inspectorul educativ din fiecare judeţ/municipiul Bucureşti către instituţia colectoare stabilită, în fiecare an, de către MECTS.(2) Inspectorii educativi au datoria de a verifica dosarele proiectelor educative naţionale şi internaţionale şi de a le aviza.(3) Inspectorul educativ poate respinge proiectele propuse în următoarele două situaţii:a) proiectele care conţin activităţi care nu fac parte din categoria activităţilor educative;b) proiectele care nu respectă condiţiile de eligibilitate.(4) Toate proiectele sunt transmise în acelaşi pachet, care conţine, pe lângă proiectele propriu-zise, şi o listă cu toate proiectele propuse, semnată de inspectorul educativ şi de inspectorul şcolar general. Această listă va fi transmisă şi în format electronic, la adresa de e-mail comunicată în Apelul de propuneri pentru CAEN lansat în luna septembrie a fiecărui an.  +  Articolul 15(1) Evaluarea proiectelor se realizează în comisii de specialitate constituite la nivelul MECTS.(2) Comisiile de evaluare, pe domenii, sunt formate din 3-5 specialişti, care pot fi inspectori, directori, profesori, selectaţi pe bază de concurs.(3) În maximum două săptămâni de la expirarea termenului de depunere, proiectele sunt împărţite pe domenii, sunt numerotate şi sunt predate de către reprezentantul instituţiei colectoare, menţionate la art. 14 alin. (1), către comisiile de specialitate pe bază de proces-verbal de predare-primire.(4) Comisiile de specialitate preiau, pe baza proceselor-verbale, toate proiectele din domeniul/subdomeniul respectiv şi le evaluează, pe baza fişei de evaluare.(5) Evaluarea se face pe domenii, numărul maxim de proiecte aprobate pentru includerea în CAEN pentru fiecare domeniu/subdomeniu în parte fiind de 25, cu excepţia subdomeniului "Arte vizuale" unde pot fi acceptate maximum 60 de proiecte.(6) În timpul procesului de evaluare, fiecare comisie de specialitate completează, pentru fiecare proiect, o fişă de evaluare în care este precizat punctajul final, precum şi observaţiile membrilor comisiei, dacă acestea există.(7) În cazul în care există proiecte propuse pentru a fi înscrise în CAER sau proiecte respinse, pe fişa de evaluare se precizează motivul propunerii de includere în CAER sau motivul respingerii.(8) Evaluarea are loc în maximum o lună după expirarea perioadei de depunere. La finalul perioadei de evaluare, comisiile vor preda reprezentanţilor MECTS, pe bază de proces-verbal, proiectele evaluate, proiectele propuse pentru CAER şi proiectele respinse.(9) În termen de o lună de la finalizarea procesului de evaluare, reprezentanţii MECTS elaborează forma de lucru a CAEN. Această formă cuprinde doar proiectele care acumulează minimum 65 de puncte din cele 100 de puncte posibile, conform fişei de evaluare. După obţinerea avizului conducerii MECTS, CAEN este finalizat şi este postat pe site-ul MECTS.  +  Secţiunea a 4-a Implementarea proiectelor  +  Articolul 16(1) Pentru proiectele incluse în CAEN, respectiv CAER, specificul condiţiilor de participare este următorul:a) participarea poate fi individuală sau pe echipaje/formaţii;b) participanţii sau echipajele/formaţiile participante la concursuri sunt invitate doar pe baza unui proces de selecţie.(2) Procesul de selecţie se poate desfăşura prin faze intermediare, pe unitate şcolară, pe localitate, pe judeţ, pe regiune, sau prin evaluarea unor produse care să ateste activitatea la cerc/activitatea extraşcolară.(3) Prevederea de la alin. (2) este valabilă atât pentru concursuri, cât şi pentru festivaluri.(4) În situaţia selecţiei bazate pe faze intermediare, la faza naţională concurenţii, respectiv echipajele sau formaţiile vor prezenta un document care să ateste clasarea lor pe locul I la faza anterioară: proces-verbal/clasament/adeverinţă din partea ISJ.(5) În cazul proiectelor la care solicitarea de participare este foarte mare şi nu există posibilitatea de organizare a unor faze intermediare, organizatorii stabilesc o perioadă de înscriere, precum şi criteriile de selectare a participanţilor. Criteriile de selectare a participanţilor pot fi: dosar sau portofoliu, proiect, vizionare de CD/DVD cu prestaţia echipajului/formaţiei/solistului, alte criterii specifice.(6) Toate informaţiile legate de condiţiile de participare sunt făcute publice cu cel puţin o lună înainte de demararea procesului de selecţie, prin publicarea regulamentului proiectului pe site-ul unităţii şcolare/ISJ/ISMB şi prin corespondenţă electronică. (7) În cazul proiectelor internaţionale, formaţiile din alte ţări vor participa pe bază de invitaţie din partea organizatorilor, vizată de ISJ/ISMB.(8) Organizatorii asigură transparenţa întregului proces de înscriere şi selecţie.(9) Participanţii acceptaţi în concurs au obligaţia de a respecta, întocmai, regulamentul de organizare şi desfăşurare impus de organizatori, în caz contrar fiind descalificaţi.  +  Articolul 17(1) La toate proiectele organizate sub formă de concurs se pot acorda premii (I, II, III), menţiuni şi premii speciale.(2) Modul de jurizare şi modul în care se acordă premiile vor fi precizate în regulamentul concursului sau al festivalului-concurs. (3) Se vor acorda un premiu I, un premiu II, un premiu III şi două menţiuni pentru fiecare categorie de concurs. Fac excepţie situaţiile în care 2 sau mai mulţi participanţi obţin acelaşi punctaj în concurs, fără posibilitatea susţinerii unor probe de departajare, caz în care se poate acorda acelaşi premiu/menţiune pentru punctaje egale, fără a depăşi numărul total de premii şi menţiuni. Decizia de acordare a mai multor premii I, II, III sau menţiuni revine juriului concursului.(4) Numărul total de premii I, II, III şi menţiuni nu poate depăşi 25% din numărul de concurenţi (individuali sau echipaje/formaţii/ansambluri) pentru fiecare categorie de concurs.(5) Instituţia organizatoare, respectiv partenerii sau sponsorii pot acorda şi premii speciale.(6) În cadrul fiecărui proiect pot fi eliberate diplome de participare şi diplome pentru premii şi menţiuni, cu număr de înregistrare al instituţiei iniţiatoare, respectiv al inspectoratului şcolar.(7) Instituţia organizatoare poate elibera adeverinţe pentru profesorii implicaţi în organizare, precum şi documente de mulţumire pentru parteneri sau sponsori.(8) Pe diplomele pentru premii, acordate copiilor sau elevilor ori echipajelor, se precizează şi numele profesorului coordonator.(9) Reprezentanţii MECTS semnează doar diplome-tip, înregistrate la MECTS, pentru premiile acordate în cadrul proiectelor înscrise în prima anexă la CAEN, "Activităţi organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi parteneri".(10) Pentru toate celelalte proiecte naţionale, diplomele de participare sunt semnate de organizatori, iar cele acordate pentru premii sunt semnate de către organizator şi de către inspectorul şcolar general din judeţul organizator. Diplomele au număr de înregistrare dat de organizatori şi sunt înaintate ISJ, cu tabel justificativ.(11) Pe orice document care atestă participarea sau obţinerea unui premiu de către un copil/profesor la un proiect educativ se foloseşte termenul "naţional" sau "internaţional", referitor la proiectul respectiv, doar dacă acesta este înscris în CAEN cu denumirea respectivă.  +  Articolul 18(1) În funcţie de bugetul alocat de MECTS pentru cofinanţarea proiectelor educative, o parte dintre proiectele cuprinse în CAEN pot primi şi o alocare financiară.(2) Devizul pentru activităţile cuprinse în CAEN care primesc finanţare din partea MECTS se aprobă prin notă internă elaborată de Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, denumită în continuare DGEÎTPV, iar sumele sunt comunicate organizatorilor după apariţia CAEN pe pagina web www.edu.ro(3) Fiecare organizator al unei activităţi pentru care a fost alocat buget este obligat să transmită propunerea de deviz către direcţia responsabilă din MECTS, cel mai târziu cu o lună înaintea derulării etapei naţionale/internaţionale. În propunerea de deviz se va face referire la suma alocată de MECTS şi nu la bugetul total al activităţii.(4) Cheltuielile de transport al participanţilor şi al profesorilor însoţitori din localitatea de reşedinţă la locul desfăşurării activităţii şi retur vor fi suportate, conform legislaţiei în vigoare, de către ISJ/ISMB/unitatea şcolară.(5) Cheltuielile de organizare vor fi suportate de organizatori, din fondurile alocate de MECTS sau din alte surse.  +  Capitolul IV Realizarea CAER  +  Articolul 19CAER este alcătuit pe baza propunerilor înaintate de ISJ/ISMB reprezentanţilor MECTS.  +  Articolul 20Inspectorii educativi au obligaţia de a evalua propunerile de proiecte regionale/interjudeţene în cadrul unei comisii de specialişti.  +  Articolul 21În urma evaluării, comisia de specialişti înaintează MECTS, la DGEÎTPV, o listă cu proiectele avizate, cu propunerea de a fi incluse în CAER.  +  Capitolul V Atribuţiile inspectorilor educativi din inspectoratele şcolare  +  Articolul 22Formularul de aplicaţie pentru CAEN, fişa de evaluare, calendarele activităţilor educative (judeţean, interjudeţean, regional, naţional, internaţional), alte precizări referitoare la CAEN/CAER se publică pe site-ul fiecărui ISJ/ISMB, în zona dedicată activităţilor educative din judeţ.  +  Articolul 23Fiecare inspector educativ aduce la cunoştinţa directorilor de unităţi şcolare, inclusiv palate şi cluburi ale copiilor, şi a consilierilor educativi prezentul regulament, precum şi orice alte informaţii considerate relevante, prezintă documentele din Apelul de propuneri pentru CAEN şi oferă amănunte legate de scrierea proiectelor, dacă există solicitări în acest sens.  +  Articolul 24Concursurile din CAEN, CAER, respectiv CAEJ se desfăşoară sub coordonarea inspectoratului şcolar, având implicit avizul ISJ/ISMB.  +  Articolul 25În fiecare judeţ, inspectorul educativ sprijină profesorii care doresc să implementeze proiecte educative, putând solicita, în acest sens, metodiştilor din judeţ, să ofere consiliere cadrelor didactice care doresc să depună proiecte pentru înscrierea în CAEN, respectiv CAER.  +  Articolul 26Inspectorii educativi resping proiectele care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi expediază pachetul cu toate proiectele propuse pentru CAEN, până la data-limită precizată de MECTS.  +  Articolul 27La nivel judeţean/al municipiului Bucureşti se alcătuieşte un CAEJ/calendar al activităţilor educative din municipiul Bucureşti, care cuprinde şi fazele judeţene ale concursurilor naţionale organizate de MECTS şi parteneri.  +  Articolul 28Până la data de 15 a lunii ianuarie a fiecărui an, inspectorii educativi transmit, în format tipărit şi electronic, situaţia referitoare la modul de desfăşurare a proiectelor înscrise în CAEN din anul anterior, conform modelului transmis de MECTS.  +  Articolul 29(1) Inspectorii educativi monitorizează direct sau prin delegarea metodiştilor/unor cadre didactice de specialitate desfăşurarea/derularea efectivă a activităţilor proiectelor din CAEN şi CAER, în conformitate cu propunerea de proiect din formularul de aplicaţie.(2) În condiţiile în care există o diferenţă netă între aceste aspecte, organizatorul îşi pierde dreptul de a depune proiectul respectiv pentru înscrierea în CAEN pentru următorii 2 ani. Inspectorii educativi transmit, odată cu tabelul de mai sus completat, şi un raport sintetic referitor la acest aspect, precum şi măsurile propuse organizatorilor pentru îmbunătăţirea activităţilor, după caz.  +  Articolul 30Pentru fiecare proiect cuprins în CAEN, organizatorul înfiinţează o comisie de organizare şi evaluare a activităţii, avizată de inspectorul responsabil cu activitatea educativă şi aprobată de inspectorul şcolar general, înainte de derularea proiectului.  +  Articolul 31Pentru fiecare proiect cuprins în CAEN, inspectorul educativ întocmeşte un raport de maximum o pagină. Raportul va fi ataşat la dosarul ediţiei viitoare, dacă organizatorul doreşte să depună proiectul pentru a face parte din CAEN şi în următorul an.  +  Articolul 32Inspectoratul şcolar din fiecare judeţ particularizează CAEN, prin stabilirea, în cadrul Consiliului consultativ pentru activităţi educative, a termenelor, locurilor de desfăşurare pentru etapele locale, zonale, judeţene, naţionale şi a responsabililor pentru etapele zonale/judeţene. Calendarul particularizat este transmis de către ISJ/ISMB unităţilor şcolare din judeţ/municipiul Bucureşti.  +  Articolul 33(1) Inspectorii educativi organizează fazele judeţene şi/sau, după caz, regionale pentru concursurile din CAEN, organizate de MECTS şi partenerii săi.(2) În acest sens, fiecare inspector educativ primeşte, în cadrul întâlnirii anuale cu reprezentanţii MECTS, o listă cu aceste concursuri şi cu perioadele de desfăşurare a fazelor judeţene.(3) Fiecare unitate şcolară are propriul calendar al activităţilor educative (CAE) care face parte din Planul managerial al activităţii educative anuale, fiind elaborat în funcţie de obiectivele, planul de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale propuse de unitate.-------