GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 iunie 2016aferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, acţiunea 2.3.1 - apel 1 "Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - Secţiunea Big Data"
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 bis din 27 iulie 2016  Notă
  Aprobat de Ordinul nr. 282/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 27 iulie 2016
   +  Programul Operaţional Competitivitate Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiţii 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.3 - Creşterea utilizării sistemelor de e-guvernare Acţiunea 2.3.1 - Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - SECŢIUNEA BIG DATA
  Apelul de proiecte nr. 1

  GHIDUL SOLICITANTULUI
  Condiții specifice de accesare a fondurilor
   +  CUPRINS  +  Capitolul 1 INFORMAŢII DESPRE APELUL DE PROIECTE1.1. Axa prioritară, prioritatea de investiţii, obiectiv specific1.2. Tipul apelului de proiecte şi perioada de depunere a propunerilor de proiecte1.3. Acţiunile sprijinite şi activităţi1.4. Tipuri de solicitanţi1.5. Grup ţintă1.6. Indicatori1.7. Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte1.8. Valoarea minimă şi maximă a proiectului, rata de cofinanţare1.9. Ajutor de stat/de minimis, după caz1.10. Durata de implementare a proiectelor  +  Capitolul 2 REGULI PENTRU ACORDAREA FINANŢĂRII2.1. Eligibilitatea solicitantului/partenerilor Angajamente ale solicitanţilor2.2. Eligibilitatea proiectului 2.3. Eligibilitatea cheltuielilor 2.5 Cheltuieli neeligibile  +  Capitolul 3 Completarea cererii de finanţare3.1. Înregistrarea în sistemul MySMIS 2014 a solicitantului3.2. Modalitatea de depunere a propunerilor de proiecte în sistemul electronic la MCSI-OIPSI  +  Capitolul 4 PROCESUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE4.1. Descriere generală4.2. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor4.3. Grile de evaluare şi selecţie  +  Capitolul 6 CONTRACTAREA PROIECTELOR - DESCRIEREA PROCESULUI Modificarea contractului de finanţare  +  Capitolul 7 RAMBURSAREA CHELTUIELILOR7.1. Mecanismul cererilor de plata7.2. Rambursarea cheltuielilor7.3. Verificarea achiziţiilor publice  +  Capitolul 8 MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL  +  Capitolul 9 INFORMARE ŞI PUBLICITATE  +  Capitolul 10 Glosar de termeni  +  Capitolul 1 Informaţii despre apelul de proiecte Prezentul ghid a fost elaborat pentru solicitanţii care doresc să obţină finanţare nerambursabilă pentru proiecte aferente Axei Prioritare 2 "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă", Obiectivului Specific 2.3 - "Creşterea utilizării sistemelor de e-guvernare". În situaţia în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări ale cadrului legal ori alte modificări de natură a afecta regulile şi condiţiile de finanţare stabilite prin prezentul Ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere, vor fi aduse completări sau modificări ale conţinutului acestuia, prin publicarea unei versiuni revizuite.1.1. Axa prioritară, prioritatea de investiţii, obiectiv specific Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, denumită în continuare Axa prioritară 2 - TIC, contribuie direct la implementarea Strategiei Naţionale Agenda Digitală pentru România 2020, aprobată prin H.G. nr. 245/2015. Scopul acţiunilor din cadrul Axei 2 este de a asigura, pe de o parte, o aplicare coerentă şi uniformă a instrumentelor TIC în toate sistemele publice implementate în România, precum şi de comunicarea/corelarea lor cu sistemele europene relevante. Prioritatea de investiţii 2c. Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.3 "Creşterea utilizării sistemelor de e-guvernare" Vor fi implementate proiecte cu activităţi integrate, cu impact strategic naţional, care vizează un grup-ţintă cât mai numeros şi propun soluţii care sunt mai eficient să fie aplicate la nivel sistemic, orizontal, la nivel naţional.1.2. Tipul apelului de proiecte şi perioada de depunere a propunerilor de proiecte Tipul apelului de proiecte: competitiv. Cererile de finanţare se vor depune prin aplicaţia electronică MySMIS2014, şi prin platforma MCSI-OIPSI (http://fonduri.mcsi.ro/) cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalităţile de utilizare a aplicaţiei MySMIS2014 sunt publicate pe site-ul https://2014.mysmis.ro. Înregistrarea şi transmiterea proiectelor se va face începând cu ora 9.00 a primei zile de înregistrare. Tipul de depunere: continuă până la epuizarea bugetului alocat pentru acest apel.1.3. Acţiunile sprijinite şi activităţi POC 2014-2020 AP2, Acţiunea 2.3.1 Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data sprijină domeniul I de acţiune SNADR 2014-2020, care are două obiective principale:– reforma modului în care Guvernul interacţionează cu cetăţenii/mediul de afaceri;.– reforma modului în care Guvernul funcţionează ca instituţie.; Tipurile de intervenţii în cadrul Acţiunii 2.3.1 care fac obiectul acestui apel de proiecte sunt cele care propun dezvoltarea de sisteme informatice destinate asigurării soluţiilor de BIG Data şi dezvoltarea infrastructurii necesare pentru procesare la nivel optim a Big Data în cadrul instituţiilor publice. Big Data va oferi informaţii relevante necesare fundamentării politicilor şi strategiilor guvernamentale. Big Data face referire la colecţia de seturi de date într-atât de mari şi complexe încât devin dificil de procesat folosind doar sisteme de gestiune a bazelor de date aflate la dispoziţie sau aplicaţiile tradiţionale de procesare a datelor. Sistemele de tip Big Data pot furniza informaţii atât organizaţiilor guvernamentale, cât şi cetăţenilor, provenind din diferite surse care pot fi identificate după cum urmează: document pe hârtie (mediu fizic digitalizat); documente digitale; puncte de acces la reţeaua de Internet guvernamentală; site-uri localizate pe Internet; platformele online de socializare; sisteme operaţionale disponibile, având în vedere procesarea unor informaţii în timp real, care să contribuie la reducerea redundanţei plăţilor în zona publică, prevenirea fraudei şi abuzurilor, creşterea eficienţei în domenii precum: fiscal, statistic, protecţie socială, sănătate, securitate naţională, agricultură, mediu, transporturi, etc. O provocare suplimentară o constituie faptul că seturile de date propuse spre analiză au o dinamică ridicată, formând un set de date "în mişcare" care se află în permanentă schimbare, de multe ori în timp real. O altă provocare este legată de formatul în care astfel de informaţii se găsesc şi pot fi abordate, variind între formate structurate, semi-structurate şi formate nestructurate. Necesitatea implementării proiectelor de tip Big Data este determinată de nevoia de modernizare şi eficientizare a activităţilor interne ale instituţiilor cu atribuţii în prevenirea şi combaterea fenomenelor de terorism, crimă organizată, corupţie sau evaziune fiscală, frauda ajutor de stat-mediu concurenţial, denumite în continuare instituţii publice beneficiare, precum şi optimizare a cooperării între acestea, în efortul comun de identificare, cunoaştere, documentare, prevenire şi diminuare a situaţiilor menţionate mai sus. În acest context se urmăreşte realizarea unor servicii/capabilităţi de interogare şi raportare a unor volume mari de date prin intermediul unui set de instrumente software avansate de regăsire, vizualizare, analiză, colaborare, avertizare şi extragere a rezultatului obţinut sub formă de rapoarte concise, dar cuprinzătoare. Analizele de date investigative îmbunătăţesc procesul de evaluare a riscurilor şi de detectare a fraudelor, prin valorificarea combinaţiei între diversele surse de date şi instrumentele avansate de analize de date investigative. Tehnologiile avansate de analize de date investigative, inclusiv instrumentele statistice care încorporează modelări predictive, detectări de anomalii şi algoritmi de scoring de risc, pot sonda volumele de big data pentru a detecta, în timp real sau aproape real, tranzacţiile potenţial frauduloase. Aceste servicii/capabilităţi vor duce la îmbunătăţirea proceselor decizionale în domeniul managementului de la nivelul instituţiilor publice prin dezvoltarea unui sistem informatic integrat destinat gestiunii activităţilor specifice acestora, ce vor permite instituţiilor publice beneficiare construirea unor procese ample de explorare, descoperire şi investigare a situaţiilor generatoare de fenomene de criminalitate organizată şi evaziune fiscală la nivel naţional, precum şi a faptelor asociate fenomenului de corupţie şi de finanţare a terorismului, a fraudei în domeniul concurenţial, în vederea diminuării şi prevenirii acestora şi, nu în ultimul rând, vor permite creşterea rentabilităţii investiţiei în analizele de date investigative. Proiectele de Big Data trebuie să contribuie la dezvoltarea serviciilor de e-guvernare pentru cele 36 de evenimente de viaţă aşa cum sunt ele definite în POC 2014-2020 şi Agenda Digitală. Evenimentele de viaţă selectate în cadrul SNADR (Anexa 4) şi aşa cum rezultă şi din POC*1), pot fi grupate în mai multe categorii, în funcţie de autorităţile implicate în desfăşurarea activităţilor respective. Astfel, pot fi exemplificate următoarele:1. Ministerul Administraţiei şi Internelor - stare civilă (naştere, căsătorie, deces, divorţ)2. Ministerul Administraţiei şi Internelor - drepturi şi responsabilităţi cetăţeneşti (înmatriculare auto, permis auto, paşaport, votare);3. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - muncă, familie şi protecţie socială (accidente/incapacitate de muncă, stimulent de inserţie pentru revenirea mamei la locul de muncă, ajutor social minim garantat, alocaţie de stat pentru copii, alocaţie pentru susţinerea familiei, căutarea unui loc muncă, indemnizaţie pentru creşterea copilului, indemnizaţie pentru persoanele cu dizabilităţi, pensionare, pierderea unui loc de muncă);4. Ministerul Afacerilor Externe - afaceri externe (ghiduri/date călătorii, obţinere viză, paşaport consulate);5. Ministerul Justiţiei (Oficiul Naţional al Registrului Comerţului) - activitatea agenţilor economici (asistenţă redactare documente constitutive, deschidere/închidere procedură faliment, dizolvare persoane juridice, furnizare buletin proceduri de insolvenţă, furnizare alte informaţii, începere afacere, înregistrare Registrul Comerţului, înfiinţare persoană juridică, înregistrare Persoană Fizică Autorizată şi altele, lichidare persoană juridică, modificare persoană juridică, modificare Persoană Fizică Autorizată şi altele, publicare buletin proceduri de insolvenţă, obţinere informaţii (certificat constatator), radiere persoană juridică, radiere Persoană Fizică Autorizată, disponibilitate/rezervare denumire firmă, transfer proprietate;6. Ministerul Finanţelor Publice - înregistrare obligaţii fiscale.7. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Naţionale - parcursul educaţional (înscriere la şcoala, inclusiv învăţământ superior şi înscrierea la bibliotecă); Indiferent de componenta pe care solicitanţii vor aplica, aceştia trebuie să descrie în cadrul cererii de finanţare (în capitolul destinat descrierii investiţiei) modul în care proiectul contribuie la îmbunătăţirea actului guvernamental şi efectele sale asupra serviciilor de e-guvernare. Tipuri de proiecte şi activităţi finanţabile*Font 8* ┌───────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────┐ │ Tipuri │ Activităţi finanţabile │ Obiective urmărite │ Buget estimat │ │de proiecte│ │ │(mil. euro FEDR)│ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┤ │ Big Data │Prin componenta Big Data se finanţează: │a) modernizare şi eficientizare│ 40 │ │ │1. Achiziţia de active corporale şi │a activităţilor interne pentru │ │ │ │necorporale; │combaterea fenomenelor de │ │ │ │2. Achiziţia de servicii de informare │terorism, crimă organizată, │ │ │ │şi publicitate; │corupţie sau evaziune fiscală, │ │ │ │3. Achiziţia de servicii de consultanţă,│frauda ajutor de stat-mediu │ │ │ │avize, acorduri, autorizaţii; │concurenţial (şi optimizarea │ │ │ │4. Achiziţia de servicii pentru │cooperării între instituţiile │ │ │ │instruire/formare profesională │responsabile de aceste │ │ │ │specifică; │activităţi. │ │ │ │5. Cheltuieli aferente echipei interne │ │ │ │ │de proiect; │b) Creşterea gradului de │ │ │ │6. Achiziţia de servicii pentru auditare│utilizare a serviciilor de │ │ │ │intermediară/finală a proiectului. │e-guvernare din prisma │ │ │ │Proiectele trebuie să asigure simultan: │procesării şi interpretării │ │ │ │a) Asigurarea/Dezvoltarea unor │datelor. │ │ │ │infrastructuri/echipamente hardware │ │ │ │ │pentru comunicaţii, cu software-ul │ │ │ │ │aferent, după caz; │ │ │ │ │b) Dezvoltarea unor aplicaţii software │ │ │ │ │adecvate pentru preluarea, stocarea şi │ │ │ │ │analiza avansată a informaţiilor, │ │ │ │ │raportare, precum şi pentru emiterea │ │ │ │ │unor alerte/avertizări; │ │ │ │ │c) Asigurarea securităţii la nivelul │ │ │ │ │infrastructurilor/echipamentelor │ │ │ │ │hardware şi software şi realizarea de │ │ │ │ │back-up. │ │ │ └───────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────┘1.4. Tipuri de solicitanţi1. Autorităţi/instituţii publice centrale sau structuri publice ale acestora cu personalitate juridică proprie care:– gestionează/coordonează servicii publice ce vizează evenimente de viaţă predefinite sau contribuie la dezvoltarea evenimentelor de viaţă,– gestionează/coordonează/asigură servicii sau acţiuni cu privire la susţinerea activităţilor legate de evenimentele de viaţă.2. Parteneriate între cei menţionaţi mai sus - în funcţie de logica responsabilităţilor administrative şi eficienţa operaţională. În cazul în care se optează pentru parteneriat, liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea proiectului, coordonarea activităţilor pentru implementarea proiectului, raportarea către organismul intermediar.1.5. Grup ţintă La nivelul proiectului, solicitantul poate completa descrierea grupului/grupurilor ţintă, cuantificarea grupului ţintă (cu menţionarea sursei de informaţii), precum şi informaţii referitoare la efectul proiectului asupra grupului ţintă. Se vor indica grupurile/entităţile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect.1.6. Indicatori ┌───────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Tip de proiecte│Indicatori de realizare de proiect│ Indicatori de rezultat │ │ │ │ de proiect*) │ ├───────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Big Data │Aplicaţii dezvoltate folosind │Număr de instituţii care│ │ │tehnici de Big Data │utilizează/accesează │ │ │ │informaţiile │ └───────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────────────┘ Notă
  *) Se vor indica domeniile de e-guvernare care vor fi luate în considerare ca urmare a implementării proiectului. Se va preciza modul în care indicatorii de realizare şi cei de rezultat participă (direct sau indirect) la îmbunătăţirea serviciilor publice aferente unuia sau mai multor evenimente din viaţa cetăţeanului sau mediului de afaceri, identificate în Anexa 4 din SNADR 2020 şi POC AP2, cu menţionarea acestor evenimente.
  1.7. Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte Alocarea pentru acest apel - corespunzătoare secţiunii deschise este de 40 milioane euro FEDR, echivalentul în lei = 180.000.000 lei, conform unui curs valutar de 4,5 lei/euro.1.8. Valoarea minimă şi maximă a proiectului, rata de cofinanţare Valoarea minimă şi maximă a proiectului Valoarea minimă este de 1 milion euro (echivalentul în lei = 4.500.000 lei), valoarea maximă este de 26 milioane euro FEDR (echivalentul în lei = 117.000.000 lei). Rata de cofinanţare: Ajutorul se acordă beneficiarului sub formă de finanţare nerambursabilă.a) Pentru beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate valoarea finanţării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibileb) Pentru celelalte categorii de solicitanţi eligibili (cei finanţaţi atât de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate, cât şi din fonduri proprii, precum şi cei finanţaţi doar din fonduri proprii) valoarea finanţării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile şi 2% rata de cofinanţare eligibilă a beneficiarului. POC, AP2, Acţiunea 2.3.1 implică proiecte cu impact la nivel naţional care acoperă întreg teritoriul României pentru servicii imateriale de tipul serviciilor electronice în conformitate cu prevederile art. 70 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1303/2013 privind dispoziţiile comune; astfel, se aplică abordarea pro-rata la finanţarea operaţiunii, prin care fiecare categorie de regiune contribuie în mod proporţional cu partea care este pusă în aplicare în zona sa de program. Pro-rata stabilită în POC, AP2 pentru Acţiunea 2.3.1 este cea raportată la populaţie (Regiuni mai puţin dezvoltate - 12,5% şi Regiuni mai dezvoltate - 87,5%). Solicitantul va argumenta impactul la nivel naţional al proiectului. Pentru perioada 2014-2020, valoarea finanţării nerambursabile se constituie astfel: ┌────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ Regiunile de dezvoltare │TOTAL FINANŢARE NERAMBURSABILĂ│ │ ├────────────┬─────────────────┤ │ │ FEDR │ BUGET DE STAT │ ├────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤ │Regiuni mai dezvoltate │ 80% │ 20% │ │(Bucureşti-Ilfov, │ │ │ │inclusiv capitala Bucureşti)│ │ │ └────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘1.9. Ajutor de stat/de minimis, după caz Nu este cazul1.10. Durata de implementare a proiectelor Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 36 de luni şi se stabileşte de fiecare solicitant în funcţie de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 36 luni, în baza unei justificări temeinice a beneficiarilor, rezultată din procesul de implementare.
   +  Capitolul 2 Reguli pentru acordarea finanţării Verificarea administrativă şi a eligibilităţii cererilor de finanţare va presupune următoarele aspecte:– se verifică dacă propunerea de proiect a fost depusă în condiţiile specificate în prezentul ghid;– se are în vedere existenţa şi forma Cererii de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate menţionate în prezentul ghid;– se verifică îndeplinirea criteriilor din grila de verificare administrativă şi a eligibilităţii Cererii de finanţare (anexă la prezentul ghid), respectiv:– eligibilitatea solicitantului/partenerilor/structurii instituţionale - se va verifica dacă solicitantul îndeplineşte criteriile prevăzute în prezentul ghid/apel de proiecte;– eligibilitatea proiectului - se va verifica dacă proiectul şi activităţile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul ghid/apel de proiecte.2.1. Eligibilitatea solicitantului/partenerilor Pot beneficia de finanţare nerambursabilă solicitanţii specificaţi la capitolul anterior, care au aplicat individual sau în parteneriat (în acest caz proiectul urmând a fi depus de către liderul de parteneriat), care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:1. Solicitantul (şi fiecare partener) se încadrează în categoriile de solicitanţi eligibili, aşa cum sunt aceştia definiţi în prezentul Ghid al solicitantului;2. Solicitantul (şi fiecare partener) nu înregistrează la data depunerii Cererii de finanţare şi la data semnării contractului de finanţare obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):a. mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;b. mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale.3. Solicitantul (şi fiecare partener) nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice;4. Solicitantul (şi fiecare partener) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimele 36 de luni, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finanţare. În acest caz, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;5. Solicitantul (şi fiecare partener) sunt direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului, nu acţionează ca intermediari pentru proiectul propus a fi finanţat şi sunt responsabili pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului;6. Solicitantul (şi fiecare partener) nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, pentru ca beneficiarul să poată fi eligibil;7. Reprezentantul legal al solicitantului (şi al fiecărui partener) nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;8. Reprezentantul legal al solicitantului (şi al fiecărui partener) nu a comis în conduita lor profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi;9. Reprezentantul legal al solicitantului (şi al fiecărui partener) nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;10. Reprezentantul legal al solicitantului (şi al fiecărui partener) nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, datorită nerespectării obligaţiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziţie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile din bugetul comunitar;11. Reprezentantul legal al solicitantului (şi al fiecărui partener) nu este subiectul unui conflict de interese (definit conform Legii nr. 161/2003);12. Reprezentantul legal al solicitantului (şi al fiecărui partener) nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;13. Să îndeplinească şi alte condiţii sau cerinţe specifice acţiunii pentru care este lansat apelul. Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate referitoare la solicitant şi reprezentantul său legal, se completează Declaraţia de eligibilitate, prezentată în Anexa 4a. În situaţia parteneriatelor, declaraţia de eligibilitate trebuie completată şi de fiecare partener.  +  Angajamente ale solicitanţilor Condiţii generale referitoare la angajamentele solicitantului (şi partenerilor):1. Reprezentantul legal al solicitantului (şi al fiecărui partener) se angajează:1. să asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului şi să acorde sprijin echipei de management şi implementare în luarea deciziilor legate de proiect;2. să asigure contribuţia proprie din costurile eligibile şi să finanţeze costurile neeligibile aferente proiectului care îi revin;3. să finanţeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;4. să nu încerce să obţină informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să influenţeze personalul OIPSI/comitetul de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de evaluare şi selecţie.5. să menţină rezultatul proiectului, natura activităţii pentru care s-a acordat finanţarea şi să asigure exploatarea şi mentenanţa pentru cel puţin 60 de luni după terminarea perioadei de implementare a proiectului;6. să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect;7. să ataşeze la ultima cerere de rambursare raportul de audit final realizat de un auditor extern, care certifică faptul că proiectul este implementat în locaţia menţionată în contract, că este în stare de funcţionare şi că din punct de vedere tehnic şi economic respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare - numai pentru liderul de proiect;8. să asigure capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare);9. să achiziţioneze dreptul de proprietate/utilizare/licenţa asupra aplicaţiei software personalizate pentru care se solicită finanţare pentru o durată de timp cel puţin egală cu perioada de sustenabilitate a proiectului. În cazul în care nu este posibilă încheierea contractului pentru această perioadă, solicitantul se angajează să prelungească perioada de valabilitate, astfel încât să se asigure sustenabilitatea proiectului;10. să asigure obligatoriu garanţia şi mentenanţa rezultatului proiectului prin contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori;11. să asigure funcţionarea permanentă/mentenanţa rezultatului proiectului în perioada de post implementare, respectiv 5 ani după finalizarea implementării proiectului, cu excepţia perioadelor de mentenanţă planificate;12. să asigure integrarea produselor/serviciilor informatice care vor fi implementate prin proiectul depus cu sistemele informatice deja existente către care se raportează periodic diverse date (sistemele implementate trebuie să fie capabile să exporte date în formatele cerute de aceste aplicaţii). Pentru justificarea îndeplinirii angajamentelor solicitantului/partenerilor se completează Declaraţia de angajament de către solicitant/lider parteneriat şi fiecare dintre parteneri (dacă proiectul se implementează în parteneriat). De asemenea, se completează Declaraţia pe proprie răspundere asupra locaţiei/locaţiilor unde se implementează proiectul în cazul în care aceasta/acestea nu se regăsesc în actele de înfiinţare ale solicitantului. Totodată, solicitantul/partenerii completează Declaraţia privind conflictul de interese. ┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │Gama de produse/servicii implementate prin proiect trebuie să │ │ │aibă asociate standarde şi proceduri de securitate şi │ │ │confidenţialitate a informaţiilor care să asigure un grad │ │ │ridicat de fiabilitate, disponibilitate şi siguranţă. │ └───────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘2.2. Eligibilitatea proiectului Tipuri de proiecte: proiectele trebuie să se încadreze în tipurile de proiecte ce se pot finanţa în cadrul acestui apel. Stadiul proiectului: nu este cazul Evitarea dublei finanţări: se verifică faptul că proiectul pentru care se solicită finanţare să nu mai fi beneficiat de finanţare din fonduri publice în ultimii 3 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare pentru acelaşi proiect. În acest caz, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate. Contribuţia la obiectivul specific: solicitantul descrie în cadrul Cererii de finanţare care este contribuţia proiectului pentru care solicită finanţare la realizarea obiectivului specific al programului, respectiv "Creşterea utilizării sistemelor de e-guvernare". Criterii de eligibilitate a proiectului:1. Proiectul conţine activităţi specifice şi necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate aşa cum sunt acestea prezentate la punctul 1.3;2. Proiectul se implementează pe teritoriul României;3. Proiectul este fezabil, iar rezultatele implementării proiectului sunt sustenabile în conformitate cu datele şi informaţiile furnizate în Studiul de fezabilitate/Proiect tehnic;4. Proiectul va asigura respectarea standardelor de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor şi de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi conform Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;5. Proiectul respectă principiul neutralităţii tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluţie tehnologică, hardware sau software) şi oferă posibilitatea unei extinderi ulterioare. (Atenţie! Pentru respectarea neutralităţii tehnologice, este necesar ca în cadrul proiectului transmis să nu se facă referire la producători sau mărci ale echipamentelor şi aplicaţiilor software necesare pentru implementarea acestuia);6. Proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice în ultimii 3 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare pentru acelaşi proiect. În acest caz, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;7. Infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data depunerii Cererii de finanţare:– sunt disponibile pentru investiţii (sunt libere de orice sarcini, în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenţionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului);– nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;– nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.8. Proiectul pentru care se solicită finanţare respectă prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii. Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate ale proiectului se completează Declaraţia de eligibilitate. Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională (CTE) din cadrul MCSI contribuie la implementarea măsurilor dedicate TIC pentru ca acestea să fie în conformitate cu obiectivele Strategiei Naţionale Agenda Digitală pentru România 2020. Conform Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 (cu modificările şi completările ulterioare) privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, principalele atribuţii ale CTE sunt:– avizează conformitatea proiectelor care implică soluţii TIC cu obiectivele Strategiei Naţionale Agenda Digitală pentru România 2020 şi ale Strategiei Naţionale de Securitate Cibernetică, iniţiate de instituţiile publice (definite de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare);– contribuie la evaluarea implementării Strategiei Agenda Digitală pentru România 2020 la nivelul administraţiei publice; Totodată, CTE stabileşte relevanţa proiectului pentru SNADR 2020 şi POC, AP2. Vor fi finanţate doar proiectele care au aviz pozitiv al CTE.2.3. Eligibilitatea cheltuielilor Condiţii generale de eligibilitate a cheltuielilor Indiferent de tipul proiectelor, toate cheltuielile realizate în cadrul acestora trebuie să respecte cumulativ următoarele condiţii generale de eligibilitate, conform Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare:a) să fie angajate de către beneficiar şi plătite de acesta în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, [...],cu respectarea perioadei de implementare stabilită de către Autoritatea de Management prin contractul de finanţare;b) să fie însoţite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;c) să fie în conformitate cu prevederile programului;d) să fie cuprinse în Contractul de finanţare, încheiat de către Autoritatea de Management sau Organismul Intermediar, pentru aprobarea operaţiunii cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70 şi art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;e) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;f) să respecte prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale aplicabile. ┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │> Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu │ │ │eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate pentru │ │ │realizarea acelei activităţi. │ └───────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘ Condiţii specifice privind investiţiile:a) Investiţia trebuie să fie menţinută în regiunea beneficiară pentru minimum 5 ani după finalizarea implementării proiectului.b) Nu sunt permise achiziţii în regim de leasingc) Achiziţiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile.d) Închirierea de active corporale nu este eligibilă pentru investiţii.e) Activele (corporale şi necorporale) sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc următoarele condiţii:– trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul locaţiei/locaţiilor de implementare stabilită/stabilite prin Cererea de finanţare şi pentru scopul declarat în proiect;– trebuie să fie amortizabile;– trebuie să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul. ┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │Nu este permisă utilizarea echipamentelor achiziţionate prin │ │ │proiect de către o persoană de drept privat, indiferent de │ │ │acţionariat │ └───────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘ Sunt eligibile acele cheltuieli care au legătură directă cu atingerea obiectivelor acţiunilor din POC pentru care a fost depus proiectul şi care respectă dispoziţiile regulamentelor comunitare aplicabile şi dispoziţiile naţionale de eligibilitate. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cheltuieli eligibile (inclusiv TVA aferent în condiţiile în care TVA nu │ │poate fi recuperat*) │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. Costurile investiţiilor în active corporale şi necorporale: │ │a. achiziţionarea de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv│ │cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune), justificate din│ │punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de │ │mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor │ │informatice implementate prin proiect; │ │b. cheltuieli de amenajare a spaţiilor tehnice în care se vor instala │ │echipamentele TIC achiziţionate prin proiect, dacă imobilul în care se face│ │investiţia este liberă de orice sarcini sau interdicţii şi nu face obiectul│ │unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti; │ │c. cheltuielile pentru achiziţionarea şi/sau dezvoltarea aplicaţiilor │ │software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi │ │implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri │ │de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură │ │electronică. │ │2. Cheltuieli de informare şi publicitate - conform prevederilor Manualului│ │de Identitate Vizuală şi tabelului de mai jos referitor la cheltuieli de │ │informare şi publicitate. │ │3. Cheltuieli cu servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii │ │(punctele a+b=nu mai mult de 10% din valoarea eligibilă a proiectului) │ │a. Cheltuieli cu servicii de consultanţă pentru elaborarea tuturor │ │documentaţiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii │ │de finanţare); │ │b. Cheltuieli cu servicii de consultanţă în domeniul managementului │ │proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării │ │proiectului şi/sau servicii de asistenţă juridică pentru realizarea │ │achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea │ │procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică); │ │c. Cheltuieli pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor │ │aferente activităţilor eligibile ale operaţiunii. │ │4. Cheltuieli pentru instruire/formare profesională specifică**) │ │a. Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va utiliza aplicaţia/ │ │serviciul software dezvoltat; │ │b. Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va asigura │ │administrarea şi mentenanţa aplicaţiei/serviciului software dezvoltat, dacă│ │acesta este angajat al beneficiarului/partenerilor. │ │5. Cheltuieli aferente echipei interne de proiect**) (management intern de │ │proiect şi echipa de implementare internă) - doar dacă nu au fost acoperite│ │în cadrul cheltuielilor de consultanţă: │ │a. Cheltuieli salariale pentru echipa internă de proiect - personal angajat│ │al beneficiarului finanţării (conform legislaţiei în vigoare); │ │b. Cheltuieli de deplasare pentru echipa internă de proiect - diurnă, │ │cazare, transport; │ │c. Cheltuieli cu transportul de bunuri, dacă se justifică în cadrul │ │proiectului; │ │d. Birotică - pentru echipa de management (conform │H.G. nr. 2139/30.11.2004); │ │e. Achiziţia de echipamente TIC - numai pentru echipa de management; │ │f. Cheltuieli salariale pentru personalul ce urmează a fi angajat de către │ │solicitant/parteneri, pe baza de contract individual de muncă pe durata │ │determinată, încheiat în afara organigramei, în cadrul proiectului. │ │6. Cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului: │ │a. auditare financiară (conform reglementărilor naţionale); │ │b. auditare tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului │ │proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele POC). │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *) Pentru a stabili TVA eligibil a fi finanţat din FESI se completează Declaraţia privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operaţiunii propuse spre finanţare din FEDR, FSE şi FC 2014-2020.
  **) Totalul Cheltuielilor pentru instruire/formare profesională specifică (punctul 4) şi a Cheltuielilor aferente echipei interne de proiect (punctul 5) vor fi finanţate conform art. 98 alin. (2) din Regulamentul CE 1303/2013 privind dispoziţiile comune, în limita a 10% din cheltuielile eligibile de tip FEDR.
  Rezonabilitatea costurilor este analizată în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
  Următoarele cheltuieli de informare şi publicitate vor fi rambursate în limitele stabilite mai jos:*Font 9* ┌───┬────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┐ │Nr.│ Activitatea de informare şi publicitate │ Nr. bucăţi │Asistenţă nerambursabilă│ │ │ │maxim decontat│ inclusiv TVA (lei) │ ├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │ 1.│Anunţ/comunicat de presă privind │ 1 │ 3.000 lei/buc │ │ │începerea proiectului - obligatoriu │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │ 2.│Anunţ/comunicat de presă la finalizarea │ 1 │ 3.000 lei/buc │ │ │proiectului- obligatoriu │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │ 3.│Realizarea de panouri de informare │ 1 │ 5.000 lei/buc │ │ │(obligatoriu pentru proiectele cu o │ │ │ │ │valoare mai mare de 500.000 Euro) │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │ 4.│Realizarea de etichete autocolante │10% mai mult │ 10 lei/autocolant │ │ │pentru echipamentele achiziţionate prin │decât nr. │ │ │ │proiect - obligatoriu │echipamente │ │ │ │ │achiz. prin │ │ │ │ │proiect │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │ 5.│Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului │ - │ Nu se decontează │ │ │României şi sigla Instrumentelor Structurale│ │ │ │ │în România postate pe site-ul realizat prin │ │ │ │ │proiect - obligatoriu │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┤ │ 6.│Un link către site-ul web al Instrumentelor │ - │ Nu se decontează │ │ │Structurale în România, www.fonduri-ue.ro │ │ │ │ │postat pe site-ul solicitantului - │ │ │ │ │obligatoriu │ │ │ └───┴────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┘ ┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │1. În cazul în care valoarea reală a cheltuielilor este mai mare decât cea│ │ │aprobată, ca urmare a derulării achiziţiilor aferente proiectului, atunci │ │ │beneficiarul va trebui să suporte diferenţa apărută. │ │ │2. Cheltuielile eligibile efectiv realizate care se iau în considerare la │ │ │rambursare nu pot depăşi sumele stabilite iniţial prin contractul de │ │ │finanţare. │ │ │3. Cheltuielile efectuate în timpul implementării proiectului şi │ │ │considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi │ │ │suportate de către beneficiar. │ └─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │1. Solicitantul se va angaja să asigure obligatoriu garanţia şi mentenanţa│ │ │pentru produsul/serviciul respectiv. De asemenea, beneficiarul se va │ │ │angaja să asigure mentenanţa pentru produsul/serviciul dezvoltat şi │ │ │implementat şi funcţionarea permanentă a acestuia în perioada de post │ │ │implementare, respectiv 5 ani după finalizarea implementării proiectului, │ │ │cu excepţia perioadelor de mentenanţă planificate. │ │ │2. Sunt decontate numai serviciile care au legătură directă cu proiectul, │ │ │în condiţiile OUG nr. 26/2012 └─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  2.5. Cheltuieli neeligibile Tipuri de cheltuieli neeligibile:1. taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;2. cheltuieli de mentenanţă;3. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare şi alte comisioane aferente creditelor;4. achiziţia de echipamente şi autovehicule sau mijloace de transport second-hand;5. amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;6. costurile pentru operarea investiţiei;7. sumele rezultate din diferenţele de curs valutar;8. costuri de amortizare;9. contribuţia în natură;10. cheltuieli de leasing;11. achiziţionarea de infrastructuri, terenuri construite şi terenuri neconstruite, precum şi bunuri imobiliare;
   +  Capitolul 3 Completarea cererii de finanţare Pentru a propune un proiect în vederea finanţării, solicitantul trebuie să completeze în limba română Anexa "Formular Cerere de finanţare". Elaborarea Cererii de Finanţare şi a anexelor aferente se va face conform modelelor anexate. Acestea se vor transmite atât prin sistemul informatic MySMIS 2014, cât şi prin sistemul electronic pus la dispoziţie de MCSI-OIPSI (http://fonduri.mcsi.ro/) Transmiterea unei Cereri de Finanţare reprezintă un angajament oficial al solicitantului, conform căruia toate detaliile proiectului sunt corecte şi reale. Totodată, reprezintă o confirmare a faptului că, dacă finanţarea se acordă, solicitantul se angajează să implementeze proiectul în condiţiile descrise în Cererea de Finanţare şi în concordanţă cu condiţiile stabilite în Contractul de Finanţare. ┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │În cazul în care există diferenţe între varianta de proiect │ │ │încărcată în MySMIS şi cea de pe site-ul MCIS-OIPSI, se va lua │ │ │în considerare varianta încărcată pe site-ul MCSI-OIPSI. │ └───────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘3.1. Înregistrarea în sistemul MySMIS 2014 a solicitantului Înainte de demararea completării conţinutului Cererii de finanţare, solicitanţii au obligaţia înregistrării în sistem, conform indicaţiilor furnizate pe site-ul https://2014.mysmis.ro . http://www.fonduri-ue.ro/. Odată cu înregistrarea solicitantului, este necesară completarea tuturor câmpurilor, întrucât informaţiile din această secţiunea sunt esenţiale pentru evaluarea eligibilităţii solicitantului sau pentru evaluarea tehnico-economică. Astfel, la secţiunea solicitant se vor regăsi următoarele informaţii: ● Date de identificare (denumire, tip - se va selecta dintr-un nomenclator, etc); ● Reprezentant legal (funcţie, nume, prenume, data naşterii, CNP, date de contact); ● Sediul social; ● Date financiare:– conturi bancare;– exerciţii financiare. ● Finanţări:– Asistenţă acordată anterior, unde se completează cu informaţii privind proiectele derulate anterior de către solicitant, încheiate sau aflate în derulare;– Asistenţă solicitată, unde se completează cu informaţii privind proiectele depuse pentru obţinerea de finanţare pe alte programe. Notă: informaţiile nu trebuie să se limiteze la programele/proiectele finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, ci se vor prezenta toate tipurile de finanţări. ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │Solicitantul are obligaţia să verifice ataşarea tuturor anexelor│ │ │obligatorii la Cererea de finanţare în format electronic. Dacă │ │ │la înscrierea electronică a proiectului se constată lipsa a cel │ │ │puţin 3 documente, proiectul este respins automat, fără a se mai│ │ │solicita clarificări. │ │ │De asemenea, solicitantul trebuie să se asigure că anexele sunt │ │ │complete, lizibile şi semnate. │ └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │1. Se va acorda atenţie corelării informaţiilor din Cererea de │ │ │Finanţare care au fost preluate/extrase din documentele anexate │ │ │Cererii de Finanţare (după caz: studiu de fezabilitate, CV, │ │ │etc.). Necorelarea acestor informaţii sau prezentarea unor │ │ │informaţii incomplete se constituie în motive de depunctare sau │ │ │respingere a finanţării. │ │ │2. În completarea Secţiunii "Bugetul proiectului/Surse de │ │ │finanţare" din Cererea de finanţare, solicitantul va ţine cont │ │ │de criteriile de eligibilitate a cheltuielilor şi de modalitatea│ │ │de stabilire a contribuţiei proprii. Bugetul trebuie să fie │ │ │construit în mod echilibrat şi să reflecte în mod realist │ │ │costurile pentru activităţile previzionate a se realiza prin │ │ │proiect. │ │ │3. În documentaţia aferentă studiului de fezabilitate/ │ │ │proiectului tehnic, pentru respectarea principiilor de acces la │ │ │achiziţiile publice, în special cele cu privire la neutralitatea│ │ │tehnologică, se vor prezenta cel puţin două referinţe diferite │ │ │din punct de vedere tehnologic, de la operatori economici │ │ │diferiţi, care pot oferi aceleaşi produse considerate din punct │ │ │de vedere tehnic similare cu cele cerute în documentaţie. │ └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.2. Modalitatea de depunere a propunerilor de proiecte în sistemul electronic la MCSI-OIPSI Solicitantul va completa şi va transmite on-line Cererea de Finanţare, la care va ataşa toate documentele solicitate în prezentul ghid. Toate documentele completate de solicitant în Word sau Excel vor fi transmise cu semnătură electronică. Documentele emise de alte instituţii vor fi scanate şi transmise în format pdf., la o rezoluţie de 300 dpi (în cazul parteneriatelor, inclusiv declaraţiile partenerilor). În ceea ce priveşte bugetul proiectului, pentru a permite verificarea corectitudinii calculelor, toate paginile din fişierul Excel aferent trebuie să fie neprotejate la editare. Înregistrarea şi transmiterea proiectelor se va face pe pagina web a MCSI-OIPSI la adresa http://fonduri.mcsi.ro. Paşii necesari pentru înregistrarea on-line unui proiect1. În cazul în care nu aveţi deja un cont trebuie creat un cont nou. Cu acelaşi cont se pot înregistra mai multe proiecte.2. Cu aceste date poate fi accesată secţiunea "Contul meu", de unde se poate schimba parola.3. În secţiunea "Adaugă proiect" se va înregistra proiectul/proiectele.4. După introducerea datelor în formularul de înregistrare se va apăsa butonul "Pasul următor".5. În acest moment se poate verifica/modifica pentru ultima dată datele înscrise şi se poate trece la ultima etapa "Adaugă fişiere".6. Pentru a adăuga fişiere se apasă butonul "Browse", după care se apasă butonul "Adaugă", executând această operaţiune pentru fiecare fişier în parte. După ce au fost introduse toate fişierele se apasă butonul "Pasul următor".7. Dacă datele introduse sunt corecte se apasă butonul "Înregistrează proiectul". În acest moment proiectul este înregistrat. După înregistrarea proiectului, acesta nu mai poate fi modificat.8. La secţiunea "Lista proiectelor înregistrate" din meniul principal poate fi vizualizată lista tuturor proiectelor înregistrate.9. În secţiunea "Proiectele mele" pot fi vizualizate proiectul/proiectele înregistrate de către solicitant Câmpurile cu * sunt câmpuri obligatorii, necompletarea lor va conduce la o aplicaţie nevalidată. ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │Pentru a fi posibilă înregistrarea on-line, este necesar ca │ │ │proiectul să fie transmis electronic în intervalul de timp │ │ │menţionat, nu doar să se înceapă înregistrarea acestuia. │ │ │Furnizarea de informaţii false în declaraţiile pe proprie │ │ │răspundere duce la respingerea automată a proiectului şi se │ │ │pedepseşte conform legilor în vigoare! │ └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │Se va acorda atenţie corelării informaţiilor din Cererea de │ │ │Finanţare care au fost preluate/extrase din documentele anexate │ │ │Cererii de Finanţare (după caz: studiu de fezabilitate, CV, │ │ │diagrama Gantt etc.). Necorelarea acestor informaţii sau │ │ │prezentarea unor informaţii incomplete se constituie în motive │ │ │de depunctare sau respingere a finanţării. │ │ │În completarea Secţiunii "Bugetul proiectului/Surse de │ │ │finanţare" din Cererea de finanţare, solicitantul va ţine cont │ │ │de criteriile de eligibilitate a cheltuielilor şi de modalitatea│ │ │de stabilire a contribuţiei proprii. Bugetul trebuie să fie │ │ │construit în mod echilibrat şi să reflecte în mod realist │ │ │costurile pentru activităţile previzionate a se realiza prin │ │ │proiect. │ └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Lista documentelor care însoţesc Cererea de finanţare: ┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Denumire document │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1.│Cererea de finanţare*2) - inclusiv bugetul estimat*3) - cu semnătură │ │ │electronică. │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2.│Actul de înfiinţare al solicitantului (şi partenerilor - dacă este │ │ │cazul) - în format *.pdf. │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3.│Acordul de parteneriat - dacă este cazul - cu semnăturile şi ştampilele │ │ │tuturor semnatarilor, semnat de liderul de proiect pe fiecare pagină - │ │ │în format *.pdf. │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4.│Actul de împuternicire în cazul în care Cererea de finanţare nu este │ │ │semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană │ │ │împuternicită în acest sens. Poate fi anexat orice document │ │ │administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea│ │ │prevederilor legale. │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ATENŢIE! În cazul în care există un act de împuternicire, toate │ │ │documentele din dosarul aplicaţiei trebuie semnate de către │ │ │împuternicit. - în format *.pdf. │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5.│Decizia de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, │ │ │atât a valorii totale a proiectului, cât şi a cofinanţării proprii. │ │ │Trebuie menţionată denumirea proiectului, în conformitate cu cea a │ │ │proiectului înregistrat - pentru solicitant şi parteneri - în │ │ │format *.pdf. │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6.│Studiul de fezabilitate*4) - cu semnătură electronică, conform │ │ │H.G. nr. 28/2008. │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7.│Proiect tehnic*5) - cu semnătură electronică. │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8.│Declaraţia de eligibilitate - în format *.pdf. │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9.│Declaraţia de angajament - în format *.pdf. │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10.│Declaraţia de eligibilitate TVA - în format *.pdf. │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11.│Declaraţie pe propria răspundere asupra locaţiei/locaţiilor unde se │ │ │implementează proiectul, în cazul în care aceasta/acestea nu se regăsesc│ │ │în actele de înfiinţare ale solicitantului - în format *.pdf. │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12.│Diagrama Gantt aferentă calendarului de activităţi previzionate a se │ │ │realiza în vederea implementării proiectului - în format *.pdf. │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │13.│Acord scris din partea instituţiei/instituţiilor publice (altele decât │ │ │solicitantul şi partenerii, la care se justifică implementarea │ │ │proiectului) prin care să se confirme implicarea în proiect, utilizarea │ │ │echipamentelor pentru scopul proiectului şi punerea la dispoziţie a │ │ │spaţiului necesar (adresa exactă). De asemenea, trebuie specificat dacă │ │ │imobilul/imobilele în care se amenajează spaţii tehnice este liber/sunt │ │ │libere de orice sarcini sau interdicţii şi nu face/nu fac obiectul unor │ │ │litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti - în │ │ │format *.pdf. │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14.│Avizul Comitetului Tehnico-Economic - conform H.G. nr. 941/2013 privind │ │ │organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru │ │ │Societatea Informaţională - în format *.pdf. │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │15.│În cazul în care documentele financiare sunt semnate de către altă │ │ │persoană decât reprezentantul legal, trebuie prezentată împuternicire şi│ │ │specimen de semnătură pentru persoana respectivă - în format *.pdf. │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │16.│În cazul proiectelor pentru care se doreşte finanţarea cheltuielilor cu │ │ │echipa internă de proiect: │ │ │- Copie după ordinul de numire al echipei de proiect - în format *.pdf; │ │ │- CV-urile şi fişele de post pe proiect ale persoanelor din echipa de │ │ │proiect - în format *.pdf. │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │17.│Opis al dosarului Cererii de finanţare - în format *.pdf. │ └───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │La Cererea de Finanţare pot fi anexate orice alte documente pe │ │ │care solicitantul le consideră utile pentru justificarea/ │ │ │argumentarea proiectului propus spre finanţare. │ └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │Dacă Studiul de fezabilitate sau Proiectul Tehnic nu sunt │ │ │anexate în varianta integrală, proiectul este respins fără a fi │ │ │solicitate documente şi informaţii suplimentare │ │ │Dacă la înscrierea electronică a proiectului se constată lipsa a│ │ │cel puţin 3 documente, proiectul este respins automat fără a se │ │ │mai solicita clarificări. │ └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │Copiile scanate ale documentelor trebuie să fie semnate │ │ │electronic de către solicitant (reprezentantul legal al │ │ │solicitantului/persoana împuternicită), prin aceasta │ │ │certificându-se conformitatea cu originalul a documentelor │ │ │transmise. │ └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *2) Dacă lipseşte cererea de finanţare, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar proiectul este respins fără a solicita documente şi informaţii suplimentare.
  *3) Dacă lipseşte întregul buget estimat, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar proiectul este respins fără a solicita documente şi informaţii suplimentare.
  *4) Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar proiectul este respins fără a solicita documente şi informaţii suplimentare.
  *5) Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar proiectul este respins fără a solicita documente şi informaţii suplimentare.
   +  Capitolul 4 Procesul de evaluare şi selecţie4.1. Descriere generală Cererile de finanţare depuse vor parcurge un proces de evaluare şi selecţie, în vederea stabilirii proiectelor aprobate. Procesul de evaluare şi selecţie constă în parcurgerea următoarelor etape:– etapa de verificare a criteriilor de transmitere;– etapa de verificare a conformităţii administrative a dosarului Cererii de finanţare şi a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;– etapa de evaluare tehnico-economică a propunerii de proiect;– etapa de selecţie a proiectelor. Verificarea criteriilor de transmitere se realizează în conformitate cu punctele aferente din grila de verificare a conformităţii administrative. Răspunsurile la aceste puncte pot fi "Da" sau "Nu". Pentru a trece la următoarea fază de verificare proiectul trebuie să răspundă cu "Da" la toate punctele. În cazul în care aceste cerinţe nu sunt respectate, solicitantul va primi o scrisoare de respingere.4.1.1. Verificarea criteriilor de transmitere Verificarea criteriilor de transmitere se realizează în conformitate cu punctele aferente din grila de verificare a conformităţii administrative. Răspunsurile la aceste puncte pot fi "Da" sau "Nu". Pentru a trece la următoarea fază de verificare proiectul trebuie să răspundă cu "Da" la toate punctele. În cazul în care lipsesc cel puţin trei documente (Cererea de finanţare sau orice altă anexă), proiectul se respinge automat, iar solicitantului i se va transmite Scrisoarea de respingere. Dacă lipsesc mai puţin de trei documente, solicitantului i se va transmite o scrisoare de solicitare de clarificări în faza de verificare a criteriilor de transmitere, în vederea transmiterii documentelor lipsă. În cazul în care aceste cerinţe nu sunt respectate, solicitantul va primi o scrisoare de respingere.4.1.2. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii Pentru verificarea conformităţii administrative şi de eligibilitate a Cererii de finanţare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU. Dacă pentru verificarea criteriilor din etapa administrativă şi a eligibilităţii, se constată că sunt necesare informaţii/documente/clarificări suplimentare faţă de cele depuse, acestea vor fi solicitate de către ofiţerul principal OIPSI. Rămâne în responsabilitatea solicitantului să se asigure că răspunsul este înregistrat la MCSI-OIPSI în termenul prevăzut. Dacă în 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea scrisorii de clarificări solicitantul nu răspunde, proiectul este respins. În cazul în care răspunsul solicitantului este incomplet, va fi posibilă o singură revenire. Scrisoarea de revenire respectă principiile de întocmire şi transmitere a primei scrisori de solicitare de clarificări. Dacă în 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea revenirii solicitării de clarificări solicitantul nu răspunde, sau răspunsul este incomplet, ofiţerii de proiect au obligaţia de a respinge proiectul. În cazul în care solicitantul modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, conţinutul ideii de proiect şi/sau a bugetului, ofiţerii de proiect au obligaţia de a respinge proiectul. Pentru ca un proiect să treacă în etapa de evaluare tehnico-economică, este necesar ca proiectul să obţină "DA" la toate întrebările din grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii. ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │Având în vedere că depunerea cererii de finanţare se face │ │ │electronic, procesul de clarificări se va desfăşura astfel: │ │ │● Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă de │ │ │evaluare; │ │ │● Solicitantul va avea obligaţia să răspundă în maxim 5 zile │ │ │lucrătoare. │ └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.1.3. Evaluarea tehnico-economică În această etapă vor fi evaluate doar acele proiecte care îndeplinesc criteriile administrative şi de eligibilitate. Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare descrise în grilele de evaluare tehnico- economice, se va acorda un punctaj unic pe fiecare subcriteriu în parte (numere întregi, în limitele maximale prevăzute în grilele de evaluare tehnico-economică), însoţit de justificarea alegerii punctajelor acordate. Indiferent de punctajul obţinut în urma evaluării tehnico-economice, toate proiectele vor intra în Comitetul de Selecţie. Acesta poate lua, pe baza rapoartelor de evaluare primite, una din următoarele decizii:– să aprobe proiectul fără modificarea conţinutului şi condiţiilor definite în Cererea de finanţare şi anexele acesteia;– să aprobe proiectul cu reducerea costurilor eligibile totale; aceasta se întâmplă când una sau mai multe cheltuieli nu sunt eligibile sau nu sunt justificate, dimensiunea cofinanţării solicitate sau rata de cofinanţare solicitată nu se încadrează în limitele specificate pentru acest apel, însă din punct de vedere tehnic proiectul este viabil. În acest caz, solicitantul poate să accepte implementarea proiectului în întregime sau să renunţe la solicitarea finanţării;– să respingă proiectul dacă proiectul nu îndeplineşte punctajul minim necesar în conformitate cu grila de evaluare sau din alte motive legate de conţinutul proiectului sau dacă pentru respectiva cerere de propuneri de proiecte au fost epuizate fondurile alocate;– poate solicita motivat reevaluarea proiectului. Comitetul de selecţie se va întruni periodic, ori de câte ori este necesar şi va analiza rapoartele de evaluare şi grilele tehnico-economice primite. Nu pot fi aprobate decât proiectele ce întrunesc condiţiile spre a fi finanţate, până la concurenţa cu bugetul apelului. În cadrul fiecărei linii bugetare, beneficiarii vor estima doar în lei valoarea bunurilor şi serviciilor care presupun cheltuieli în valută, utilizând cursul valutar de 4,44 lei/euro, conform Comisiei Naţionale de Prognoză. ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │Selectarea proiectului pentru finanţare este condiţionată de │ │ │următoarele elemente: │ │ │a) punctajul obţinut să fie de cel puţin 80 puncte, fără │ │ │obţinerea unui punctaj 1 la niciunul dintre criterii │ │ │(Maturitate/Capacitate de implementare) şi la subcriteriul │ │ │neutralitate tehnologică. │ │ │b) disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel. │ └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ În cazul egalităţii de puncte între ultimele proiecte de pe listă, se vor aplica succesiv următoarele criterii de departajare:– punctajul obţinut la criteriul de evaluare Capacitatea de implementare a beneficiarului;– punctajul obţinut la criteriul de evaluare Maturitate. Solicitanţii vor fi informaţi asupra rezultatului selecţiei şi asupra termenului de acceptare sau de contestare a deciziei. În cazul în care solicitantul al cărui proiect a fost aprobat nu transmite acceptul de finanţare în termenul prevăzut în scrisoarea de aprobare, acesta poate fi decăzut din drepturi, iar OIPSI poate decide finanţarea următorului proiect de pe listă. Lista cu proiecte propuse spre finanţare va fi transmisă spre aprobare AM POC. După aprobare, lista finală se va publica pe website-ul AM POC şi OIPSI. În cazul în care Cererea de finanţare este respinsă, solicitantului i se va transmite o scrisoare de respingere, care va conţine şi motivaţia respingerii. În cazul în care Cererea de finanţare este aprobată, solicitantului i se va transmite o scrisoare de aprobare, scrisoare în care sunt menţionate toate informaţiile şi condiţiile finanţării. În termen de maximum 5 zile de la primirea scrisorii de aprobare, solicitantul trebuie să transmită acceptul de finanţare. În cazul diminuării bugetului, solicitantul poate contesta diminuările printr-o scrisoare transmisă OIPSI tot în termen de 5 zile lucrătoare. În cazul în care solicitantul amână nejustificat semnarea contractului sau depunerea documentelor solicitate la contractare, OIPSI poate decide respingerea finanţării, fără a crea nicio obligaţie din partea OIPSI.4.2. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor În situaţia în care solicitanţii sunt nemulţumiţi de respingerea proiectului în oricare dintre etape, inclusiv în etapa de contractare, aceştia au posibilitatea de a contesta acest rezultat. Contestaţiile se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maxim 10 de zile lucrătoare. Pentru a putea fi luate în considerare, contestaţiile trebuie să respecte următoarele cerinţe: ● Identificarea contestatarului, prin: denumire solicitant, adresa, numele şi funcţia reprezentantului legal; ● Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat Cererii de finanţare (codul MySMIS 2014) şi titlul proiectului; ● Obiectul contestaţiei - ce se solicită prin formularea contestaţiei. Obiectul contestaţiei va fi strict legat de motivaţia prezentată în scrisoarea de informare/respingere şi în conformitate cu criteriile anunţate în prezentul Ghid. ● Motivele de fapt şi de drept (dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, principiile încălcate); ● Mijloace de probă (acolo unde există); ● Ştampila şi semnătura reprezentantului legal; ● Data formulării contestaţiei. Contestaţiile sunt analizate şi soluţionate în termen de 10 de zile lucrătoare de la data înregistrării lor la OIPSI. În situaţia în care se consideră necesară o investigaţie mai amănunţită, care presupune depăşirea termenului de 10 de zile, contestatarul va fi anunţat, în scris, asupra termenului de soluţionare. Decizia privind soluţionarea contestaţiilor poate fi de admitere sau de respingere. Contestatarul este notificat în scris asupra deciziei. Pe perioada evaluării contestaţiei nu vor fi solicitate documente suplimentare.4.3. Grile de evaluare şi selecţie4.3.1. Grila de verificare a conformităţii administrative*Font 9* ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┐ │Nr. │ Documente verificate │ DA │ NU │Obs.│ │crt.│ │ │ │ │ ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┤ │Verificarea criteriilor de transmitere*6) │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┤ │ 1.│Solicitantul a ataşat în format electronic toate documentele │ │ │ │ │ │necesare, conform prevederilor Ghidului solicitantului. │ │ │ │ │ │Nedepunerea la înscrierea electronică a proiectului a cel puţin 3│ │ │ │ │ │documente conduce la respingerea automată a proiectului. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 2.│Proiectul a fost depus în termenul menţionat în Ghidul │ │ │ │ │ │solicitantului. │ │ │ │ ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┤ │Verificarea administrativă │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┤ │ 1.│Cererea de Finanţare*7) există - inclusiv bugetul estimat*8) │ │ │ │ │ │- pentru depunerea pe site-ul OIPSI │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 2.│Cererea de Finanţare (împreună cu anexele) respectă formatul tip │ │ │ │ │ │prevăzut, iar tipul fiecărui fişier corespunde formatului │ │ │ │ │ │specificat în Ghidul solicitantului - pentru depunerea pe site-ul│ │ │ │ │ │OIPSI │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 3.│Cererea de Finanţare şi anexele sunt complete - pentru │ │ │ │ │ │depunerea pe site-ul OIPSI │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 4.│Actul de înfiinţare al solicitantului (şi partenerilor - dacă │ │ │ │ │ │este cazul) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 5.│Acordul de parteneriat - dacă este cazul - conform Anexei │ │ │ │ │ │aferente │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 6.│Actul de împuternicire în cazul în care Cererea de finanţare nu │ │ │ │ │ │este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o │ │ │ │ │ │persoană împuternicită în acest sens. Poate fi anexat orice │ │ │ │ │ │document administrativ emis de reprezentantul legal în acest │ │ │ │ │ │sens, cu respectarea prevederilor legale. │ │ │ │ │ │ATENŢIE! În cazul în care există un act de împuternicire, toate │ │ │ │ │ │documentele din dosarul aplicaţiei trebuie semnate de către │ │ │ │ │ │împuternicit. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 7.│Decizia de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de │ │ │ │ │ │proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât şi a │ │ │ │ │ │cofinanţării proprii. Trebuie menţionată denumirea proiectului, │ │ │ │ │ │în conformitate cu cea a proiectului înregistrat - pentru │ │ │ │ │ │solicitant şi parteneri │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 8.│Studiul de fezabilitate*9) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 9.│Proiect tehnic*10) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 10.│Declaraţia de eligibilitate - conform Anexei aferente │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 11.│Declaraţia de angajament - conform Anexei aferente │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 12.│Declaraţia de eligibilitate TVA - conform Anexei aferente │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 13.│Declaraţia privind conflictul de interese - conform Anexei │ │ │ │ │ │aferente. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 14.│Declaraţie pe propria răspundere asupra locaţiei/locaţiilor unde │ │ │ │ │ │se implementează proiectul, în cazul în care aceasta/acestea nu │ │ │ │ │ │se regăsesc în actele de înfiinţare ale solicitantului. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 15.│Diagrama Gantt aferentă calendarului de activităţi previzionate │ │ │ │ │ │a se realiza în vederea implementării proiectului. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 16.│Acord scris din partea instituţiei/instituţiilor publice (altele │ │ │ │ │ │decât solicitantul la care se justifică implementarea │ │ │ │ │ │proiectului) prin care să se confirme implicarea în proiect, │ │ │ │ │ │utilizarea echipamentelor pentru scopul proiectului şi punerea la│ │ │ │ │ │dispoziţie a spaţiului necesar (adresa exactă). De asemenea, │ │ │ │ │ │trebuie specificat dacă imobilul/imobilele în care se amenajează │ │ │ │ │ │spaţii tehnice este liber/sunt libere de orice sarcini sau │ │ │ │ │ │interdicţii şi nu face/nu fac obiectul unor litigii aflate în │ │ │ │ │ │curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 17.│Avizul Comitetului Tehnico-Economic - conform H.G. nr. 941/2013 │ │ │ │ │ │privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic │ │ │ │ │ │pentru Societatea Informaţională. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 18.│În cazul în care documentele financiare sunt semnate de către │ │ │ │ │ │altă persoană decât reprezentantul legal, trebuie prezentată │ │ │ │ │ │împuternicire şi specimen de semnătură pentru persoana │ │ │ │ │ │respectivă. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 19.│În cazul proiectelor pentru care se doreşte finanţarea │ │ │ │ │ │cheltuielilor cu echipa internă de proiect (management intern de │ │ │ │ │ │proiect şi echipa de implementare internă): │ │ │ │ │ │- Copie după ordinul de numire al echipei de proiect - în │ │ │ │ │ │format *.pdf; │ │ │ │ │ │- CV-urile şi fişele de post pe proiect ale persoanelor din │ │ │ │ │ │echipa de proiect. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 20.│Opis al dosarului Cererii de finanţare. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 21.│Clarificările furnizate de solicitant nu au modificat │ │ │ │ │ │informaţiile din Cererea de finanţare. Prin modificarea Cererii │ │ │ │ │ │de finanţare se înţelege modificarea ideii de proiect, a │ │ │ │ │ │devizului estimativ sau a soluţiei tehnice. │ │ │ │ └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┘ Notă
  *7) Dacă lipseşte cererea de finanţare, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar proiectul este respins fără a solicita documente şi informaţii suplimentare
  *8) Dacă lipseşte întregul buget estimat, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar proiectul este respins fără a solicita documente şi informaţii suplimentare
  *9) Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar proiectul este respins fără a solicita documente şi informaţii suplimentare
  *10) Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar proiectul este respins fără a solicita documente şi informaţii suplimentare
  4.3.2. Verificarea eligibilităţii*Font 9* ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┐ │Nr. │ Documente verificate │ DA │ NU │Obs.│ │crt.│ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 1.│Solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili.│ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 2.│Solicitantul respectă toate criteriile de eligibilitate. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 3.│Proiectul pentru care se solicită finanţare respectă toate │ │ │ │ │ │criteriile de eligibilitate. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 4.│Proiectul conţine cheltuielile de informare şi publicitate │ │ │ │ │ │obligatorii, conform ghidului. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 5.│Durata maximă de implementare a proiectului nu depăşeşte termenul│ │ │ │ │ │prevăzut în ghid. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 6.│Suma cheltuielilor de consultanţă prevăzute la punctele 3.a) şi │ │ │ │ │ │3.b) din tabelul aferent capitolului de cheltuieli eligibile din │ │ │ │ │ │ghidul solicitantului, nu depăşeşte 10% din valoarea eligibilă a │ │ │ │ │ │proiectului. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 7.│Totalul cheltuielilor pentru instruire/formare profesională │ │ │ │ │ │specifică şi a Cheltuielilor aferente echipei interne de proiect │ │ │ │ │ │nu depăşesc 10% din cheltuielile eligibile de tip FEDR. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 8.│Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind│ │ │ │ │ │egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, regulamentele privind │ │ │ │ │ │achiziţiile publice, informarea şi publicitatea. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ 9.│Avizul CTE este pozitiv, respectiv proiectul este conform │ │ │ │ │ │cu obiectivele Strategiei Naţionale Agenda Digitală pentru │ │ │ │ │ │România 2020 şi cu obiectivele POC, AP2. │ │ │ │ └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┘4.3.3. Grila de evaluare tehnico-economică ┌──────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────┐ │ Criterii │Punctaj│Punctaj│ Observaţii │ │ │maxim │acordat│şi justificări│ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────┤ │1. MATURITATE │ 85 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────┤ │a) Rezultatele şi impactul proiectului │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │1 p: Proiectul nu contribuie la îmbunătăţirea │ │ │ │ │eficienţei şi eficacităţii instituţiilor │ │ │ │ │publice, nici prin simplificarea proceselor │ │ │ │ │existente şi nici prin furnizarea unor │ │ │ │ │capabilităţi noi în zona de servicii de │ │ │ │ │e-guvernare. │ │ │ │ │7 p: Proiectul contribuie parţial la │ │ │ │ │îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii │ │ │ │ │instituţiilor publice, fie prin simplificarea │ │ │ │ │proceselor existente, fie prin furnizarea unor│ │ │ │ │capabilităţi noi în zona de servicii de │ │ │ │ │e-guvernare. │ │ │ │ │Max. 15 p: Proiectul contribuie la │ │ │ │ │îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii │ │ │ │ │instituţiilor publice, prin simplificarea │ │ │ │ │proceselor existente şi prin furnizarea unor │ │ │ │ │capabilităţi noi în zona de servicii de │ │ │ │ │e-guvernare. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────┤ │b) Indicatorii proiectului │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │1 p: Indicatorii obligatorii nu au valori │ │ │ │ │realiste în raport cu rezultatele propuse; │ │ │ │ │7 p: Indicatorii obligatorii au valori parţial│ │ │ │ │realiste în raport cu rezultatele propuse; │ │ │ │ │Max. 15 p: Indicatorii obligatorii au valori │ │ │ │ │realiste în raport cu rezultatele propuse. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────┤ │c) Fezabilitate tehnică │ 15 │ │ │ │Propunerea de proiect, în raport cu │ │ │ │ │obiectivele propuse şi termenele de realizare,│ │ │ │ │este: │ │ │ │ │1 p: Neclară, incoerentă, nerealistă şi │ │ │ │ │nefezabilă; │ │ │ │ │7p: Parţial clară, coerentă, realistă şi │ │ │ │ │fezabilă; │ │ │ │ │Max 15 p: Clară, coerentă, realistă şi │ │ │ │ │fezabilă. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────┤ │d) Neutralitate tehnologică │ 15 │ │ │ │Proiectul respectă principiul neutralităţii │ │ │ │ │tehnologice (nu se favorizează o anumită │ │ │ │ │marcă, soluţie tehnologică, hardware sau │ │ │ │ │software) şi oferă posibilitatea unei │ │ │ │ │extinderi ulterioare │ │ │ │ │1 p: Nu │ │ │ │ │15 p: Da │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────┤ │e) Propunerea de buget │ 15 │ │ │ │Propunerea de buget, în raport cu activităţile│ │ │ │ │şi obiectivele propuse, este: │ │ │ │ │1 p: Necorelată, nerezonabilă şi nefezabilă; │ │ │ │ │7 p: Parţial corelată, rezonabilă şi fezabilă;│ │ │ │ │Max 15 p: Corelată, rezonabilă şi fezabilă. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────┤ │f) Analiza riscurilor │ 10 │ │ │ │1 p: Riscurile nu sunt evaluate complet şi │ │ │ │ │corect. │ │ │ │ │Procesul de management al riscurilor nu este │ │ │ │ │eficace. │ │ │ │ │Măsurile de reducere sau atenuare a riscurilor│ │ │ │ │nu conduc la rezultate eficiente. │ │ │ │ │5 p: Riscurile sunt parţial evaluate. Procesul│ │ │ │ │de management al riscurilor este parţial │ │ │ │ │dezvoltat. Măsurile de reducere sau atenuare a│ │ │ │ │riscurilor sunt insuficient dezvoltate. │ │ │ │ │Max 10 p: Riscurile sunt evaluate în mod │ │ │ │ │corect. Procesul de management al riscurilor │ │ │ │ │este eficace. Măsurile de reducere sau │ │ │ │ │atenuare a riscurilor sunt eficiente. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────┤ │2. CAPACITATEA DE IMPLEMENTARE │ 15 │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────┤ │a) Experienţa anterioară a solicitantului în │ 5 │ │ │ │domeniul managementului de proiecte finanţate │ │ │ │ │din surse atrase │ │ │ │ │1 p: Solicitantul nu are experienţă în │ │ │ │ │domeniul managementului de proiecte finanţate │ │ │ │ │din surse atrase. │ │ │ │ │2 p: Solicitantul are experienţă în │ │ │ │ │managementul proiectelor, dar nu în domeniul │ │ │ │ │relevant pentru apelul lansat. │ │ │ │ │Max. 5 p: Solicitantul are experienţă │ │ │ │ │demonstrabilă (prin documente relevante) în │ │ │ │ │managementul proiectelor finanţate din alte │ │ │ │ │surse în domeniul relevant pentru apelul │ │ │ │ │lansat. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────┤ │b) Capacitatea operaţională şi de management a│ 10 │ │ │ │solicitantului │ │ │ │ │1 p: Solicitantul demonstrează o capacitate │ │ │ │ │operaţională şi de management (resurse │ │ │ │ │financiare, tehnice şi umane) scăzută care nu │ │ │ │ │garantează finalizarea cu succes a proiectului│ │ │ │ │în raport cu gradul ridicat de complexitate al│ │ │ │ │acestuia. │ │ │ │ │5 p: Solicitantul demonstrează o capacitate │ │ │ │ │operaţională şi de management (resurse │ │ │ │ │financiare, tehnice şi umane) limitată pentru │ │ │ │ │finalizarea cu succes a proiectului în raport │ │ │ │ │cu gradul ridicat de complexitate al acestuia.│ │ │ │ │Max. 10 p: Solicitantul demonstrează o │ │ │ │ │capacitate operaţională şi de management │ │ │ │ │(resurse financiare, tehnice şi umane) │ │ │ │ │adecvată finalizării cu succes a proiectului │ │ │ │ │cu grad ridicat de complexitate. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────────┤ │TOTAL │ 100 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────────┘
   +  Capitolul 6 Contractarea proiectelor - descrierea procesului Solicitanţii ale căror proiecte au fost selectate pentru finanţare vor primi contractul de finanţare, în vederea completării acestuia cu informaţiile solicitate. OIPSI îşi rezervă dreptul de a opera modificări la formatul contractului de finanţare până la data semnării acestuia. Forma de contract de finanţare transmisă de OIPSI solicitantului nu poate fi modificată de către acesta, cu excepţia datelor de identificare ale solicitantului şi ale proiectului în cazul în care sunt completate eronat. Contractul va fi verificat şi listat de către OIPSI, iar solicitanţii vor primi ulterior o scrisoare de invitare la semnarea contractului la sediul MCSI/OIPSI. La semnarea contractului, solicitantul este obligat să prezinte două copii ale dosarului Cererii de finanţare şi documentele menţionate mai jos. Nedepunerea în forma şi/sau la termenul prevăzute, a oricărui document dintre cele solicitate, poate atrage respingerea finanţării (după o prealabilă notificare a solicitantului) fără a crea nicio obligaţie din partea MCSI/OIPSI. În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul de 10 zile lucrătoare, OIPSI poate decide retragerea finanţării pentru acesta şi finanţarea următorului proiect de pe listă. Contractul de finanţare va fi apoi semnat la nivelul MCSI, iar un exemplar va fi trimis beneficiarului. Prin data semnării contractului se înţelege data contractului înscrisă pe prima pagină. ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │Cererea de finanţare depusă de solicitant, cu eventualele │ │ │modificări şi completări efectuate pe parcursul procedurii de │ │ │evaluare, selecţie, contractare, devine obligatorie pentru │ │ │beneficiar, fiind anexă la contractul de finanţare, deci parte │ │ │integrantă a acestuia. │ └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Lista documentelor necesare la semnarea contractului de finanţare. ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │Nr. │ Documente verificate │ Obs. │ │crt.│ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 1.│Certificatul de atestare fiscală privind debitele restante la │ │ │ │bugetul de stat │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 2.│Certificatul de atestare fiscală privind debitele restante la │ │ │ │bugetul local la zi (în cazul în care proiectul se │ │ │ │implementează în mai multe locaţii, trebuie depus Certificatul │ │ │ │de atestare fiscală privind debitele restante la bugetul local │ │ │ │pentru fiecare locaţie). │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 3.│Bugetul aprobat al proiectului, semnat şi ştampilat pe fiecare │ │ │ │pagină. │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 4.│Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea │ │ │ │solicitantului (semnată de reprezentantul legal şi ştampilată).│ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 5.│În cazul în care documentele financiare sunt semnate de către │ │ │ │altă persoană decât reprezentantul legal, trebuie prezentată │ │ │ │împuternicire şi specimen de semnătură pentru persoana │ │ │ │respectivă. │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 6.│Formular de identificare financiară pentru contul în care se va│ │ │ │face rambursarea cheltuielilor. │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 7.│Formularul cod 1 - Fişa de fundamentare proiect propus la │ │ │ │finanţare/finanţat din fonduri europene │ │ │ │(conform H.G. nr. 93/2016). │ │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘  +  Modificarea contractului de finanţare Modificarea Contractului de finanţare se poate face în următoarele condiţii:(1) Orice modificare şi completare a Contractului sau a anexelor sale se va face cu acordul ambelor părţi printr-un act adiţional.(2) Actul adiţional nu poate să vizeze o modificare substanţială a proiectului aşa cum este definită aceasta în Contract.(3) Beneficiarul poate solicita în scris, modificarea contractului, în baza unei notificări, pentru motive întemeiate şi probate prin documente justificative anexate.(4) Prin excepţie de la punctul (1), modificarea contractului se face prin notificare în următoarele cazuri şi condiţii:a) pentru modificările aduse anexelor contractului (I, II, III, IV, VI, VII) şi a modificărilor determinate de schimbări în legislaţia naţională şi europeană - nu este necesară notificarea beneficiarului;b) pentru modificarea adresei sediului social, a contului de trezorerie, a locaţiei de implementare a Proiectului notificarea trebuie realizată în cel mult 5 zile de la data intervenirii modificărilor respective şi va constitui anexă la Contract. În cazul modificării locaţiei de implementare a Proiectului, aceasta va intra în vigoare numai după aprobarea de către OI/AM.c) pentru înlocuirea reprezentantului legal, a managerului de proiect sau a membrilor echipei de proiect, a persoanei de contact sau a persoanei responsabile cu operaţiunile financiare notificarea trebuie transmisă de Beneficiar către OI în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data operării modificării, iar în cazul înlocuirii persoanei responsabile cu operaţiunile financiare trebuie însoţită şi de anexa cu împuternicire şi specimen de semnătură.d) În cazul modificărilor calendarului de implementare fără depăşirea sau prelungirea perioadei de implementare, Beneficiarul are obligaţia de a solicita în mod justificat aprobarea OI asupra acestuia, cu cel puţin 5 zile înainte de data de la care doreşte să intre în vigoare modificările. Calendarul de implementare aprobat va constitui anexa la Contract. În acelaşi mod pot fi modificate şi celelalte termene de implementare stabilite prin proiect care derivă din modificarea calendarului de implementare.e) Modificarea graficului de rambursare a cheltuielilor, cu respectarea condiţiilor stabilite prin dispoziţiile specifice din prezentul Contract şi ale H.G. nr. 218/2012. Ultima cerere de rambursare va putea fi depusă cel târziu la 30 de zile după finalizarea proiectului. Graficul de rambursare aprobat va constitui anexă la Contract.f) Pentru schimbarea contului şi/sau a băncii creditoare, dacă Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinanţarea Proiectului. Notificarea va fi însoţită de contractul scris cu noua bancă creditoare şi transmisă în cel mult 5 zile de la data încheierii contractului cu banca creditoare. ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │Nerespectarea termenelor prevăzute mai sus conduce la nulitatea │ │ │solicitării şi respingerea ei. │ └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘(5) Modificarea perioadei de implementare a proiectului poate fi solicitată o singură dată şi se poate realiza prin act adiţional numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:a) Beneficiarul a informat OI/AM despre orice situaţie care poate determina întârzierea executării contractului în termen de 10 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre aceasta.b) Beneficiarul a formulat cererea de modificare a perioadei de implementare a proiectului cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de sfârşitul perioadei de implementare a Proiectului.c) Perioada de implementare a proiectului modificată conform solicitării nu depăşeşte perioada maximă de implementare prevăzută în ghidul solicitantului specific apelului de proiecte.d) Beneficiarul transmite cererea însoţită de documente justificative.e) Motivele care determină modificarea perioadei de implementare nu sunt imputabile beneficiarului sau nu sunt rezultatul unui management defectuos al proiectului.(6) Contractul poate fi modificat în perioada de implementare prevăzută în cererea de finanţare. Prin excepţie, Contractul poate fi modificat şi în perioada sa de valabilitate, pentru aspecte ce nu influenţează în mod direct implementarea proiectului şi pentru schimbarea sau completarea locaţiei de implementare.(7) Un act adiţional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar pune în discuţie decizia de acordare a finanţării nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor.(8) Modificărilor determinate de schimbări în legislaţia naţională şi/sau europeană vor intra în vigoare la data menţionată în actul normativ respectiv, fără a fi necesar în prealabil acordul Beneficiarului. Principiile generale care stau la baza modificării contractului de finanţare sunt următoarele:– Cererea unui beneficiar de modificare a contractului prin act adiţional nu va fi acceptată în mod automat de către OIPSI, ci trebuie să existe motive întemeiate pentru această modificare. OIPSI examinează motivele date şi respinge cererile care prezintă justificări nefundamentate sau care nu respectă prevederile ghidului şi/sau a legislaţiei naţionale şi comunitare relevante;– Modificările solicitate la contractul de finanţare nu vor afecta funcţionalitatea şi viabilitatea economică a proiectului şi vor respecta criteriile de eligibilitate şi selecţie;– Un act adiţional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract care ar pune în discuţie decizia de acordare a finanţării nerambursabile sau ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor. Suma maximă a finanţării nerambursabile menţionată în contract nu poate fi majorată.  +  Capitolul 7 Rambursarea cheltuielilor Condiţiile de implementare sunt în strictă conformitate cu prevederile contractului de finanţare.7.1. Mecanismul cererilor de plata Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor care implementează proiecte în cadrul acestei acţiuni, conform art. 20 din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Beneficiarii pot depune cereri de plata sau cereri de rambursare, astfel încât numărul total cumulat al acestora să nu depăşească numărul cererilor de rambursare previzionate în contractul de finanţare, cu excepţia ultimei cereri care nu poate fi decât de rambursare.7.2. Rambursarea cheltuielilor Rambursarea cheltuielilor se face în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi cu graficul de rambursare a cheltuielilor. Pentru rambursarea cheltuielilor efectuate de către beneficiar, acesta va transmite cererile de plată/rambursare împreună cu documentele justificative şi rapoartele de progres la OIPSI la intervalele de timp stabilite prin Graficul de Depunere a Cererilor de Rambursare. Numărul total de cereri de rambursare/plata este de maxim 4 în 12 luni. OIPSI va verifica dacă cheltuielile efectuate sunt destinate exclusiv realizării obiectivelor proiectului, dacă sunt legale, eligibile, înregistrate în contabilitate şi justificate de documente. ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │Toate plăţile aferente proiectului, solicitate pentru │ │ │rambursare, trebuie să fie efectuate în perioada de implementare│ │ │(cu excepţia cheltuielilor de consultanţă pentru elaborarea │ │ │documentaţiilor necesare depunerii ATENŢIE! proiectului)! │ │ │Plăţile efectuate după perioada de implementare vor deveni │ │ │automat neeligibile! │ │ │Cererea finală nu poate fi decât de rambursare! Nu se acceptă │ │ │cerere de plată la finalul implementării proiectului! │ └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Beneficiarul va depune la OIPSI pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, următoarele documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalentă):– Cerere de rambursare - 4 exemplare, în original, semnate şi ştampilate de persoanele autorizate;– Opisul documentelor depuse cu precizarea numărului de pagina din dosar. Opisul va fi editat în word.– Raport de progres (un exemplar în original). Un alt exemplar original al aceluiaşi raport de progres se va transmite la Direcţia de Monitorizare înainte de depunerea cererii de rambursare;– Copii certificate, ce vor conţine menţiunea "conform cu originalul", ştampila beneficiarului şi semnătura reprezentantului legal al acestuia, după următoarele documente: facturi, documente de plată, extrase bancare, contracte de achiziţii, alte documente justificative;– Pentru procedura de achiziţii publice: vezi punctul "Verificarea achiziţiilor publice"– Pentru informare şi publicitate: copii după caz pentru broşuri, pliante, anunţuri, comunicate, etichete autocolante, etc;– Pentru achiziţii de bunuri: copie certificată NIR (NRCD), copie certificată după procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau după procesul verbal de punere în funcţiune (după caz);– Pentru prestări servicii: proces verbal de recepţie pentru documentele remise în cadrul consultanţei, foi de prezenţă la cursuri, fişe de evaluare întocmite de către participanţii la cursuri, diplome/certificate de participare, certificatul constatator al furnizorului din care să reiasă specializarea pe serviciile respective;– Pentru salarii: centralizator cu plata salariilor; situaţie recapitulativă privind plata salariilor pentru fiecare lună şi pentru fiecare component al echipei de implementare a proiectului; state de plată; foaie de prezenţă/pontaj; rapoarte de activitate; fişe de post; contracte individuale de muncă;– Pentru contabilitatea proiectului: balanţe de verificare lunare.; fişe de cont pentru conturile analitice utilizate în evidenţa contabilă distinctă a proiectului;– Alte documente relevante. La data depunerii ultimei cereri de rambursare, (care nu poate fi cerere de plată) proiectul trebuie să fie finalizat. Se consideră că proiectul este finalizat dacă este funcţional, dacă sunt îndeplinite obiectivele proiectului stabilite prin contractul de finanţare şi beneficiarul a încheiat efectuarea tuturor plăţilor. Beneficiarii tuturor proiectelor care obţin finanţare sunt obligaţi să solicite, la finalizarea proiectului, auditarea acestuia de către un auditor extern independent, care este contractat direct de către beneficiar. Odată cu ultima cerere de rambursare, beneficiarul va depune obligatoriu şi:– Rapoartele de audit financiar şi tehnic realizate de auditori externi, care certifică faptul că proiectul este implementat în locaţia/locaţiile menţionată/menţionate în contract, că este în stare de funcţionare şi că din punct de vedere tehnic şi economic respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare. Rapoartele de audit tehnic trebuie să conţină şi auditarea securităţii reţelei şi/sau aplicaţiei informatice. Pentru auditorul tehnic şi de securitate a reţelei/aplicaţiei informatice se solicită transmiterea, în copie certificată, a documentelor relevante din care să rezulte competenţele sale în domeniu (diplomă licenţă, certificate, etc.). De asemenea, pentru serviciul de audit financiar se solicită transmiterea documentelor justificative (Autorizaţie CAFR a firmei prestatoare, legitimaţia CAFR avizată pe anul în curs, a persoanei care a întocmit raportul de audit financiar şi diplomă care atestă calitatea de auditor financiar a proiectelor finanţate din fonduri europene).– copia contractului pentru mentenanţa proiectului (sau descrierea modului de realizare a mentenanţei proiectului/angajamentul solicitantului privind realizarea mentenanţei proiectului - după caz);– alte documente solicitate de OIPSI. ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │O primă condiţie care trebuie îndeplinită de către auditorul │ │ │extern este ca acesta să fie o persoană distinctă de beneficiar │ │ │- externă acestuia - şi totodată, să nu se afle într-o relaţie │ │ │de subordonare/incompatibilitate faţă de acesta. │ │ │O a doua condiţie care trebuie îndeplinită de către auditorul │ │ │extern este ca acesta, în vederea asigurării independenţei │ │ │opiniei pe care o furnizează, să fie o persoană distinctă de │ │ │prestatorii/furnizorii serviciilor/produselor cu privire la care│ │ │urmează să desfăşoare activitatea de audit şi totodată, să nu se│ │ │afle într-o relaţie de subordonare/incompatibilitate faţă de │ │ │aceştia. │ │ │O a treia condiţie care trebuie îndeplinită de către auditorul │ │ │extern este ca acesta să deţină toate autorizările necesare │ │ │impuse de legislaţia în vigoare privind protecţia informaţiilor │ │ │clasificate - dacă este cazul. │ └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Facturile trebuie să menţioneze detaliat bunul achiziţionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată, iar în cazul taxei de timbru verde, aceasta va fi poziţie separată pe factură. Pentru evitarea dublei finanţări, pe toate facturile originale se va menţiona, sub stampila şi semnătura reprezentantului legal al beneficiarului, numărul contractului de finanţare, codul MySMIS şi programul prin care este finanţat (POC-A2). Pe facturile incluse în cereri de plată se va menţiona "Factura a fost inclusă în Cererea de plată nr. .../ ". Cererea de rambursare/de plată se poate depune, pentru fiecare achiziţie de bunuri, numai după punerea lor în funcţiune sau întocmirea procesului verbal de predare-primire, iar în cazul prestărilor de servicii, după acceptarea rezultatelor acestora de către beneficiar. AM/OIPSI au dreptul de a solicita documente suplimentare pentru soluţionarea eventualelor neclarităţi. Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie efectuate şi plătite. Data plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din contul Beneficiarului în contul furnizorului sau data înregistrată pe chitanţa fiscală. Cererea de rambursare trebuie să fie transmisă conform graficului de rambursare stabilit; nerespectarea acestuia poate duce la retragerea finanţării. Rambursarea se va efectua de către Unitatea de Plată din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, pe baza cererii de rambursare înaintate de către Beneficiar la OIPSI, Verificarea cererilor de rambursare se face de către OIPSI iar autorizarea/plata lor se face de Autoritatea de Management, în termen de maximum 20 zile de la data depunerii acestora. Autoritatea de management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului. Beneficiarii vor fi informaţi cu privire la sumele autorizate la plată. AM/OIPSI poate prelungi termenul, în situaţii justificate legate de solicitarea de documente şi clarificări, precum şi în situaţia organizării unor misiuni de control anterioare autorizării plăţii. Returnarea finanţării nerambursabile se va realiza de către Beneficiar, în următoarele situaţii:– în cazul în care beneficiarul dă o declaraţie falsă privind condiţiile de realizare a proiectului;– lipsa justificării efectuării corecte/reale a cheltuielilor;– în cazul nerespectării principiilor unui management financiar riguros (nerezonabilitatea costurilor)– nerespectarea prevederilor contractului privind informarea şi publicitatea;– refuzul monitorizării;– localizarea investiţiei în afara României, în mai puţin de 5 ani de la încheierea proiectului– menţinerea investiţiei mai puţin de 5 ani de la data finalizării proiectului (înstrăinarea, vânzarea sau gajarea activelor achiziţionate prin proiect);– neatingerea obiectivelor menţionate în cererea de finanţare (proporţional);– nerealizarea activităţilor/proiectului menţionate în Cererea de finanţare;– alte cazuri prevăzute în contractul de finanţare sau în prezentul ghid. ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │Se va realiza monitorizarea achiziţiilor prin raportare lunară │ │ │către OIPSI a stadiului acestora, inclusiv a actelor adiţionale │ │ │aferente încheiate. Actele adiţionale aferente contractelor de │ │ │achiziţie se vor transmite la OIPSI în termen de maxim 5 zile de│ │ │la semnarea acestora. │ └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘7.3. Verificarea achiziţiilor publice În cazul achiziţiilor directe se vor prezenta următoarele documente:– Nota justificativă privind valoarea estimată şi alegerea procedurii;– Contractul de achiziţie/comanda fermă/factură fiscală - după caz;– Nota privind analiza ofertelor /pieţei - după caz. În cazul verificărilor asupra procedurilor de achiziţie derulate de Beneficiari, OIPSI solicită prezentarea tuturor documentelor privind achiziţiile desfăşurate, în scopul întocmirii Listelor unitare de verificare a achiziţiilor pentru beneficiarii privaţi/publici. Documentele vor fi transmise ca fotocopii scanate (pe CD - care va fi etichetat cu nr. MySMIS) ale dosarelor achiziţiilor. Denumirea fişierelor respective trebuie să reflecte conţinutul fişierelor, respectiv denumirea documentului original. Menţionăm că fotocopiile scanate se vor efectua după toate documentele originale aflate în dosarele respective, iar prin transmitere beneficiarul îşi asumă răspunderea pentru conformitate cu originalul şi integralitatea conţinutului dosarului respectiv. ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │Întreg dosarul achiziţiei (indiferent de tipul acesteia) se va │ │ │scana pe CD (pe foldere separate) şi se va transmite la OIPSI │ │ │înainte de depunerea cererii de rambursare/cererii de plată, │ │ │către Compartimentul Verificare Achiziţii. │ └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Capitolul 8  +  Monitorizarea şi controlul Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de Proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze controlul/auditul/monitorizarea asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte pentru Proiect. Monitorizarea proiectelor se face de către OIPSI, în vederea urmăririi îndeplinirii indicatorilor stabiliţi prin contract pentru măsurarea obţinerii rezultatelor prevăzute. Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faţă locului realizarea fizică a unui proiect şi de a permite echipei de monitorizare să colecteze unele date suplimentare faţă de cele cuprinse în rapoartele de progres, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar. ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │Beneficiarii trebuie să respecte indicatorii asumaţi prin │ │ │Cererea de finanţare. │ │ │Neîndeplinirea acestor indicatori poate conduce la retragerea │ │ │finanţării acordate sau retragerea proporţională cu gradul de │ │ │neîndeplinire. │ └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare şi se termină la 60 luni după finalizarea proiectului. Beneficiarul trebuie să transmită OIPSI, pe toată durata de implementare a proiectului, rapoarte trimestriale de progres, rapoarte de progres care însoţesc cererea de rambursare, iar timp de 60 luni după finalizarea activităţilor proiectului va transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investiţiei, rapoarte completate în conformitate cu formatele standard prevăzute în anexa la contractul de finanţare. Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor, OIPSI va desfăşura următoarele activităţi:– verificarea conţinutului documentelor de raportare (rapoarte de progres elaborate şi transmise de către beneficiar privind activităţile desfăşurate/progresul fizic);– vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării proiectului la faţa locului/sediul beneficiarului (anunţate şi ad-hoc).  +  Verificarea documentelor Verificările documentelor vor asigura că rapoartele de progres elaborate de către beneficiar sunt complete şi corecte, că respectă formatul prevăzut în contractul de finanţare, că proiectul este implementat în conformitate cu contractul de finanţare. De asemenea vor urmări evoluţia în timp a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de finanţare, realizările faţă de ţintă propusă, procent de realizare.  +  Vizita de monitorizare Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faţa locului realizarea fizică a unui proiect, sistemul de management al proiectului şi de a permite echipei de monitorizare să colecteze unele date suplimentare faţă de cele cuprinse în rapoartele de progres, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar. Vizita de monitorizare va urmări:– asigurarea faptului că proiectul progresează sub aspect de realizare fizică în conformitate cu calendarul activităţilor inclus în contractul de finanţare;– identificarea posibilelor probleme cât mai curând cu putinţă şi emiterea de sugestii de îmbunătăţire a implementării;– identificarea elementelor de succes ale proiectului;– asigurarea unei comunicări strânse între beneficiari şi OIPSI, care să conducă la o bună colaborare în vederea implementării cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevăzuţi în contract în perioada de timp prevăzută). Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită şi de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate.  +  Control şi audit Autoritatea de Management a POC, OIPSI şi alte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, pe durata contractului de finanţare, cât şi până la expirarea termenului de 5 ani de la terminarea proiectului şi 10 ani de la data închiderii oficiale a POC. Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă a proiectului şi să asigure înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de 10 ani de la data închiderii oficiale a POC. Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 10 ani de la data închiderii oficiale a POC. Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor. Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. În cazul neregulilor constatate, recuperarea debitului se realizează conform prevederilor prevederilor legale în domeniu. ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ATENŢIE! │Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minim 3 ani de la data │ │ │închiderii oficiale a POC toate documentele referitoare la │ │ │finanţarea primită. │ │ │Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru│ │ │a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de│ │ │acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, │ │ │durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi │ │ │modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, │ │ │metoda de calcul a ajutoarelor acordate. │ └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Capitolul 9 Informare şi publicitate În concordanţă cu prevederile Regulamentelor în vigoare, scopul acţiunilor de informare şi publicitate, este de a realiza informarea şi publicitatea programului şi a proiectelor co-finanţate, atât pentru publicul general, cât şi pentru beneficiarii potenţiali, astfel încât să se sublinieze rolul Comunităţii Europene şi transparenţa oportunităţilor de finanţare. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin POC, în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanţare şi cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene (http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare). Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă efectuarea unor corecţii financiare. Informaţii suplimentare privind activitatea de informare şi publicitate care intră în obligaţiile beneficiarului sunt prezentate în anexa aferentă din contractul de finanţare. Eventualele întrebări pot fi trimise la: email: fonduri.oipsi@msinf.ro fax: 021 311 39 19 prin poştă la adresa: B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti  +  Capitolul 10 Glosar de termeni*Font 9* ┌────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ │API │Application Programming Interface│ │ ├────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │Big Data │ │Concept ce reprezintă instrumentele şi │ │ │ │modalităţile de procesare a seturilor de │ │ │ │date complexe ce nu permit o abordare │ │ │ │tradiţională │ ├────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │Broadband │Comunicaţii de bandă largă │În sistemele de transmisie broadband, │ │ │ │semnalele multiple (voce, date, semnal │ │ │ │video) sunt transmise simultan pe acelaşi│ │ │ │suport fizic folosindu-se tehnica de │ │ │ │multiplexare în frecvenţă. O conexiune │ │ │ │broadband este un tip de acces la │ │ │ │Internet de viteză mare (minim │ │ │ │128kb/sec). │ ├────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │CTE │Comitetul Tehnico-Economic pentru│Organism inter-instituţional, fără │ │ │Societatea Informaţională │personalitate juridică care asistă MSI în│ │ │ │relaţia cu autorităţile publice în │ │ │ │vederea realizării coerenţei politicilor │ │ │ │şi implementării strategiilor │ │ │ │guvernamentale privind dezvoltarea │ │ │ │Societăţii Informaţionale. │ ├────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │eGovernment │eGuvernare/Guvernare electronică │Conceptul defineşte generic utilizarea │ │ │ │noilor tehnologii de comunicare şi a │ │ │ │aplicaţiilor informatice de către │ │ │ │administraţia publică centrală şi locală │ │ │ │în scopul eficientizării activităţii │ │ │ │aparatului administrativ şi a creşterii │ │ │ │calităţii serviciilor publice. │ ├────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │Indicator de│ │Indicatorii de rezultat se monitorizează/│ │rezultat: │ │raportează la sfârşitul perioadei de │ │ │ │menţinere obligatorie a investiţie │ ├────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │Indicator de│ │Indicatorii de realizare se monitorizează│ │realizare: │ │/raportează la sfârşitul perioadei de │ │ │ │implementare │ ├────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │FTP │File transfer protocol (Protocol │Protocol (set de reguli) utilizat pentru │ │ │al transferului de fişiere) │accesul la fişiere aflate pe servere din │ │ │ │reţele de calculatoare particulare sau │ │ │ │din Internet. │ ├────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │Grad de │Grad de sofisticare │La nivel European există 5 grade de │ │sofisticare │ │sofisticare a serviciilor electronice: │ │ │ │informarea, interacţiunea, interacţiunea │ │ │ │bidirecţional, tranzacţionarea şi │ │ │ │personalizarea. │ ├────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │Life Events │Evenimente de viaţă │Servicii compuse de obicei din servicii │ │ │ │inter-instituţionale care servesc unui │ │ │ │eveniment major al interacţiunii │ │ │ │cetăţenilor şi mediului de afaceri cu │ │ │ │administraţia publică din România │ ├────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │MCSI │Ministerul Comunicaţiilor şi │ │ │ │pentru Societatea Informaţională │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │POC │Programul Operaţional │ │ │ │Competitivitate │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │SNADR │Strategia Naţională privind │Aprobată prin Hotărârea Guvernului │ │ │Agenda Digitală pentru România │nr. 245/2015 │ │2020 │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │TIC │Tehnologia Informaţiei şi a │ │ │ │Comunicaţiilor │ │ ├────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │UE │Uniunea Europeană │ │ └────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 1 Ministerul Fondurilor Europene Solicitare finanţare  +  Cuprins1. Solicitant2. Atribute proiect3. Responsabil de proiect4. Persoana de contact5. Capacitate solicitant6. Localizare proiect7. Obiective proiect8. Rezultate aşteptate9. Context10. Justificare11. Grup ţintă12. Sustenabilitate13. Relevanţă14. Riscuri15. Principii orizontale16. Metodologie17. Specializare inteligentă18. Descrierea investiţiei19. Coerenţa cu politica de mediu20. Directiva SEA21. Directiva EIM22. Directiva privind habitatele23. Directiva-cadru privind apa24. Alte directive de mediu25. Mediu - costul masurilor luate26. Schimbări climatice şi dezastre27. Descrierea tehnică a proiectului28. Descrierea produsului29. Descrierea fazelor30. Descrierea proiect inclus în TEN31. Descrierea B36 I32. Descrierea B36 II33. Exploatare infrastructură34. Studii de fezabilitate35. ACB - Analiza financiara36. ACB - Analiza economica37. ACB - Analiza senzitivitate38. Descrierea instrumentelor financiare folosite39. Calendarul proiectului major40. Maturitatea proiectului41. Nerespectare legislaţie UE42. Rolul JASPERS43. Aplicare Art. 102 Reg 1303/201344. Rezumat revizuiri aplicaţie45. Indicatori prestabiliţi46. Indicatori suplimentari proiect47. Plan de achiziţii48. Resurse umane implicate49. Resurse materiale implicate50. Activităţi previzionate51. Buget - Activităţi şi cheltuieli52. Buget - Plan anual de cheltuieli53. Buget - Rezultate54. Buget - Localizare geografică55. Buget - Câmp de intervenţie56. Buget - Tip de finanţare57. Buget - Tip teritoriu58. Buget - Activitate economică59. Buget - Obiectiv tematic60. Buget - Mecanism livrare teritorială61. Buget - Tema secundară FSE62. Buget - Natura investiţiei63. Descrierea PPP1. Solicitant DATE DE IDENTIFICARE Denumire ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Tipul organizaţiei ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cod fiscal ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nr. înregistrare ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Registru - Nu este cazul ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cod CAEN - Nu este cazul ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Data Înfiinţării ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ TVA deductibil: Da/Nu Public: Da/Nu REPREZENTANT LEGAL Nume ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Prenume ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Data naşterii ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ CNP ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Telefon ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Fax ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Email ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ SEDIU SOCIAL Strada ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ Informaţii extra ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Localitate │Cod Poştal │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ └────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Judeţ │Ţara │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ └────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Telefon │Fax │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ └────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Email │Pagina Web │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ │ └────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ DATE FINANCIARE Conturi bancare ┌──────┬──────┬───────┬───────────┬────────────────┬───────┬──────────────┐ │ IBAN │ Cont │ Banca │ Sucursala │Adresa sucursala│ Swift │ Alte info │ └──────┴──────┴───────┴───────────┴────────────────┴───────┴──────────────┘ Exerciţii financiare Moneda: - Nu este cazul*Font 8* ┌────────────┬────────────┬───────────┬─────────────────┬──────┬──────┬──────────┬─────────┐ │Data început│Data sfârşit│Număr mediu│Cifra de afaceri/│Active│Profit│Profit în │Venituri │ │ perioada │ perioada │ angajaţi │Venituri totale │totale│ NET │exploatare│Cercetare│ ├────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────────────┴───────────┴─────────────────┴──────┴──────┴──────────┴─────────┘ FINANŢĂRI Asistenţa acordată*Font 7* Asistenţa acordată ┌─────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬───────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────┬──────┬────┐ │Titlu│Nr.înreg.│ Data │ Data │ Data │Valoare│Eligibil│Eligibil │Sprijin │Rambursare│Surse │Moneda│Curs │Data│ │ │contract │semnare│începere│finalizare│Totală │Proiect │Beneficiar│Beneficiar│Efectivă │Financiare*│ │ de │curs│ │ │ │ │ │ │Proiect│ │ │ │ │ │ │schimb│ │ ├─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴───────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────┴──────┴────┘ Asistenţa solicitată*Font 9* Asistenţa solicitată ┌─────┬───────────────────────┬──────────────┬────────┬───────────┬──────┬───────┬────┐ │Titlu│Informaţii înregistrare│Valoare Totală│Eligibil│ Surse │Moneda│Curs de│Data│ │ │ solicitare │ Proiect │Proiect │Financiare*│ │ schimb│curs│ ├─────┼───────────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┼──────┼───────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴───────────────────────┴──────────────┴────────┴───────────┴──────┴───────┴────┘2. Atribute proiect Proiect major DA/NU CCI ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM) DA/NU Proiect fazat DA/NU Numărul fazei ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeana DA/NU Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC) DA/NU CCI ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Proiectul include finanţare Iniţiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT): Da/Nu Sprijinul public va constitui ajutor de stat: DA/NU Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP): Da/NU Proiectul este generator de venit: DA/NU Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000 DA/NU3. Responsabil de proiect ┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┐ │Nume │Prenume │Funcţie │ ├─────────────────────────┴─────────────────────────────┼────────────────────┤ │Se completează cu numele şi prenumele responsabilului │ │ │de proiect │ │ └───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ ┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┐ │Telefon │Fax │Email │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤ │ │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┘4. Persoana de contact ┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┐ │Nume │Prenume │Funcţie │ ├─────────────────────────┴─────────────────────────────┼────────────────────┤ │Persoana de contact este persoana desemnată de │Se completează cu │ │Solicitant să menţină contactul cu Autoritatea de │denumirea funcţiei │ │Management în procesul de evaluare şi selecţie a │pe care o deţine │ │Cererii de finanţare. Persoana de contact poate fi │persoana de contact │ │aceiaşi cu reprezentantul legal sau Managerul de │desemnată, în cadrul│ │Proiect │proiectului. │ └───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ ┌─────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┐ │Telefon │Fax │Email │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤ │ │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┘5. Capacitate solicitant Se completează atât pentru lider, cât şi pentru membrii asocierii Sursa de cofinanţare ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Alegeţi cod CAEN relevant - Nu este cazul ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Capacitate administrativă ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Capacitatea administrativă (vă rugăm să menţionaţi după caz, documente de│ │înfiinţare, acţionari, existenţa unor mecanisme instituţionale precum │ │unitatea de implementare a proiectului (UIP) capabilă să implementeze şi │ │să deruleze proiectul şi, dacă este posibil, includeţi organigrama │ │propusă pentru implementarea şi derularea proiectului). │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Capacitate financiară ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Capacitatea financiară (vă rugăm să confirmaţi cel puţin capacitatea │ │financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, │ │pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichidităţile │ │necesare pentru o finanţare adecvată a proiectului, astfel încât să se │ │asigure implementarea cu succes a acestuia şi funcţionarea în viitor, în │ │plus faţă de celelalte activităţi ale organismului) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Capacitate tehnică ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Capacitatea tehnică (vă rugăm să furnizaţi cel puţin un rezumat al │ │expertizei necesare pentru implementarea proiectului şi să precizaţi │ │numărul persoanelor cu o astfel de expertiză disponibile în cadrul │ │organizaţiei şi alocate proiectului) │ │Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite,│ │alte informaţii relevante) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Capacitate juridică ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Capacitatea juridică (indicaţi cel puţin statutul juridic al │ │beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum şi │ │capacitatea sa de a întreprinde acţiuni legale, dacă este necesar). │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘6. Localizare proiect ┌────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────┐ │ Regiune │ Judeţ │Localitate│ Informaţii proiect │ ├────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤ │Dacă proiectul se implementează │Se va/vor │Se va/vor │Se va completa cu │ │pe o arie mai largă, care │preciza │preciza │alte informaţii │ │străbate mai multe regiuni, │judeţul/ │localita- │relevante despre │ │judeţe sau localităţi, se vor │judeţele │tea/ │localizarea │ │menţiona regiunile, judeţele, │ │localită- │proiectului │ │localităţile. │ │ţile │ │ └────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────┘7. Obiective proiect Obiectiv general al proiectului/Scopul proiectului ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se va prezenta şi descrie obiectivul general ale proiectului; de asemenea, │ │se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivului specific │ │al Programului │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Obiective specifice ale proiectului ┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. crt.│Descriere obiective specifice ale proiectului │ ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Obiectivele │ │ │trebuie să fie respectiv formulate clar, cuantificate şi în strânsă│ │ │corelare cu activităţile şi rezultatele (output) prevăzute a se │ │ │realiza/obţine │ └────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘8. Rezultate aşteptate ┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. crt.│Detalii rezultat │ ├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Se completează cu formularea şi descrierea fiecărui rezultat │ └────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘9. Context ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, │ │următoarele: │ │- Contextul promovării proiectului, precum şi complementaritatea cu alte │ │proiecte finanţate din fonduri europene sau alte surse │ │- Date generale privind investiţia propusă │ │- Componentele şi activităţile investiţiei, şi modul în care adresează │ │problemele identificate în secţiunea Justificarea proiectului │ │- Aspecte detaliate legate de locaţia proiectului │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘10. Justificare ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │În vederea justificării proiectului, se vor prezenta următoarele elemente: │ │- modul în care proiectul relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii│ │naţionale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte │ │finanţate din fonduri publice/private în regiune/judeţ/naţional, modul în │ │care proiectul se încadrează în strategia naţională sau locală de │ │dezvoltare, etc. │ │- principalele probleme care justifică intervenţiile │ │- probleme legate de guvernanţa în domeniu care justifică intervenţia │ │proiectului │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘11. Grup ţintă ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se va completa cu descrierea grupului/grupurilor ţintă, cuantificarea │ │grupului ţintă (cu menţionarea sursei de informaţii) precum şi informaţii │ │referitoare la efectul proiectului asupra grupului ţintă. │ │Se vor indica grupurile/entităţile care vor beneficia sau care sunt vizate │ │de rezultatele proiectului, direct sau indirect │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘12. Sustenabilitate Descriere: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se va preciza modul în care proiectul se va autosusţine financiar după │ │încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, │ │capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după │ │finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp. De │ │asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va evalua/cuantifica│ │şi estima impactul pe care îl au activităţile de diseminare/conştientizare, │ │atât în perioada de implementare, cât şi după finalizarea proiectului): │ │- Ce acţiuni/activităţi vor trebui realizate şi/sau continuate după │ │finalizarea proiectului │ │- Cum vor fi realizate aceste acţiuni/activităţi şi ce resurse vor fi │ │necesare │ │- Posibilitatea de a obţine alte fonduri după finalizarea proiectului │ │- Nivelul/Statutul de protecţie vizat conform legislaţiei naţionale cu │ │privire la (dacă este relevant) │ │- Cum, unde şi de cine va fi utilizat echipamentul/locaţia/etc. după │ │finalizarea proiectului │ │- În ce măsură vor fi diseminate rezultatele şi experienţele după │ │finalizarea proiectului către persoanele şi/sau organizaţiile care le-ar │ │putea utiliza cel mai bine (vă rugăm identificaţi pe cât posibil aceste │ │persoane/organizaţii) │ │Alte aspecte relevante │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Furnizaţi informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Oferiţi detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │- Cum va fi asigurată operarea infrastructurii, unde este cazul │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘13. Relevanţă Referitoare la SUERD - Nu este cazul ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Aria prioritară SUERD - Nu este cazul ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Referitoare la alte strategii ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │După caz, se selectează una dintre opţiuni: │ │● Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020 │ │● Planul Naţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii NGN (Next Generation │ │Networks) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Relevanţă proiect ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se va completa cu informaţii despre relevanţa proiectului │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘14. Riscuri Descriere: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se vor descrie principalele constrângeri şi riscuri identificate pentru │ │implementarea proiectului │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Detaliere riscuri: ┌────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Nr. crt.│Risc identificat │Măsuri de atenuare ale riscului │ ├────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │Se va completa pentru fiecare│Se vor descrie măsurile de diminuare/│ │ │risc identificat pentru │remediere cu precizarea impactul │ │ │implementarea proiectului │pentru fiecare risc identificat - │ │ │ │semnificativ/mediu/mic. │ └────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘15. Principii orizontale ŞANSE EGALE ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Legislaţia în domeniul egalităţii de şanse garantează drepturi egale pentru │ │cetăţeni, astfel încât să poată participa la viaţa economică şi socială fără│ │discriminare pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilităţi, vârstă. │ │Principiul egalităţii de şanse va fi aplicat în toate etapele implementării │ │proiectului. Explicaţi modul în care acest principiu a fost luat în │ │considerare în: elaborarea proiectului, implementarea ulterioară a acestuia,│ │în managementul proiectului, în identificarea grupurilor ţintă. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Egalitatea de gen ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Respectarea principiului egalităţii de gen presupune asigurarea unui nivel │ │egal de vizibilitate, afirmare şi participare pentru ambele sexe în toate │ │sferele vieţii publice şi private. Egalitatea de gen este opusul │ │inegalităţii de gen, nu a diferenţelor de gen, şi urmăreşte promovarea │ │participării depline a femeilor şi bărbaţilor în societate. Se vor prezenta │ │după caz, acele măsuri specifice prin care se asigură respectarea │ │prevederilor legale în domeniul egalităţii de gen. Se completează cu o │ │prezentare a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de şanse şi │ │de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă│ │de orice fel. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nediscriminare ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminării, proiectul trebuie│ │să ofere o descriere a modului în care activităţile desfăşurate se supun │ │reglementărilor care interzic discriminarea. Se completează cu o prezentare │ │a modului în care beneficiarul va asigura condiţiile pentru prevenirea │ │oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului. Prin │ │discriminare se înţelege "orice deosebire, excludere, restricţie sau │ │preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie│ │socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică│ │necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, │ │precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, │ │înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de │ │egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a │ │drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi │ │cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice" │ │(Ordonanţa de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor│ │formelor de discriminare, Art. 2.1). │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Accesibilitate persoane cu dizabilităţi ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Conceptul de accesibilitate este definit în "Strategia europeană a │ │dizabilităţii 2010 - 2020 - Reînnoirea angajamentului către o Europă fără │ │bariere" ca "posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilităţi de a avea │ │acces, în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni, la mediul fizic, │ │transport, tehnologii şi sisteme de informaţii şi comunicare, precum şi la │ │alte facilităţi şi servicii". Se completează cu o prezentare a modului în │ │care solicitantul se va asigura că principiul accesibilităţii va fi │ │respectat. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ DEZVOLTARE DURABILĂ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Explicaţi modul în care proiectul asigură dezvoltarea durabilă. │ │Dezvoltarea durabilă presupune satisfacerea necesităţilor în prezent, fără a│ │pune în pericol capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface │ │propriile necesităţi de dezvoltare. TIC este parte a dezvoltării durabile, │ │prin promovarea tehnologiilor curate şi reducerea resurselor de consum │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Poluatorul plăteşte ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se completează prin referirea la modul în care proiectul va aduce o │ │contribuţie la respectarea principiului care prevede ca plata costurilor │ │cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Protecţia biodiversităţii - Nu este cazul ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Utilizarea eficientă a resurselor ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se va completa cu descrierea efectivă a activităţilor din proiect orientate │ │către direcţionarea investiţiilor spre opţiunile cele mai economice din │ │punct de vedere al utilizării resurselor şi cele mai durabile, evitarea │ │investiţiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului │ │sau climatului şi sprijinirea acţiunilor de atenuare a altor eventuale │ │impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea │ │costului diferitelor opţiuni de investiţii asupra ciclului de viaţă sau │ │creşterea utilizării achiziţiilor publice ecologice. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Prin schimbări climatice se înţeleg acele schimbări ale climatului pe glob │ │datorită activităţii umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect│ │de seră (CO(2), metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este │ │încălzirea globală a atmosferei.Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a│ │consolida rezistenţa societăţii la schimbările climatice şi pentru a reduce │ │la minimum impactul efectelor negative ale acestora. Atenuarea înseamnă │ │reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. │ │Se completează, spre exemplu, cu descrierea modului în care activităţile │ │proiectului, prin măsurile dedicate ariilor naturale protejate, în special │ │zonele împădurite, zonele umede sau alte tipuri de infrastructură verde, │ │contribuie direct sau indirect la sechestrarea carbonului, etc; │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Rezilienţa la dezastre - Nu este cazul ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ SCHIMBĂRI DEMOGRAFICE Schimbări demografice ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Conceptul de "schimbări demografice" descrie structura de vârstă a unei │ │populaţii care se adaptează permanent la schimbări în condiţiile sau mediul │ │de viaţă. În consecinţă, modificările în compoziţia structurii de vârstă │ │reprezintă rezultatul schimbărilor sociale. │ │Uniunea Europeană se confruntă cu schimbări demografice majore, reprezentate│ │de: │ │● Îmbătrânirea populaţiei; │ │● Rate scăzute ale natalităţii; │ │● Structuri familiale modificate; │ │● Migraţie. │ │Schimbările demografice impun o serie măsuri proactive, cum ar fi: │ │■ îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a posibilităţilor de angajare a │ │persoanelor în vârstă; │ │■ sprijinirea oportunităţilor de formare în vederea creşterii nivelului de │ │ocupare a forţei de muncă, de reconversie profesională şi de incluziune │ │socială a femeilor, a tinerilor şi a persoanelor în vârstă; │ │■ furnizarea de servicii sociale de interes general care să ajute familiile │ │şi copii, să ofere facilităţi şi îngrijire persoanelor în vârstă; │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘16. Metodologie Metodologie ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Vor fi descrise/detaliate: │ │- managementul proiectului: organizaţiile implicate, echipa de proiect, │ │rolul managerului de proiect, repartizarea atribuţiilor, rolurile │ │persoanelor implicate etc. │ │- cheltuielile cu salariile, respectiv pentru fiecare persoană care │ │implementează activităţi din cadrul beneficiarului/partenerului (valoarea │ │netă/oră, valoarea totală/oră, nr. ore/zi, nr. zile/luni lucrate). │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘17. Specializare inteligentă - Nu este cazul Specializare inteligentă: Modificare: ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ │Selectaţi grupul│Bioenergie │ │ │TIC, spaţiu şi securitate │ │ │Energie, mediu, schimbări climatice │ │ │Eco-nanotech şi materiale avansate │ │ │Sănătate │ └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │Selectaţi domeniul│Conform grupului selectat │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │Selectaţi subdomeniul│Conform domeniului selectat │ └─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘18. Descrierea investiţiei Descrierea investiţiei ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │După caz │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘19. Coerenţa cu politica de mediu Descrieţi modul în care proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu şi le ia în considerare, inclusiv în ceea ce priveşte schimbările climatice ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Descrieţi modul în care proiectul respecta principiul precauţiei, al acţiunii preventive, principiul conform căruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursă şi principiul poluatorul plăteşte ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘20. Directiva SEA Proiectul este pus în aplicare ca urmare a unui plan sau program, altul decât programul operaţional? Da/Nu21. Directiva EIM - Nu este cazul În cazul neîndeplinirii condiţionalităţii ex-ante privind legislaţia din domeniul mediului (Directiva 2011/92/UE şi Directiva 2001/42/CE), în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303.2013, demonstraţi legătura cu planul de acţiune convenit: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Proiectul este inclus în anexele la Directiva EIM?. Anexa I la Directiva EIM (treceţi la întrebarea F.3.3)/Anexa II la Directiva EIM (treceţi la întrebarea F.3.4)/Niciuna Proiectul nu este inclus în niciuna dintre cele doua anexe. Vă rugăm să oferiţi explicaţii: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Aprobarea de dezvoltare/autorizaţia de construcţie (după caz):. Proiectul se află deja în faza de construcţie (exista cel puţin un contract de lucrări) F.3.5.1? Da/Nu Aprobarea de dezvoltare/autorizaţia de construcţie a fost deja acordată pentru acest proiect (pentru cel puţin un contract de lucrări) F.3.5.2?. Da/Nu Menţionaţi autoritatea sau autorităţile competente care au acordat sau vor acorda aprobarea de dezvoltare: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘22. Directiva privind habitatele - Nu este cazul Este posibil ca proiectul să aibă efecte negative semnificative, fie individual, fie în combinaţie cu alte proiecte, asupra siturilor incluse sau care urmează să fie incluse în reţeaua Natura 2000? Da/Nu23. Directiva-cadru privind apa - Nu este cazul În cazul îndeplinirii condiţionalităţii ex-ante corespunzătoare, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, demonstraţi legătura cu planul de acţiune convenit: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Proiectul implică o nouă modificare a caracteristicilor fizice ale unui corp de apă subterană care deteriorează starea unui corp de apă sau care împiedică atingerea unei stări bune a apei/unui potenţial bun al apei? Da/Nu Vă rugăm să explicaţi coerenţa proiectului cu obiectivele planului de management al bazinului hidrologic care au fost stabilite pentru corpurile de apă relevante:. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘24. Alte directive de mediu - Nu este cazul Aplicarea Directivei 91/271/CEE a Consiliului (1) (directiva privind tratarea apelor urbane reziduale) - Proiecte în sectorul apei urbane reziduale. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Aplicarea Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi Consiliului (2) (directiva-cadru privind gestionarea deşeurilor) - Proiecte în sectorul gestionării deşeurilor. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ În cazul neîndeplinirii condiţionalităţii ex-ante corespunzătoare, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, demonstraţi legătura cu planul de acţiune convenit: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul îndeplineşte obiectivele stabilite la articolul 1 din directiva-cadru privind deşeurile. În special, arătaţi modul în care proiectul este coerent cu planul relevant de gestionare a deşeurilor (articolul 28), ierarhia deşeurilor (articolul 4) şi modul în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor de reciclare pentru 2020 [articolul 11, alineatul (2)]: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Aplicarea Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (1) (directiva privind emisiile industriale) - Proiecte care necesită acordarea unei autorizaţii în temeiul directivei respective. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Orice alte directive relevante privind protecţia mediului (vă rugăm să oferiţi explicaţii mai jos): ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘25. Mediu - costul masurilor luate - Nu este cazul În cazul unor astfel de costuri, au fost incluse în analiza cost-beneficiu?. Da/Nu26. Schimbări climatice şi dezastre - Nu este cazul Explicaţi modul în care proiectul contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice, în conformitate cu Strategia UE 2020, incluzând informaţiile privind cheltuielile legate de schimbările climatice, în conformitate cu anexa 1 la regulamentul de punere în aplicare (UE)nr. 215/2014 al Comisiei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Explicaţi modul în care au fost luate în considerare riscurile legate de schimbările climatice, aspectele privind adaptarea şi atenuarea, precum şi rezistenţa în faţa dezastrelor ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Explicaţi ce măsuri au fost luate în cadrul proiectului pentru a asigura rezistenţa la variabilitatea climatică actuală şi la schimbările climatice viitoare ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘27. Descrierea tehnică a proiectului Descrierea tehnică a proiectului ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ După caz │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘28. Descrierea produsului Descrierea produsului/produselor ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ După caz │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘29. Descrierea fazelor Descrierea fazelor ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ După caz │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘30. Descrierea proiect inclus în TEN - Nu este cazul Descriere proiect dintr-o reţea transeuropeană ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ După caz │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘31. Descrierea B36 I - Nu este cazul Descriere B36 I ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ După caz │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘32. Descrierea B36 II - Nu este cazul Descriere B36 II ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ După caz │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘33. Exploatare infrastructură Descrierea utilizării optime a infrastructurii ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ După caz │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘34. Studii de fezabilitate Analiza cererii ┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Descriere │Referinţa │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ Analiza opţiunilor ┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Vă rugăm să descrieţi pe scurt opţiunile alternative │Referinţă │ │luate în considerare în studiile de fezabilitate │ │ │(maximum 2-3 pagini) în conformitate cu abordarea │ │ │prevăzută în anexa III la prezentul regulament │ │ │(Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu): │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Vă rugăm să menţionaţi criteriile luate în considerare│ │ │pentru selectarea celei mai bune soluţii │ │ │[clasificându-le în funcţie de importanţa şi metoda de│ │ │evaluare, ţinând cont de rezultatele evaluării privind│ │ │vulnerabilitatea faţă de schimbările climatice şi ale │ │ │evaluării riscurilor şi de procedurile EIM/ESM, după │ │ │caz (a se vedea secţiunea F următoare) şi justificaţi,│ │ │pe scurt, opţiunea aleasă în conformitate cu anexa III│ │ │la prezentul regulament (Metodologia de realizare a │ │ │analizei cost-beneficiu)]: │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ Fezabilitatea opţiunii selectate ┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Aspectul instituţional │Referinţa │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Aspecte tehnice, în special amplasarea, capacitatea │Referinţa │ │nominală a infrastructurii principale, justificarea │ │ │domeniului de aplicare şi a dimensiunii proiectului în│ │ │contextul cererii estimate, justificarea alegerilor │ │ │făcut cu privire la evaluarea riscurilor de dezastre │ │ │naturale şi climatice (după caz), estimarea costului │ │ │de investiţie şi a costului operaţional: │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Aspecte de mediu şi aspecte privind atenuarea │Referinţa │ │schimbărilor climatice (emisii de gaze cu efect de │ │ │seră) şi adaptarea la acestea (dacă este cazul): │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Alte aspecte │Referinţa │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘35. ACB - Analiza financiară*Font 8* Descrierea metodologiei ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Principalele elemente şi parametri Valoare Perioada de referinţă (ani) ┌──────────────────┐ │ │ └──────────────────┘ Rata de actualizare financiară (%) ┌──────────────────┐ │ │ └──────────────────┘ Principalele elemente şi parametri Valoare Valoare actualizată Trimitere la neactualizată (valoare actualizată documentul analizei netă) cost-beneficiu (capitol/secţiune/ pagina) Costurile de investiţie totale, ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ fără provizioanele pentru │ ││ │ │ │ cheltuieli neprevăzute └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Valoare reziduală ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ ││ │ │ │ └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Venituri ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ ││ │ │ │ └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Costuri de funcţionare şi de înlocuire ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ ││ │ │ │ └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Aplicarea proporţională a veniturilor nete actualizate Venituri nete ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ ││ │ │ │ └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Costuri de investiţie totale - ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ venituri nete │ ││ │ │ │ └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Aplicarea pro rata a venitului net ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ actualizat (%) │ ││ │ │ │ └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Fără sprijin din Cu sprijin din Trimitere la partea Uniunii partea Uniunii documentul privind analiza cost-beneficiu (capitol/secţiune/ pagina) Rata de rentabilitate financiară (%) ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ ││ │ │ │ └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Valoare actualizată netă (euro) ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ ││ │ │ │ └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Justificare RRFC ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘ Justificare RRFK ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘ Strategia de tarifare şi accesibilitate din punct de vedere economic (dacă este cazul) Se preconizează că proiectul va genera venituri prin instituirea de tarife sau de taxe suportate de utilizatori? Da/Nu Vor fi acoperite costurile cu ajutorul taxelor? Da/Nu Variază taxele de la un utilizator la altul? Da/Nu Sunt taxele proporţionale cu poluarea cauzată de utilizator? Da/Nu A fost luată în considerare accesibilitatea taxelor pentru utilizatori? Da/Nu36. ACB - Analiza economică*Font 8* Descriere metodologie ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────┐ │Beneficiu│Valoare unitară (după caz)│Valoare totală (în euro, actualizată)│% din beneficiile│ │ │ │ │ │totale │ │ ├─────────┴──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤ │Total │ │ │ │ └────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────┘ ┌─────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┐ │Cost │Valoare unitară (după caz)│Valoare totală (în euro, actualizată)│% din costuri totale│ │ ├─────┴──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤ │Total │ │ │ │ └────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┘ Principalii indicatori ai analizei economice în conformitate cu documentul privind analiza cost-beneficiu Principalii parametri şi indicatori Valori Trimitere la documentul privind analiza cost-beneficiu (capitol/secţiune/pagina) Rata de actualizare socială (%) ┌──────────────┐ ┌───────────────────┐ │ │ │ │ └──────────────┘ └───────────────────┘ Rata de rentabilitate economică (%) ┌──────────────┐ ┌───────────────────┐ │ │ │ │ └──────────────┘ └───────────────────┘ Valoarea actualizată netă ┌──────────────┐ ┌───────────────────┐ economică (în EUR) │ │ │ │ └──────────────┘ └───────────────────┘ Raport cost beneficiu ┌──────────────┐ ┌───────────────────┐ │ │ │ │ └──────────────┘ └───────────────────┘ Impactul proiectului asupra ocupării forţei de muncă Numărul locurilor de muncă create în mod direct Nr. (ENI) Durata medie a acestor locuri de muncă (luni) În timpul fazei de implementare ┌────────┐ ┌────────┐ │ │ │ │ └────────┘ └────────┘ În timpul fazei de exploatare ┌────────┐ ┌────────┐ │ │ │ │ └────────┘ └────────┘ Numărul locurilor de muncă create în mod direct Nr. (ENI) Durata medie a acestor locuri (numai pt. inv. productive) de muncă (luni) În timpul fazei de exploatare ┌────────┐ ┌────────┐ │ │ │ │ └────────┘ └────────┘ Nr. locurilor de muncă menţinute ┌────────┐ (numai pt. inv. productive) │ │ Nu se aplică └────────┘ Indicaţi dacă contribuţia financiară a fondurilor nu determină ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Identificaţi principalele beneficii şi costuri care nu pot fi cuantificate/monetizate ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘37. ACB - Analiza senzitivitate Descrierea metodologiei ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Analiza de senzitivitate ┌─────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────┐ │Variabila testată│Variaţia valorii│Variaţia valorii│Variaţia valorii│ │ │ │actualizate nete│actualizate nete│actualizate nete│ │ │ │ financiare │ financiare │ financiare │ │ │ │ [VANF(K)](%) │ [VANF(C)](%) │ [VANF](%) │ │ ├─────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ └─────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴───────┘ Care variabile au fost identificate ca fiind critice? Precizaţi ce criteriu s-a aplicat şi menţionaţi impactul variabilelor-cheie asupra principalilor indicatori - VANF şi VANE: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Care sunt valorile de comutare ale variabilelor critice? Vă rugăm să furnizaţi o modificare procentuală estimativă pentru ca VANF sau VANE să fie egală cu zero pentru fiecare variabile critica identificată: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Evaluarea riscurilor Vă rugăm să prezentaţi un scurt rezumat al evaluării riscurilor, incluzând o listă a riscurilor la care este expus proiectul, matricea riscurilor (1) şi interpretarea sa, precum şi strategia de atenuare a riscurilor propusă şi organismul responsabil de atenuarea principalelor riscuri cum ar fi depăşirile de costuri, întârzierile, deficitul de cerere. Ar trebui să se acorde o atenţie specială riscurilor de mediu, riscurilor legate de schimbările climatice şi riscurilor legate de dezastre naturale: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Evaluări suplimentare efectuate, dacă este cazul Dacă s-a efectuat distribuţia probabilităţii variabilelor critice, analiza cantitativă a riscului sau opţiuni pentru a evalua riscul climatic şi au fost luate măsuri, vă rugăm să furnizaţi detalii: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘38. Descrierea instrumentelor financiare folosite În cazul în care vor fi folosite instrumente financiare pentru finanţarea proiectului, vă rugăm să descrieţi forma instrumentelor financiare (instrumente de capitaluri proprii sau de datorie) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se va completa inclusiv sursa din care a fost accesat instrumentul financiar│ │(PO/Axa prioritară, Fondul european pentru investiţii strategice (FEIS), │ │altele) şi tipul instrumentului │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Impactul sprijinului din partea uniunii asupra implementării proiectului Sprijinul Uniunii va accelera implementarea proiectului? Da/Nu Dacă da, vă rugăm să indicaţi cum şi în ce măsură va accelera implementarea. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Sprijinul Uniunii va fi esenţial pentru implementarea proiectului? Da/Nu Dacă da, vă rugăm să precizaţi în ce măsură va contribui la implementare. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘39. Calendarul proiectului major - Nu este cazul ┌─────────┬───────────────┬───────────────────┐ │ Etapa │ Data începere │ Data finalizare │ ├─────────┼───────────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ └─────────┴───────────────┴───────────────────┘40. Maturitatea proiectului Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Maturitatea proiectului este dată de stadiul pregătirii documentaţiei │ │proiectului (studiul de evaluare a impactului asupra mediului, studiul de │ │fezabilitate în cazul proiectelor de infrastructură, autorizaţii/acorduri/ │ │avize, alte studii etc.). │ │Alte elemente solicitate prin Ghid │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziţia de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se va descrie stadiul obţinerii aprobărilor, autorizaţiilor, avizelor │ │prevăzute de legislaţia în vigoare şi necesare pentru implementarea │ │proiectului. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce priveşte cheltuielile publice naţionale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referinţe) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Pentru proiectele care includ activităţi de infrastructură vor fi prezentate│ │rezultatele studiilor de fezabilitate inclusiv opţiunile analizate şi │ │concluziile acestora │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ În cazul în care proiectul a început deja, indicaţi starea de evoluţie a lucrărilor ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se va evalua stadiul actual al lucrărilor derulate anterior (după caz) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘41. Nerespectare legislaţie UE PROIECTUL FACE OBIECTUL UNEI PROCEDURI JURIDICE PENTRU NERESPECTAREA LEGISLAŢIEI UNIUNII? Da/Nu ÎNTREPRINDEREA A FOST ÎN TRECUT SUPUSĂ SAU ESTE ÎN PREZENT SUPUSĂ UNEI PROCEDURI DE RECUPERARE A SPRIJINULUI UNIUNII CA URMARE A DELOCALIZĂRII UNEI ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE ÎN AFARA ZONEI AVIZATE DE PROGRAM? Da/Nu42. Rolul JASPERS - Nu este cazul Rolul JASPERS/Altă asistenţă tehnică pentru proiect ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘43. Aplicare Art. 102 Reg 1303/2013 Statutul proiectului în raport cu art. 102 din 1303/2013 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Articolul 102 Decizia privind un proiect major │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘44. Rezumat revizuiri aplicaţie Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘45. Indicatori prestabiliţi Indicatori prestabiliţi de rezultat*Font 8* ┌────┬──────────────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───────┬──────────┬──────────┐ │Nr. │Denumire indicator│Unitate│ Valoare │ Anul de │Total│Femei│Bărbaţi│ Regiuni │ Regiuni │ │crt.│ │măsură │referinţă│referinţă│ │ │ │dezvoltate│mai puţin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltate│ ├────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───────┴──────────┴──────────┘ Indicatori prestabiliţi de realizare*Font 9* ┌────┬──────────────────┬───────┬─────────┬─────┬─────┬───────┬──────────┬──────────┐ │Nr. │Denumire indicator│Unitate│ Anul de │Total│Femei│Bărbaţi│ Regiuni │ Regiuni │ │crt.│ │măsură │referinţă│ │ │ │dezvoltate│mai puţin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltate│ ├────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼───────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴───────┴─────────┴─────┴─────┴───────┴──────────┴──────────┘46. Indicatori suplimentari proiect Indicatori suplimentari de rezultat ┌────┬──────────────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┬───────┐ │Nr. │Denumire indicator│Unitate│ An │ Valoare │Total│Femei│Bărbaţi│ │crt.│ │măsură │ │referinţă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴───────┘ Indicatori suplimentari de realizare ┌────┬──────────────────┬───────┬─────────┬─────┬─────┬───────┐ │Nr. │Denumire indicator│Unitate│ An │Total│Femei│Bărbaţi│ │crt.│ │măsură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────┴───────┴─────────┴─────┴─────┴───────┘47. Plan de achiziţii Se completează pentru fiecare membru al parteneriatului, după caz*Font 7* ┌────┬─────────┬─────────┬───┬────────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────┐ │Nr. │ Titlu │Descriere│CPV│ Tip │Valoare │Moneda│ Tip │ Data │ Data │ Data │ Data │ │crt.│achiziţie│achiziţie│ │contract│contract│ │procedura│publicare│publicare│semnare │transmitere│ │ │ │ │ │ │ │ │ │procedura│rezultat │contract│ J.O.U.E │ ├────┼─────────┼─────────┼───┼────────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴─────────┴───┴────────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────┘ CUM POATE FI TRECUTĂ AICI VALOAREA CONTRACTULUI?48. Resurse umane implicate Resurse umane implicate ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se completează pentru toţi experţii cu următoarele informaţii: rol în │ │proiect, iar codul ocupaţional se selectează din nomenclator. │ │ │ │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ CERINŢE FIŞA POSTULUI ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ EDUCAŢIE ││ │├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Descriere │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Durata solicitată │ ││ │├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ EXPERIENŢA ││ │├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Descriere │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Durată solicitată │ ││ │├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ COMPETENŢE ││ │├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Descriere │Se va completa cu descrierea competenţei specifice ││ │├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ LIMBI STRĂINE SOLICITATE ││ │├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Limba 1 │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Înţelegere │Se va detalia nivelul de ascultare şi scriere ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Vorbire │Se va detalia nivelul de conversaţie şi pronunţie ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Scriere │Se va detalia nivelul de scriere ││ │├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ CURRICULUM VITAE ││ │├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Externalizat │Da/nu ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Angajat de │Se va completa cu numele entităţii angajatoare ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Prenume şi nume │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Data naşterii │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Cetăţenie │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Telefon │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Fax │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Email │ ││ │├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ EDUCAŢIE ││ │├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Data start │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Data finalizare │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Instituţie │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Adresă │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Calificare │ ││ │├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ EXPERIENŢĂ ││ │├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Data start │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Data finalizare │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Instituţie │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Adresă │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Funcţie/poziţie │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Detalii │ ││ │├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ COMPETENŢE ││ │├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Denumire │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Descriere │ ││ │├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE ││ ││ Se va completa în mod similar pentru fiecare limbă străină cunoscută ││ │├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Limba 1 │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Înţelegere │Se va detalia nivelul de ascultare şi scriere ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Vorbire │Se va detalia nivelul de conversaţie şi pronunţie ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Scriere │Se va detalia nivelul de scriere ││ └┴──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴┘49. Resurse materiale implicate Resurse materiale implicate ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se va completa în mod similar pentru fiecare locaţie implicată în proiect │ │ │ │┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│ ││Adresa │Se va completa cu date referitoare la provenienţa ││ ││ │resursei fie cu adresa exactă unde este localizată ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼┤ ││Extra info │Se va completa cu informaţii suplimentare relevante ││ ││ │referitoare la resursa materială ││ ││ │Se vor preciza resursele materiale aferente ││ ││ │activităţilor prevăzute prin proiect: ││ ││ │- informaţiile privind terenul şi/sau clădirile unde ││ ││ │urmează a se realiza investiţia, ││ ││ │Pentru proiectele ce prevăd lucrări de infrastructură ││ ││ │se va menţiona inclusiv nr. cadastral şi suprafaţa ││ ││ │terenului pe care se realizează investiţia. ││ ││ │În cazul în care pe terenul respectiv există mai multe ││ ││ │construcţii se vor menţiona care sunt construcţiile pe ││ ││ │care se va interveni prin proiect. ││ ││ │În cazul în care proiectul vizează mai multe suprafeţe ││ ││ │de teren, se va preciza nr. cadastral pentru fiecare ││ ││ │dintre acestea (ex. arii naturale protejate, situri ││ ││ │contaminate, prevenirea inundaţiilor etc.). ││ ││ │Se va menţiona numărul, data şi tipul documentului prin││ ││ │care se constituie dreptul de a realiza implementarea ││ ││ │proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului ││ ││ │general/specifice. ││ ││ │- dotările, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru││ ││ │implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente ││ ││ │specifice domeniului de finanţare; ││ ││ │se va menţiona care dintre echipamentele existente se ││ ││ │vor folosi în cadrul proiectului şi pentru ce ││ ││ │activităţi, justificaţi pe scurt necesitatea ││ ││ │achiziţionării noilor echipamente şi pentru care ││ ││ │activităţi sunt ele necesare ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼┤ ││COD TARĂ │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼┤ ││ŢARĂ │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼┤ ││REGIUNE │Se va completa cu denumirea regiunii de dezvoltare ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼┤ ││JUDEŢ │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼┤ ││LOCALITATE │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼┤ ││COD ZIP │ ││ │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼┤ ││PUS LA DISPOZIŢIE │Se va completa cu numele entităţii implicată în proiect││ ││DE │care pune la dispoziţie resursa materială ││ │└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┼┘ │ │ │┌──────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬────────────────┤ ││ Resursa │ Cantitate │ UM │ Partener │ │├──────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤ ││Se va preciza │Se va completa cu │Se va completa cu│Se va completa │ ││tipul de resursă │cantitatea resursei │unitatea de │cu numele │ ││materiale aferente│pusă la dispoziţie │măsură │entităţii │ ││activităţilor │prin proiect │ │ce va asigura │ ││prevăzute prin │ │ │resursa │ ││proiect │ │ │ │ │├──────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤ ││.... │ │ │ │ │├──────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤ ││....... │ │ │ │ │└──────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴────────────────┤ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘50. Activităţi previzionate ┌──────────────────────────────┬──────────┬──────────────┬───────────────────┐ │Titlu activitate/subactivitate│Data start│Data încheiere│Parteneri implicaţi│ ├──────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────┴──────────┴──────────────┴───────────────────┘ Detaliere ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Rezultate previzionate ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Amplasamente ┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ │Denumire │Adresă │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ │ │ └────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘51. Buget - Activităţi şi cheltuieli -*Font 7* ┌──────────┬──────────┬───────┬────┬──────┬──────┬───────┬───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬────┬──────┬────────────┐ │Activităţi│Descrierea│Achizi-│U.M.│Canti-│Preţ │Valoare│Valoare│Eli- │TVA │Nee- │TVA │Public│Ne- │Aju-│Tip │Fur-│Refe- │Justificare │ │/ │cheltu- │ţie │ │tate │unitar│totală │ TVA │gi- │Eli- │li- │Nee- │[LEI] │ram- │tor │aju-│ni- │rinţă │calcul │ │Cheltuieli│ielii │ │ │ │(fără │(fără │ [LEI] │bi- │gi- │gi- │li- │ │bur- │de │tor │zat │docu- │buget │ │ │ │ │ │ │TVA) │TVA) │ │le │bi- │bi- │gi- │ │sa- │stat│de │ │ment │eligibil │ │ │ │ │ │ │[LEI] │[LEI] │ │[LEI]│le │le │bi- │ │bil │ │stat│ │justi-│atunci când │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │[LEI]│[LEI]│le │ │[LEI]│ │ │ │fica- │este diferit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │[LEI]│ │ │ │ │ │tiv │de bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │total │ └──────────┴──────────┴───────┴────┴──────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴────┴──────┴────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se completează de Lider şi fiecare partener, după caz. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘52. Buget - Plan anual de cheltuieli ┌──────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┬────────────────┐ │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 2019 │ 2020 │ 2021 │ 2022 │ 2023 │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────────┘ ┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │ │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 │ 2022 │ 2023 │ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │Componenta 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘53. Buget - Rezultate Justificare bugetului pe rezultatele definite anterior ┌────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │Nr. crt.│Detalii rezultat │Buget eligibil │ ├────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ └────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘54. Buget - Localizare geografică Justificarea bugetului în funcţie de tipul de regiune selectat anterior ┌─────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐ │Regiune │Judeţ │Buget eligibil │Ajutor de stat │ ├─────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ └─────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘55. Buget - Câmp de intervenţie ┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ Categorie câmp de intervenţie │ Buget │ ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Se selectează din nomenclator │ │ └────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘56. Buget - Tip de finanţare ┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ Tip finanţare │ Buget │ ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Se selectează din nomenclator │ │ └────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘57. Buget - Tip teritoriu ┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ Tip teritoriu │ Buget │ ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Se selectează din nomenclator │ │ └────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘58. Buget - Activitate economică ┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ Activitate economică │ Buget eligibil │ ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Se selectează din nomenclator │ │ └────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘59. Buget - Obiectiv tematic ┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ Tip obiectiv tematic │ Buget eligibil │ ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Se selectează din nomenclator │ │ └────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘60. Buget - Mecanism livrare teritorială ┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Tip mecanism de livrare teritorială │ Buget eligibil │ ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Se selectează din nomenclator │ │ └────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘61. Buget - Tema secundară FSE ┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ Tip tema secundară FSE │ Buget eligibil │ ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Se selectează din nomenclator │ │ └────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘62. Buget - Natura investiţiei ┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ Natura investiţiei │ Buget eligibil │ ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Se selectează din nomenclator │ │ └────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘63. Descrierea PPP ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Prezentarea PPP │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 2 Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 - co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 2 - "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă"
  STUDIUL DE FEZABILITATE
  - conţinut cadru -
  1.0. DATE GENERALE1.1. Denumirea obiectivului de investiţii1.2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)1.3. Titularul investiţiei (date de identificare a solicitantului, forma juridică)1.4. Beneficiarul investiţiei (grupuri ţintă)1.5. Elaboratorul studiului2.0. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL2.1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului2.1.1. Domeniu de activitate, atribuţii2.1.2. Structura organizatorică (organigrama şi diagrama de relaţii)2.1.3. Conducerea şi calitatea echipei de conducere2.1.4. Sistemul informaţional-informatic existent2.1.5. Prezentarea serviciilor oferite şi beneficiarii acestora.2.1.6. Managementul proiectului, personal şi instruire2.2. Descrierea investiţiei2.2.1. Situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei2.2.2. Scenariile tehnico-economice (minim 2) prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse şi avantajele scenariului ales2.2.3. Descrierea funcţională şi tehnologică, după caz2.3. Date tehnice ale investiţiei (preluate din proiectul tehnic, anexat la studiul de fezabilitate)2.4. Durata de realizare şi etapele principale; Graficul de realizare a investiţiei şi prezentarea sustenabilităţii proiectului.3.0. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI3.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general3.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei4.0. ANALIZA COST-BENEFICIU4.1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă4.2. Analiza opţiunilor*1) Notă
  *1) Varianta zero (varianta fără investiţie), varianta maximă (varianta cu investiţie maximă), varianta medie (varianta cu investiţie medie); se va preciza varianta selectată
  4.3. Analiza financiară inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul de numerar cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate, durata de recuperare a investiţiei şi raportul cost-beneficiu; durabilitatea financiară a proiectului evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat).4.4. Analiza economică şi socială al proiectului, prezentarea volumului cererii şi a beneficiilor investiţiei, promovarea către grupurile ţintă a serviciilor furnizate4.5. Analiza de risc
  5.0. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite6.0. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI6.1. Durata de realizare (luni)6.2. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)6.3. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz7.0. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU7.1. Avize şi acorduri de principiu specifice, dacă este cazul7.2. Alte justificări ale necesităţii, relevanţei şi impactului proiectului (ex. studii de piaţă, analize ale cererii de servicii electronice)C. Concluzii Alte detalii ce consideraţi a fi relevante, sau care susţin anumite puncte din proiectul dumneavoastră. Numele şi funcţia reprezentant legal/împuternicit ............. Semnătura şi ştampila ......................................... Data întocmirii .......................
   +  Anexa nr. 3 Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 - co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 2 - "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă"
  PROIECTUL TEHNIC
  - conţinut cadru -
  1. OBIECTIVELE PROIECTULUI2. CERINŢE PRIVIND SOLUŢIA TEHNICĂ2.1. Cerinţe generale2.2. Prevederi de securitate3. DESCRIEREA TEHNICĂ A PROIECTULUI3.1. Cerinţele funcţionale ale sistemului3.2. Arhitectura funcţională a sistemului3.3. Managementul utilizatorilor şi accesul la sistem3.4. Securitatea sistemului3.4. Confidenţialitatea datelor4. RESURSE4.1. Personal şi instruire4.2. Resurse materiale5. MENTENANŢA ŞI SUSTENABILITATE
   +  Anexa nr. 4a ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 - co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 2 - "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă"
  DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE*1)
  se completează de solicitant
  şi de către fiecare partener (dacă este cazul)
  Notă
  *1) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului/partenerului sau de împuternicit
  Subsemnatul , posesor al CI/BI seria ....., nr. ......., eliberată de ......., în calitate de al /, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul , în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, declar pe propria răspundere:1. Ca instituţie solicitantă/parteneră mă încadrez în categoriile de solicitanţi eligibili, aşa cum sunt aceştia definiţi în prezentul ghid al solicitantului.2. Instituţia pe care o reprezint nu înregistrează la data depunerii Cererii de finanţare şi la data semnării contractului de finanţare obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget)a. mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscalăb. mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale.3. Instituţia pe care o reprezint nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice4. Instituţia pe care o reprezint nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice în ultimele 36 de luni înainte de data depunerii cererii de finanţare pentru acelaşi proiect. În situaţia în care o astfel de informaţie va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, voi informa de urgenţă Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate.5. Instituţia pe care o reprezint este direct responsabilă de pregătirea, managementul şi realizarea proiectului, nu acţionează ca intermediari pentru proiectul propus a fi finanţat şi este responsabilă pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului;6. Instituţia pe care o reprezint nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care instituţia a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;.7. Ca reprezentant legal al instituţiei solicitante/partenere nu am suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de resjudicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;8. Ca reprezentant legal al instituţiei solicitante/partenere nu am comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi;9. Ca reprezentant legal al instituţiei solicitante/partenere nu am fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;10. Ca reprezentant legal al instituţiei solicitante/partenere nu am fost găsit vinovat de încălcarea gravă a contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziţie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din bugetul comunitar;11. Ca reprezentant legal al instituţiei solicitante/partenere nu sunt subiectul unui conflict de interese (definit conform Legii nr. 161/2003);12. Ca reprezentant legal al instituţiei solicitante/partenere nu sunt vinovat de inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar (OIPSI) şi a Autorităţii de Management (AM) prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;13. Instituţia pe care o reprezint îndeplineşte condiţiile sau cerinţele specifice acţiunii pentru care este lansat apelul.14. Proiectul conţine activităţi specifice şi necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate;15. Proiectul se implementează pe teritoriul României;16. Proiectul este fezabil, iar rezultatele implementării proiectului sunt sustenabile în conformitate cu datele şi informaţiile furnizate în Studiul de fezabilitate/Proiect tehnic;17. Proiectul va asigura respectarea standardelor de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor şi de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi conform Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;18. Proiectul respectă principiul neutralităţii tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluţie tehnologică, hardware sau software) şi oferă posibilitatea unei extinderi ulterioare;19. Proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice în ultimii 3 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare pentru acelaşi proiect;20. Infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data depunerii Cererii de finanţare:– sunt disponibile pentru investiţii (sunt libere de orice sarcini, în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenţionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului);– nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;– nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.21. Proiectul pentru care se solicită finanţare respectă prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii. Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele . Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt corecte. Ştampila: Semnătura: Data: Notă: pentru proiectele fazate se va adăuga că nu există modificări substanţiale ale informaţiilor menţionate la articolul 101 primul paragraf al regulamentului pentru proiectul major, comparativ cu informaţiile furnizate pentru cererea privind proiectul major prezentată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, în special în ceea ce priveşte cheltuielile eligibile totale
   +  Anexa nr. 4b ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 - co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 2 - "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă"
  DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │Titlul proiectului: ________________________ │ │Denumire organizaţie ______________________________ │ │Cod de înregistrare │ │fiscală ____________________________________ │ │Adresa poştală: _____________________________________ │ │Cod: _____________________________________ │ │Localitate: _____________________________________ │ │Judeţ/Sector: _____________________________________ │ │Adresă poştă electronică _____________________________________ │ │ │ │Prin prezenta, solicitantul în calitate de beneficiar/partener declar pe │ │propria răspundere că solicitantul/parteneriatul creat: │ │ - are resursele financiare necesare pentru susţinerea implementării │ │proiectului. │ │şi mă angajez: │ │1. să asigur condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului şi│ │să acord sprijin echipei de management şi implementare în luarea deciziilor │ │legate de proiect; │ │2. să asigur contribuţia proprie din costurile eligibile şi să finanţez │ │costurile neeligibile care îmi revin, aferente proiectului; │ │3. să finanţez cheltuielile care îmi revin până la rambursarea sumelor │ │aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului; │ │4. să nu încerc să obţin informaţii confidenţiale legate de stadiul │ │evaluării proiectului sau să influenţez personalul OIPSI/comitetul de │ │evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de evaluare şi selecţie. │ │5. să menţin rezultatul proiectului, natura activităţii pentru care s-a │ │acordat finanţarea şi să asigur exploatarea şi mentenanţa pentru cel puţin │ │60 de luni după terminarea perioadei de implementare a proiectului; │ │6. să asigur folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat│ │în proiect; │ │7. să ataşez la ultima cerere de rambursare raportul de audit final realizat│ │de un auditor extern, care certifică faptul că proiectul este implementat în│ │locaţia menţionată în contract, că este în stare de funcţionare şi că din │ │punct de vedere tehnic şi economic respectă obligaţiile asumate prin │ │contractul de finanţare - numai pentru liderul de proiect; │ │8. să asigur capacitatea operaţională şi administrativă necesare │ │implementării proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale │ │necesare); │ │9. să achiziţionez dreptul de proprietate/utilizare/licenţa asupra │ │aplicaţiei software personalizate pentru care se solicită finanţare pentru o│ │durată de timp cel puţin egală cu perioada de sustenabilitate a proiectului.│ │În cazul în care nu este posibilă încheierea contractului pentru această │ │perioadă, mă angajez să prelungesc perioada de valabilitate, astfel încât să│ │se asigure sustenabilitatea proiectului; │ │10. să asigur obligatoriu garanţia şi mentenanţa rezultatului proiectului │ │prin contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi │ │furnizori; │ │11. să asigur funcţionarea permanentă/mentenanţa rezultatului proiectului în│ │perioada de post implementare, respectiv 5 ani după finalizarea │ │implementării proiectului, cu excepţia perioadelor de mentenanţă │ │planificate; │ │12. să asigur integrarea produselor/serviciilor informatice care vor fi │ │implementate prin proiectul depus cu sistemele informatice deja existente │ │către care se raportează periodic diverse date (sistemele implementate │ │trebuie să fie capabile să exporte date în formatele cerute de aceste │ │aplicaţii). │ │ │ │De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toate condiţiile │ │prevăzute în Ghidul Solicitantului, precum şi în legislaţia comunitară şi │ │naţională în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, în caz │ │contrar sunt de acord cu rezilierea contractului. │ │ │ │Data: │ │Reprezentant legal │ │Prenume şi Nume: │ │Semnătura: │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa nr. 4c ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 - co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 2 - "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă"
  MODEL DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
  Subsemnatul/subsemnata ..........., având funcţia de .............. în cadrul .................. declar pe propria răspundere, că participarea în cadrul proiectului "...................", nu este de natură a crea o situaţie de conflict de interese în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Data: Reprezentant legal/membru Unităţii de Implementare a Proiectului Prenume şi Nume: Semnătura:
   +  Anexa nr. 4d
  DECLARAŢIE
  privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor
  ce vor fi efectuate în cadrul operaţiunii propuse
  spre finanţare din FEDR, FSE şi FC 2014-2020
  A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │Cod de identificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │Denumire │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │Domiciliul fiscal │ │ ┌──────────┐ ┌─────────────┐ ┌───────────────────┐ │ │Judeţ │ │ Localitate │ │ Strada │ │ │ │ └──────────┘ └─────────────┘ └───────────────────┘ │ │ ┌──┐ ┌──────────────┐ ┌──────┐ ┌───────────┐ │ │Ap. │ │ Cod poştal │ │ Sector │ │ Telefon │ │ │ │ └──┘ └──────────────┘ └──────┘ └───────────┘ │ │ ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐ │ │Fax │ │ E-mail │ │ │ │ └─────────────────────┘ └────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAŢIUNII ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ │Titlul proiectului │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │Numele programului │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │Axa prioritară │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌────────────────────────────────────────────────┐ │ │Prioritate de investiţie │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ │Data depunerii operaţiunii │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ C. ............. (numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus, la .................... (numele Autorităţii de Management/Organism Intermediar), în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil: a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal D. ............... (numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus, la (numele Autorităţii de Management/Organism Intermediar), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile, din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. ┌────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Achiziţia │ Scopul achiziţiei/activitatea prevăzută │ │crt.│ │ în cadrul operaţiunii*1) │ ├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ └────┴──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────┐ Numele şi prenumele*): │ │ └─────────────────┘ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────────┐ Funcţia: │ │ Semnătura │ │ └─────────────────┘ └─────────────────────┘ Notă
  *) se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul
  *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din Cererea de Finanţare
   +  Anexa nr. 5 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 - co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 2 - "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă"  +  Articolul 1 Părţile1. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal*1) ..., având calitatea de Lider parteneriat/Partener 12. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de membru 2/Partener 23. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de membru n/Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului Notă
  *1) Codul fiscal sau codul TVA, după caz
  au convenit următoarele:
   +  Articolul 2 Obiectul(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiţie 2.c, apel de proiecte 1 (Cod generat MySMIS şi denumire) ....(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.  +  Articolul 3 Principiile de bună practică ale parteneriatului(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte.(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.  +  Articolul 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activităţi asumate de fiecare partener: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Organizaţia Roluri şi responsabilităţi ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lider de proiect (Partener 1) Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care fiecare partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu informaţiile furnizate în formularul cererii de finanţare ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Partener 2 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Partener n ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(2) Responsabilităţi şi angajamente financiare între parteneri Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Organizaţia Contribuţia (unde este cazul) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lider de proiect (Partener 1) Valoarea contribuţiei (în lei) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Partener 2 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Partener n ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Responsabilităţile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.  +  Articolul 5 Perioada de valabilitate a acordului Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord şi încetează la data la care Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  +  Articolul 6 Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) Drepturile liderului de parteneriat(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Obligaţiile liderului de parteneriat(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management/Organismul intermediar .....(4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare(5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii.(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.(7) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii(8) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe numele său de către Autoritatea de management.  +  Articolul 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3, n Drepturile Partenerilor 2, 3, n(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR. Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n(1) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.(2) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.(4) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.(5) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.(6) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe numele lor de către Autoritatea de management.  +  Articolul 8 Achiziţii publice(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către Liderul de parteneriat sau oricare alt partener, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI şi/sau alte organisme abilitate.  +  Articolul 9 Proprietatea(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare/dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum şi a titlurilor şi drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Competitivitate pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).  +  Articolul 10 Confidenţialitate(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.  +  Articolul 11 Legea aplicabilă(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.  +  Articolul 12 Dispoziţii finale(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. Întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. Semnături ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lider de Numele, prenumele şi funcţia Semnătura Data şi locul parteneriat reprezentantului legal semnării (Partener 1) al organizaţiei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Partener 2 Numele, prenumele şi funcţia Semnătura Data şi locul reprezentantului legal semnării al organizaţiei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Partener 3 Numele, prenumele şi funcţia Semnătura Data şi locul reprezentantului legal semnării al organizaţiei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa nr. 6 Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 - co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 2 - "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă" INFORMAŢII PERSONALE Nume (Nume, prenume) Adresă (numărul, strada, cod poştal, oraş, ţara) Telefon Fax E-mail Naţionalitate Data naşterii (ziua, luna, anul) EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ * Perioada (de la - până la) (Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională pertinentă, începând cu cea mai recentă dintre acestea) * Numele şi adresa angajatorului * Tipul activităţii sau sectorul de activitate * Funcţia sau postul ocupat * Principalele activităţi şi responsabilităţi EDUCAŢIE ŞI FORMARE * Perioada (de la - până la) (Descrieţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă) * Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională * Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale * Tipul calificării/diploma obţinută * Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE dobândite în cursul vieţii şi carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă Limba maternă Limbi străine cunoscute (Enumeraţi limbile cunoscute * abilitatea de a citi şi indicaţi nivelul: excelent, * abilitatea de a scrie bine, satisfăcător) * abilitatea de a vorbi Aptitudini şi competenţe organizatorice (Descrieţi aceste aptitudini şi De exemplu coordonaţi sau conduceţi indicaţi în ce context le-aţi activitatea altor persoane, proiecte şi dobândit) gestionaţi bugete; la locul de muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu în domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu. Aptitudini şi competenţe tehnice (Descrieţi aceste aptitudini (utilizare calculator, anumite tipuri de şi indicaţi în ce context echipamente, maşini etc.) le-aţi dobândit) Permis de conducere Alte aptitudini şi competenţe (Descrieţi aceste aptitudini Competenţe care nu au mai fost menţionate şi indicaţi în ce context anterior le-aţi dobândit) INFORMAŢII SUPLIMENTARE (Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate, de exemplu persoane de contact, referinţe, etc.) ANEXE (Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul). Data: Semnătura:  +  Anexa nr. 7 Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 - co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 2 - "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă"
  OPIS AL DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE
  (model orientativ)
  Opisul de mai jos va fi pagina 0 a Cererii de finanţare. Pentru unele anexe sunt prevăzute modele standard. Este obligatorie standard prevăzute, conform instrucţiunilor. Formatul celorlalte documente ce vor fi ataşate la Cererea de finanţare legale în vigoare la data depunerii Cererii de finanţare. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tip document Nr. pagina Perioada de valabilitate crt. (de la... a documentului până la...) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Formularul Cererii de 1 - ... Nu se aplică finanţare ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. ........... ... - ... Nu se aplică/ zz.ll.aaaa ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ... - ... Nu se aplică/ zz.ll.aaaa ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ... - ... Nu se aplică/ zz.ll.aaaa ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── n ... - ... Nu se aplică/ zz.ll.aaaa ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  -----