HOTĂRÂRE nr. 212 din 5 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 10 aprilie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 10, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), după caz.2. La articolul 11, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), după caz;3. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat în anul 2017 este de maximum 56.588.945 lei, din care 27.184.890 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 29.404.055 lei pentru speciile ovine şi caprine, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2017.4. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Sumele reprezentând ajutor de stat încasat necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutoarelor de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 73^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Constatarea ajutorului necuvenit, calculul şi individualizarea acestuia se efectuează de către instituţia responsabilă pentru implementarea ajutoarelor de stat, respectiv APIA.5. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22În baza prevederilor prezentei hotărâri, APIA elaborează proceduri detaliate de verificare a cererilor de ajutor de stat şi a condiţiilor de eligibilitate, aprobate prin decizia directorului general al APIA şi avizate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aduse la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare la sediile APIA şi pe site-ul oficial al instituţiei.6. În cuprinsul anexelor nr. 1, 2, 4a şi 4b sintagma „Cont trezorerie nr. ............, deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică ...........“ se înlocuieşte cu sintagma: „Cont bancar nr. ..........., deschis la instituţia financiar-bancară ......................“.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Bogdan Mănoiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 5 aprilie 2017.Nr. 212.----